Hans Petat doet aanval op wereldrecord frites bakken Woensdag 23 november: opening boutique 'Fantasy' Toeristisch Beleidsplan geeft perspectief voor de toekomst aan De burgemeester is jarig SUPERVLOOIENMARKT WOENSDAG 16 NOVEMBER 1988 44E JAARGANG NO. 46 Samen met 20-jarig jubileum Voorbereidingen Opbrengst Café dag en nacht open Verplaatsing en uitbreiding Presentatie Speciale attentie Doel en totstandkoming Inhoud Manege de Leistert te Roggel. Zondag 20 november van 10.00 tot 17.00 uur. Live-muziek en kindertheater. 125 kramen, 2e handsspullen. Organisatie Van Aerle, tel. 04920-25483. Voor al uw C.D.'s j j kunt u nu ook terecht bij FOKA WEEKBERICHT VOOR MEUEL Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936) 2243 Postbankrekening 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel" te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766) 2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Tarieven 1988 jaarabonnement: ƒ41,50 Adv.: per mm kolombreedte (7x38mm) 19 ct., tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936) 2243. Op dinsdag 22 november 's middags om 12.00 uur begint Hans Petat (34) aan een zeer langdurige inspanning: hij heeft zich voorgenomen om 85 uur aan één stuk frites te bakken. Daarmee wil hij een plaats verwerven in het Guinness Boek of Records, waarin momenteel een Belg het wereld- duurrecord frites bakken op naam heeft staan met 79 uur. Naar verluidt wordt door een andere Belg vóór 22 november eveneens een record-poging gedaan. 'Als die poging slaagt zal ik minstens één uur langer bakken', klinkt het zelfverzekerd uit Hans zijn mond. Hans is de eerste Nederlander die een recordpoging 'frites bakken' onderneemt. De datum dat Hans Petat met zijn re cord-poging begint is niet zo maar geko zen. Op 22 november is het namelijk precies 20 jaar geleden dat hij. samen met zijn ouders, 'achter de fritesbak' be gonnen is. Daarin is echter niet het mo tief voor deze grootse inspanning gele gen. 'Het vorig jaar las ik in een krant dat er een Belgische vrouw was die dat record op 69 uur gebracht had. In een soort bluf zei ik toen: 'Dat kan ik ook wel', en in juni van dit jaar heb ik me laten inschrijven', aldus Hans, die daaraan toevoegt: 'Deze poging ga ik voor mezelf doen om in het Guinness Boek of Records te komen én ik doe het voor de Meijelse kinderen en voor de oüderen uit Meijel die ik voor de op brengst een leuke middag wil aanbieden. Op die manier is dat voor mij een soort dank aan de Meijelse gemeenschap voor het feit dat we hier 20 jaar onze kost hebben kunnen verdienen'. 85 uur achter elkaar frites bakken vergt vanzelfsprekend de nodige voorberei dingen. Op de eerste plaats geldt dat na tuurlijk voor de artikelen die nodig zijn. De medewerking die daarvoor verkre gen is. is volgens Hans uitstekend: 'De frites die ik ga bakken, zo'n duizend kilo, is beschikbaar gesteld door de Fri- tesspecialist. Gouda's Glorie doet het zelfde met de vetten en de firma Ver- buern uit Asten heeft gezorgd voor zo'n 20.000 fritesbakjes'. Wat de persoonlijke voorbereiding be treft vertelt Hans. dat zijn conditie mo menteel goed is doordat hij veel gelopen heeft. Zijn voornemen om deel te ne men aan de marathon van New York op 6 november jl. kon geen werkelijkheid worden vanwege een knieblessure, maar hij was daar wel helemaal klaar voor. 'Verder zijn er diverse mensen die mij ondersteunen, onder andere door tij dens de record-poging aanwezig te zijn cn dan bijvoorbeeld wat met me te pra ten in de uren dat het wat rustiger is. Voor mij is het. denk ik. heel belangrijk dat er veel volk is. Dat stimuleert erg en dat kan me ook over moeilijke momen ten heen helpen. De zwaarste dag zal waarschijnlijk de donderdag zijn', aldus Hans, die tevens aangeeft aan welke re gels hij zich dient te houden. 'Per vol uur dat je gebakken hebt, mag je 5 mi nuten pauzeren. Je mag ook enkele pau zes bij elkaar laten komen en bijvoor beeld 3 uur bakken en vervolgens 15 minuten pauzeren. Slapen kan in die 85 uur echter niet. In de pauzes die van we zenlijk belang zijn. zal van tijd tot tijd een masseur komen om te zorgen dat de benen soepel blijven. Ook zal regelmatig een dokter binnenlopen om te beoorde len of het verantwoord is om door te gaan. Wat het bakken betreft is het zó, dat je gedurende 85 uur altijd minstens één portie frites in de oven moet heb ben. Drie onafhankelijke getuigen, van wie er steeds twee aanwezig moeten zijn. tekenen alles op in een logboek dat elk uur afgetekend moet worden', zet hij uiteen. Gedurende zijn record-poging bakt Hans alleen maar frites en de frites wordt verkocht. Per portie wordt een minimaal bedrag van 0,25 gevraagd. Meer geven mag ook, maar dat mag men zelf welen. De opbrengst gaat in een grote verzegelde pot. waar alleen geld in kan. Er kan niets uitgc*haald wor den. In deze pot wordt tevens het geld gedaan dat het ontbijt-buffet opbrengt. Elke morgen tussen 9.00 en 10.00 uur wordt dit gehouden en men kan dan voor 5,- onbeperkt eten. Deze aktivi- teit wordt gesponsord door keurslager Guitjens. Boverfdien wordt op woens dagmiddag 23 november tussen 2.00 en 4.00 uur door de leverancier van ijsma chines en aanverwante artikelen. Du- pon. soft-ijs verkocht voor ƒ0.25 per ijsje. Dat geld komt eveneens in deze pot. Op de vraag wat er met de totale op brengst gaat gebeuren, antwoordt Hans 'Die pot gaat ongeopend naar de bank. Daar wordt de inhoud geteld en op een aparte rekening gestort. Het is vervol gens de bedoeling om van dat geld de kinderen van de Meijelse basisscholen en van Peuterspeelzaal Calimero op een nader te bepalen datum in het gemeen schapshuis een feestmiddag aan te bie den. Tijdens die geheel verzorgde mid dag zullen Bassie en Adriaan optreden en ik hoop dat ik op die manier zo'n 700 kinderen blij kan maken met die op brengst. Bovendien wordt op een andere dag voor de ouderen van Meijel even eens een gezellige middag georgani seerd. Het café van Truus en Hans zal tijdens de record-poging steeds geopend zijn. Gedurende de nachtelijke uren (van 1 tot 7 uur) mag er echter geen alcohol ge schonken worden en gedurende die tijd zal de muziek uiteraard van een zodanig niveau moeten zijn, dat die geen over last oplevert voor de omwonenden. De record-poging wordt in de nacht van vrijdag op zaterdag om 1.00 uur afgeslo ten. Dan zitten de 85 uur erop. Op za terdagavond 26 november zal het slagen van deze poging vervolgens op feeste lijke wijze gevierd gaan worden, onder meer met een optreden van Dikke Leo. Hans toont zich zeer zelfverzekerd: 'Ik ben vast van plan om dit record op te gaan stellen en ik hoop dat velen me daarbij zullen steunen'. Red. En mocht u op dit moment nog niet toe zijn aan iets nieuws, dan is het uiteraard zo. dat Marion en Moniue u ook graag in de iets verder gelegen toekomst een keer in hun zaak te mogen begroeten. "U kunt in boutique 'Fantasy' terecht ge durende de volgende openslellingstij- den: van maandag t/ni vrijdag van 9.30 tot 18.00 uur cn op zaterdag van 9.30 tot 16.00 uur. Tussen de middag is de boetiek van 12.30 tot 13.30 uur geslo ten. terwijl op donderdagavond de win kel uiteraard tot 21.00 uur geopend is. Dinsdag is boutique 'Fantasy' de gehele dag gesloten, omdat die dag de inkoop dag is. Red. Volgende week woensdag wordt boutique 'Fantasy', gevestigd in het pand Dorpsstraat 34a, officieel geopend. Marion Verkoelen en Monique Stultiëns presenteren in deze nieuwe boetiek een uitgebreide modecollectie. Jongeren, twintigers en dertigers, kunnen in boutique 'Fantasy' hun modewensen in vervulling zien gaan, want voor hen wordt een breed scala aan mode-artikelen geboden. VÜ7 RK M- Op woensdag 9 november heeft Dhr. van Tol, directeur van de Streek-V.V.V. Noord- en Midden-Limburg, aan het Meijelse gemeentebestuur het Toeris tisch Beleidsplan aangeboden. De Streek-V.V.V., opsteller van dit plan met de titel 'Toerisme tussen moer en garrepaap', geeft in dit plan de toeristische ontwikkelingsmogelijkheden voor onze gemeente concreet aan. De projecten die in het beleidsplan worden genoemd zijn zowel gericht op de bevordering van het toerisme als op verdere verbetering van het huidige voorzieningen pakket. Boutique 'Fantasy' is geen zaak die hele maal van de grond af opgebouwd hoeft te worden. In feite is het namelijk een voortzetting van textielhal 'De Sjolk' die meer dan 25 jaar aan de Kerkstraat ge vestigd is geweest en daar in de loop van die jaren vele tevreden klanten heeft we ten te krijgen. De overheveling naar de Dorpsstraat die nu plaats vindt, gaat ge paard met een aanzienlijke uitbreiding. zowel in ruimte, in aankleding als in as sortiment. Dat heeft tot gevolg dat de voormalige textielhal een volwaardige winkel is geworden. Dat komt onder meer tot uitdrukking in de naart). Bouti que 'Fantasy' geeft niet alleen aan wat de klanten mogen verwachten maar eveneens wat van de klanten verwacht wordt: enige fantasie in het samenstel len van een gewenste combinatie. Het ruime assortiment biedt daartoe zeer veel mogelijkheden voor jongeren, maar ook voor jonge(re) dames en heren: (spijkcr)broeken. truien, sweathers, bla zers. rokken, blouses, enz., enz. Boutique 'Fantasy' heeft in de nieuwe huisvesting geschikte mogelijkheden gekregen om het mode-aanbod te pre senteren. Er zijn twee ruime etalages aanwezig, waarin de nieuwste mode trends aan iedereen getoond kunnen worden. Die presentatie zet zich voort in de winkel zelf. die voorzien is van een geheel nieuw, modern, interieur. Op een oppervlakte van ruim honderd vier kante meter is daardoor een gezellige boetiek tot stand gekomen, waarin Ma rion Verkoelen en Monique Stultiëns ie dereen gaarne van dienst willen zijn. Voor Monique is het werk op modege bied helemaal nieuw, aangezien ze tot voor kort in een heel andere branche werkzaam was. Door het volgen van cursussen heeft ze zich echter op een goede manier voorbereid op het werken in de boetiek. Marion heeft al vijf jaar ervaring in het modevak. Samen met haar moeder droeg zij de afgelopen ja ren de verantwoordelijkheid over tex tielhal 'De Sjolk'. Voor Ria Verkoelen-Schriks betekent de opening van boutique 'Fantasy' tevens dat er een einde komt aan haar verkoop- aktiviteiten. Bijna 35 jaar geleden maakte ze daarmee een begin, kort na dat ze samen met haar man Jac een naai-atelier begonnen was. Ze draagt haar werk nu over aan Marion en Moni que, die op woensdag 23 november tus sen 17.00 en 19.00 uur met genodigden, familie, vrienden en bekenden, de offi ciële opëning voor boutique 'Fantasy' zullen vieren. Op donderdag 24 novem ber beginnen ze om 9.30 uur met de ver koop in hun nieuwe boetiek. Uiteraard zal aan de klanten gedurende de eerste dagen in het kader van deze opening wat extra's geboden worden. Iedereen krijgt bij een aankoop een speciale attentie aangeboden. Voordat Dhr. van Tol het Toeristisch Beleidsplan aan burgemeester Kirkels aanbood, ging hij in een inleiding in op doelstelling, totstandkoming en op de belangrijkste conclusies en aanbevelin gen. 'Het plan geeft Meijel een houvast bij toekomstige beslissingen en ontwik kelingen op het groeigebied Toerisme en Rekreatie. Ons rapport is echter niet meer dan een voorstel aan Meijel: de ge meenteraad zal zelf moeten beslissen wat zij hiervan overneemt en eraan toe voegt'. aldus Dhr. van Tol. M.b.t. de tot standkoming merkte hij op dat daar voor een begeleidingsgroep is gevormd om de Streek-V.V.V. te ondersteunen én om als klankbord te functioneren. In deze begeleidingsgroep hadden verte genwoordigers zitting van ondernemers vereniging Meijel, recreatie-onderne mers. V.V.V.-Meijel. gemeente Meijel. van de bewoners en van verenigingen. Ook was wethouder Willems. portefeuil lehouder recreatiezaken, betrokken bij het opstellen van het plan door het ge ven van adviezen. 'Tussen moer veen) en garrepaap libelle in de kanaalzone)' constateert dat de eerste indruk die de toerist van Meijel krijgt een goede is: Meijel is uit stekend bereikbaar en rustig gelegen. Met name de Groole Peel vormt op het gebied van natuur en landschap een aanbod waar de toerist 'niet omheen kan'. Daarmee zijn meteen twee sterke pijlers van Meijel gegeven: natuur en rust. De Groote Peel kan als Nationaal Park in oprichting als trekpleister funge ren voor het doorbrengen van vakanties in Meijel. Bovendien zijn ook de ka naalzone en de Witdonk in landschap pelijk opzicht alleszins de moeite waard. I 'errolg op pagina 3 Elke week zendt de AVRO via Radio 1 het programma 'De burgemeester is jarig' uit. Op donderdag 1 december is burgemeester Kirkels jarig en op die dag zal hij centraal staan in dit programma. Het programma wordt uitgezon den van 12.05 tot 12.56 uur op Radio 1, die dan via de AM ontvangen moet worden, omdat de regionale zenders op dat tijdstip via de FM uitzenden. Op donderdag 10 november werden de opnames gemaakt voor het programma, dat op 1 december uitgezonden wordt en waarin burgemeester Kirkels uitvoe rig aan het woord zal komen. Red.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1988 | | pagina 1