Maandag 12 februari: gemeenteraadsvergadering Noodkreet uit Polen SIJBEN Gemeente streeft naar meer scheiding van materiaal op zaterdagstort Adverteerders attentie Rijschool Verdam NEERKANT WOENSDAG 7 FEBRUARI 1990 46EJAARGANG NO. 6 Vergunningen Langere openstelling Instemming Zaterdag 10 februari: Feestelijke onthulling Prins, Vorstin en Raad van Elf De Knaptoeët 1990 in gemeenschapshuis 't Kloster SCHANSWEG 22 TEL. 04766-1706 OFFICIEEL DEALER WEEKBERICHT VEER HEUEL Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936) 2243 Postbankrekening 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel" te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766) 2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Tarieven 1990 jaarabonnement: ƒ42,50 Adv.: per mm kolombreedte (7x38mm) 19 ct., tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936) 2243. De agenda die de gemeenteraad aan staande maandag gaat afwerken telt maar liefst 18 punten. Behalve gebruike lijke punten als opening, vaststelling be sluitenlijst vorige vergadering, medede lingen, ingekomen stukken en de rondvraag worden de volgende voorstel len voorgelegd aan de gemeenteraad: - Beëdiging van W. Lansbergen Aan het begin van deze raadsvergade ring zal Dhr. W. Lansbergen beëdigd worden als raadslid. - Voorstel tot overdracht van de tot het woningbedrijf van de gemeente Meijel behorende woningen aan Woningvereni ging de Horst Het besluit dat de gemeenteraad in 1987 nam, te weten de oprichting van een zelfstandige woningvereniging, is nu zo ver uitgewerkt dat het gemeentelijk wo- ningbezit officieel overgedragen kan worden aan de Woningvereniging. Het College stelt voor daarmee in te stem men. - Voorstel tot vaststelling van het ontei geningsplan Kurversweg Vanwege een onvolledige tenaamstelling van een tweetal percelen in een eerder genomen onteigeningsbesluit heeft de Kroon geen goedkeuring gegeven aan dat raadsbesluit. Opnieuw wordt voor gesteld een onteigeningsbesluit te nemen voor een tweetal percelen in het bestem mingsplan Starteveld. Tegen dit plan zijn bezwaren ingediend door Dhr. W. Basten en Dhr. en Mevr. Schouwerwou, allen woonachtig aan de Kurversweg. Het College stelt voor de bezwaren on gegrond te verklaren en te besluiten tot onteigening van de percelen, resp. 48.35 are en 0.75 are groot. - Voorstel tot het aangaan van enkele grondtransacties ter realisering van het bestemmingsplan Starteveld Met Dhr. Uien is overeenstemming be reikt over de aankoop van 2.91.60 Ha grond voor 360.000,-. Tevens ver werft Dhr. Uien om niet een perceelge deelte ter grootte van 535 m2. Met Dhr. van de Beuken is overeenstemming be reikt over een ontsluitingspad naar Mo lenstraat 10. In ruil voor deze verschui ving verkoopt de gemeente aan Dhr. van de Beuken 190 m2 grond voor de symbolische prijs van 1,-. Het College stelt voor in te stemmen met deze grondtransacties, waardoor het bestem mingsplan Starteveld op korte termijn ter hand genomen kan worden. - Voorstel tot vaststelling van het voor- bereidingsbesluit Sanders' Molen Het College stelt voor om voor het ter rein Sanders' Molen een voorbereidings- besluit te nemen, zodat een tijdige in diening van het bouwplan voor een 6-tal woningen in de sociale huursector kan plaatsvinden. Behalve deze 6 woningen is er ruimte voor bouw in de vrije sec tor. Na een inschrijving zal middels lo ting onder gegadigden tot uitgifte van deze grond worden overgegaan. - Voorstel tot vaststelling van een voor- bereidingsbesluit ten behoeve van het bouwen van premie-A-woningen aan de Berkenheg Het realiseren van woningen in de vrije sector blijkt voor een gedeelte langs de Berkenheg niet haalbaar te zijn. Daarom is het de bedoeling op dat gedeelte de premie-A-woningen die de gemeente dit jaar krijgt, te verwezenlijken. Daartoe is het nodig dat een voorbereidingsbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan genomen wordt. - Voorstel tot vaststelling van een voor bereidingsbesluit voor het perceel Mo- lenbaan 18 (manege) Ten behoeve van een uitbreiding van de manege met enkele opslagruimten voor stro en stalling heeft Dhr. Grillo een verzoek ingediend die voorzieningen aan de achterzijde van de manege te mogen realiseren. Daarvoor dient een wijziging van het bestemmingsplan plaats te vinden. De bestaande uitbrei dingsmogelijkheden aan de zijkant gaan daarmee vervallen. - Voorstel tot vaststelling van een voor bereidingsbesluit voor een drietal perce len, eigendom van Dhr. G.J.M. Bouten, Marxweg 5 Dhr. Bouten wil een tuinderskas bou wen op een perceel tegenover zijn wo ning aan de Marxweg. Daartoe is het no dig dat een voorbereidingsbesluit geno men wordt en het College vraagt de ge meenteraad daarmee in te stemmen. - Voorstel tot subsidietoekenning met ingang van 1990 aan Jongerenkoor Meijel Op het verzoek van het Jongerenkoor tot subsidiëring heeft de Commissie Welzijn geadviseerd het Jongerenkoor aan te merken als jeugd-/jongerenvere niging. Uitsluitend de aktiviteiten die ontplooid worden als jeugd-/jongeren- vereniging dienen volgens deze Com missie in aanmerking te komen voor subsidie. Het College neemt dat stand punt van de Commissie Welzijn over en stelt de gemeenteraad voor het Jonge renkoor op die basis met ingang van 1990 te gaan subsidiëren. - Voorstel tot het verlenen van subsidie aan de stichting Welzijn Ouderen Meijel over 1989 In de Stichting Welzijn Ouderen Meijel (W.O.M.) werken samen de gemeente Meijel, Ouderenvereniging St. Jozef, Stichting Bejaardenoord St. Jozef, Alge mene Hulpdienst Meijel, Woningvereni ging de Horst, Huisartsen, Gezinszorg en Bejaardenhulp Regio Venlo, Groene Kruis en Algemeen Maatschappelijk Werk. Afgevaardigden van deze vereni- Tijdens de vergadering van de Commissie Openbare Werken en Milieu zijn de commissieleden op de hoogte gebracht van de manier waarop het gemeen tebestuur in de toekomst streeft naar het meer gescheiden inleveren en ver werken van afval dat aangeboden wordt op de zogenaamde zaterdagstort. Met de firma Martrans waar deze zaterdagstort gevestigd is zijn daartoe bespre kingen geweest, die geleid hebben tot een aantal voorstellen, die aan de com missieleden voorgelegd werden. Deze voorstellen vonden een warm onthaal bij de commissie. Om tot een betere regeling voor de af valscheiding op de zaterdagstort te ko men, zullen de vergunningen die de firma Martrans daarvoor nodig heeft in orde dienen te worden gebracht. Dat is een van de punten die in het overleg tus sen gemeente en de firma Martrans aan de orde zijn geweest. Wat het afval be treft is gesproken over het gaan scheiden van bouw- en sloopafval, snoeihout en tuinafval, ijzer en andere metalen, glas, plastic, koelkasten, klein chemisch afval en olie. Ook werd gesproken over niet te scheiden materiaal. Voor al dit afval wordt geprobeerd een passende oplos sing te zoeken, zodat dit materiaal voortaan gescheiden verwerkt kan wor den. Voor papier en bouwhout wordt nog niets geregeld in verband met de be perkte aanvoer van papier of door pro blemen met de afzet (bij bouwhout). Behalve naar het gescheiden inzamelen op de zaterdagstort van de genoemde materialen wordt ook gestreefd naar een langere openstelling. Daarbij wordt ge dacht aan het gaan openstellen gedu rende enkele uren op vrijdagmiddag en door de openstellingstijd op zaterdag te veranderen en te verlengen, namelijk van 9.00 tot 13.00 uur. Wat de stortkos- ten betreft werd aan de commissieleden voorgesteld om de stortkosten van niet gescheiden materiaal aanzienlijk te ver hogen in vergelijking met het huidige ta rief, terwijl de stortkosten voor het ge scheiden materiaal laag, en gedeeltelijk zelfs gratis, gehouden dienen te wor den. De commissieleden lieten in hun reak- ties merken de voorgestelde regeling goed te vinden. Door allen werd bena drukt dat een verhoging van de stortkos ten geen rem mag gaan vormen voor het aanleveren van afval op de zaterdag stort, zeker niet als het gescheiden mate riaal betreft. 'Het is beter dat de mensen op de zaterdagstort veel gescheiden inle veren en dat kan tegen geringe kosten of gratis, dan dat ze alles maar de contai ner inkieperen', zo viel als algemene conclusie te beluisteren. Een goede voorlichting naar de burgers toe is vol gens de commissieleden dan ook een vereiste. Deze opvatting werd door we thouder Smolenaars volledig onder schreven. 'Het milieubewustzijn neemt steeds meer toe en het is uitermate be langrijk dat iedereen op de hoogte ge steld wordt van de mogelijkheden die er zijn tot scheiding van het afval', aldus de wethouder. Enige discussie ontstond over de vraag welke tijd op de vrijdag middag het best zal voldoen voor de openstelling van de stort. Daarover zal nog nader beraad volgen. Tevens zal met de firma Martrans op basis van de voorliggende voorstellen verder gespro ken gaan worden. Volgens de wethouder is het de bedoeling dat met deze onder nemer goede afspraken in een contract vastgeleg worden, dat wat hem betreft, zeker een tijdsbestek van vijf jaar mag omvatten. Red. De heer Verkoulen uit Baarlo, bekend van de vele hulptransporten naar Polen, kreeg deze week een noodkreet uit Po len. Dr. Jurga, verbonden aan het zie kenhuis in Koszalin, smeekte om medi sche apparatuur, spuiten, handschoenen en medicijnen. Ook is er een groot te kort aan lakens, slopen, dekens en der gelijke. Het ziekenhuis telt 1.200 bedden. Mocht u op zolder nog spullen hebben liggen zoals kleren, speelgoed e.d., dan kunt u contact opnemen met onder staand adres. Giften kunt u storten op giro 516946 t.n.v. C. Verkoulen, Hulp transport Polen, Middelste Horst 4, Baarlo. Contact- en bezorgadres voor Meijel: Fam. L. Thijssen, Jan Thijssensteeg 3, tel. 1355. gingen en instellingen vergaderen onder leiding van een onafhankelijke voorzit ter. De hoofddoelstelling van W.O.M. is te komen tot een sterk stimulerende en coördinerende samenwerking ten be hoeve van het totale ouderenwerk. Het College stelt aan de gemeenteraad voor het subsidiebedrag dat in 1989 opgeno men was voor het Gecoördineerd Be- jaardenwerk ter beschikking te stellen aan de W.O.M. Tevens wordt aan de W.O.M. verzocht aan te geven hoe de bedragen van de begroting 1989 besteed zijn of worden. Bovendien wordt ver zocht om een zo concreet mogelijk be leid en de financieringsgegevens voor 1990 en eventueel volgende jaren, die dan besproken kunnen worden in com missies en gemeenteraad, aan te geven. - Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 120.000,- voor de pla nontwikkeling van diverse projecten Voor de verdere ontwikkeling van een aantal projecten moeten plankosten ge maakt worden, voordat tot aanbeste ding/uitvoering overgegaan kan worden. Het gaat hierbij om plannen voor: - project Hoek/Donk/Schoolstraat/Ale- xanderplein/Raadhuispleiny - visie verbetering leefomgeving Ha- gelkruisveld I en II. - verbetering leefomgeving Pater Wil lemsplantsoen e.o. - woonomgeving Pastpaedje. - Voorstel tot vaststelling van een nieuwe tarieventabel 1990, behorende bij de legesverordening Voorgesteld wordt de tarieventabel voor de gemeentelijke leges aan te passen. De tariefswijzigingen beperken zich voor namelijk tot commerciële vergunningen, die gemiddeld 10% duurder worden. M.b.t. de Hinderwetvergunningen wordt voorgesteld in 1990 een tarief van 500,- te gaan hanteren. Dat tarief zou in de jaren na 1990 jaarlijks met onge veer 20% verhoogd moeten worden. Dit voorstel wordt gedaan om de vergun- ningskosten meer kostendekkend te ma ken, overeenkomstig een berekening die de Grontmij maakte in het kader van het Hinderwetuitvoeringsprogramma. - Voorstel tot beschikbaarstelling van een jaarlijks bedrag ter uitvoering van het subregionaal plan voor recreatie en toerisme - Voorstel tot machtiging van Burge meester en Wethouders voor het afsluiten van een vaste geldlening danwel kas- of daggeldleningen tot een maximum be drag van 1.500.000,- - Voorstel tot het instellen van een bud getteringsproject voor een proefperiode van 1 jaar Van de agendapunten waarbij hier geen toelichting gegeven is, waren bij het ter perse gaan van het Weekbericht geen nadere gegevens bekend. De raadsverga dering begint maandag 12 februari om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal. Na afloop van de vergadering wordt ook het publiek in de gelegenheid gesteld vragen te stellen of ergens een standpunt over kenbaar te maken. Red. De Carnaval staat weer voor de deur en zoals iedereen weet, regeert er tijdens die dagen een prins of prinses. Zo ook bij de Instuif. Maar... wie regeert er dit jaar over het Knaptoeëterijk??? Voor Prinses Ramona en Vorst Roger zit het er weer bijna op. Zij hebben sa men met de Raad van Elf een voortref felijk karnavalsjaar gedraaid. Zij zullen zaterdag 10 februari ontdaan worden van hun waardigheden, zodat we deze door kunnen geven aan de nieuwe heer sers van het Knaptoeëterijk. Dit jaar zijn we er weer in geslaagd om nieuwe 'heersers' over het Knaptoeëte rijk te vinden. Zijn jullie al volop aan het gissen wie het dit jaar zullen worden??? En wie zit ten er dit jaar in de Raad van Elf??? Wie het allemaal zullen zijn, blijft nu nog geheim, en zaterdag kun je er zelf achterkomen. De onthulling (rond 20.30 u.) zal geschieden in aanwezigheid van de Kieveloeët met Prins Wim III en het geheel zal muzikaal omlijst worden door De Nico Joeks. De discotheek op deze avond is de Phi lips Moving Sound Disco Show. Komt allemaal op tijd en breng je goede hu meur mee zodat we er een dolle avond van kunnen maken. Dus kom allen naar 't Kloster zodat jullie met zijn allen de nieuwe Prins, Vorstin en Raad van Elf op een uitbundige manier kunnen be groeten. Natuurlijk zijn op deze avond ook ou ders, familie en kennissen van harte welkom. De entree bedraagt 2,50 en de zaal van het gemeenschapshuis is om 18.30 uur open. Sluiting van de avond is om 22.30 uur. Tot ziens en tot zaterdag tussen 18.30 en 22.30 uur in het gemeenschapshuis. Groetjes Instuif Vermeld in Nat. Rijschoolgids. L Nieuwe theoriecursus start 13 februari. U wordt thuis opgehaald. 04766-1580 OOK VOOR AUTOMAAT EN MOTOR In verband met de tijdsdruk waarmee de zetterij op dinsdag moet werken om het Weekbericht op tijd drukklaar te hebben, willen we u het volgende vragen: INDIEN MOGELIJK zouden we uw advertentie graag al in het weekeinde dat voorafgaat aan de datum van plaatsing ontvangen, zodat aan uw advertentie al op maandag gewerkt kan worden. Ad vertenties vragen extra zorg en dus extra tijd en door uw advertentie zo vroeg mogelijk aan te leveren kunnen we die dan, rekening hou dend met uw wensen, al op maandag drukklaar maken. Daardoor hebben we op dinsdag iets meer tijd voor alle andere bijkomende werkzaamheden. UITERAARD BLIJFT HET MOGELIJK UW ADVERTENTIE TOT MAANDAGAVOND IN TE LEVEREN, maar kunt u ons enigszins tegemoet komen, dan graag! Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking Uitgever Weekbericht

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1990 | | pagina 1