Gemeenteraad kiest voor algehele renovatie pand Dorpsstraat 7/7a Informatie avond Kinderopvang 25 Jaar Tesnuzzikke 1965-1990 Tentoonstelling vrijwillig Welfare te Meijel Brandweer en E.H.B.O. collecteren ook dit jaar weer voor de N.B.S. Meijelse Rioolwaterzuiverings installatie wordt uitgebreid Het Nederlandse Rode Kruis CD's FOKA WOENSDAG 31 OKTOBER 1990 46E JAARGANG NO. 44 Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936) 2243 Postbankrekening 1025299 t.n.v. 'Weekbe richt voor Meijel' te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766) 2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Tarieven: 1990 jaarabonnement: 42,50 Adv.: per mm kolombreedte (7x38mm) 19ct., tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936) 2243. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag heeft de gemeenteraad een krediet van 170.000,- uitgetrokken voor een algehele renovatie van het pand Dorpsstraat 7/7a. Dat gebeurde nadat het College van B en W een tweetal alternatieven aan de gemeenteraad had voorgelegd. Het eerste daarvan betrof het plan de woning en het bedrijfsgedeelte van het pand op te knappen, waarvoor een bedrag geraamd was van 80.000,- waarbij 12.500,- inbegrepen was voor het V.V.V.-gedeelte. Evenals op 8 oktober jl. koos het College ook dit keer voor deze oplossing, maar het kreeg daarin niet de steun van de gemeenteraad. De overige raadsleden kozen allen voor het alternatief van 170.000,- waarvoor het pand algeheel gerenoveerd gaat worden. BESTE ZEKERHEID Algehele renovatie van het pand biedt volgens dhr. Bouten de beste zekerheid om in lengte van jaren van het probleem af te zijn. Tevens wordt op die manier het beste aan de uitgangspunten die in het verleden gehanteerd zijn tegemoet geko men, namelijk het behoud van het uiter lijk en van de winkel, en het onderbren gen van het V.V.V.-kantoor. Het verkopen van het pand, een suggestie die de Werk nemersfractie tijdens de vergadering van 8 oktober deed, wees dhr. Bouten van de hand. Volgens hem onttrekt de gemeente zich dan namelijk aan de verantwoorde lijkheid die in het verleden is aangegaan, onder meer ten opzichte van het V.V.V. Wat de huurprijs van het V.V.V.-kantoor betreft was hij van oordeel dat daarover een keer gepraat dient te worden, aange zien dat lage bedrag een soort verkapte subsidie aan het V.V.V. is. Met dit laatste stemde dhr. P. Philipsen volledig in. Ook hij stelde zich op het standpunt dat geko zen dient te worden voor algehele reno vatie, ook al wordt daarmee door zijn fractie teruggekomen op een eerder inge nomen standpunt. Dhr. Thijssen betoogde dat de gemeente nu de rekening gepresenteerd krijgt voor het feit dat bij de vorige opknapbeurt gekozen is voor een goedkope oplossing. Nu weer kiezen voor de goedkoopste op lossing biedt volgens hem op langere termijn geen enkele garantie, met name niet omdat de vochtproblemen naar zijn oordeel onvoldoende opgelost kunnen worden als voor het eerste alternatief ge kozen wordt. Dhr. Berben merkte op dat de eerste optie voor zijn fractie ligt bij verkoop van het pand. Het behoud van het historische karakter van het pand zou in de verkoopakte geregeld kunnen worden. Een probleem bij verkoop is volgens dhr. Berben echter dat er twee huurders zijn, hoewel voor het V.V.V. een goede oplos sing te creëren zou zijn door een kiosk op het Alexanderplein te verwezenlijken. Indien er geen raadsmeerderheid zou zijn voor verkoop dan koos ook dhr. Berben voor algehele renovatie van het pand. Hij kon zich vinden in de opmerkingen die gemaakt zijn over de huurprijs van het V.V.V.-kantoor, die naar zijn mening objectief bekeken moet worden. Over de standpuntbepaling van C.D. A.- en Werk nemersfractie m.b.t. dit punt liet dhr. Thijssen zich zeer instemmend uit. In de Beantwoording van de Algemene Beschouwingen die het College van B en W aan de gemeenteraad gegeven heeft, meldt het College dat het Zuiveringschap volop bezig is met het voorbereiden van een project voor de uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. De zuive ringsinstallatie die in 1976 is gebouwd, heeft momenteel een te beperkte capaci teit, met name als piekbelastingen opge vangen moeten worden. Voor de uitbrei ding van de huidige installatie is een aanvraag bouwvergunning en hinderwet vergunning ingediend. Volgens het Colle ge van B en W is het noodzakelijk dat er een aanzienlijke uitbreiding komt. Het project wordt geheel door het Zuiveringschap uitgevoerd en voor de gemeente Meijel zijn hieraan geen kosten verbonden. HUUR Ook over de huur van de woning en de winkel werden door diverse fracties op merkingen gemaakt, maar wethouder Smolenaars gaf aan dat het College daar in deze vergadering niet over wenste te praten. Overeenkomstig de toezegging in de raadsvergadering van 8 oktober zal daarover op een later tijdstip van gedach ten gewisseld worden, zo merkte hij op. van een verdere verdediging van het voorstel van het College om 80.000,- beschikbaar te stellen zag de wethouder af, gezien de brede steun die het alterna tief, een algehele renovatie, van de raads leden had gekregen. Op de suggestie om het V.V.V. een hogere huur te gaan laten betalen werd van de zijde van het College niet gereageerd. Het voorstel waarin een krediet van 170.000,- gevraagd werd voor de renovatie van het pand werd ver volgens zonder hoofdelijke stemming door de gemeenteraad aangenomen. Daarmee liep de besluitvorming in dit geval anders af dan zich op 8 oktober liet aanzien. Toen immers was het de M.V.P.-fractie die bij monde van dhr. Thijssen de andere raads leden ertoe bracht geen besluit te nemen over het voorstel van het College om op dat moment een krediet van 80.000,- beschikbaar te stellen voor het opknappen van het pand. Aanvankelijk was er toen een duidelijke raadsmeerderheid voor dat voorstel. Het liep nu dus toch anders. Red. Kinderopvang is niet nieuw. Al eeuwen lang worden er kinderen, naast de opvoe dingssituatie thuis, buitenshuis opgevan gen, verzorgd en opgevoed. Nu, aan het begin van de jaren negentig, is Kinderop vang in al haar verscheidenheid niet meer weg te denken uit de maatschappij. Kin deropvang biedt kinderen allerlei ontwik kelingsmogelijkheden die thuis niet of in mindere mate aanwezig zijn: - groep kinderen - andere volwassenen - op leeftijd afgestemde speelmogelijk heden. Hierdoor is het voor ouders mogelijk het ouderschap te combineren met andere activiteiten. Indien mogelijk, willen we in Meijel een kinderdagverblijf gaan opzetten. WAT IS EEN KINDERDAGVERBUIJF? Een kinderdagverblijf biedt opvang voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar gedurende de hele of halve dag. De openingstijden zijn tijdens werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur of van 8.00 tot 13.00 uur. De opvang wordt groepsgewijs verzorgd. De dagin deling, de ruimte, het meubilair en het speelgoed zijn afgestemd op de leeftijd en de behoeften van de kinderen. Behalve spelen zijn ook eten, slapen en de verzor ging belangrijke onderdelen van de dag. Naast het werken met de kinderen is het contact met de ouders erg belangrijk. De leidster neemt tenslotte een deel van de opvoedingstaak oveF. Op de informatie-avond, maandag 12 november, aanvang 20.00 uur, in Gemeenschapshuis 't Kloster, wil len we u graag informeren over onze plannen. Om een goed beeld te krijgen van de inhoudelijke aspecten van een kin derdagverblijf willen wij u graag de video film 'Voor de Kinderen' laten zien. Tijdens de informatie-avond zullen wij u een enquête-formulier uitreiken, zodat we meer inzicht kunnen krijgen in de behoef te aan kinderopvang. Mocht u belangstelling hebben en verhin derd zijn de informatie-avond bij te wo nen neemt u dan contact op met: - Gemeente Meijel - Toos Peeters, tel. 3333; - Peuterspeelzaal Calimero - Toos Manders, tel. 1594 Gemeente Meijel en Peuterspeelzaal Ca limero. Opgericht in 1965 uit leden van Harmo nie Eendracht met in eerste instantie als doel: het verzorgen van muziek tijdens het Camavalsgebeuren. Dit had tot ge volg dat zij 18x een prinsenbal hebben opgeluisterd, 18x opening carnaval ver zorgd, Bonte Avonden opgeluisterd met als hoogtepunt de optredens in samen werking met Wiel Jansen en Hadje Doen- sen met het nummer over Mèhl blieft Mèhl, 18 jaar langde carnavalsdagen met de prinsen en raad van elf opgetrokken. Tevens in samenwerking met de Kieve- loeët de thans niet meerte missen Liedjes avond weer aanwezig zijn. Na 18jarende Meijelse carnaval van vrolijke klanten te hebben laten genieten werd het in de groep iets rustiger. Uitbreiding van gezinnen: niet meer zo vaak willen optreden was hiervan het gevolg. Wel bleef men trouw aan de Egerlander muziek, het geen nu nog het geval is. Vele festivals werden bezocht. Optredens in Duitsland waren er ook, (voornamelijk in Mönchen- Gladbach) die uitwisselingen tot gevolg hadden. Ook na deze 25 jaar van samen muziek maken gaan de Tesnuzzikke door. Misschien iets anders van opzet, maar zij gaan door. Om het 25-jarig jubileum te vieren wordt allereerst op 17 november om 19.00 uur in de kerk gespeeld. Uitge voerd wordt dan 'die Deutsche Messe' van Schubert. Als een Tesnuzzik in het huwelijk trad, werd deze mis ook steeds gespeeld. Om 20.00 uur volgt een Festival met medewerking van alle Meijelse kapellen: Leut Mi Neut Molenjoeks Heimatkapelle Nico-Joeks Kapel. En uiteraard de Tesnuzzikke zelf, inclu sief alle oud-leden: die tijdens de mis en festival mee zullen spelen. Op zondag 18 november wordt het feest voortgezet in eigen kring in clublokaal de Zwaan. Kom 17 november gerust luisteren naar hetgeen de diverse kapellen in hun mars hebben. Felicitaties kunt u dan ook overbrengen, echter een receptie wordt er niet gehouden. Drink met ons een glaasje en geniet van een gezellige avond. De Tesnuzzikke. Zondag 4 november houdt de vrijwillige Welfare weer haar jaarlijkse tentoonstel ling en verkoop. Onze deelneemsters hebben hier een heel jaar lang met veel plezier en gezelligheid naar toe gewerkt en iedereen mag trots zijn op het resultaat. Kom zondag naar het bejaardenhuis. In de soos kunt u allen op uw gemak bekijken en wij weten zeker dat er ook voor menigeen iets moois bij is. Het is haast niet te geloven hoeveel oude re en soms minder valide mensen met een beetje begeleiding toch nog heel veel ple zier kunnen doen. Iedere week zijn er Welfare-activiteiten voor onze deel neemsters: o.a. wandelen, handwerken, kienen, breien (babyspullen, sokken, trui en en sjaals), haken (prachtige kussens en kleedjes), borduren (in velerlei vormen, ook grote tafellakens), weven en zelfs een paar dames doen weer het oude kant- breien). En door leer te bewerken, worden ook hiervan mooie dingen gemaakt, zoals babyschoentjes, schouder- en bood schappentassen en kussens, en niet te ver geten het dekens breien voor Polen. De vorige week hebben wij de 50ste deken afgeleverd voor een kindertehuis in Polen en dat in ruim 3 jaar. Dat is toch geweldig. Al deze artikelen worden tentoongesteld of verkocht op onze jaarlijkse tentoon stelling, nu zondag 4 november 1990, in de soos van ons bejaardentehuis en wel van 1 uur tot half 5Zorg dat u op tijd bent, want... op is op... Het geheel wordt verder nog aantrekkelij - ker gemaakt door een aantal andere at tracties. Wat dacht u van een loterij, het naam raden van een lieve pop, lolly's trekken voor kinderen, meer leuke prijs jes en: meedoen is altijd prijs! Zo ziet u maar weer dat onze tentoonstel ling voor elk wat wils biedt. DE OPBRENGST De gehele opbrengst is voor het vrijwilli ge Welfarewerk in Meijel en wel voor de aanschaf van nieuwe materialen om ook in 1991 weer vele mensen in Meijel de mogelijkheid te bieden om: Bezig te zijn of om in contact te komen met anderen. Wij moeten het elk jaar grotendeels van deze verkoop hebben, want het vrijwilli gerswerk is werk zonder dat hiervoor betaald wordt. Steun deze Welfare-acti viteiten door onze tentoonstelling te be zoeken en hierdoor het werk van onze deelnemers te waarderen. Tot zondag 4 november 1990 in de soos van het bejaar dentehuis te Meijel. Wilt u nog meer weten over het Welfare- werk in het algemeen of over deze ten toonstelling in het bijzonder of zou u ook wel belangstelling hebben om voor een gezellige middag bij het Welfare te ko men, kom dan gewoon vrijdagmiddag eens kijken in de soos van het bejaarden tehuis of u kunt altijd bij één van onze vrijwilligsters terecht. Stel, het is je eigen vel... Elk jaar lopen tienduizenden mensen min of meer ernstige brandwonden op. Meestal thuis, meestal door een onge lukje, veroorzaakt door bijvoorbeeld een hete vloeistof. Jaarlijks moeten zo'n 4.000 mensen vanwege brandwonden worden opgenomen in een ziekenhuis. Ze lijden veel pijn en ze houden aan hun verwondingen vaak ernstige litte kens over. De Nederlandse Brandwonden Stichting probeert het ontstaan van brandwonden en de gevolgen ervan zo veel mogelijk te beperken. Ondermeer door het geven van voorlichting over het voorkómen van en het verlenen van directe hulp bij brand wonden. Ook zet de Nederlandse Brandwonden Stichting zich in voor onderzoek naar een nog betere behandeling van brandwonden. Voorts beheerst de Nederlandse Brand wonden Stichting de Nationale Huidbank. Donorhuid helpt heel goed bij de behan deling van bepaalde brandwonden. Voor haar werkzaamheden is de Neder landse Brandwonden Stichting vooral af hankelijk van de inkomsten uit de lande lijke collecte, die onder het motto 'Stel, hetisjeeigen vel...' wordt gehouden inde week van 5 tot en met 10 november. Geef gul, als een collectant aanbelt. Leden van de Brandweer en de E.H.B.O. verzorgen de collecte in onze gemeente. U kunt uw gift ook storten op giro 20 21 22 of bank 70 70 643 ten name van de Nederlandse Brandwonden Stichting te Beverwijk. WEEKBERICHT VOOR MEUEL

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1990 | | pagina 1