Aanstaande zondag: Koopmiddag en presentatie nieuwe kadobon ondernemersvereniging Rijwielpad Hoek-Donk blijft gehandhaafd Twintigste nationale collecteweek Nierstichting Heropening Lenders Antiek Einde zomertijd WOENSDAG 20 SEPTEMBER 1989 47E JAARGANG NO. 37 Grote verloting Nieuw Presentatie ONDERNEMERSVERENIGING Procedure Verkeerde keus Alternatieven WEEKBERICHT MDDR MEUEL Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936) 2243 Postbankrekening 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel" te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766) 2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Tarieven 1989 jaarabonnement: 41,50 Adv.: per mm kolómbreedte (7x38mm) 19 ct., tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936) 2243. Aanstaande zondag houden de Meijelse ondernemers Open Huis. Tijdens deze Koopzondag presenteren zij voor alle belangstellenden de nieuwe na jaarscollecties alsmede vele andere artikelen die in najaar en winter weer aandacht krijgen. Deze Open Zondag wordt besloten met een manifestatie die de climax van deze dag zal worden. In gemeenschapshuis 't Kloster vindt tijdens een gevarieerd programma namelijk de presentatie van de nieuwe kadobon van de Meijelse Ondernemersvereniging plaats. Om even na 5 uur begint in de grote zaal van het gemeenschapshuis een optreden van de bekende buutreedner/conferen- cier Pierre Cnoops uit Maasbracht. Hij zal tijdens een programma dat een uur duurt de aanwezigen laten genieten van enkele van zijn humoristische conferen ces. Behalve Pierre Cnoops levert da- mesjoekskapel 'Leut Mih Neut' een bij drage aan een feestelijke stemming. En er is reden voor feest voor de Onderne mersvereniging. Tussen 17.00 en 18.00 uur zal namelijk de onthulling plaats vinden van de eerste kadobon van de Ondernemersvereniging, waarna deze aangeboden zal worden aan burgemees ter Kirkels. Meijels eerste burger is ech ter niet de enige die met een kadobon naar huis zal gaan. Tijdens deze feeste lijke bijeenkomst in 't Kloster worden namelijk 25 van deze nieuwe kadobon- nen onder de aanwezigen verloot. Aan alle belangstellenden zal daarom bij bin nenkomst in 't Kloster een gratis lot aangeboden worden. Met dat lotnum mer dingen zij mee naar één van de be schikbaar gestelde kadobonnen. Met de introductie van deze kadobon voert de Ondernemersvereniging Meijel een nieuw onderdeel toe aan de reeds bestaande dienstverlening: het wordt voor de consument een stuk eenvoudi ger! Tot nu toe was het immers zo, dat er een veelvoud aan kadobonnen be stond. Een van de bezwaren daarvan is echter dat men met een bepaalde kado bon vaak slechts in één winkel terecht kan en wel in de zaak waar de bon ook is uitgegeven. Het grote voordeel van de nieuwe kadobon is dat deze op ruime schaal, namelijk bij vrijwel alle Meijelse ondernemers, verkrijgbaar is en in even- zovele zaken te besteden is. Liefst 46 Meijelse ondernemers geven deze kado bon uit en bij hen kunt u de kadobon ook besteden! Of u nu de schenker of de ontvanger van een kadobon bent, dit is zeer gemakke lijk! Als ontvanger bent u namelijk persé niet gebonden aan een bepaald artikel (bijvoorbeeld boeken, bloemen, vlees) of aan een bepaalde zaak die de bon uit gegeven heeft. Voor u als gever is het ook gemakkelijk. De kadobon is vrijwel overal verkrijgbaar en u hoeft dus niet speciaal naar een bepaalde ondernemer te gaan om een bepaald soort kadobon te kopen. Bij de dagelijkse inkopen die u doet, kunt u ook de kadobon van de Ondernemersvereniging Meijel kopen. Vanaf aanstaande maandag (25 septem ber) is de kadobon verkrijgbaar en wel in twee waarden, namelijk 10,- en 25,-. De Ondernemersvereniging Meijel heeft voor de presentatie van de eerste kado bon op zondag 24 september een aan trekkelijk programma samengesteld. Ze hoopt u dan ook met velen in het ge meenschapshuis te mogen begroeten, aansluitend aan de Koopzondag. Moge lijk bent u dan ook één van de 25 geluk kigen die op deze dag een kadobon win nen. Ook als dat niet het geval is, dan staat bij voorbaat vast dat u op deze middag toch zult kunnen lachen. Daar staat Pierre Cnoops immers borg voor. Het programma in 't Kloster duurt van 17.00 tot 18.00 uur. Vanaf 16.30 uur is de zaal open. De Ondernemersvereniging Meijel hoopt u zondagmiddag te mogen be groeten, zowel tijdens de koopmiddag die van 13.00 tot 17.00 uur duurt, als in 't Kloster. De werkvergadering die de gemeenteraad afgelopen maandag wijdde aan de discussie over het wel of niet handhaven van het fietspad langs de weg Hoek- Donk leverde al na enkele minuten een duidelijke conclusie op. Op de vraag van de raadsvoorzitter wie er vóór het opheffen van het betreffende fietspad was, reageerde niemand van de gemeenteraadsleden instemmend. 'Dus dan blijft hef, was de constatering van de raadsvoorzitter, wiens conclusie ge volgd werd door een instemmend applaus vanaf de publieke tribune, waar een vijfentwintigtal belangstellenden de discussie over het fietspad volgde. Dat daarna toch nog een uur gediscussieerd werd over het fietspad kwam vooral voort uit het feit dat de diverse fracties bij herhaling beweerden dat men steeds tegen het opheffen van het fietspad is geweest, terwijl het College van B en W betoogde dat de Raad met het aannemen van het Verkeersplan in 1987 in feite ingestemd heeft met de opheffing ervan. In een gedetailleerd overzicht zette de raadsvoorzitter het verloop van de pro cedure uiteen, die geleid heeft tot de uit eindelijke uitwerking van het plan van het College om het fietspad op te heffen. Volgens de raadsvoorzitter hebben de gemeenteraadsleden in het hele verloop van de plannenmakerij vanaf 1987 nooit gezegd dat het rijwielpad er zou moeten blijven. 'Pas lichtelijk vóór 21 juni toen een inspraakavond gehouden is én daarna heeft men uitgesproken dat men het fietspad wil handhaven', merkte hij daarover op. 'Ik vind dat de Raad dat eerder had moeten zeggen', meende hij. Diverse raadsleden verschilden op dat punt echter van mening met de voorzit ter. Volgens Dhr. Bongers heeft zijn fractie (C.D.A.) al bij de behandeling van het Verkeersplan in 1987 vraagte kens gezet bij het opheffen van het fiets pad, een standpunt dat volgens hem herhaald is tijdens de Algemene Be schouwingen afgelopen najaar. Zijn fractiegenoot, Dhr. Bouten, tekende daarbij aan dat door zijn fractie steeds gezegd is dat het uiteindelijke standpunt af zou hangen van de reakties van de mensen op een inspraakavond. Ook Dhr. Ghieleit wees erop dat zijn fractie (M.V.P.) vanaf het begin grote twijfels heeft gehad bij het opheffen van het fietspad. Verwijzend naar de vergade ring in 1987 waarop het Verkeersplan aan de orde was, zette hij uiteen dat door zijn fractie toen vier keer gevraagd is om aan te tonen dat het opheffen van het fietspad veiliger zou zijn. 'Dat is toen niet gelukt', aldus Dhr. Ghielen, die betoogde dat, nu een zeer grote groep mensen zich tot de Raad wendt met het verzoek om het fietspad te be houden, die wens gehonoreerd dient te worden, zeker als gekeken wordt naar het grote aantal fietsers dat blijkens een gehouden verkeerstelling gebruik maakt van het fietspad. Namens de Nèèj Pertèèj betoogde Dhr. Naus dat ook zijn fractie vanaf het be gin gezegd heeft dat het fietspad moet blijven. Het op de weg brengen van de fietsers waardoor die gaan werken als een verkeersremmende factor wees hij af. Dhr. Berben zette namens de Werkne mersfractie uiteen dat zijn fractie in eer ste instantie inderdaad ingestemd heeft met het laten vervallen van het fietspad, maar dat zijn fractie op dit moment geen probleem heeft met het handhaven ervan gezien de onlangs gehouden ver keerstelling én het grote aantal reakties. Hij bepleitte daarbij echter wel het op korte termijn aanpakken van een aantal zaken en hij vroeg zich daarbij met name af of het mogelijk zou zijn een aantal schetsplannen te ontwikkelen, waarin enkele alternatieven naast elkaar gezet worden. Het handhaven van het gehele fietspad stond voor hem daarbij niet zonder meer vast, getuige zijn op merking dat ook gedacht kan worden aan een gedeeltelijke handhaving. Ondanks het feit dat wethouder Smole- naars als verantwoordelijke wethouder opmerkte zich praktisch te willen opstel len door te verklaren niet om te willen kijken maar vooral naar voren te willen kijken om een zo goed mogelijke oplos sing voor de toekomst te bereiken, ver heelde hij niet dat de gemeenteraad naar zijn mening een verkeerde keus maakt. Verwijzend naar het Verkeersplan waarin voor de weg Hoek-Donk een ge heel andere functie aangegeven is dan de huidige, voerde hij aan dat in die vi sie het fietspad had kunnen verdwijnen zonder dat de weg gevaarlijker voor de fietsers zou worden. Wat de hoofdpun ten voor de toekomstige plannen betreft haalde hij aan dat de riolering Donk een zeer urgente zaak is, dat voor de aan sluiting Randweg-Donk-Kampsteeg naar een nieuwe oplossing gezocht zal moeten worden en dat er een oplossing gevonden zal moeten worden voor de beukenbomen die langs deze weg staan en die gehandhaafd zullen worden. Ver der zal er volgens de wethouder een deugdelijk fietspad dienen te komen. Over de door Dhr. Berben gedane sug gestie tot gedeeltelijke handhaving van het fietspad wenste hij graag een uit spraak van de hele Raad te hebben. In het vervolg van de beraadslagingen bleek dat zowel de Werknemers- als de C.D.A.-fractie wel voelden voor het la ten bestuderen van mogelijke altenatie- ven, wat in zou kunnen houden dat het fietspad niet volledig behouden blijft. De fracties van Nèèj Pertèèj en Meijelse Volkspartij wezen studies op dat punt van de hand. Voor die fracties zijn al- Lenders Antiek, sinds 12 jaar gevestigd te Meijel, heropent op vrijdag 22 sep tember de Antiekzaak. Door middel van een interne verbouwing is de showroom anders ingedeeld. Naast de bewerkte Jacht- en Henri Il-meubels wordt nu ook een ruime keuze in zware eiken strakke kasten en salontafels met laden geboden. Ook voor kleingoed kunt u te recht bij Lenders Antiek. U kunt eens vrijblijvend gaan kijken op vrijdag 22 september van 18.00 tot 22.00 uur. Zaterdag 23 en zondag 24 september van 10.00 tot 17.00 uur, bij Lenders Antiek, Kerkstraat 14, Meijel, tel. 04766-2398. leen voorstellen die uitgaan van het be houd van het hele fietspad bespreek baar. Voor wethouder Smolenaars was de raadsmeerderheid die steun gaf aan een verdere bestudering geen reden om overtuigd te zijn van het nut van ver dere studie. 'Als we dadelijk het publiek horen en die mensen zeggen dat men voor het behoud is van het hele fietspad, zitten we weer in een patstelling', meende hij. En wat de aanwezigen op de publieke tribune willen dat lieten di verse aanwezigen duidelijk horen toen aan hen het woord verleend werd: men is voor het behoud van het hele fietspad. Red. Het komende weekeinde komt een einde aan de zomertijd. Dat houdt in dat de klok in de nacht van zaterdag op zondag een uur terug gezet zal worden. Om 3 uur mag u de klok een uur terug draaien. Even doen, anders komt u zon- dagmorgen/-middag overal een uur te vroeg. met financiële middelen de dialysebe handeling en patiëntenbegeleiding te verbeteren. Uitgangspunt daarbij is dat voor iedere nierpatiënt in Nederland, jong of oud, de voor hem of haar beste behandelmethode mogelijk moet zijn en blijven. Vari 25 september t/m 1 oktober a.s. wordt de twintigste nationale collecte week van de Nierstichting gehouden. De opbrengst van de collecte is voor de Nierstichting de financiële basis die haar activiteiten voor de nierpatiënten, met name voor de chronische nierpa tiënten in Nederland, mogelijk moet maken. In 1988 bedroeg de collecte-opbrengst 7,2 miljoen. In ons land zijn er momenteel circa 3.000 mensen die alleen dankzij een dialyse-behandeling in leven kunnen blijven. Ruim 1.300 van hen wachten op een niertransplantatie. Ieder jaar komen er in Nederland circa 600 nieuwe chronische nierpatiënten bij. In de achterliggende periode van twintig jaar werden de ontvangen collectegelden besteed aan vier hoofdgebieden, die ook vandaag de dag nog veel aandacht en fi nanciële middelen vragen. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Een groot deel van de inkomsten van de Nierstichting wordt besteed aan de sub sidiëring van wetenschappelijk onder zoek. Dit onderzoek is vooral gericht op verbetering van de behandelingsmetho den van dialysepatiënten, vergroting van de kansen op een succesvolle nier transplantatie en het verwerven van meer kennis over de oorzaken van het ontstaan van nierziekten. Naar het zich thans laat aanzien zullen in 1989 de aanvragen voor subsidiëring door de Nierstichting van wetenschap pelijk onderzoek weer aanzienlijk toene- VERBETERING DIALYSEMOGELIJKHEDEN Om in leven te blijven moet de chroni sche nierpatiënt twee of drie keer per week aan de dialysemachine voor een behandeling van vier a zes uur of, wan neer hij dialyseert met behulp van de buikvlies-spoelmethode (CAPD), con tinu twee liter spoelvloeistof in de buik holte met zich dragen, die vier a vijf keer per etmaal gewisseld moet wor den. De chronische nierziekte grijpt diep in in het leven van de nierpatiënt en zijn gezin. De Nierstichting streeft ernaar BEVORDERING AANTAL NIERTRANSPLANTATIES De belangrijkste doelstelling voor 1989 en de komende jaren is de bevordering van het aantal niertransplantaties. Een geslaagde niertransplantatie is de beste behandeling voor een chronische nier patiënt. De Nierstichting beschouwt het als haar taak al het mogelijke te doen om het aantal beschikbaar komende donornie ren in Nederland te vergroten. Binnen afzienbare tijd zal een omvang rijke publiekscampagne worden gestart om het dragen van het donorcodicil en de bereidheid tot orgaandonatie na overlijden te bevorderen. Dadrnaast zullen activiteiten worden ge stimuleerd gericht op de medische pro fessie en de ziekenhuizen die een sleu telpositie innemen bij de verwerving van donornieren, maar door meerdere oorzaken tot nu toe onvoldoende alert reageren op mogelijke donoren. SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE HULP NIERPATIËNT Chronische nierziekte brengt meestal ar beidsongeschiktheid en daaraan gekop peld een terugval in inkomen met zich mee. Waar nodig biedt de Nierstichting financiële hulp aan de individuele pa tiënt. Wanneer de Nierstichting daarvoor de mogelijkheden niet zou scheppen zou den de meeste nierpatiënten niet met hun gezin op vakantie kunnen. Een va kantie die voor hen bijzonder belangrijk is om afwisseling te brengen in de dialy- sesleur. JAARLIJKSE COLLECTE In de collecteweek zullen circa 60.000 collectanten in bijna alle gemeenten in ons land huis aan huis collecteren voor de Nierstichting. Ook hoopt de Nier stichting weer te mogen rekenen op de vele donateurs die hun bijdrage per giro (388.000) of bank (70.70.70.880) t.n.v. de Nierstichting in Bussum overmaken.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1989 | | pagina 1