Het boerrebrulluftspaar van het Kieveloëterijk 1991 Betaling abonnement 1991 Postkantoor blijft zeker tot 1994 Ga nu op dansles bij Manders fis Karnavalsvereniging 'De Kieveloeët' Mekiko-nieuws WOENSDAG 23 JANUARI 1991 47E JAARGANG NO. 4 Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936-)92243 Postbankrekening 1025299 t.n.v. 'Weekbe richt voor Meijel' te Asten. Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766-) 2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Tarieven: 1991 jaarabonnement: 43,00 Adv.: per mm kolombreedte (7x38 mm) 19 ct. tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936-) 92243 Aan vulling CD's FOKA I WEEKBERICHT WDR HEUEL Afgelopen zaterdag heeft de onthulling plaatsgevonden van het boerenbruiloft- spaar 1991, voor de boerenbruiloft geor ganiseerd door voetbalclub R.K.M.S.V. Na eerst een optocht gehouden te hebben van Café Joppe naar zaal Betting, werd onderweg het bruidspaar opgehaald. Voorafgaande aan de onthulling kondig de de Meijelse dorpsomroeper Pieter Joosten het gebeuren aan en heette alle aanwezigen hierbij van harte welkom. De onthulling werd traditiegetrouw ge daan door Prins Carnaval 1991 Wil I, die daarbij geassisteerd werd door Vorst Wim en de ambtenaar van de burgelijke stand, Don Gielen. Het duurde even voor dat het bruidspaar bekend was. Het ge- Afgelopen week schreef Koen Verstap pen een stukje met als kop 'Een fantasti sche ervaring'. Hij gaf daarin een korte indruk van zijn ervaringen als deelnemer aan het Limburgs Kampioenschap buut- tereednen. Abusievelijk werd onder dit stukje zijn naam niet geplaatst. Bij deze onze excuses hiervoor. Red. maskerde paar bleek wel de sleutel voor de ontknoping bij zich te hebben. Na enig paswerk te hebben gedaan kwamen als bruidspaar tevoorschijn Jo Luyten en Ge- ranne Basten-Veltmans. Zij werden door de ambtenaar Don Gielen ingeschreven als Jo van Jan van Morelle Koen en van Willemien van Snijders Sjef en Geranne van Sjaak van Keube Jan en van Elly van Tieske. Jo is speler van R.K.M.S.V.9 en Geranne is bestuurslid van R.K.M.S.V. Zij zullen op camavalsdinsdag in de onecht verbon den worden. Na de felicitaties van alle aanwezigen werd met medewerking van het orkest Match-Point nog gezellig tot in de laatste uurtjes door gefeest. Namens de gehele Meijelse gemeenschap feliciteren wij Jo en Geranne, en wij wen sen hun een fijn feest toe, en natuurlijk op de feestdag zelf, heel veel plezier. Comité Boerenbruiloft 1991 OSW MEIJEL Zoals u weet, heeft ook de gemeente Meijel een bedrag beschikbaar gesteld ten behoeve van het ontwikkelingswerk. Een klein deel van het geld moet besteed worden aan bewustmakingsaktiviteiten. Dat wil zeggen dat wij hier in Meijel weten waaraan en waarom het geld be steed wordt. Daarover zijn vele misver standen. Wilt u verzekerd zijn van bezorging van het Weekbericht na 31 januari??? Zorg er dan voor dat de betaling van het abonnementsgeld op 31 januari bij ons binnen is. Gebruik bij de overboeking s.v.p. de acceptgirokaart die u ontvangen heeft. Mocht u die niet meer beschikbaar hebben dan kunt u ook betalen door 43,- over te maken op girorekening 1025299 t.n.v. 'Weekbe richt voor Meijel' te Asten met vermelding van 'abonnement 1991'. Administratie Weekbericht voor Meijel De omzetting van het Meijelse postkantoor in een postagentschap gaat zeker niet plaatsvinden vóór 1994. In oktober j.l. kondigde de directie van PTT Post aan dat het nieuwe vestigingsbeleid erin voorzag dat een aantal postkantoren en postagent schappen zou worden opgeheven, terwijl een aantal postkantoren zou worden omgezet in een postagentschap. Dit laatste zou van toepassing zijn op het Meijelse postkantoor. FEITELIJKE GEGEVENS NODIG De plannen van de directie van PTT Post zijn de afgelopen maanden besproken in de Groepsondememingsraad Post (GOR). Op grond van het door de GOR uitgebrachte advies zijn de plannen bijge steld. Voor Meijel betekent deze bijstel ling dat het postkantoor in de planperiode 1991-1994 in zijn huidige vorm gehand haafd zal worden. De Groepsondeme mingsraad verzette zich in het advies aan de directie tegen het plan, omdat de om zetting in een postagentschap volgens de GOR niet mag plaatsvinden op grond van prognoses, namelijk het verwachte aantal handelingen dat op een bepaald kantoor gedaan wordt. Volgens de GOR dient een eventuele omzetting afhankelijk te zijn van de uitkomst van een jaarlijkse toet sing. Die toetsing dient te gaan over de feitelijke ontwikkeling van de omzet in de betreffende vestigingen. Een en ander heeft, zoals reeds aangehaald werd, tot gevolg dat het Meijelse postkantoor zeker tot 1994 als postkantoor blijft bestaan. 'Normaal gesproken betekent de aanpas sing van het plan dat het Meijelse post kantoor zeker tot 1994 blijft bestaan, ten zij zich in een van de tussenliggende jaren een desastreuze daling van het aantal handelingen zou voordoen', aldus een woordvoerder van PTT Post. Wat na 1994 gebeurt zal sterk afhankelijk zijn van de feitelijke gegevens in de jaren 1991- 1994. Behalve in Meijel hebben zich nog op diverse andere plaatsen wijzigingen voorgedaan in de plannen. Volgens PTT Post betreft het merendeel van de geval len waarin wijzigingen in de plannen op zijn getreden postvestigingen waarover ook door gemeenten en belangengroepe ringen vragen zijn gesteld aan PTT Post. Zoals bekend heeft ook het Meijels ge meentebestuur zich tot de PTT gewend om kenbaar te maken dat het gemeentebe stuur bezwaar had tegen de voorgenomen omzetting van het postkantoor in een postagentschap. Red. Dansen is leuk voor jong en oud Dansschool José Walter Manders gaat weer beginnen met nieuwe danslessen. Het nieuwe dansseizoen staat voor de deur. Vele mensen zullen gaan genieten van een wekelijks avondje uit, DANS LES. Vanaf zaterdag 26 januari gaan ook in Meijel de nieuwe danslessen weer van start. Er zijn clubs voor verschillende leeftijds groepen, zoals clubs voor de jeugd vanaf 12 jaar, clubs voor paren/gehuwden en clubs voor Fit in de VUT 50-plus (woens dagmiddag in Deume). Er wordt gestart met beginners (15 lessen). Daarna kun je vervolgen met brons, zilver, zilverster, goud, goudster en ga zo maar even door. Dansen is een leuke vrijetijdsbesteding, voor iemand alleen, voor een (echt)paar of voor een hele groep. Voor door de week, maar ook voor in het weekend. Dansen is een swingende, ontspannende inspanning. Dansschool Manders zorgt reeds ver schillende jaren voor vakkundig danson- derwijs voor de mensen van MEIJEL en omstreken, en zeker niet zonder succes. In deze regio wonen heel wat danslief hebbers. Dus waarom niet iets voor u. Stap over de drempel en waag eens een dansje. Er zijn veel mensen die zeggen: 'Ik zou willen dat ik er jaren eerder aan begonnen was'. In MEIJEL worden de danslessen gegeven in zaal Ketels aan het Raadhuisplein. Deze worden gegeven op zaterdagavond. De BEGINNERS JEUGD is om 17.00 uur en de BEGIN NERS PAREN/GEH. is om 20.45 uur. Op een beginnerscursus leert u vijf dan sen: de Quickstep (foxtrotje genoemd), Engelse Wals, Chacha, Tango en Jive. Op de gevorderden cursussen komen er nog andere dansen bij. Inlichtingen en of in schrijving kan telefonisch 04930 - 20101 b.g.g. 04923 - 66066. In de eigen dansschool in Deume die sinds kort uit 2 grote zalen bestaat met totaal meer dan 500 m2 dansvloer, zijn iedere dag danslessen. Er is gewoon stijl dansen, maar ook Rock Roll of Aero bics en er wordt ook les gegeven in de nieuwe rage Callanetics. Kom kijken, kom op dansles, een leer zaam avondje uit. Voor het lesprogram ma kijk naar de advertentie in deze krant. Boerenbal Afgelopen zaterdag vond onder grote be langstelling de onthulling van het boeren bruidspaar plaats. De organiserende ver eniging, RKMS V, had een aantal mensen een gedeelte van een medaille gegeven en twee voetballen in de MSV-kleren voor uitgestuurd. De 2 voetballen bleken ech ter niet het echte paar te zijn. Z.D.H. Prins Wil I moest de 2 passende stukjes medail le bij elkaar gaan zoeken. Uiteindelijk had hij ze bij elkaar en het nieuwe paar was bekend: Géranne Basten en Jo Luijten. Géranne en Jo heel veel succes tijdens de boerenbmiloft en RKMSV gefeliciteerd met dit paar. Bonte avonden A.s. vrijdag en zaterdag 25 en 26 januari zullen de jaarlijkse Bonte Avonden weer gehouden worden. Er zijn geen kaartjes meer verkrijgbaar. Beide avonden begin nen om 20.00 uur en de zaal van het Gemeenschapshuis 't Kloster is geopend vanaf 19.00 uur. De Kieveloeët heeft er alles aan gedaan om er een leuke avond van de maken en gezien het programma belooft het heel leuk te worden. Op zon dag 27 januari is er weer een Bonte Mid dag voor bejaarden en invaliden. Ook hier is gezorgd voor een leuk, aantrekkelijk programma. Deze middag begint om 14.00 uur en de zaal van het Gemeen schapshuis 't Kloster is geopend vanaf 11.30 uur. Optocht Op camavalszondag zal er weer een Bon te Stoet door Meijel trekken. Iedereen kan hieraan deelnemen. Ga in uw vrienden- of familiekring, buurt of vereniging eens na of u niet gezamenlijk mee zou doen. Geef het idee zo snel mogelijk door aan W. Basten, Nederweerterdijk 7, tel. 1821 Dit ter voorkoming dat hetzelfde idee uitgewerkt wordt. U kunt natuurlijk ook altijd individueel deelnemen. Muziekbandjes De Meijelse Schlagers zijn ook dit jaar weer op een prachtige verzamelcassette geplaatst. Deze muziekcassette is heel mooi samengesteld en beslist de moeite waard om te hebben. U kunt deze krijgen bij S. Winkelmolen, Dorpsstraat 24. Het bandje kost 10,00. Donderdag jl. waren regisseur Frans Mei- land en Chris Koolmees, de man van de rekwisieten in Meijel. De drie liedjes die in Brussel door ons kinderkoor gezonden zullen worden, werden door de beide he ren bekeken tijdens de choreografie-repe titie. Met een videocamera werden er op names gemaakt. Aan de hand van deze opnames kan de regisseur de vaste came raplaatsen in Brussel bepalen. Het spreekt vanzelf dat iedereen enthou siast repeteerde onder het toeziend oog van de camera. Er mogen nu absoluut geen veranderingen meer worden aange bracht in de choreografie. Iedereen weet nu dus hoe het gaat worden. De laatste repetities worden echt gebruikt om alles te perfectioneren en natuurlijk om de kle ding en attributen te completeren. Heeft er iemand een STEEK (soort lang werpige hoed), een ouderwets CORSET, een DIADEEM of een HOGE HOED te leen voor ons optreden in Brussel op 9 en 10 februari a.s.? Bel dan even 3292. Wij zijn nog op zoek naar deze attributen. Ondertussen zoeven de naaimachines nog ijverig in het 'atelier' in het Kloster. Hoe dichter we het carnavalsweekend na deren, hoe zenuwachtiger de moeders van de kleding worden. Geen paniek! We gaan gewoon door. Neem een voorbeeld aan de kinderen; Geniet ervan en slaap zacht.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1991 | | pagina 1