Verkoophal 'De Oude Tram' viert 15-jarig bestaan met aantrekkelijke actie Schoolbestuur en gemeente bereiken overeenstemming Jeugdmodeshow Discussie-avond over biotechnologie Verharding weg langs Deurnes kanaal wordt bekeken KARNAVALsvERENiGiNG,,Z)e Kieveloeët WOENSDAG 2 NOVEMBER 1988 44E JAARGANG NO. 44 Ontwikkeling Uitgebreid assortiment 15-jarig bestaan Duidelijkheid Concrete voorzieningen Bespreken Appelaktie Liedjesavond MEEK BERICHT VOOR I1EUEL Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936) 2243 Postbankrekening 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel" te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766) 2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Tarieven 1988 jaarabonnement: ƒ41,50 Adv.: per mm kolombreedte (7x38mm) 19 ct., tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936) 2243. -x •X ■k In november 1973 begonnen Bertha en Jan Meevis hun zaak 'De Oude Tram' aan de Trambaan. In de afgelopen 15 jaar groeide deze verkoophal uit tot een winkelvoorziening waar zeer velen de weg naartoe hebben weten te vinden. Komende week gaat het 15-jarig bestaansfeest gevierd worden, waar bij de klanten kunnen profiteren van vele aantrekkelijke aanbiedingen. Verkoophal 'De Oude Tram' startte in 1973 vanuit een zeer provisorische win kelvoorziening: er waren een garage én een slaapkamer van het woonhuis van Jan en Bertha die dienst deden als on derkomen voor de te verkopen artike len. De textielgoederen die tegen markt prijzen verkocht werden, vonden gretig aftrek en de gekozen formule bleek dan ook een succes te zijn. De voortvarende start was voor Jan en Bertha reden om te streven naar een beter onderkomen. Dat kon in 1975 in gebruik genomen worden: een stenen gebouw met een vloeroppervlakte van 36 m2. In 1985 was deze winkelvoorziening weer duide lijk te beperkt geworden. Daarom wer den toen grootscheepse uitbreidings plannen op touw gezet en op 4 september van dat jaar kon burgemees ter Kirkels de officiële opening verrich ten van de met honderd m: vergrote winkelvoorziening, die daarmee op een totale oppervlakte van 136 m2 was geko men. In deze winkelvoorziening is plaats voor een zeer uitgebreid assortiment dat on der meer bestaat uit kostuums, spijker broeken, werkbroeken, stofjassen, over alls, damesjassen, damesjacks, herenjacks, herenregenjassen, dames broeken, kinderjacks en kinderbroeken. Tevens is in Verkoophal 'De Oude Tram' een depot gevestigd van che misch reiniging 'De Kim'. Ook deze ak- tiviteit heeft in de loop der jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Be halve voor chemisch reinigen kan men hier terecht voor het reinigen van suède, van nappa (imitatieleer) en van echt leer. Ook bieden Jan en Bertha Meevis al vanaf 1979 de mogelikheid tot het hu ren van machines voor het reinigen van tapijten, vloerbedekking, bankstellen, autobekleding, e.d. Bij Verkoophal 'De Oude Tram' kan men eveneens terecht voor het laten doen van stoppage, het inzetten van ritssluitingen en het laten verven van kleding. Sinds de uitbreiding in september 1985 in gebruik is genomen is het kledingas- sortiment van Verkoophal 'De Oude Tram' flink vergroot, doordat meer kos tuums, jacks, werkkleding en jeugdkle- ding gevoerd zijn gaan worden. Die arti kelen worden gepresenteerd in een modern interieur en in een smaakvol in gerichte etalage. Verkoophal 'De Oude Tram' heeft vanaf haar vestiging alle artikelen aan- geboden tegen marktprijzen en dat is nog steeds een van de pijlers waarop 'De Oude Tram' rust. Daarnaast hebben Jan en Bertha altijd andere aantrekkelijke aanbiedingen gehad. Dat is in de week van 7 tot 12 november als het 15-jarig bestaan gevierd gaat worden, niet an ders. Sterker nog! In deze week kan ie dereen profiteren van de nog lagere prij zen. Op kostuums en colberts wordt gedurende deze week 25,- extra kor ting gegeven, terwijl jassen, jacks, panta lons, spijkerbroeken en truien met 10,- korting aangeboden worden. Voor de afdeling chemisch reinigen doet 'De Oude Tram' helemaal een ^tap terug naar de beginjaren. Speciaal in het ka der van het 15-jarig jubileum worden voor het chemisch reinigen namelijk de prijzen uit 1973 gehanteerd. Verder wordt aan iedere klant gedurende de ju- bileumweek een speciale attentie aange boden. Al met al reden genoeg om tussen 7 en 12 november een bezoek te gaan bren gen aan Verkoophal 'De Oude Tram'. Red. Biotechnologie, uitdaging of bedreiging? Dat is het onderwerp van het Centraal Discussie Thema voor dit wintersei zoen. Het thema gaat over biotechnolo gie in de agrarische sector, dus niet over toepassing bij mensen. In het kort kan men stellen dat het belangrijkste begrip van Biotechnologie is: toepassen van technieken op levende wezens. De ont wikkelingen gaan snel en hebben grote gevolgen voor de land- en tuinbouw. In het weekblad Boer en Tuinder, dat op 28 oktober verschijnt is een brochure opgenomen die handelt over het Cen traal Discussie Thema. Wij zouden de leden willen vragen om deze brochure uit het blad te nemen en op de discussie avond mee te brengen. Het onderwerp heeft hoofdzakelijk betrekking op de agrarische sector, maar leden welke niet werkzaam zijn in deze sector zijn ook hartelijk welkom. Mocht er interesse zijn in de brochure dan kan deze op de Boerenbond worden afgehaald. Wij willen deze avond houden op don derdag 3 november a.s. om 20.00 uur in zaal Janssen-Jaspers; sluiting plm. 22.45 uur. Ter verduidelijking van het onder werp zal er op deze avond een interes sante dia-serie worden getoond. Gezien de belangrijke ontwikkelingen die er gaande zijn lijkt het ons wenselijk en interessant om het onderwerp geza menlijk te bepraten. Wij hopen dat u in de gelegenheid bent om deze discussie avond bij te wonen en graag tot ziens op 3 november a.s. De besturen, L.V.B. en L.L.T.B. Tussen het gemeentebestuur en het schoolbestuur van de beide Meijelse ba sisscholen is overeenstemming bereikt over een aantal zaken die in het verle den meerdere malen aanleiding zijn geweest voor discussie. De gemaakte afspraken, vastgelegd in een interimnota met de titel 'Basisonderwijs en Ge meente', was op maandag 24 oktober onderwerp van gesprek tijdens de verga dering van de commissie Algemene Zaken, Onderwijs en Gewest. Ook een afvaardiging van het Schoolbestuur was op deze vergadering aanwezig. Zondag 6 november modeshow als extra aktiviteit jongereninstuif Meijel in samenwerking met: Meissen mode; Denij sport Schoenen en kapsalons J. Trines en P. Korsten. De nota bevat een weergave van de overeenkomst die bereikt is. Daardoor is niet alleen duidelijkheid gekomen over de vraag op welke manier zaken die in het verleden diverse keren aanlei ding voor discussie waren - vaker aange duid met het zogenaamde 'oud zeer' - afgewerkt gaan worden. Ook ontstaat duidelijkheid over de verhouding tussen Gemeente en Schoolbestuur op onder wijsgebied, een verhouding die tenge volge van de invoering van de Wet op het Basisonderwijs vanaf augustus 1985 duidelijk veranderd is. In dat kader zijn onder meer vragen ont staan over het wel of niet opzetten van een gezamenlijk onderhoudsfonds door gemeente en schoolbestuur, en over dat gene wat er dient te gebeuren met door het Schoolbestuur gevormde reserves, die opgebouwd werden vóór 1 augustus 1985. Over het opzetten van een gezamenlijk onderhoudsfonds werd gesproken, om dat zowel gemeente als schoolbestuur in het kader van het onderhoud een taak hebben. De gemeente is verantwoorde lijk voor het zogenaamde technisch on derhoud. waaronder globaal genomen het gehele onderhoud aan school en meubilair valt waarvoor een langere af schrijvingstermijn dan 10 jaar staat. Het Schoolbestuur is verantwoordelijk voor het zogenaamde preventief onderhoud (afschrijvingstermijn minder dan 10 jaar). Zowel gemeente als schoolbestuur krijgen voor de uitvoering van de toebe deelde taak een Rijksuitkering. Het stor ten van die uitkeringen in één gezamen lijk onderhoudsfonds, waarvoor voor stellen en gedachten ontwikkeld werden, is uiteindelijk toch niet verwezenlijkt. Zowel gemeente als Schoolbestuur hou den ieder de eigen verantwoordelijkheid voor de taken zoals die geformuleerd zijn in de Wet op het Basisonderwijs. Wel wordt in onderling overleg jaarlijks de meerjarenplanning voor technisch en preventief onderhoud gezamenlijk be sproken. zodat van beide kanten de sa menwerking op dat punt gewaarborgd zal zijn. Behalve die discussie werd eveneens over de door het Schoolbestuur ge vormde reserve gesproken. Landelijk speelt die discussie nog steeds, maar tus sen Schoolbestuur en Gemeente is een oplossing gevonden, waarmee in één keer een definitieve streep gezet wordt over alle problemen die in het verleden gespeeld hebben. Al in mei 1985 nam de gemeenteraad het besluit om 155.000,- beschikbaar te stellen voor de gedeeltelijke renovatie van de daken van de beide scholen. Het Schoolbe stuur stelde bovenop dat bedrag een bij drage van 30.000,- voor isolatievoor zieningen uit de gereserveerde middelen beschikbaar. De werkelijke kosten van de dakwerkzaamheden blijken uiteinde lijk echter ruim 17.000,- hoger uit te zijn gevallen dan in mei 1987 geraamd werd. Dit is een gevolg van het toen niet berekenen van kosten gemaakt voor een adviesbureau én doordat tijdens de uit voering van het werk meerwerk uitge voerd is moeten worden waartoe beslo ten moest worden toen het dak open lag. De overeenstemming tussen gemeente en schoolbestuur bestaat nu daarin dat het schoolbestuur deze ruim 17.000,- uit de gevormde reserves zal gaan beta len, zodat de gemeenteraad daarvoor geen extra krediet hoeft te ramen. Daar mee wordt dan tevens een definitieve punt gezet achter de discussie over het wel of niet inbrengen van andere reser ves van het Schoolbestuur in een onder houdsfonds. Bovendien is afgesproken dat het ge meentebestuur uit de Rijksvergoeding die de gemeente ontvangen heeft voor technisch onderhoud, een aantal beta lingen gaat doen en wel voor: - aanbrengen van buitenzonwering ten behoeve van 6 lokalen van basisschool Aen den Mortel f 11.880,-); - vervangen van armaturen in 8 lokalen van 'Aen den Mortel' 16.560,-); - aanbrengen van nachtverlichting aan de school 'Aen den Mortel' 3.000.-); - aanbrengen van inbraakbeveiliging voor beide scholen 7.128.- die vol ledig door het Rijk vergoed wordt via een bijzondere regeling). Behalve deze zeer concrete afspraken is over andere zaken een afspraak tussen gemeente en schoolbestuur gemaakt. Die afspraak betreft besprekingen over meubilair, over verzekeringen, over de onderhouds-meerjarenplanning 1988-1992 en over de toekomst van be paalde voorzieningen. Op dit laatste punt ontstond discussie binnen de commissie. Met name Dhr. Thijssen verzette zich tegen de, naar zijn zeggen, 'minstens gewekte suggestie' dat op bepaalde onderwijs voorzienin gen in de toekomst bezuinigd zou die nen te worden. Wethouder Willems rea geerde daarop met de aantekening dat daarvan op dit moment nog geen sprake is en dat daarover naar zijn oordeel op dit moment dan ook nog niet gediscus sieerd hoeft te worden. Het laatste woord over dit laatste zal echter nog niet gezegd zijn, veronderstellen we. Op 14 november zal dé gemeenteraad zich uit gaan spreken over de door gemeente en schoolbestuur bereikte overeenstem ming, waarover alle commissieleden van de commissie A.Z.O. een positief oordeel gaven. Red. Tijdens de vergadering van de Commis sie Openbare Werken en Milieu heeft Dhr. van Kol bij de wethouder Open bare Werken, Dhr. Smolenaars, geïnfor meerd of al bekeken is wat er met de weg langs het Deurnes kanaal gaat ge- Zondag 6 november a.s. zal er tijdens de instuifavond. tussen 19.30 uur en 21.30 uur. een modepresentatie gehouden worden van de herfst- en wintermode van dit seizoen. Enkele instuivers zijn voor deze gelegen heid omgetoverd tot ware mannequins en dressmen en zij zijn in niets van pro- fessionnals te onderscheiden. Zij zullen alles wat er dit seizoen op modegebied te koop is, middels een flitsende show, aan u tonen. Meissen Mode en Denij Sport Schoe nen, staan op deze avond borg voor de allernieuwste trend op kleding- en schoengebied. De kapsalons J. Trines en P. Korsten zullen voor de juiste haardracht en ma- ke-up zorgen. Het geheel zal op gepaste Zaterdag a.s. grote Appelaktie. Voor lek kere gezonde appels is gezorgd. De ap pels worden huis aan huis aangeboden voor slechts 5,00 per zak. Koop zater dag een zak appels van de Kieveloeët en u steunt daarmee de prijzenpot van de karnavals-optocht. beuren. In het verleden is vaker over het gedeelte van deze weg vanaf de Helden- sedijk tot aan de grens met de gemeente Deurne gesproken. De vraag die daarbij aan de orde kwam was, of op dit ge deelte een zelfde verharding aange bracht zou kunnen worden als op het ge deelte van deze weg tussen Heldense- brug en camping Frerichsoord. Een eer ste globale inventarisatie leverde toen op dat dit te veel zou gaan kosten, maar enige tijd geleden bleek dat uitvoering ook op een goedkopere manier zou kun nen. 'De Grontmij gaat nu een plannetje hiervoor opzetten', aldus de wethouder, die tevens aangaf dat de Grontmij na zal wijze muzikaal omlijst worden door dis cotheek 'Martin Green'. Dat ook onze jeugd 'op en top' gekleed kan gaan, kunt u zondag a.s. zelf komen bekijken in het gemeenschapshuis 't Kloster, Alexanderplein 2 te Meijel. Instuif is zoals gewoonlijk van 18.30- 22.00 uur. Aanvang modeshow onge veer 19.30 uur. Op deze avond zijn tij dens de modeshow ook niet-leden welkom, speciaal ouders, vrienden en bekenden van onze instuivers. Entree instuivers: 2,50. Alle anderen 3,00. Onze mannequins en dressmen hopen op een grote opkomst; laat ze niet in de kou staan. Dus allemaal tot zondag in het gemeen schapshuis. Groetjes, Jongereninstuif Meijel. Kandidaten voor de liedjesavond op 10 december a.s. kunnen zich nog opgeven bij J. Kluskens, tel. 2264, en P. Beeks, tel. 2621. De melodie van het liedje mag een eigen of een bestaande melodie zijn. Wilt u meedoen met de gezellige liedjesavond. Geef u dan op en misschien komt u dan wel in het bezit van de Kievelprijs. Het Comité gaan of er een mogelijkheid bestaat bij de gemeente Deurne dat die eveneens een gedeelte langs het kanaal wil verhar den, namelijk het gedeelte van de Meijelse gemeentegrens tot aan de Lage- brugweg (brug te Neerkant). Tevens be kijkt de Grontmij of er mogelijkheden zijn om subsidie op dit werk te krijgen. Dat lijkt niet uitgesloten, omdat de weg langs het kanaal een verbinding vormt tussen de Schorfroute, een recreatieve fietsroute van het Gewest Noord-Lim burg die door Meijel loopt, en de Deur- nese Peelroute, epn fietsroute van het Gewest Helmond. Red. ff

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1988 | | pagina 1