Prettige feestdagen en een Voorspoedig 1989 A.s. vrijdag: opening friture 'Ut Pêlmke' Oudej aarsconcert 1988 Bezorgers en Bezorgsters en Medewerkers Kroonkurkenaktie 4 Tweede Kerstdag DRUKKERIJ MENNEN ASTEN B.V. Beste missievrienden, Peuterspeelzaal 'Calimero' WOENSDAG 21 DECEMBER 1988 44E JAARGANG NO. 51/52 30 zitplaatsen Specialiteiten Aanbieding Bandung 6-12-1988 Mededeling WEEKBERICHT \IDDR T1EUEL Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936) 2243 Postbankrekening^ 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel" te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766) 2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Tarieven 1988 jaarabonnement: 41,50 Adv.: per mm kolombreedte (7x38mm) 19 ct., tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936) 2243. Vrijdag 23 december opent de geheel nieuwe friture 'Ut Pêlmke' aan de Kalisstraat nummer 4 haar deuren. Tussen 19.00 en 21.00 uur houden Mar cel Palmen en z'n vriendin Henriëtte van Dillen, die samen deze friture ex ploiteren, Open Huis. Zij hopen tijdens dit Open Huis vele belangstellenden, vrienden en bekenden die hun nieuwe onderkomen komen bekijken, te mogen begroeten. Op 1 december 1984 nam Marcel Pa lmen frituren 'Den Herd' aan de Jan Truijenstraat over. Sinds toen heeft deze zaak zich voortvarend ontwikkeld. Daarom wilde Marcel de friture graag moderniseren, maar daarvoor bleken onvoldoende mogelijkheden te zijn. Toen zich dan ook de gelegenheid voor deed om het pand van z'n vader in ge bruik te nemen, was spoedig de beslis sing genomen om zich aan de Kalisstraat te gaan vestigen. Een ingrijpende verbouwing van het voormalige winkelpand aan de Kalis- straat werd begonnen en deze week zal de laatste hand gelegd worden aan de verbouwingswerkzaamheden. Het eind resultaat is dat een moderne friture tot stand is gekomen. Daarin zijn in totaal zo'n dertig zitplaatsen verwezenlijkt. Ongeveer de helft van deze plaatsen be vindt zich in het gedeelte van de friture dat door een boog enigszins afgeschei den is van de rest van de friture. In dat gedeelte van de friture bestaat de moge lijkheid om een klein menuutje op bor den geserveerd te krijgen. Daar kan men dus wat rustiger zitten en de tijd nemen om wat te eten. In het overige gedeelte van de friture is ook nog een aantal zitplaatsen en daar kan men plaats nemen als men vlug even een frietje met een bijbehorende snack wil eten. In dit gedeelte van de friture kan men ook frites en alle daarbij behorende artikelen afhalen. De familie Palmen heeft de verbouwing van de winkel tot friture bijna geheel zelf gedaan en dat heeft tot een mooi resultaat geleid. Marcel (22 jaar) en Henriëtte (20) hebben daardoor een on derkomen gekregen dat geheel voldoet aan de eigen wensen: ze kunnen zowel de mensen die wat meer tijd hebben, als degenen die snel even iets tussendoor willen eten, van dienst zijn. Het aantal artikelen dat geboden wordt bestaat, behalve uit frites, uiteraard uit alle snacks die momenteel geboden kun nen worden. Wat de frites betreft heeft friture 'Ut Pêlmke' nog enkele bijzonderheden te bieden. Degene die frites bestelt heeft bij 'Ut Pêlmke' namelijk altijd de keuze uit normale frites of Franse frietjes. De normale frites wordt door Marcel en Henriëtte overigens geheel zelf bereid: het schillen en het snijden van de aard appelen, het voorbakken en het afbak ken gebeuren in de eigen friture. Dat le vert het bekende, bijzonder smakelijke, resultaat op. Een andere specialiteit van 'Ut Pêlmke' wordt het ijs. Op dat gebied kan voor taan, door de aanschaf van een nieuwe soft-ijs-machine, het hele jaar door soft ijs aangeboden worden. Bovendien wordt door Marcel en Henriëtte gedu rende het gehele jaar schepijs gefabri ceerd. In de warmste maanden van het jaar zullen liefst 14 smaken schep-ijs ge presenteerd worden; in de koudere maanden zal de keuze in schep-ijs wat beperkter zijn, maar het hele jaar door wordt een uitgebreid ijs-assortiment ge boden. Tevens zal in de zomermaanden Slush verkrijgbaar zijn. Slush is een soort ranja, gemengd met ijs: een bijzon der lekkere en koele frisdrank. Nadat vrijdagavond Open Huis gehou den is, zal de verkoop vanuit de friture zaterdag 24 december om 12.00 uur be ginnen. Op de openingsdagen (zaterdag 24 december en Tweede Kerstdag) biedt Ut Pêlmke in het kader van de opening aan iedere klant een lekkere attentie aan. Op Eerste Kerstdag is de friture ge sloten, maar daarna kan men in Ut Pêlmke weer volop terecht. Op Tweede Kerstdag is de friture geopend van 12.00 tot 1.30 uur. De vaste openingstijden zijn daarna als volgt: maandag t/m vrijdag van 12.00 tot 13.30 uur en van 16.30 tot 24.00 uur (op vrijdag tot 1.30 uur); op zaterdag van 12.00 tot 2.30 uur en op zondag van 12.00 tot 1.30 uur. Op dinsdag is Ut Pêlmke de gehele dag gesloten. Red. Het inmiddels traditionele 'Oudcj aars concert' zal dit jaar gehouden worden op Tweede Kerstdag. Op feestelijke wijze willen de deelnemers aan dit con cert het jaar 1988 uitluiden. Elk jaar kloppen wij bij u aan, om de vereniging financieel te steunen. Mede dankzij deze steun kunnen wij de noodzakelijke uitgaven van onze vereniging financie ren. Met dit gratis concert willen wij u op muzikale wijze dank zeggen voor al les, wat u het afgelopen jaar voor onze vereniging gedaan heeft. Het 'Oudejaarsconcert 1988' zal ge opend worden door Jeugdharmonie 'Eendracht' o.l.v. Martien Maas. Ver volgens zal voor u optreden het Meijels Kinderkoor 'Mekiko' o.l.v. Pieter Steen voorden. Zij zullen begeleid worden door Lia Steenvoorden. Dit jeugdige koor zal op deze avond haar première beleven voor een groot publiek. Na de pauze zal Harmonie 'Eendracht' o.l.v. Henrie Adams voor u musiceren. Harmonie 'Eendracht' zal voor u een zeer gevarieerd programma brengen: van klassiek tot lichte muziek. In het lichte gedeelte treden wederom de solis ten Astrid Kroon en Giel Schijven voor u op. De harmonie zal begeleid worden door Martien Maas aan de piano en een combo. Het geheel zal op zeer deskundige wijze aan elkaar worden gepraat door Peter Swinkels. Licht en geluid zal worden verzorgd door Johan Maessen. Al met al is het programma ook dit jaar weer meer dan de moeite waard om Van harte een mooi en zegenrijk kerst feest toegewenst en tevens veel moois toegewenst voor het nieuwe jaar 1989. Wat zal het nieuwe jaar brengen? Als ik mag terugzien op het jaar dat nu naar zijn einde loopt, dan mag ik God en jullie allemaal erg dankbaar zijn. Het is voor mij een mooi en succesvol jaar geweest. Ik heb mooi mogen werken en heb op 15 augustus officieel de taak mo gen beginnen als rektor van het groot se minarie van de Montfortanen, hier in Bandung. Mijn huis is nog wel niet vol met fraters, maar ik ben dit jaar toch mogen beginnen met 5 jongens. Deze 5 jongens hebben nog een studie van 3 tot 5 jaar voor de boeg. Een studie die ze volgen op de katholieke Universiteit van Bandung. Bij het klaar maken en bewoonbaar ma ken van dit huis heb ik veel hulp gekre gen van Meijelse mensen en vooral via naar te komen luisteren. Wij hopen u dan ook op Tweede Kerstdag te mogen begroeten in Gemeenschapshuis 't Kloster'. Het concert begint om 19.30 uur. De zaal is open om 18.45 uur. de acties van het missiecomité en de Jongerenkerk. Ik wil dan ook allen dan ken, die me geholpen hebben en me nog steeds helpen met incidentele of maan delijkse bijdragen. Ik weet dat mijn taak niet eenvoudig is, maar toch zie ik wel vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet, wetend dat ik een thuisfront heb. Ik heb de verantwoorde lijkheid voor de hele opleiding van onze jongens, d.w.z. dat er buiten mijn 5 jon gens nog eens 9 andere jongens zijn, die ik moet bekostigen. Dat zijn jongens, die hun voorbereidende studie beginnen alsvorens bij mij te komen. Ik moet dan ook alle gelden die ik verzamel bij el kaar leggen om al die kosten te dekken, want zoals overal ter wereld wordt het leven steeds duurder. Hopelijk investe ren we hier in de opbouw van een nieuwe en gelukkige toekomst. De ge boorte van Jezus geeft ons een richting, die ik graag wil volgen. Beste missievrienden, heel hartelijk dank voor de vele hulp, die ik heb mo gen ontvangen het afgelopen jaar en ik ben optimistisch voor het komende jaar dankzij jullie. Mooie feestdagen toegewenst en Gods zegen. Je dorpsgenoot Piet Dercks smm, 'Semi- nari Montfort' J1 Sukasenang 1/7, Ban dung 40124, Indonesia. Wegens de kerstvakantie is onze peuter speelzaal gesloten van maandag 26 de cember tot en met maandag 2 januari. Wij wensen iedereen een prettig kerst feest en een voorspoedig Nieuwjaar toe. Bestuur en leidsters Peuterspeelzaal Ca limero. De Kroonkurkenaktie in 1988 was een geweldig succes en heeft het mooi aantal kilo's van 2270 kg opgebracht. Daar voor heel hartelijk dank aan de verza melaars. De opbrengst is bestemd om leermiddelen te kopen voor een school tje voor spastische kinderen in Bangla desh. We hopen dat in 1989 de actie weer een groot succes zal worden, gooi daarom geen kroonkurken meer weg maar verzamel ze voor dit goede doel. Op iedere bijeenkomst van de L.V.B. kan men de kroonkurken in leveren, nogmaals heel hartelijk dank voor jullie medewerking. Bestuur L.V.B.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1988 | | pagina 1