Hans Petat pakt weer wereldrecord: ruim 102 uur frites gebakken y.V.V. presenteert folder over Meijel 1 Meijel vanuit de lucht! Vakantiekalender Meijelse ondernemers I.V.N. Helden e.o. Het Weekbericht tijdens de vakantie mtmmmu WOENSDAG 12 JULI 1989 45E JAARGANG NO. 28 Gigantische ervaring Geen wedstrijd Vlekkeloos Opbrengst Informatievoorziening Eerste exemplaar Fietstocht WEEKBERICHT U/7/7/7 F1EUEL Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936) 2243 Postbankrekening 10^5299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel" te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766) 2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Tarieven 1989 jaarabonnement: 41,50 Adv.: per mm kolombreedte (7x38mm) 19 ct., tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936) 2243. 102 uur, 11 minuten en 12 seconden!!! Die tijd stond Hans Petat afgelopen week aan één stuk achter de fritesbak. Daarmee haalde hij zijn wereldrecord terug en bereikte het gestelde doel: een vermelding in het Guinness Book of Records. Na een slaap(je) van ongeveer elf uur kijkt Hans op zaterdagmiddag 8 juli met voldoening op zijn recordpoging terug. 'Het was een heel mooie ervaring en ik voel me voldaan'. Meer dan 4 dagen stond Hans Petat onafgebroken achter de fritesoven. Nog redelijk fit stapte Hans Petat op vrijdag 7 juli 's avonds om 11 minuten over 11 achter de fritesoven uit om zich nog enkele uren in het feestgewoel te storten dat volgde op zijn wereldrecord. 'Ik heb honderden keren horen zeggen: 'Wat zie je er nog goed uit', en ik voelde me ook nog goed. We hebben veel ge leerd van de eerste keer dat we deze re cordpoging deden', aldus Hans. De zeer gedegen voorbereiding, samen met een zeer uitgebalanceerd dieet en een fantas tische begeleider zijn volgens Hans de verklaring voor zijn succes. Over Tiny van Beurden, zijn begeleider, is hij met name vol lof: 'Tiny is iemand waar ik in geloof. Hij was voor mij een echte rots in de branding. Kortom, een echte kan jer'. Van maandagmiddag 5 uur tot vrijdag avond was Hans onafgebroken achter de fritesoven te vinden. Hij bakte in die tijd 123 dozen frites, wat minder dan bij zijn vorige recordpoging, maar daaraan is het warme weer van de afgelopen week debet geweest. Mede door dat warme weer was het de eerste dagen ook wat minder druk dan in november van het afgelopen jaar. 'Vanaf woensdag was het echter heel gezellig, vooral ook 's nachts', aldus Hans die vertelt dat het in de nachtelijke uren 'beregezellig' was doordat onder andere veel mensen van de campings de nacht doorbrachten in de ruimte waar Hans aan het bakken was of in de directe omgeving daarvan. 'Dat was een gigantische ervaring', aldus Hans. Vooraf meldden we in deze kolommen dat het naar verwachting zou komen tot een wedstrijd tussen Hans Petat en Jan Super uit Emmen. Dit bleek echter niet het geval te zijn, want de fritesbakker uil Emmen bleek op het laatste moment afgezien te hebben van zijn recordpo ging. 'De ouders van Jan Super zijn de afgelopen week hier geweest, maar toen ze zagen dat ik zijn record ging verbete ren zijn ze met de stille trom vertrok ken. Dat vind ik wat goedkoop', vertelt Hans, die ook vertelt over een recordpo ging die wel doorging. In België begon namelijk ook iemand aan een recordpo ging. Die poging zou gaan over 101 uur en begon op woensdag. Bij een bezoek van enkele mensen uit België op vrijdag avond bleek echter dat het in dat geval ging om een meermans-record: men was daar met vijf personen samen bezig met frites bakken. Deze poging strandde echter op 87 uur en 45 minuten, waar door Hans de totaalkampioen werd met een tijd die naar verwachting lang zal blijven staan. De gehele recordpoging verliep volgens Hans vlekkeloos. 'Ik voel me dan ook zeer voldaan en ik denk er met veel ple zier aan terug. Ik doe het echter nooit meer. Ik heb nu bereikt wat ik graag wilde', vertelt Hans. Het feit dat hij zich beter voelt na deze recordpoging mag blijven uit het gege ven dat hij op zaterdagmiddag om 5 uur al weer achter de fritesoven stond. Voor velen zal dat gegeven ongetwijfeld de zoveelste keer zijn dat men zich de wenkbrauwen fronst. Voor Hans Petat is dat echter blijkbaar een heel gewone zaak. 'Ik voel me kiplekker nu. Ik heb alleen wat last van vetaanslag in de luchtpijp, maar ik ben er veel beter aan dan vorig jaar'. En dat na meer dan 4 dagen zonder slaap! Zoals bekend heeft Hans Petat de op brengst van deze recordpoging bij voor baat bestemd voor een bepaald doel, waarvoor iedereen suggesties heeft aan kunnen dragen. De opbrengst die in een verzegelde bus terecht kwam bedroeg dit keer/6.875,40. Toen dit bedrag maandag bekend werd, viel dat Hans toch wel tegen. Het zal ze ker niet voldoende zijn voor het uitvoe ren van het idee dat Hans had, namelijk het verwezenlijken van een speeltuin. Daarom zal nader bekeken gaan worden waarvoor het geld nu bestemd gaat wor den, waarbij echter één ding voorop staat: het zal ten goede komen aan de Meijelse jeugd. Red. De informatrices van het Meijelse V.V.V.-kantoor hebben op donderdag 6 juli het eerste exemplaar van de folder 'Peeldorp Meijel, rust, natuur, voor zieningen' aangeboden aan burgemeester Kirkels. Dat gebeurde nadat de voorzitter van de plaatselijke V.V.V.-vereniging Dhr. G. Hoeijmakers, in een korte toespraak de totstandkoming van deze folder geschetst had. Dhr. Hoeijmakers riep in zijn toespraak de totstandkoming van het Toeristisch Beleidsplan uit de herinnering op en wees op het feit dat als uitvloeisel daar van een aantal zaken opgestart is. Een van die zaken is de informatievoorzie ning, waarin het gemeentebestuur het voortouw genomen heeft door de uit gave van een nieuwe gemeentegids en van een plattegrond. 'In overleg met het gemeentebestuur hebben wij als V.V.V. op ons genomen om een folder over Meijel samen te stellen. De medewer king van het gemeentebestuur bestond daarin dat we gebruik hebben mogen maken van de fotoreportage die ge maakt is voor de gemeentegids', aldus Dhr. Hoeijmakers. De voorzitter van de plaatselijk V.V.V. richtte een speciaal dankwoord aan Lilianne Willems die voor deze folder een ontwerp gemaakt heeft dat de voorkant van de nieuwe fol der siert. 'We zijn blij dat je dat voor ons hebt willen doen', dankte Dhr. Hoeijmakers de 24-jarige ex-Meijelse, die momenteel woonachtig is in Haler- Hunsel. De nieuwe folder is in een oplage van 5.000 stuks gemaakt. Els Hoeijmakers en Ellis Smeets, de Meijelse V.V.V.-informatrices, boden vervolgens het eerste exemplaar van de nieuwe folder aan burgemeester Kirkels aan, terwijl ook wethouder Willems, in het College van B en W onder meer be last met de portefeuille Welzijn, Recrea tie en Toerisme, een exemplaar aange boden kreeg. Burgemeester Kirkels dankte voor de folder die naar zijn zeg gen er op het eerste gezicht '...heel leuk en aardig uitziet'. Hij sprak de hoop uit dat de 5.000 folders hun weg naar de vele bezoekers aan ons dorp zullen vin den. 'Hopelijk zeggen die na afloop van hun bezoek aan ons dorp: 'Meijel is een heel mooi dorp; we gaan er nog eens te rug', aldus de burgemeester. Als blij vend aandenken aan deze overhandi ging voorzag de burgemeester het gastenboek van het Meijelse V.V.V.- kantoor van een opdracht, gewijd aan deze folder. Red. Nog enkele weken en dan bruist het avondspektakel van Meijel weer los: de AVOND JAARMARKT 1989. Na een maandenlange voorbereiding is de orga nisatie, Jaarmarkt Commissie Meijel, er weer in geslaagd een voor Meijel groots evenement op touw te zetten. De markt die afgelopen jaar een ware metamor fose heeft ondergaan, zal ook dit jaar weer bol staan van activiteiten en een keur aan marktkooplieden biedt er hun koopwaar aan. Er zijn dit jaar wel en kele wijzigingen in het traject van de jaarmarkt, dit alleen, om de duizenden mensen die tijdens de jaarmarkt Meijel bezoeken, een betere doorgang te waar borgen. Horeca Meijel en de Meijelse onderne mers staan dus op 28 juli weer garant voor een onvergetelijk festijn. De organisatie heeft ook dit jaar weer een helikopter naar Meijel gehaald zo dat, de Meijelse mensen en de bezoe kers, hun dorp of vakantieplaats van bo ven kunnen aanschouwen. Vorig jaar was de drukte bij de helikopter zo groot dat niet alle mensen hebben kunnen vliegen. Daarom heeft de organisatie be sloten dat de helikopter al vanaf 12.00 uur gaat vliegen. Er kunnen dus al vanaf het middaguur vluchten worden ge maakt. De kans dat u nu wel mee kunt is dus aanzienlijk groter. Er bestaat ook de mogelijkheid om vooraf al kaarten te kopen voor een rondvlucht tijdens de jaarmarkt. Deze kaarten worden door u gekocht a 35.- en kunnen bij de vluchtleiding worden ingewisseld tegen een ticket met vluchtnummer. Net als vorig jaar zal het landingsterrein weer aan het Kurversveld liggen. Wij rekenen op een grote opkomst, dus de mensen die vooraf geen kaartje heb ben gekocht, lopen het risico ook dit jaar niet met de helikopter mee te kun nen. Dus bent u zeker van plan een rond vlucht te maken boven Meijel koop dan tijdig een kaartje bij onderstaande adressen. Wij hopen op een schitterende en stra lende zomerdag waardoor deze Jaar markt weer een fantastisch evenement zal worden. Een evenement waar Meijel trots op kan zijn. V erkoopadressen V.V.V. Kantoor Bakkerij Broekmans Modehuis Derckx Jaarmarkt Commissie Meijel. 28 juni t/m 16 juli: Meubelstoffeerderij Mennen. 3 t/m 15 juli: Bloemsierkunst Vlek. 3 t/m 15 juli: Bakkerij Leo Broekmans. 9 t/m 30 juli: 't Keukentje. 10 juli t/m 11 aug.: Gemeenschapshuis 't Kloster. 15 t/m 30 juli: W. Kuepers Tweewie- Iers. 17 t/m 22 juli: Woninginrichting Ver stappen. 17 t/m 29 juli: Verkoophal De Oude Tram. 24 juli t/m 5 aug.: Schildersbedrijf L. Verstappen-v. Roy. 24 juli t/m 7 aug.: Dameskapsalon W. Weerts. De informatrices van het V.V.V.-kantoor, burgemeester Kirkels en Lilianne Willems bekijken de nieuwe folder over Meijel. Op zondag 16 juli geeft het I.V.N. Hel den e.o. een nieuwe fietstocht uit. Belangstellenden kunnen de routebe schrijving tussen 13.30 uur en 14.30 uur, tegen kostprijsvergoeding, afhalen op het Raadhuisplein in Helden-Pan- ningen. De fietstocht van dit jaar heeft de titel 'Broek en Beemden' gekregen. Hij leidt de fietser langs bossen, wegbermen, lan derijen en broekbossen richting Seve- num. De route heeft een lengte van on geveer 35 km. Informatie kan worden ingewonnen bij dhr. Ghielen, tel. 04760- 74939. Acht van de eerder door het I.V.N. uit gewerkte fietstochten zijn, in samenwer king met de V.V.V. gecontroleerd en waar nodig aangepast. Ze zijn verkrijg baar aan de V.V.V.-balie aan het Raad huisplein in Helden-Panningen. Gedurende de vakantieperiode zal het Weekbericht één week niet uit komen. Op woensdag 2 augustus verschijnt er geen Weekbericht en daarom zal op woensdag 26 juli een zogenaamd 'dubbelnummer' uitko men. We verzoeken u rekening te houden met onze 'vakantieregeling', zodat u uw advertentie, aankondiging of verslag op de gewenste datum in het Weekbericht voor Meijel krijgt te staan. Uitgever en Redactie Weekbericht

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1989 | | pagina 1