Gemeenteraad zal niet instemmen met aanleg golfbaan 12 juli feest 'J voor de kinderen presenteert gemeente Meijel/bedrijven kaartspel Het Weekbericht tijdens de vakantie SHIRTS, SHORTS SANDALEN HARMONIE EENDRACHT MEIJEL 1SÜEV 7f /fleuren TJlschoenen Nationale Collecte Epilepsiebestrijding WOENSDAG 10 JULI 1991 47E JAARGANG NO. 28 Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936-)92243 Postbankrekening 1025299 t.n.v. 'Weekbe richt voor Meijel' te Asten. Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766-) 2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Tarieven: 1991 jaarabonnement: 43,00 Adv.: per mm kolombreedte (7x38 mm) 19 ct. tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936-) 92243 CD's FOKA WEEKBERICHT VOER T1EUEL Aanstaande maandag zal de gemeenteraad beraadslagen over de aanleg van de golfbaan. Op voorhand is duidelijk dat de gemeenteraad niet zal instemmen met de aanleg van een 18 holes-golfbaan in het gebied de 'Witdonk'. Tijdens de ver gadering van de Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Milieu op maandag 1 juli werd duidelijk dat alleen de fractie Werk nemers en een gedeelte van de C.D.A.-fractie voor de aanleg van de golfbaan zijn. TOTALE PROBLEEM Burgemeester Kirkels zette voorafgaand aan de discussie in de commissieverga dering uiteen dat de gemeenteraad zich de afgelopen jaren positief opgesteld heeft m.b.t. de eventuele aanleg van een golfbaan. Die aanleg, zo betoogde de burgemeester, zou volgens de gemeente raadsleden kunnen als aan een aantal voorwaarden zou zijn voldaan. Daartoe is het Milieu-Effect-Rapport op meerde-' re punten uitgebreid, terwijl een aantal zaken die niet via het bestemmingsplan geregeld kunnen worden in een conve nant vastgelegd zouden worden. Die overeenkomst tussen de initiatiefnemer, de familie Aukes, en de gemeenten Me ijel en Roggel was op 1 juli het onder werp van gesprek in de commissiever gadering. Tot de bespreking van die overeenkomst kwam het echter niet. Di verse commissieleden lieten namelijk blijken hel niet eens te zijn met de bur gemeester wat betreft de aanvaardbaar heid van een golfbaan. Zowel Dhr. Thijs- sen. Dhr. Bouten, als Dhr. Rooijakkers zetten uiteen dat ze zich nooit uitgespro ken hebben voor de golfbaan, omdat het totaalbeeld tot nu toe ontbroken heeft. N u dat totaalbeeld er wel is doordat alle ad viezen bekend zijn en ook de convenant voorligt, wilden zij de hele problematiek aan de orde stellen en op grond daarvan conclusies trekken over de aanvaard baarheid van de golfbaan. VELE BEZWAREN Namens de fractie van de Meijelse Volkspartij betoogde Dhr. Thijssen dat de golfbaan een positief effect zou heb ben voor Meijel en voor de werkgele genheid, maar dat een golfbaan niet van belang is voor de Meijelse mensen of voor de toeristen die Meijel bezoeken. Het aantal bezwaren dat tegen de aanleg is ingediend is volgens hem erg groot, terwijl de diverse adviezen die uitge bracht zijn (M.E.R.-advies, advies Pro vinciale Planologische Commissie) ze ker niet eenduidig zijn. Er zijn onduide lijkheden over de waterhuishouding in het gebied. Bovendien maakt de aanleg van een golfbaan het verhogen van de waterstand in het gebied zoals in een van de toekomstplannen m.b.t. dit gebied voorgesteld wordt, onmogelijk. Ook zal de aanleg volgens hem gevolgen hebben voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de omliggende agrarische bedrijven. De situatie in het gebied m.b.t. rust en ruimte zal ingrijpend veranderen en de gevolgen van de aanleg zijn waarschijn lijk negatief voor de dassenburchten. 'Een evaluatie achteraf op dat punt is on voldoende, want er zijn geen konse- kwenties aangegeven', aldus Dhr. Thijs sen, die concludeerde dat met de aanleg geen groot algemeen maatschappelijk belang gediend is. 'Pas gaandeweg is ons bekend geworden wat voor een belang rijk gebied dit is, hoewel dat in 1979 bij een inventarisatie al aangegeven is. De aanleg van deze golfbaan wijzen we dan ook af. Komt er een voorstel van een 9 holes-golfbaan die alleen op landbouw gebieden aangelegd wordt, dan zullen we ons opnieuw beraden', besloot hij. VERZWARING Ook Dhr. Bouten gaf aan dat een aantal zaken de afgelopen tijd duidelijker zijn geworden, maar dat desondanks de ge volgen van een golfbaan op de flora en fauna en op de waterhuishouding in dit gebied moeilijk op papier te krijgen zijn. Volgens hem is het M.E.R.-advies dat door de M.E.R.-commissie uitgebracht is niet onverdeeld positief', terwijl or ganisaties die zich bezighouden op het gebied van flora en fauna stapels be zwaarschriften hebben ingediend tegen dit plan. Hij haalde eveneens aan dat ve- Dit jaar is het tien jaar geleden dat de nieuwbouw van de Basisschool St. Jozef in gebruik is genomen. Tevens wordt dit jaar voor de tiende keer de schoolkalender uitgegeven. Op deze schoolkalender staan alle klassefoto's afgedrukt en daarnaast zijn per maand al le aktiviteiten, ouderavonden, verjaarda gen leerkrachten, vakanties en dergelij ke aangegeven. Dit dubbele feest willen we voor de kin deren niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op deze dag wordt voor alle kinderen van de school een speurtocht georgani seerd door Meijel. Het schoolplein wordt versierd met hon derden vlaggetjes en ballonnen. Hier worden voor de kinderen spellenkramen opgebouwd zoals blikken gooien, spi raal, sjoelen en vele anderen. Door de ouders wordt ook een frietkraam opgebouwd. De kinderen krijgen in de middagpauze frietjes en frikadellen. Er zal ook een optreden plaatsvinden, waar we nu nog niet meer over kunnen zeggen. Dit moet voor de kinderen nog een verrassing blijven. Deze dag zal voor de kinderen zeker een geweldige dag worden mede door de hulp van velen. Wij danken nu al de ze stig helpende ouders, het team van onze school, de gemeente Meijel voor de marktkramen, de Rabobank Meijel voor de financiële bijdrage en Beckers Snacks voor de bijdrage in natura. De ouderraad Basisschool St. Jozef le agrariërs een bezwaarschrift' hebben ingediend tegen de voorgenomen aanleg en volgens Dhr. Bouten treedt er inder daad een verzwaring op van de eisen die aan agrarische bedrijven gesteld worden, met name als het gaat om de toekomsti ge ontwikkelingsmogelijkheden. 'Meijel heeft vier bos- en stiltegebieden en in drie daarvan liggen campings of een bunga lowpark. Om aan die drie gebieden nog een zeventig hectare van dit laatste stil- tegebied toe te voegen is onverstandig', zette hij uiteen, tevens concluderend dat het agrarisch gebruik van de grond in dit gebied met de bestemming hoog-land- schappelijke waarde gehandhaafd dient te worden. 'Een meerderheid van onze fractie is tegen een bestemmingswijzi ging en voor het behoud van de grond voor de natuur en de landbouw', besloot de woorövoerder van de C.D.A.-fractie. TEGEN DEZE PLAATS Bij monde van Dhr. Rooijakkers liet de P.v.d.A.-fractie welen dat de voorgestel de overeenkomst op een aantal punten onvoldoende garanties biedt. 'Er zijn geen gevolgen voor de initiatiefnemers als blijkt dat een aantal zaken misgelo pen is en de situatie dan terugdraaien kan dan niet meer.' Dhr. Rooijakkers noem de het gebied een kwetsbaar uniek ge bied met kwetsbare diersoorten, bijvoor beeld de das, en met kwetsbare plante- soorten.' Als het huidige landschap plaats moet maken voor het parkland schap van een golfbaan dan staat volgens hem bij voorbaat vast welke dieren zich zullen handhaven. 'Welke dieren dat niet Maandag en dinsdag 15 en 16 juli i.v.m. de kermis de gehele dag gesloten MARKT 16A (bij de kerk) PAMNINGEN kunnen, weten we niet', voegde hij daar aan toe. Afsluitend concludeerde hij: 'We zijn niet tegen een golfbaan, maar wel tegen de realisering op deze plaats. We gunnen deze golfbaan niet het voor deel van de twijfel.' WAARDEVOLLE GEBIEDEN ER BUITEN Door het rekken van een aantal conclu sies maakte Dhr. Berben duidelijk waar om de fractie Werknemers wel voor de aanleg van een golfbaan is. In de conve nant is volgens hem goed geregeld dat de golfbaan geen belemmering zal opleve ren voor de aktiviteiten van de agrarische bedrijven: 'Een aantal landbouwgronden wordt weliswaar opgeofferd, maar daar komt natuur voor terug, terwijl via de no ta Intensieve Veehouderij de toekomsti ge ontwikkelingen goed geregeld zijn.' Wat de natuur betreft gaf Dhr. Berben aan dat de echt waardevolle gebieden buiten de golfbaan gehouden zijn. De dassen worden naar zijn mening juist ex- De collecte voor het Nationaal Epilepsie Fonds - De Macht van het Kleine die van 30 juni tot en met 6 juli 1991 gehouden werd, heeft in de gemeente Meijel 1.126,90 opgebracht. Dankzij deze collecte kan veel gedaan worden aan wetenschappelijk onder zoek, voorlichting en activiteiten voor mensen met epilepsie. Alle gevers hartelijk dank. tra beschermd, hoewel het noodzakelijk is dat daarvoor, afgezien van de maatre gelen in het kader van de golfbaan, nog meer dient te gebeuren. 'Zaken die niet via het bestemmingsplan geregeld kun nen worden zijn in de convenant gere geld. De evaluatie en de verplichting die de eigenaar op grond daarvan heeft, ge ven ons de indruk dat waardevolle ge bieden behouden worden. We staan dan ook positief tegenover de aanleg van een 18-holes-golfbaan.' VOLKOMEN ANDER PLAN Burgemeester Kirkels ging in een reac tie in op een aantal van de zaken die door de commissieleden aangehaald werden. Hij betoogde daarbij onder meer dat de zeer vele uren die aan de golfbaan be steed zijn geleid hebben tot een volko men ander plan. 'Alle inspraak heeft dus zeker zin gehad', meende hij, daaraan toevoegend dpt naaf zijn overtuiging de eenmaal ingeslagen weg stap voor stap afgegaan is in de verwachting dathet licht op groen zou springen, zeker gezien het aantal wijzigingen dat opgenomen is.' Hij weersprak een opmerking van Dhr. P. Philipsen als zou hij de aanleg van de golfbaan verdedigen. 'Ik voer raadsbesluiten uit en tot heden zijn we nog nooit teruggefloten. Er is nog steeds gezegd: 'Als dit en dat gebeurt zitten we op hetzelfde spoor.' Dhr. Thijssen zei straks: 'We hadden het niet zo ver moe ten laten komen.' Daar ben ik het mee eens. Als bestuurders waren we wijs ge weest om tijdig te zeggen hiermee te stoppen', aldus Meijels eerste burger. Zowel Dhr. Bouten, Dhr. Thijssen als Dhr. P. Philipsen waren het op dit laatste punt niet eens.met burgemeester Kirkels. Alle drie betoogden ze dat nu pas alle ad viezen en alle aspecten van de golfbaan duidelijk zijn en dat nu pas het moment gekomen is om een definitief standpunt in te nemen. Op de vraag van Dhr. P. Phi lipsen of de initiatiefnemer de mogelijk heid heeft om bezwaren tegen een nega tieve beslissing te nemen, antwoordde wethouder Smolenaars dat de gemeente raad in een officiële vergadering een be sluit dient te nemen, zodat de initiatief nemer de mogelijkheid heeft daartegen beroep in te stellen. Voorafgaand aan dat antwoord had de wethouder betoogd het vreemd te vinden dat de commissieleden uit de diverse adviezen (M.E.R.-rapport en het advies van de Provinciale Plano logische Commissie) vooral de negatie ve aspecten geciteerd hebben. 'Geen en kel lid kan ontkennen dat beide adviezen positief waren, mits voldaan werd aan een aantal voorwaarden. Aan deze ad viezen wordt door hen een ander gewicht toegekend dat ik doe', aldus de wethou der. 'Dergelijke adviezen worden op een ander moment van zwaarwegender be lang gevonden', bracht de wethouder te berde, waarmee hij benadrukte dat naar zijn mening te veel gepoogd is de nega tieve aspecten naar voren te halen. Die stellingname had geen invloed meer op het standpunt van de commissie. Alleen de fractie Werknemers en een deel van de C.D.A.-fractie waren voor de aanleg van de golfbaan. Red. Harmonie 'Eendracht' presenteert op donderdag 11 juli a.s. tijdens haar jaar lijkse zomerconcert in haar clublokaal 'De Zwaan' het Gemeente Meijel/Bedrij- ven kaartspel. Het zomerconcert begint om 20.15 uur. 99999 In redelijke anonimiteit heeft vanaf juni 1990 de financiële werkgroep Harmonie 'Eendracht', bestaande uit Jan Hendrix - Ton Joosten - Henk Adams - Wim Crom- mentuijn en Jos van Galen, keihard ge werkt aan het tot stand komen van het GEMEENTE MEIJEL/BEDRIJVEN KAARTSPEL. Er werden onderhandelingen gevoerd met mogelijk sponsors; vrijwel elke zon dagmorgen werd in ons clublokaal ver gaderd; er werd onderhandeld met de le verancier van het kaartspel; er werden fo to's gemaakt van de panden van de spon sors en van de plaatselijke bezienswaar digheden. Dit alles heeft ertoe geleid, dat we op 11 juli a.s. met trots het Gemeen te Meijel/Bedrijven kaartspel kunnen presenteren. Dit zal gebeuren middels de aanbieding van het kaartspel in tableauvorm aan het College van Burgemeester en Wethou ders van de gemeente Meijel. Tevens zal de werkgroep op deze avond de op brengst van de actie symbolisch over handigen aan de voorzitter van Harmo nie 'Eendracht' de heer Henk Willems. Al met al reden genoeg om van deze avond een feestelijke gebeurtenis të ma ken. Harmonie 'Eendracht' o.l.v. Jos van de Braak en het jeugdensemble van Har monie 'Eendracht' o.l.v. Marcel van Bree zullen deze avond op muzikale wij ze extra glans geven. Voor de muzikanten van Harmonie 'Eendracht' is deze avond tevens de mu zikale afsluiting van het seizoen 90/91. Harmonie 'Eendracht' wil vanaf deze plaats reeds al haar sponsors heel harte lijk danken voor hun medewerking. Wij hopen dit op 11 juli a.s. persoonlijk te kunnen doen. Deze avond is voor iedereen toeganke lijk. Wij stellen het dan ook zeer op prijs een ieder, die belangstelling heeft, op 11 juli a.s. in ons clublokaal 'De Zwaan' te mogen begroeten. Financiële Werkgroep Harmonie 'Eendracht'. Gedurende de vakantieperiode zal het Weekbericht één week niet uitkomen. We maken iedereen er nu al op attent dat in de week van 14 augustus geen Weekbericht verschijnt. Daarom zal op woensdag 7 augustus (week 32) een zogenaamd dubbelnummer uitkomen. We willen u vragen met de planning van uw aankondigingen, advertenties etc. rekening te houden met deze 'va kantie' van het Weekbericht. Uitgever Weekbericht.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1991 | | pagina 1