Aanstaande zaterdag zevende Meijelse houtzaagwedstrijden 2 Meijelsen krijgen Yad Vashem onderscheiding DE KLINK% B.C. Ketelbink viert 25-jarig bestaansfeest T.W.C. de Velo organiseert wielerronde van Meijel Open ontmoetings ochtend 45EJAARGANG NO. 15 Aanvang 19.00 uur, zaal 'de Zwaan' Zondag 16 april 2 JOODSE FAMILIES NIEUWE VRIENDEN OPRICHTING MIDDENLIMBURGSE BILJARTBOND WEEKBERICHT VOER Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936) 2243 Postbankrekening^ 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel" te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766) 2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Tarieven 1989 jaarabonnement: 41,50 Adv.: per mm kolombreedte (7x38mm) 19 ct., tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936) 2243. Aanstaande zaterdag is het weer zover. Voor de zevende maal gaat het spek takel beginnen. De zevende Meijelse Houtzaagwedstrijden beloven het suc ces van voorgaande jaren te overtreffen. Getuige hiervan zijn de vele spontane reacties en opgaves. Ruim 30 zowel dames- als heren koppels zullen de strijd met elkaar aanbinden. De wijze waarop de inschrijvingen binnenvloeiden en zeker met de daarbij gegeven spontane reacties doet de Meijelse mentaliteit eer aan! De deelnemende koppels worden ver zocht om 18.30 uur aanwezig te zijn. Van 18.30 uur tot 19.00 uur worden alle koppels op volgorde van binnenkomst in de gelegenheid gesteld in te zagen om in het ritme te komen en het gevoel in de vingers te krijgen. Alvorens de offi ciële wedstrijd van start gaat zullen vol gens grootvaders recept de levensechte peserikken de vlijmscherpe zagen sme ren. Waarna het startsein gegeven kan worden. De wedstrijden staan onder deskundige leiding van jury Mart Joos- ten en Hans Lammers en speaker Wim Basten die in prima samenwerking het geheel in goede banen zullen leiden. Vóór de pauze zaagt elk koppel twee rondes. Om 20.00 uur zal, in een korte pauze een demonstratie op Tiroler wijze bijlhakken worden gegeven, omlijst met gezellige muziek van onze collega's Leut mi Neut. Dit nieuwe element zal een ex tra tintje aan het festijn geven. Na dit intermezzo zal de wedstrijd worden ver volgd en naarmate de rondes vorderen zal de spanning stijgen. Aan het eind van de voorrondes zullen de finalisten zich aandienen. De tijden van alle ron des worden bij elkaar opgeteld. De 6 koppels met de beste tijden belanden in de finale en zullen de strijd opnieuw aanbinden. Maar niet voordat hun ze nuwen onder beheersing zijn gebracht met muziek van de dames van Leut mi Neut. In de daarop volgende finale zaagt elke finalist tenminste 5 rondes, waarna de kampioenen houtzaagwedstrijden 1989 zich zullen openbaren...! en wie dat zullen zijn....!? daar kunt u getuige vari zijn. De vijf beste tijden nemen een duik in de goed gevulde prijzenpot. ter wijl aan het koppel met de snelste tijd, gemeten tijdens de voorrondes een extra prijs wordt uitgereikt. Bovendien ontvangt elke deelnemer als blijk van dank voor deelname een mooie blijvende herinnering. Na zo'n sensationele wedstrijd, waarin spanning de boventoon voerde, wordt het tijd voor ontspanning. Elke vrees hiervoor is onterecht. Op zeer toepasselijke wijze zal Die Heimatkapelle het festijn tot een ware happening weten te brengen. Met hoogstaande, gezellige muziek zal de sfeer gewaarborgd zijn. Tussentijds zal het mooi op maat gezaagde hout bij op bod worden verkocht. De jaarlijkse houtzaagwedstrijden, welke de ware Meijelse mentaliteit typeren, is een fes tijn met voor ieder wat wils. Wilt u nog even hiervan meegenieten, dan nodigen wij u van harte uit. Er zijn betekent veel voor ons. Wij dragen zorg voor een gast vrije ontvangst en GRATIS ENTREE. Welkom! De Nico-Joekskapel DE KAMPIOENEN VAN HET VORIG JAAR. Op woensdag 5 april hebben 42 Nederlanders uit handen van de Ambassa deur van Israël, Dhr. E. Zev Sufott, een onderscheiding ontvangen voor de opofferingsgezindheid en de moed, die zij tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben getoond en waardoor het leven van joodse medeburgers kon worden gered. Onder de onderscheidenen bevonden zich Mevr. Nellie Basten- Snellen, woonachtig aan het Pastpaedje 5 en Mevr. Drika Hendriks-Snellen, die op Pastpaedje nr. 41 woont. Beide zussen en hun broer, die in Sevenum woont, kregen deze onderscheiding voor hun hulp aan joodse onderduikers. Vader Snellen werd postuum onderscheiden. De uitreiking vond plaa<s in het Ko ninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam in aanwezigheid vSn fami lieleden van de te onderscheiden Neder landers en de joodse onderduikers. Een onderscheiding kan slechts worden toe gekend op basis van een persoonlijk ver zoek van een in de oorlog geredde mede burger. Een dergelijk verzoek kan leiden tot het toekennen van een onderschei ding aan de redder door de Yad Vashem instelling. De onderscheidingen worden toegekend door de Israëlische Rijks instelling Yad Vashem die in 1953 door de Knesset, het Israëlische parlement, werd opgericht ter herdenking van de zes miljoen joden, die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden omgebracht. Die genen die zich op bijzondere wijze ver dienstelijke hebben gemaakt bij het red den van joden, worden op deze wijze geëerd. Het Yad Vashem fungeert te vens als een nationaal instituut voor oo rlogsdocumentatie. De leden van de familie Snellen werden de onderscheidingen toegekend van wege het feit dat ruim 1 1/2 jaar (van februari '43 tot november '44) aan vijf joodse onderduikers onderdak en hulp geboden werd. De laatste twee maanden daarvan waren er dat zelfs zeven. De fa milie Snellen woonde toen op de boer derij in Sevenum waar nu restaurant de Turfhoeve gevestigd is. Door de geïso leerde ligging van deze boerderij toen tertijd, bood dit onderkomen een goede schuilplaats voor de onderduikers. Tijdens de bijeenkomst waar de onder scheidingen werd aangeboden werd de volgende tekst uitgesproken over het werk van de familie Snellen voor de joodse medemens: 'Van 22 februari 1943 tot november 1944 waren Jaap en Betty Soesan-Caun ondergedoken bij de familie Snellen in het Sevenumse buurt schap De Kleef. De familie Snellen be stond uit vader, zoon Jan en dochters Nel en Drika. De vader van de heer Soe- san kwam met het plan om in Limburg onder te duiken. Vóór de oorlog had hij daar als handelsman veel kontakten ge legd. Via de heer Karei Bloemen kwa men de ouders van Jaap en de ouders van Betty en zijzelf allemaal bij elkaar in de buurt terecht. Voordat Betty en Jaap naar Limburg vertrokken, trouwden zij. Een week la ter arriveerde het jonge paar in Seve num. Dankzij wachtmeester Kolderie van de 'illegaliteit' kwam de Soesans in kontakt met het georganiseerde verzet en vanaf die tijd werden de joden door de ondergrondse goed verzorgd. Betty en Jaap kregen o.a. valse per soonsbewijzen. Jaap heette voortaan Jo hannes van de Bosch en Betty werd Ma ria van de Bosch. Tijdens hun 1 1/2 jarig verblijf bij de familie Snellen werd er overdag op de boerderij en op het land gewerkt, 's Avonds werd er gekaart. Met Kerstmis werden er speciaal voor hen kippen en een kalf geslacht omdat men wist dat joden geen konijn of varkens vlees eten. Op 22 november 1944 werd Sevenum bevrijd. Jaap en Betty en hun ouders namen weken later afscheid van hun Limburgse vrienden. Bij het af scheid sprak Jaap de volgende woorden: 'W(j hebben al onze joodse vrienden in de oorlog verloren, maar hier in Seve num leerden wij nieuwe vrienden ken nen. Wij hebben ons leven te danken aan al deze mensen. Helden zijn het ge weest'. De intensieve kontakten uil de oorlogs jaren tussen de joodse onderduikers en de familie Snellen zijn na de oorlog blij ven bestaan. De bijeenkomst in Amster dam, waarbij behalve de Israëlische am bassadeur onder meer burgemeester van Thijn van Amsterdam en Dhr. Vonhoff, commissaris van de Koningin in de Pro vincie Groningen, aanwezig waren, heeft een fijne indruk bij de onderschei dingen achtergelaten. Zij zeggen erg in genomen te zijn met deze onderschei ding. Door de medewerking van een van de meegereisde familieleden hebben we de beschikking gekregen over de bij gaande foto. Hierop ziet u Nellie Bas- ten-Snellen, Jan Snellen en Drika Hen driks-Snellen samen met Dhr. Sufott, die hen onderscheiden heeft. Red. In verband met de zomertijd stopt de Open Ontmoetingsochtend voorlopig. Na de zomervakantie wordt er weer ge start in het Kloster. U bent dan weer welkom om een praatje te maken, een gesprek over een thema te voeren, crea tief bezig te zijn etc. Tot na de vakantie! De Klink Op zondag 16 april a.s. wordt door TWC de Velo de jaarlijkse Wielerronde van Meijel georganiseerd. Vanaf 12.30 uur zullen de volgende categorieën aan de start verschijnen; 12.30 uur aspirantenB 12.31 uur aspiranten C 13.00 uur aspiranten A 13.30 uur veteranen B: waaronder Velo- renncr Had Graat en de plaatselijke fa voriet Hub Konings, die zijn overwin ning van vorig jaar verdedigt. 14.30 uur liefhebbers/veteranen A: waaronder de Vélo-renners Jos Korsten, Gerard Keijsers en Henk Beckers. Op 28 oktober 1963 vond door 14 leden die een biljartvereniging wensten op te richten een eerste vergadering plaats en die had tot resultaat dat B.C. Ketelbink het levenslicht zag. Spoedig werd deel genomen aan wedstrijden, maar dat dat niet geheel probleemloos verliep blijkt uit het feit dat al in het eerste seizoen een schorsingscommissie in het leven geroepen moest worden. De vriendschappelijke wedstrijden in de beginjaren werden gevolgd door de aan sluiting bij biljartbond O.B.C. de Peel. In oktober 1966 toen B.C. Ketelbink zich bij die bond aansloot, was B.C. Ke telbink de achtste club die lid werd van de 'Peelse Bond'. Het eerste kampioen schap werd in de competitie 1968-1969 behaald. De receptie die volgde op dat kampioenschap leverde een van de mooiste anecdotes op uil de 25-jarige geschiedenis van deze vereniging. Aan een receptieboek was namelijk niet ge dacht, maar Piet Snijders (Joppe Piet) had al gauw een oplossing gevonden. Hij ging naar huis en haalde er zijn huwe lijksrecept ieboek, waarin alle handteke ningen verzameld werden. Dat eerste kampioenschap werd gevolgd door nog diverse successen bij O.B.C. de Peel: in totaal werden viermaal een kampioen schap en driemaal een eerste prijs door een team behaald, terwijl er driemaal een persoonlijk kampioenschap te vie ren viel. In deze kategorie kunnen ook rekrean- ten meerijden d.m.v. daginschrijving. 15.30 uur amateurs: favoriet voor de eindzege in deze klasse zijn Peter v.d. Laar en Jac v. Kessel. De kleuren van de organiserende vereniging zullen worden verdedigd door Jos Reinders. Ook dit jaar is iedereen van harte wel kom en de entree is gratis. Het parcours dat gereden wordt loopt via Trambaan, Pater Willemsplantsoen, Pastoor Frischestraat, Kalisstraat, Dorpsstraat. Molenstraat, Molenhaag- weg en In de Haag. In juni 1977 werd besloten om met twee teams over te stappen van O.B.C. de peel naar de M.L.B.B. Het derde team maakte die overstap in 1979, zodat vanaf die tijd alle teams bij de M.L.B.B. ondergebracht waren. In het eerste sei zoen dat het tweede team bij de M.L.B.B. speelde wist dat team meteen het kampioenschap te behalen. Sinds 1977 wist B.C. Ketelbink bij de M.L.B.B. vijf keer een kampioenschap te behalen. In 1984 was er bovendien een belangrijk persoonlijk succes voor A. Leenders die de eerste plaats be haalde in de 2e klasse L van het persoonlijk kampioenschap. Momenteel telt B.C. Ketelbink 24 leden. Slechts één van deze leden is vanaf de oprichting lid van deze vereniging. Dat is Driekske Sonnemans, die in 1983 tot erelid van B.C. Ketelbink benoemd werd. Behalve in de competitie waarin met 4 teams en met een driebandenteam ge speeld wordt, zijn de leden van B.C. Ke telbink al vele jaren aktief in onderlinge wedstrijden, zoals het persoonlijk kam pioenschap en de wedstrijden om di verse bekers die jaarlijks op het pro gramma staan. Zoals reeds aangehaald is wordt zater dag 15 april door de leden van deze ver eniging het zilveren bestaansfeest ge vierd. Gaarna heten bestuur en leden u welkom tijdens de receptie die in het clublokaal gehouden wordt. Aanstaande zaterdag viert biljartclub Ketelbink het zilveren bestaansfeest. Bestuur en leden van deze biljartvereniging zullen bij die gelegenheid recipië ren in het clublokaal, Hotel Ketels. Na afloop van deze receptie die van 20.00 tot 21.30 uur duurt, vindt de trekking van de jubileumloterij plaats.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1989 | | pagina 1