Gemeenteraad maakt geen aparte reserve voor 'Meijels Eigene Meerderheid gemeenteraad: achterstand in vergunningverlening Hinderwet in 6 jaar wegwerken Behandeling gemeentebegroting 1989 in november Open ontmoetingsmorgen voor vrouwen I.Y.N. Helden e.o. Aan alle ouderen van Meijel WOENSDAG 19 OKTOBER 1988 44E JAARGANG NO. 42 Totale kosten Kredietoverschrijding 253.000,- verleend Foutieve manier van besturen Woekeren met geld Niet unaniem Geleidelijk Besluitvorming karnavalsvereniging ,,De Kieveloeët" Meijels Eigene WEEKBERICHT VOER T1EUEL Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936) 2243 Postbankrekening 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel" te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766) 2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Tarieven 1988 jaarabonnement: ƒ41,50 Adv.: per mm kolombreedte (7x38mm) 19 ct., tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936) 2243. De gemeenteraad heeft met de kleinst mogelijke meerderheid besloten om het saldo van de verkoop van het pand Prins Bernhardstraat, 71.170,56, niet in een aparte pot te stoppen als reservering voor het behoud van het Meijels Eigene. Dat is het resultaat geworden van een discussie in de ge meenteraad die ook ging over het beschikbaar stellen van een extra krediet van 12.000,- voor de gebouwelijke aanpassingen voorzieningen van het ge meentehuis en de aanpassing van de inventaris daarvan. De totale kosten van de verbouwing en de aanpassing van het meubilair hebben een bedrag van bijna 265.000,- ge vergd. Daarvoor had de gemeenteraad in oktober 1987 al een krediet van 253.000,- beschikbaar gesteld, maar achteraf is dat krediet te laag gebleken. De gemeenteraad had in oktober 1987 al vastgesteld dat deze 253.000,- be taald zouden worden uit opgebouwde reserves voor het onderhoud van het ge meentehuis en het meubilair en uit de opbrengst van het pand Prins Bernhard straat 3. Achteraf kan gezegd worden dat ruim 113.000,- uit de reserves be taald kan worden, zodat uit de gelden uit de verkoop van het pand Prins Bern hardstraat 3 en de onderhoudsreserves daarvan een bedrag geput wordt van ruim ruim 151.000,-. Van die laatste reserves blijft dan het reeds aangehaalde bedrag van ruim 71.000,- over, waar voor de gemeenteraad een andere be stemming kon zoeken. Zowel de CDA-fractie als de fractie Werknemers zeiden akkoord te kunnen met het voorstel van het College. Dhr. Bongers wilde van het College echter weten waarom de deur die toegang geeft tot de gemeentesecretaris niet veranderd is, zoals oorspronkelijk wel de bedoeling was. Dhr. Berben gaf eveneens aan het jammer te vinden dat de entree niet ver anderd is ten behoeve van ouderen en gehandicapten. Hij wees daarbij op de voorbeeldfunctie die een gemeentehuis zou dienen te hebben als het gaat om de toegankelijkheid. Dhr. Naus sloot zich bij deze opmerkingen over de entree aan, maar bracht tevens te berde dat de aanschaf van de zogenaamde 'paternos- terkast' die tot gevolg heeft gehad dat het krediet ruim overschreden is, naar zijn oordeel te voorzien is geweest. Ook Dhr. Verheijen liet merken grote moeite te hebben met de kredietoverschrijding, die naar het oordeel van zijn fractie, rond de 30.000,- zou liggen als uitge gaan wordt van de besluitenlijst van de betreffende raadsvergadering waar sprake is van een krediet van ƒ233.000,-. De raadsvoorzitter wees dit laatste van de hand door te verwijzen dat in de be treffende raadsvergadering een krediet gevraagd werd van 233.000,-, alsmede een krediet van 10.000,- voor zonwe ring en 10.000,- voor het wijzigen van de entree. Wethouder Willems vulde daarop aan dat de werkzaamheden aan de deur niet uitgevoerd zijn, omdat de voorgestelde veranderingen uiteindelijk voor ouderen en gehandicapten geen en kele oplossing bleken te bieden. Op de vraag van Dhr. Naus antwoordde de raadsvoorzitter dat de paternoster- kast gebruikt wordt voor het zoge naamde 'lopend' archief en dat tijdens de verbouwing en herinrichting geble ken is dat men daarmee beter uit zou zijn. 'De aanschaf had uit een andere post gekund, maar omdat we toch wis ten dat de reserves afgeboekt zouden worden, hebben we die kast uit dit kre diet aangeschaft', merkte hij op. Dit antwoord stelde Dhr. Naus geens zins tevreden, zo liet hij merken. Ook Dhr. Thijssen had grote problemen met het antwoord van het College. In een uitvoerig betoog gaf hij aan dat het Col lege niet alleen het krediet met 12.000,- overschreden heeft, maar dat bovendien 18.000,- op een andere manier besteed is dan vooraf besloten. Hij doelde daarbij met name op de 10.000,- die bestemd waren voor de verandering van de entree en op 8.000,- die niet uitgegeven zijn voor zonwering. 'Het vorig jaar hebben we grote overschrijdingen gehad van kre dieten, onder meer in het bestemmings plan Molenhaagveld en bij het bestem mingsplan Kern. Toen is al gezegd: 'We wensen dit niet meer achteraf goed te keuren. In dit geval is er geen enkele re den om eerst tot aanschaf over te gaan. Als u een extra wens heeft, dient u eerst naar de Raad te gaan', aldus Dhr. Thijs sen, die het doen van aanschaffingen die niet begroot zijn '...een foutieve manier van besturen' noemde. Verwijzend naar het vorig jaar opgestelde ODRP-rapport waarin geconstateerd werd dat de kre dietbewaking tekort schoot, gaf hij aan dat er ondanks het doen van structurele uitgaven voor personele voorzieningen nu toch weer een extra krediet gevraagd wordt. 'Daarmee gaan wij niet akkoord', besloot hij. r De raadsvoorzitter gaf in zijn beant woording aan dat er sprake is van een kredietoverschrijding met 4,5%. 'Dat is een overschrijding, maar we komen nu bij u om dat te absolveren. Wij dachten dat de aanschaf van de paternosterkast binnen het krediet kon', aldus de raads voorzitter, die tevens aangaf dat een verbouwing toch een beetje woekeren met geld is, daarmee aangevend dat de beschikbaar gestelde middelen zo goed efficiënt mogelijk gebruikt dienen te worden. De gemeenteraad heeft besloten, dat de achterstand in de verlening van Hin derwetvergunningen in 6 jaar weggewerkt gaat worden. De achterstand die geïventariseerd is in het opgestelde Hinderwetuitvoeringsprogramma (H.U.P.), geldt voor in totaal 102 van de 225 hinderwetplichtige inrichtingen (bedrijven) die Meijel heeft. De fracties die de gemeenteraad vormen waren niet unaniem in de keuze voor de termijn waarop de geconstateerde ach terstand ingelopen gaat worden. De fracties van M.V.P. en Nèèj Pertèèj stel den zich op het standpunt dat de achter stand in vergunningverlening zo snel mogelijk weggewerkt dient te worden en spraken daarom uit de voorkeur te ge ven aan een termijn van 4 jaar of zoveel korter als mogelijk is. De fracties van C.D.A. en Werknemers gaven aan te kiezen voor een periode van 6 jaar waarop de achterstand weggewerkt wordt. Over de kosten die gepaard gaan met de uitvoering van het H.U.P. verschilden de opvatting eveneens. Dhr. Thijssen betoogde dat zijn fractie geen voorstan der is van het vooruitschuiven van een beslissing over de verhoging van de le- geskosten die verbonden zijn aan het verlenen van een Hinderwetvergunning. Hij wenste voor de opschoningsperiode reeds een hoger tarief vastgesteld te zien, aangezien volgens hem ook hier het principe 'de vervuiler betaalt' van toepassing is. Dhr. Bouten gaf namens de C.D.A.-fractie te kennen dat de ach terstand in vergunningverlenign wegge werkt dien te worden zonder een noe menswaardige legesverhoging, aangezien de gemeenschap eisen stelt aan bedrijven. Dhr. Berben maakte ken baar dat hij de kwestie van de leges in 1989 een keer aan de orde gesteld wenst te zien in het commissie Financiën, die zich nader op die zaak gaat bezinnen. Dhr. Thijssen vroeg zich verder af of het een goede zaak is dat een eigen ambte naar van de gemeente Meijel ingezet wordt voor de controle. Naar de mening van zijn fractie kan dat voor de betref fende persoon problemen geven. Wethouder Smolenaars wees er in de standpuntbepaling namens het College op dat het College voorstander is van een geleidelijke uitvoering van het H.U.P. en dat het College de keuze voor een termijn van 6 jaar waarop de achter stand in vergunningverlening wegge werkt wordt een juiste vindt. Daarbij staat het College volgens de wethouder voor ogen dat op een behoedzame ma nier, in overleg met de ondernemer, zo danige stappen gezet worden dat men in het juiste spoor komt. Over de ambte naar die de controles doet, merkte hij op, dat dit een buiten-Meijelse wordt. D^ze ambtenaar die door de gemeente spoedig aangetrokken zal worden, hoeft niet in Meijel te komen wonen, aldus de wethouder. Over de legeskosten merkte hij op dat het College van oordeel is dat daarover een keer gediscussieerd zal gaan worden in de commissie Finan ciën. Tevens gaf de wethouder aan dat jaarlijks aan de commissie Openbare Werken en Milieu gerapporteerd gaat worden over de voortgang van het H.U.P., waarbij in algemene zin gege vens verstrekt zullen worden over de uitgevoerde controles. Bij de besluitvorming bleek dat alle fracties de uitvoering van het H.U.P. steunen. De fracties van M.V.P. en Nèèj Pertèèj spraken zich uit voor het model waarin de achterstand in 4 jaar ingelo pen wordt, de fracties van C.D.A. en de Werknemersfractie kozen voor een ter mijn van 6 jaar. Daarmee werd het voorstel van het College met 7 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen. Red. Tijdens de raadsvergadering van maan dag 10 oktober heeft het College van B en W de gemeentebegroting voor 1989 formeel aan de gemeenteraad aangebo den. Bij deze aanbieding maakte het College melding van het feit dat de be groting voor het jaar 1989 sluit met een batig saldo van totaal 1 12.333,-. Dit saldo wordt gevormd door een batig saldo van 83.183,- en een post 'on voorzien', waarvoor ƒ29.150,- begroot is. Dhr. Bongers merkte naar aanleiding van de hoogte van het batige saldo op, dat de portefeuillehouder Financiën tij dens de vergadering van de Commissie Financiën op 26 september j.l. nog meldde, dat het moeilijk zou zijn om een sluitende begroting te presenteren. 'Nu blijkt echter, dat de begroting wel erg snel sluitend gemaakt is kunnen worden', constateerde hij. Die opmer king was voor de raadsvoorzitter aanlei ding om op te merken: 'Toen ik dat zei in de commissie, zag de situatie er dui delijk slechter uit.' Van de zijde van het College werd voor gesteld de begroting in de maand november te behandelen. De gemeente raad krijgt op 14 november de gelegen heid om Algemene Beschouwingen te houden. Twee weken later zal het ant woord van het College op die Algemene Beschouwingen het onderwerp van ge sprek zijn. De fracties krijgen dan na melijk de gelegenheid om op het ant woord van het College te reageren. Aansluitend daaraan zal het College nogmaals het woord voeren, waarna de gemeentebegroting 1989 vastgesteld zal worden. Red. MEIJEL Appelaktie Zaterdag 5 nov. grote appelaktie. Voor prima appelen wordt gezorgd. Huis-aan- huis zullen de appelen worden aangebo den tegen een normale prijs. Koop 5 nov. een zak appelen van de Kieveloeët en u steunt het karnavals gebeuren in de gemeenschap. Liedjesavond Zaterdag 10 dec. grote Liedjesavond. Ie dereen vanaf 16 jaar mag meedoen. Het liedje mag gemaakt worden op een be staande- of eigen melodie. Vanwege het vele werk vooraf gaarne spoedige op gave bij J. Kluskens, tel. 2264, of P. Beeks, tel. 2621. Het Comité. Iedere dinsdag kun je in Meijel, Ge meenschapshuis 't Kloster, Alexander- plein 2, terecht voor een kop koffie of thee en een goed gesprek. Iedere week een andere gezellige creatieve activiteit. Breng gerust je kind mee; hiervoor is op vang geregeld. Je vriendin en je moeder zijn ook welkom. Aanvang 9.15 tot 11.15 uur. Thema van a.s. dinsdag: demonstratie voetmassage. Tot ziens. Eventueel informatie: 04760- 73107. Zowel de fractie van MVP als die van de Nèèj Pertèèj spraken uit tegen het verle nen van het aanvullend krediet. Dhr. Naus gaf daarbij in een stemverklaring aan tegen te zijn vanwege de procedure die gevolgd is. Een overschrijding die vooraf duidelijk is dient volgens hem eerst in de Raad te komen. Daarmee kwam een einde aan de behan deling van dit agendapunt, maar intus sen had al een andere stemming plaats gevonden. De ruim ƒ71.000,- die nog een bestemming dienden te krijgen wa ren in het voorstel van het College te recht gekomen onder de post 'onrenda bele aankopen' met de aantekening dat die bedoeld zijn voor het 'Meijels Ei gene'. De commissie Financiën had dat het College geadviseerd, vooral vanuit de gedachte dat te veel aparte potjes voorkomen dienden te worden. Dhr. Ghielen kon die gedachte echter niet on dersteunen. Hij wilde die reservering liever bestemd zien als reserve voor, 'Behoud Meijels Eigene' zodat uit die reservering ook geput kan worden als er geld nodig is voor niet-materiële zaken. 'Wat is erop tegen om het te reserveren als reserve 'Behoud Meijels Eigene'?' vroeg hij zich af. Dhr. Bongers rea geerde op deze stellingname met de op merking dat de gemeenteraad wel mid delen zal weten te vinden als er een goed onderbouwd plan komt. 'We moeten dan ook niet allerlei potjes gaan maken', meende hij. Wethouder Willems gaf echter wel steun aan het verzoek van Dhr. Ghielen waar bij hij opmerkte dat te doen vanuit de overweging dat het bij het behoud van het Meijels Eigene niet altijd hoeft te gaan om een aankoop, maar dat het ook kan gaan om geld dat nodig is voor een bepaald onderzoek of voor een studie. 'Zou je het geld reserveren zoals voorge steld wordt, dan kun je er niet bij', aldus de wethouder. De raadsvoorzitter ver schilde op dit punt van mening met zijn wethouder: 'Het maakt niets uit waar de reservering staat. Het gaat om de doel stelling en de aanwending is toch een zaak van de Raad.' Stemming leverde uiteindelijk op dat vijf raadsleden het voorstel van Dhr, Ghielen steunden, waarmee het verworpen werd. De voor stemmers waren de fracties van MVP en Nèèj Pertèèj en wethouder Willems. Red. Op donderdag 20 oktober a.s. houdt de bekende professor Zonderwijk uit Wa- geningen een zeer interessante lezing over zijn specialiteit: de wegbermen. Deze lezing wordt gehouden in 't 'Gas- hoês', Stationsstraat 1 te Ho'rst. Aanvang 20.00 uur. Deze lezing is bedoeld voor iedere geïn teresseerde en is gratis toegankelijk. Het is weer bijna zover! De tentoonstel ling van 'Meijels Pracht' staat weer voor de deur. Er zijn dit jaar niet minder dan 1500 vogels te bewonderen uit Neder land, België en Duitsland. Maar wat voor u veel belangrijker is dat wij vóór onze tentoonstelling in de soos van het bejaardentehuis met u komen kienen. De prijzen zijn gekocht en het belooft weer een fijne, gezellige middag te wor den met als hoofdprijs een prachtige kooi met kanarie. Wij hebben deze middag gepland op za terdag 22 October en wel om 14.00 uur. Het lijkt ons onnodig te zeggen dat deze middag voor alle ouderen gratis is. Wij hopen dan ook dat wij vele mensen kunnen verwelkomen. In de pauze met de koffie en de thee zullen enkele leden van 'Meijels Pracht' weer met loten rondgaan, waardoor ook u weer in de gelegenheid wordt gesteld mee te dingen naar de bekende fraaie prijzen. De loten zijn als vanouds weer voor 25 cent te koop. Wij wensen u allen een heel gezel lige middag toe. Tot zaterdag 22 October Bestuur 'Meijels Pracht'

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1988 | | pagina 1