KPJ Meijel viert diamanten feest Wie wil er naar Parijs? Hoi Knaptoeters (innekes), Open dag K.M.B.O. te Roermond J3 O ELFJEB Boerenbruiloft absolute hoogtepunt in de Meijelse carnaval 1989 Open Ontmoetings morgens 45E JAARGANG NO. 7 We schrijven winteravond 1929 1969 werd een jaar vol veranderingen Programma v:<f SJUTTEBIJ SINTERKLOS ssa. WEEKBERICHT mod r riEUEL Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936) 2243 Postbankrekening 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel" te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766) 2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Tarieven 1989 jaarabonnement: ƒ41,50 Adv.: per mm kolombreedte (7x38mm) 19 ct., tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936) 2243. Op zaterdag 18 februari en zondag 19 februari a.s. viert de KPJ afdeling Meijel op feestelijke wijze haar 60-jarig-bestaansfeest. Het waren 60 succes volle jaren waarin weliswaar niet alles, maar veel gelukt is. Een dertigtal jonge knapen onder lei ding van de toenmalige kapelaan Van der Sterren en meester Jochems richtten op 10 februari de jonge boeren op (J.B.). Aangezien de jonge boeren en tuinders vereniging (J.B.T.B.) een vereniging was, moest er ook een vaandel komen. Dit werd in 1935 ontworpen. Ongetwij feld zal in het vaandel het graan, de ploeg en het kruis op de een of andere manier tot uitdrukking gekomen zijn. Het was mei 1940, toen de secretaris van de J.B.T.B.-organisatie het voorstel opperde om de centen, zoals hij zei, maar niet over te hevelen naar de Duit sers, doch netjes onder de leden te ver delen. Er was een kortstondig einde ge komen aan een nog jonge vereniging. Op 15 april 1945 werd de J.B.T.B.- organisatie, in navolging van andere jonge-boerenverenigingen, heropgericht. De vereniging werkte de eerste jaren na de oorlog hard aan de wederopbouw van datgene wat vernield was. Vanaf 1949 waren de oorlogsgevolgen minder voel baar en de vereniging groeide tot wat zij nu is. Niet alleen op agrarisch gebied bewoog de vereniging zich, ook op cultureel en technisch gebied stonden de vereni gingsleden hun mannetje. Zo werd er in 1954 voor het eerst een danscursus inge voerd en de toneelclub voerde elk jaar een stuk op voor de Meijelse bevolking. De volksdans oogstte veel succes op de diverse culturele dagen. Dat de sportclub ondertussen niet stil zat was wel te merken aan de resultaten die behaald werden. Dit onderdeel van de vereniging werd opgericht in 1952 en nam naast de kringsportdagen ook deel aan de interkring, een sportdag waarop gestreden werd om het kampioenschap van Limburg. Deze sportdagen en in- terkring-sportdagen werden verschei dene keren door onze afdeling gewon nen. In het kader van het 40-jarig jubileum werd de naam KPJ officieel door de af deling Meijel in gebruik genomen, als mede het nieuwe, huidige, vaandel. Niet alleen werd de KPJ-naam aangeno men, ook werden er junioren (leeftijds categorie 14-16 jarigen) tot de sportclub toegelaten. In 1972 werd de jongste telg van de KPJ-familie geboren; junioren en senioren werden namelijk aangevuld met een aspirantengroep (jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot 15 jaar.) Vanaf dit jaar is er eigenlijk over niets anders meer gesproken dan over fuse ren, hetgeen op 8 april 1975 tot stand kwam. Op deze dag gingen de KPJ en MBL (in 1964 was de BJB overgegaan in MBL d.w.z. Meisjes Beweging Limburg) op in één vereniging, de KPJL, die he den nog deze naam draagt. Was het vroeger vooral de sport waar het om draaide, nu is het meer de cul tuur en de ontspanning. Op sportgebied wordt wekelijks de gymzaal gehuurd om de conditie een beetje op peil te houden. In de loop van de jaren is de leeftijds grens van de aspiranten gewijzigd van 12 naar minimaal 9 jaar. De aspiranten- groep telt momenteel 50 leden waar voor naast de wekelijkse sportavond nog andere aktiviteiten georganiseerd wor den, zoals kamp, dropping, uitwisseling, schaatsen, zwemmen, speurtocht, feesta vond, enz. De Jun-Sen. zijn wekelijks ook aan het sporten en verder doen zij ontzettend veel aan ontspanning, cultuur e.d. Een kleine greep uit het aanbod is: Cursus koken, uitwisseling, ledenweekend, dropping, uitstapje, (dagtocht), schaat sen, etc. Ook nu nog staat de KPJ voor elke Meijelse Onderneming en vereniging klaar, die een beroep doet op onze vere niging, zoals oberen bij gelegenheid, parkeerwachten (security), koffie in schenken bij vergaderingen, het opbou wen van de jaarmarkt, noem maar op. Binnen de KPJ is er ook een veteranen- club opgericht (eigenlijk een grote vrien dengroep vanaf de leeftijd van 25 jaar). Zij organiseren zelf hun eigen aktivitei ten o.a. weekend (buitenland), drop ping, barbecue-avond, etc. We hebben getracht u een zo goed mo gelijk beeld te geven van de afgelopen 60 jaar en hopen vol goede moed en met het volste vertrouwen de komende jaren bloeiend door te gaan. Zaterdag 18 februari 1989: 13.00 uur: Het maken van groepsfoto's. 14.00 uur: H. Mis in de H. Nicolaas- kerk te Meijel. 15.00 uur: Receptie huidige bestuur en genodigden, aansluitend koffie met vlaai. 16.00 uur: Voorwoord KPJ-voorzitter. Terugblik 1929-1989 in spreek- en beeldvorm. 17.00 uur: Koffietafel. 19.00 uur: Receptie oud-voorzit(s)ters (ook MBL). 20.30 uur: Feestavond met de 'Last Four'. 01.30 uur: Sluiting orkest. Zondag 19 februari 1989: 14.00 uur: Spatschoppen met de 'Light Stars'. Tevens grote tentoonstelling KPJ Meijel door de jaren heen. 18.00 uur: Sluiting door het orkest. Als prinses Ramona, vorst Rogér en de Road v. Ellef willen we ten eerste ie dereen bedanken die met ons gepro beerd heeft er een geslaagde carnaval van te maken. Speciaal degenen die versierd hebben bij de prinses en degenen die gezorgd hebben voor de mooie carnavalswagen, waar we overigens in Helden-Panningen de 3e plaats mee hebben gehaald... Klasse! De Instuif was zondag en maandag goed bezocht; ook deed iedereen goed mee en de sfeer was geweldig. We vonden het heel erg leuk om voor een jaartje in het Knaptoeteriek te regeren. Alaaf! Namens de Raad v. Elf, Prinses Ra mona, Vorst Rogér. n Voor meisjes en vrouwen met een tech nische opleiding liggen er ruime kansen op de arbeidsmarkt. Daarom zal er op zaterdag 18 februari, tijdens de jaar lijkse 'Open dag' van het K.M.B.O. in Roermond, extra aandacht worden be steed aan meisjes en vrouwen die inte resse hebben in een technische oplei ding. Er zal een stand met informatiemate riaal worden ingericht en met behulp van enkele testen kan men een beeld krijgen van - misschien onverwachte - technische mogelijkheden. Van 10.00 uur tot 13.00 uur is iedereen van harte welkom op onze school, Jagerstraat 6a te Roermond. Degenen die geïnteresseerd zijn mar niet de gelegenheid hebben om naar de open dag te komen kunnen voor infor matie terecht bij K.M.B.O. Roermond tel. 04750-24845. (vragen naar Marita Smeets.) Wat een vraag, zult u denken, ledereen wil zo'n wereldstad wel eens bezoeken. Maar hoe kom je er en wie zal dat beta len? Het is het missiecomité dat u die kans biedt. Voor één gulden maakt u al een kans op zo'n reis. De komende twee weken zullen de leden van Jong Nederland zich inzetten om u die kans te geven. Dan zullen zij bij u aankloppen met loten van de loterij van de missiefancy-fair, die gehouden wordt op 4 en 5 maart. De opbrengst is voor de Meijelse werkers in de missielanden, t.w. Nellie Derikx in de vroedvrouwen school in de Niger en pater Derckx als missionairs op Java. Door hen te steu nen en door loten te kopen bieden wij u de kans om de eerste prijs te winnen, nl. 3 dagen Parijs voor 2 personen op basis van half pension. U ziet het, voor één gulden naar de wereldstad; 2de prijs ste reocassette radio en 3de prijs joggingpak met schoeisel. Niet niks hè? Verder waardebonnen zelf te besteden. Voor hen die moeilijk naar de fancy-fair kunnen komen is dit een mooie gelegen heid om dit soort missiewerk toch te steunen. Bij het steunen van de missie maakt u nog kans op een mooie reis. Daarom! Laat Jong Nederland niet voorbij lopen. Maar maak de deur voor hen open. Het missiecomité. De boerenbruiloft welke op carnavals dinsdag plaatsvond en waarvan de orga nisatie in handen was van Schutterij St. Nicolaas mag als goed geslaagd be schouwd worden. Slechts hier of daar had een kleine wijziging of correctie toe gepast kunnen worden. Niet alleen de geweldige inzet van het organisatiecomité heeft waar kunnen maken dat alles zo buitengewoon verlo pen is. Ondanks het feit dat wij huiverig zijn om met naamkaartjes te strooien willen wij toch enkele dingen als nog de revue laten passeren en met name noemen wij dan (en tevens onze oprechte dank!) het Weekbericht voor Meijel, het comité van carnavalsvereniging 'De Kieveloeët' Prins Frans III voor zijn toespraken en de uitreikingen van de onderscheidin gen aan enkele van onze leden, de hele boerenbruiloft familie, de grimeurs en alle Meijelse blaaskapellen en orkest, de zaalhouders, politiebegeleiding, leveran- Na de goed geslaagde bijeenkomsten van 1988 wordt er opnieuw gestart met de Open Ontmoetingsmorgens, op dins dag 21 februari van 9.30 tot 11.30 uur in Gemeenschapshuis 't Kloster'. Deze le morgen gaan we ons gezellig be zighouden met gezelschapsspelen. Als je een leuk spel hebt, kun je dat rustig meebrengen. De kosten van deze bijeen komsten zijn 1,50 per keer. Omdat het Ópen Ontmoetingsmorgens zijn, hoef je je er niet voor op te geven, je kunt rustig zo binnen lopen. Als je een klein kind hebt, breng dat ge.rust mee, want er is iemand aanwezig die de kin deren bezighoudt. Eventuele informatie: 04760-73107. Tot ziens op 21 februari in 't Kloster. ciers van paarden, karren met echte voerlui, transportbedrijf Martrans voor het stallen van de karren, (niet te verge ten!) alle deelnemers aan de optocht, de- ambtenaar van de burgelijke stand Hadje Martens welke op zeer humoristi sche en ludieke wijze het bruidspaar in de onecht verbond, Herman Cromp- voets dorpsdichter bij uitstek, bakker Broekmans die met de hongerige magen wel raad wist. Zeer amusant was zeer zeker het optre den van de in goede vorm zijnde dans groep van onze Meijelse ouderenvereni ging met hun Amerikaanse dansen, een zeer mooie uitvoering. Om ieder op zijn wenken te bedienen waren onze eigen leden en hulp van bui ten de vereniging druk in de weer. Het buffetpersoneel en allen die op welke wijze ook hebben bijgedragen aan dit onvergetelijke gebeuren, hartelijk dank! Tot slot bedankt Angela en Marcel even als het organisatiecomité, bêstuur en le den voor deze geweldige echte Meêlse Boerrebrulluft. Mochten wij ondanks alles nog iemand vergeten hebben, dan ook aan diegenen nog onze welgemeende dank. Org. comité boerenbruiloft en bestuur en leden van Schutterij St. Nicolaas.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1989 | | pagina 1