Hans Petat vóór wereldrecordpoging: Het wordt een wedstrijd Limburg-Drenthe Taptoe Meijel 1989 Burgemeester Kirkels krijgt eerste exemplaar gemeente lijke informatiegids I Het Weekbericht tijdens de vakantie WOENSDAG 28 JUNI 1989 45E JAARGANG NO. 26 Eén keer in boek Rustiger aan Sponsors Opbrengst Reakties Oplage Trots van deze informatiegids zette wethou- WEEKBERICHT VOOR HEUEL Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936) 2243 Postbankrekening 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel" te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766) 2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Tarieven 1989 jaarabonnement: 41,50 Adv.: per mm kolombreedte (7x38mm) 19 ct., tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936) 2243. ffy ^t> fcfy ^ly ^ly ^ty ^y /|s -T* 'Er is een kleine kink in de kabel gekomen, want vorige week heeft ene meneer Super uit Emmen mij laten weten, dat hij op hetzelfde tijdstip als ik begin ook met een wereldrecordpoging gaat beginnen. Ik weet dus vooraf niet precies hoeveel uren ik moet gaan bakken', aldus Hans Petat tijdens een gesprek waarin hij vertelt over de voorbereidingen op zijn wereldrecordpo ging frites bakken. Met deze poging begint hij aanstaande maandag 3 juli om 17.00 uur. Om het bestaande wereldrecord te ver beteren zal Hans 87 uur en 19 minuten moeten gaan bakken, namelijk één uur meer dan het bestaande record. Dat tijd stip wordt op vrijdag 7 juli 's morgens om 19 minuten over 8 bereikt. Op dat moment wil Hans echter nog niet stop pen, zeker niet als hij weet dat ook Jan Super in Emmen nog aan het bakken is. 'Ik wil graag doorgaan tot vrijdagavond 9 uur, maar mochten de berichten uit Emmen dan zo zijn dat ik nog geen we reldrecordhouder ben, dan wil ik nog doorgaan. Dit is mijn tweede en defini tief laatse keer dat ik hieraan begin', al dus een zelfverzekerde Hans die zegt persé één keer in het Guinness Book of Records te willen komen. 'En als ik het dit keer weer zou halen dan kom ik er ook zeker in, want in de derde week van juli wordt het nieuwe boek afgesloten', zet hij uiteen. Zoals bekend bracht Hans in november j.l. het wereldrecord frites bakken op 85 uur en 17 minuten en zijn ervaring van toen zal hem de komende week heel ze ker goed van pas komen. 'Ik zal dit keer wat rustiger gaan bakken om m'n ener gie wat meer te spreiden. Ik moet ten slotte een nacht meer bakken en daarom zal het werktempo wat lager liggen om deze extra nacht aan te kunnen.' Hij ket uitvoerig uiteen dat de voorbe reidingen op deze recordpoging al in het begin van het jaar begonnen zijn. De laatste weken werkt hij flink om de vol gende week in een zo goed mogelijke conditie te zijn. 'Ik heb veel gelopen, pas geleden nog een marathon, en ik fiets veel. Bovendien heb ik de laatste tijd re gelmatig een nacht slapen overgeslagen om te wennen aan een langere perioe zonder slaap. Ik durf het dan ook aan.' Hans weet zich de komende week verze kerd van mensen op wie hij kan vertrou wen: zij begeleidden hem namelijk*ook in november. Tiny van Beurden en het TEAM zorgen voor de mentale begelei ding en voor de massage. Een goed uit gebalanceerd dieet zorgt voor een opti male energievoorziening. De opzet van deze recordpoging is in grote lijnen gelijk aan de vorige. Gedu rende het gehele evenement is het café geopend, waarbij de uren tussen 1 en 7 ('s nachts) alcoholvrije uren zijn. Elke morgen kunnen belangstellenden deel nemen aan een uitstekend verzorgd ont bijtbuffet. Dat ontbijtbuffet wordt ge serveerd op tafels die geplaatst zijn op de binnenplaats aan de voorzijde van de friture. Deze binenplaats wordt nage noeg geheel overkapt met behulp van een aantal grote parasols. Op vrijdag avond wordt een gedeelte van de Dorps straat afgesloten voor alle verkeer en vóór het café wordt dan een groot open luchtterras tot stand gebracht. Op dit terras zal het ongetwijfeld één groot feest worden, dat duurt van 18.30 tot 2.00 uur. Slechts door de medewerking van di verse sponsors is deze record-poging mogelijk geworden. Zo leveren Keursla gerij Guitjens, Warme Bakker Broek mans en Melkhandel Daniëls een we zenlijke bijdrage aan het ontbijtbuffet. De Fritesspecialist levert de frites, Gou da's Glorie de vetten en de fritessaus en de firma Verberne uit Asten de zakjes, bakjes en eventueel ander verpakkings materiaal. Evenals in november stelt Hans Petat de opbrengst van de fritesverkoop, van het ontbijtbuffet en van de sponsorbijdra gen weer beschikbaar voor een goed doel. 'Ik ga de frites dit keer wel verko pen voor 1,- per portie'waardoor de opbrengst groter zal worden. De organi satiekosten van dit evenement die ik de Hans Petat tijdens zijn recordpoging in november 988. vorige keer helemaal voor eigen reke ning genomen heb, gaan dit keer van de opbrengst af, en alles wat dan over is gaat naar het goede doel', vertelt Hans. Ook dit keer zal gewerkt worden met een verzegelde bus waarin de hele op brengst terecht komt. De bus wordt door iemand aan het begin van de re cord-poging afgesloten en in bijzijn van getuigen na afloop geopend. Als doel voor de besteding van de op brengst blijken al diverse suggesties bij Truus en Hans te zijn binnengekomen. Zo zijn onder meer voorgesteld een speeltuin in het centrum van Meijel, een atletiekbaan, een kinderboerderij en voorzieningen voor gehandicapten en invaliden. 'Andere ideeën zijn alsnog welkom', aldus Hans die zegt nog niet definitief te weten welk project gekozen wordt. 'Ik heb allerlei soorten reakties gekregen op mijn plan om het nieuwe recordpo ging te doen. Die reakties verschillen nogal. Sommigen verklaren met voor gek, terwijl anderen zeggen het me niet na te willen doen', vertelt Hans. Hij zegt zijn recordpoging dit keer meer te erva ren als een echte wedstrijd. 'Meneer Su per uit Emmen wil persé in dat boek ko men. Ik hoop dat ik het haal! Zo wordt het een wedstrijd Limburg-Drenthe.' Vanaf maandag 17.00 uur is Hans Petat met de nieuwe recordpoging bezig. Elk uur dat hij bakt mag hij slechts vijf mi nuten rusten. Ook dit keer zal het weer een slijtageslag worden, die ongetwijfeld velen met belangstelling zullen volgen. Red. is op dit boekje, met name vanwege de manier waarop het tot stand gekomen is. 'Zonder dat we op het gemeentehuis daarvoor een speciale afdeling in huis hebben, hebben we de informatiegids gekregen waar we naar gestreefd heb ben', aldus de wethouder. Hij wees daar bij zeer nadrukkelijk op de voortreffe lijke samenwerking van ambtenaren, commissie Algemene Zaken - Onderwijs en Gewest, de Adviesgroep Meijelse Ei gene, de V.V.V.-Meijel, de Onderne mersvereniging en de fotograaf bij de totstandkoming van deze gids. De we thouder memoreerde tevens dat het ini tiatief voor deze gemeentelijke infora- tiegids vanuit de commissie Welzijn gekomen is en dat de gemeenteraad zich unaniem achter dat initiatief gesteld heeft. Nadat de wethouder het eerste exem plaar aan burgemeester Kirkels had aan geboden kregen ook de raadsleden, als mede het aanwezige publiek een exem plaar van deze zeer informatieve en goed verzorgde uitgave. Op korte ter mijn zal het informatoeboekje huis-aan- huis in onze gemeente verspreid gaan worden. Dit zal gaan gebeuren door le den van de Jongerenker, die de op brengst van het bezorgwerk beschikbaar stellen voor ontwikkelingssamenwer king. Het Meijelse informatieboekje is in een oplage van 4.500 exemplaren gedrukt. Mensen die zich in de toekomst in Meijel vestigen zullen het boekje gratis aangeboden krijgen. De Meijelse V.V.V. heeft van de totale oplage 2.000 exem plaren van de gemeente overgenomen en doorverkocht aan de ondernemers in de toeristische en recreatieve sector. Deze ondernemers kunnen deze infor matiegids naar behoefte aan de recrean ten/toeristen verstrekken. De totstandkoming van het gemeente lijke informatieboekje wordt op 14 juli a.s. gevolgd door het gereed komen van een nieuwe kaart van Meijel, die eve neens hu'is-aan-huis verspreid zal wor den. Het informatiemateriaal over Meijel wordt verder gecompleteerd door de uitgave van een nieuwe folder over Meijel door de Meijelse V.V.V. Ook deze is binnenkort beschikbaar. Red. ZATERDAG I JULI A.S. ORGANISEERT HARMONIE 'EEN DRACHT' DE TAPTOE MEIJEL 1989' WELKE ZAL PLAATS VIN DEN OP EN NABIJ HET ALEXANDERPLEIN De opening is om 20.00 uur. Als eerste korps zal optreden onze zustervereni ging- 'Jachthoorn- en Trompetter-korps St. Willibrordus' Vervolgens zullen uitvoeringen gegeven worden door 'Showband Harmonie Fortisimo' Blerick en 'Showband St. Joris Hoogeloon'. Beide korpsen genieten bekendheid van taptoes in de regio. Een groep van de alom bekende majoretten de 'Mèhlse Dörskes' zullen met een wervelende show het programma voor de pauze af sluiten. Na de pauze treden voor u op onze zus tervereniging 'Drum en Trompetterkorps St. Nicólaas' en 'Showband Harmonie Fortisimo'. Het muzikale showgedeelte van de tap toe zal met een gezamenlijk optreden worden afgesloten. De organisatie wenst alle korpsen en de Mèhlse Dörskes veel succes met hun op tredens. Rond de klok van 22.15 uur zal voor u door het Meijelse orkest 'Holy Shit' amusementsmuziek gebracht wor den. Er is voor gezorgd dat u de dorst kunt lessen en er zal een barbecue opgesteld worden om de inwendige mens te ver sterken. De organisatie hoopt dat de fans van 'Holy Shit' en veel bezoekers van deze GRATIS TOEGANKELIJKE TAP TOE en AMUSEMENTSMUZIEK VAN 'HOLY SHIT' zullen genieten. U bent van harte welkom op TAPTOE MEIJEL 1989. Het Alexanderplein zal a.s. zaterdag 1 juli vanaf 16.30 uur afgesloten zijn voor alle verkeer. Dit in verband met de voorbereidingen voor de taptoe. De organisatie vraagt om begrip van uw zijde, daar dit enig ongerief veroorzaakt voor het parkeren tijdens de avondmis. Hiervoor bieden wij u nu reeds onze verontschuldigingen aan. g Gedurende de vakantieperiode zal het Weekbericht één week niet uit- komen. Op woensdag 2 augustus verschijnt er geen Weekbericht en g :i;i daarom zal op woensdag 26 juli een zogenaamd 'dubbelnummer' uitko- g men. We verzoeken u rekening te houden met onze 'vakantieregeling', zodat u uw advertentie, aankondiging of verslag op de gewenste datum g in het Weekbericht voor Meijel krijgt te staan. g Uitgever en Redactie Weekbericht Tijdens de gemeenteraadsvergadering van aflopen maandag heeft burgemees ter Kirkels het eerste exemplaar van de nieuwe informatiegids van de ge meente Meijel aangeboden gekregen. Hij kreeg dit eerste exemplaar uit han den van wethouder Willems. In een korte toespraak bij de presentatie der Willems uiteen dat hij heel erg trots De overhandiging van de eerste burgemeester Kirkels. informatiegids door wethouder Willems aan

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1989 | | pagina 1