12e Avond Wandel Driedaagse 12 -13 -14 juli Meijel Bejaardenoord St. Jozef gaat samen werken met verpleeghuis Hornerheide TEVENS OPEN DAG VAN TWEE TOT ZES UUR Grote Vakantiemarkt in Panningen Het Weekbericht tijdens de vakantie Openingstijden VVV-kantoor ASTMA. ERGER DAN U DENKT. WOENSDAG 11 JUL11990 46E JAARGANG NO. 28 zaterdag 14 juli drie uur BIJENHAL OPEN DAG EN OFFICIËLE OPENING ORGANISATIE-ONDER- ZOEK EINDVERANTWOOR DELIJKHEID DONDERDAG 19 JULI Attracties UITGEVER EN REDACTIE WEEKBERICHT. Astma^?R>nds WEEKBERICHT VEER MEUEL Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936) 2243 Postbankrekening 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel" te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766) 2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Tarieven 1990 jaarabonnement: ƒ42,50 Adv.: per mm kolombreedte (7x38mm) 19 ct., tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936) 2243. -■M PiF Opening Bijenpark Meijelse Imkers Meijel hi't, een bijenpark. Sinds het najaar 1989 is door de Meijelse imkers hard gewerkt aan de bouw van een bijenhal en de aanleg van een drachtplantentuin. De Gemeente Meijel stelde de grond beschikbaar. Zaterdag 14 juli is er van twee tot zes uur Open Dag. Om drie uur opent Wethouder Smolenaars officieel het bijenpark. Tijdens de opening zal een plaquette onthuld worden door de ontwer per Piet Puts samen met Fried Hoeijmakers. Belangstellenden zijn van harte welkom tijdens de open dag en bij de opening. Het bijenpark is hierna permanent opengesteld voor het publiek. Een bezoek aan de bijenhal met uitleg door een der imkers kan ook. Maar dan moet wel eerst een afspraak gemaakt worden met de beheerder van het bijenpark. Al vele jaren was er de wens bij de Meijelse imkers om een eigen bijenhal te realiseren. Grootste probleem was het vinden van een geschikte lokatie. De imkers waren dan ook zeer verheugd toen de Gemeente Meijel in 1989 een stuk grond in een ideale omgeving ter beschikking stelde. De keuze was "geval len op een ca. één hectare groot terrein nabij het Startebos. Het ligt tussen de Camping 'Startebos' en sportpark 'De Starte', direct achter de fietscrossbaan. De imkerskas was bepaald niet rijk ge vuld. Door zelfwerkzaamheid en gebruik makend van afbraakmaterialen was het echter mogelijk met weinig kosten een fraaie hal te bouwen. Dit was mede te danken aan de Meijelse ondernemer, die de afbraakmaterialen voor een zeer billij ke prijs ter beschikking stelde. Eind vorig jaar werd begonnen met het voorberei dende werk. De bouwwerkzaamheden zijn nu achter de rug en de imkers mogen terecht trots zijn op het resultaat. Bij de opzet van de bijenhal is er van uitgegaan dat er excursies georganiseerd kunnen worden. Via een glaswand kun nen belangstellenden het werk van de imker en het bijenleven bekijken. De eerste groep bezoekers bestond enkele weken geleden uit een der klassen van Basisschool 'Aen den Mortel'. Vorige week was het de beurt aan een der klassen van Basisschool 'St. Jozef'. De Meijelse imkers zijn gaarne bereid om groepen te ontvangen en uitleg te geven. Het is dan wel nodig om even vooraf te overleggen met de beheerder van het bijenpark, J. Geraats, telefoon 04766-1844. Naast gelegenheid voor excursies is er ook de mogelijkheid voor imkers die thuis geen ruimte hebben, hun bijen te plaatsen in de hal. Op deze manier zijn ook deze leden van de imkersvereniging in staat hun hobby uit te oefenen. Het is de bedoeling van de Meijelse imkers de hal op vaste tijden open te stellen voor publiek, waarbij deskundige uitleg gege ven kan worden. Op zaterdag 14 juli wordt de bijenhal met drachtplantentuin officieel geopend. Van twee tot zes uur is er open dag. Tijdens deze open dag zullen de Meijelse imkers zonodig uitleg geven. Ook zijn er ver schillende imkermaterialen uitgestald. Er is ook een observatiekast aanwezig. Het hierin wonende bijenvolkje kan van zeer dichtbij bekeken worden. Tijdens de open dag zal Wethouder Smolenaars om drie uur de officiële opening verrichten. Bij de opening wordt een plaquette, gemaakt door Meijelnaar Piet Puts, onthuld. Op het kunstwerk is naast een afbeelding over bijenhouden tevens de naam van het bijenpark aange geven. Piet Puts en Fried Hoeijmakers, hoofd afdeling technische zaken Gemeen te Meijel, onthullen de plaquette mat de naam van het bijenpark. De ingang van het bijenpark is gelegen aan de verbindingsweg tussen Kurvers- weg en Vieruitersten (Camping 'De Nieuwe Hof'), aan de achterzijde van Sportpark 'De Starte'. De Meijelse imkers hopen U op deze dag te ontmoeten in hun, maar ook uw, bijen park. Bent U op deze dag verhinderd, dan is er niets aan de hand. Ook na de open dag geldt: 'Meijel hi 't, een bijenpark'. Het bestuur van Bejaardenoord R.K. Stichting St. Jozef vindt het gewenst dat op bepaalde vlakken gestreefd wordt naar vormen van samenwerking met andere organisaties die zich bezighouden met ouderenzorg. Die samenwerking biedt de beste mogelijkheid om voor de bewo ners van het bejaardenoord een zo opti maal mogelijke zorgverlening te kunnen blijven bieden, terwijl tevens het behoud van de eigen identiteit en zelfstandigheid op die manier gewaarborgd is. Het bestuur van het bejaardenoord heeft de personeelsleden en de bewoners van het bejaardenoord afgelopen week op de hoogte gebracht van het voornemen van het bestuur om een nadere vorm van samenwerking aan te gaan met het ver pleeghuis 'Hornerheide'. Het bestuur heeft zich in dat besluit laten adviseren door de Adviesgroep Ad Care, die een organisatie-onderzoek ingesteld heeft. Daaruit bleek dat bij het zoeken naar samenwerking het uitbreiden van samen werking met een verpleeghuis de voor keur verdient. Door het verpleeghuis 'Hornerheide' zijn in het verleden al diensten verleend ten behoeve van Be jaardenoord St. Jozef. Mede op grond van de positieve ervaringen die daarmee zijn opgedaan heeft het bestuur van het bejaardenoord gemeend om ook voor andere vormen van samenwerking nader in overleg te treden met Hornerheide. In dat overleg zijn afspraken gemaakt over managementondersteuning/-advisering en over specialistische begeleiding door Hornerheide, voor zover die nodig mocht zijn. In combinatie daarmee heeft het bestuur van het bejaardenoord besloten om de eindverantwoordelijkheid van het tehuis toe te vertrouwen aan Mevr. W. Schee pers, Hoofd Verzorging van het Bejaar denoord. Zij zal de dagelijkse leiding van het bejaardenoord voor haar rekening nemen, waarbij zij ondersteund zal wor den door de directies van verpleeghuis Hornerheide en Stichting Woonbeheer Meijel. Om ervaring te kunnen opdoen met de gekozen structuur en om, indien dat nodig mocht blijken, aanpassing in de samenwerking te kunnen doorvoeren is gekozen voor een overgangsperiode van maximaal één jaar. Daarna kan de geko zen organisatiestructuur definitief vorm krijgen. Red. De actieve winkeliersvereniging Panningen organiseert op donderdag 19 juli een grote vakantiemarkt van 13.00-18.00 uur op en rond het Raadhuisplein in het hartje van winkelcentrum Panningen. Zo'n vijftigtal kramen zorgen voor een echte vakantie- marktsfeer. Het gevarieerde aanbod maakt het vertoeven op die vakantiemarkt tot een gezellig gebeuren. Uiteraard heeft de winkeliersvereniging Panningen niet alleen gezorgd dat er vele marktkooplieden hun gevarieerde waar aanbieden, maar ook enkele attracties voor jong en oud naar Panningen gehaald. De kinderen kunnen zich onder meer vermaken op de carrousel of in de scooterbaan, terwijl er ook een treintje zal rijden door het hartje van Panningen. Verder kunnen de kinderen zich even circusartiest wanen, want bij Foto Sevens aan het Raadhuisplein 16 in Panningen kunnen de kinderen in een circusdecor zich laten vereeuwigen met een clown en een olifant. Een leuke foto voor het nageslacht. Ook volwassenen komen volledig aan hun trekken. Op 4 grote terrassen kunnen zij onder het genot van een glas bier, frisdrank of een kop koffie genieten van het optreden van het veelzijdige eenmansorkest Tension, dat van alle muzikale markten thuis is. Daarnaast zal nog een bekend regionaal orkest, waarmee de onderhandelingen in vergevorderd stadium zijn, voor het nodige muzikale amusement zorgen. De inwendige mens kan versterkt worden bij de diverse barbeceustands. Kortom, gezelligheid troef in het hartje van Panningen en natuurlijk zullen de winkeliers in hun zaken met vakantieaanbiedingen de vakantiemarkt nog extra aantrekkelijk maken. Wanneer de weergoden donderdag 18 juli in een zonnige bui zijn, dan kan de vakantiemarkt in Panningen u het nodige plezier en de nodige ontspanning bieden, zeker, wanneer u zalf al in de vakantiestemming bent. W Gedurende de vakantieperiode zal het Weekbericht één week niet uitko men. Op woensdag 1 augustus verschijnt er geen Weekbericht en daarom zal op woensdag 25 juli een zogenaamd 'dubbelnummer' uitkomen. We verzoeken u rekening te houden met onze 'vakantieregeling', zodat u uw advertentie, aankondiging of verslag op de gewenste datum in het Week bericht voor Meijel krijgt te staan. Meijel staat op 12-13-14 juli geheel in het teken van de 12e Avond-Wandel-Drie- daagse. De organisatie heeft 6 mooie routes uit gezet. Men kan iedere dag kiezen uit een route van 5 km. of 10 km., die de wande laars leidt door de prachtige natuurgebie den die Meijel rijk is. Wederom stelt het V.V.V. prijzen be schikbaar voor zowel de oudste deelne(e)m(st)er, alsook voor de mooiste en grootste groepen, welke minimaal uit 5 personen dienen te bestaan. Gezien de ervaring van de laatste jaren, zorgt de aankleding van groepen voor extra sfeer en gezelligheid aan deze wandeldriedaag- se. U kunt zich voor deze driedaagse inschrijven in gemeenschapshuis 't Klos- ter'. Op 12 en 13 juli kan men zich inschrijven tussen 19.00 uur en 19.30 uur, voor zowel de 5 km. en 10 km. Op 14 juli is de in schrijving voor de 10 km.-lopers tussen 17.30 uur en 18.00 uur en voor de 5 km.- lopers van 18.00 uur tot 18.30 uur. De in schrijfgelden bedragen 1,50 per dag voor deelnemers beneden 15 jaar en 2,00 per dag voor eenieder boven 14 jaar. De wandelaars komen de laatste dag samen bij het grasveldje 'Eikeböske', gelegen aan den Eckelkamp. Vanaf dit grasveldje wordt om 20.00 uur gezamen lijk richting 't Kloster' gelopen. Onder begeleiding van Schutterij St. Nicolaas en Joekskapel 'Leut Mi Neut', trekt de stoet via Molenhaagweg, In de Haag, Kalisstraat, Trambaan, Pater Willem plantsoen, Dorpsstraat, Raadhuisplein, Schoolstraat en Alexanderplein naar 't KlosterDaar zal de prij suitreiking plaats vinden. Aan iedere deelne(e)m(st)er die de driedaagse heeft volbracht, wordt hier een medaille overhandigd. Daarna is er de mogelijkheid om de 12e Avond- Wandel-Driedaagse op gepaste manier gezellig af te sluiten met Joekskapel 'Leut Mi Neut'. Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot L. Thijssen, Kalishoek 44, Meijel. Tel.: 04766-3398, b.g.g. 04766- 3842. We hopen u met velen te mogen begroe ten op 12-13-14 juli. K.P.J. Meijel. 15 juni - 8 sept: van 10.00-12.30 uur; 13.30-15.30 uur. Op donderdag ook van 18.00-20.00 uur. Op zondag gesloten. Tijdens kantooruren ook telefonisch te bereiken op nr. 04766-3273. VVV-kan- toor, Dorpsstraat 7, Meijel. Giro 55055 Bank 70.70.70.120

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1990 | | pagina 1