Heropening uitbreiding winkel Electro Winkelmolen 10e Avond-Wandel- Driedaagse, meer dan wandelen alleen!!! Afvalstoffenheffing in 3,- duurder 1989 Geslaagden bij brandweer Kinder vakantiewerk HET WEEKBERICHT TIJDENS DE VAKANTIE WOENSDAG 6 JULI 1988 44E JAARGANG NO. 27 UITBREIDING VERLICHTINGS SPECIAALZAAK AUDIO, T.V., VIDEO GROEI OPEN DAG KOSTENSTIJGING WEEKBERICHT V/7/7 R F1EUEL Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936) 2243 Postbankrekening 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel" te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766) 2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Tarieven 1988 jaarabonnement: ƒ41,50 Adv.: per mm kolombreedte (7x38mm) 19 ct., tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936) 2243. Met de ingebruikname van de uitbreiding van de winkel heeft de firma Win kelmolen aan de Dorpsstraat de beschikking gekregen over een aanzienlijk ruimere behuizing. Daar is plaats voor een zeer uitgebreid assortiment aan artikelen dat deze electro-speciaalzaak voert. Met een OPEN DAG op don derdag 7 juli viert Electro Winkelmolen op feestelijke wijze de ingebruik name van de vergrote en gemoderniseerde winkel. De verkoopoppervlakte waarover de firma Winkelmolen tot nu toe heeft be schikt, wordt door de uitbreiding van de winkel met de voormalige woonkamer met bijna de helft vergroot. Daardoor is er in totaliteit een kleine 75 vierkante meter beschikbaar voor de presentatie van een grote hoeveelheid electro- technische apparatuur en van een zeer ruim assortiment verlichting. Met betrekking tot de electro-technische apparatuur is in de winkel een scheiding aangebracht. In het nieuwe gedeelte is alles op het gebied van Radio, T.V. en Video ondergebracht. Daardoor is in de winkel zoqls die tot nu toe heeft bestaan aanzienlijk meer ruimte gekomen voor het onderbrengen van de zogenaamde witgoedsector (wasmachines, -drogers, koelkasten, diepvriezers, enz.), voor huishoudelijke apparaten en voor ver lichting. Het totale assortiment heeft dan ook een aanzienlijke uitbreiding on dergaan, waardoor de firma Winkelmo len zowel op verlichtingsgebied als m.b.t. electro-technische apparatuur voor iedereen in elke gewenste prijs klasse wat te bieden heeft. En dat tegen zeer concurrerende prijzen. Bovendien bestaat een zeer ruime keus, doordat de firma Winkelmolen vele bekende mer ken voert. We noemen slechts enkele namen: in de witgoedsector AEG, Miele, Rondo en Philips; op T.V.-, vi deo- en audiogebied ITT en Philips. De laatste jaren heeft men zich binnen dit bedrijf bijzonder toegelegd op de verkoop van verlichting en het is zeker niet overdreven te beweren dat de firma Winkelmolen op dat gebied in de regio naam heeft gemaakt. In de geheel gemo derniseerde winkel is dan ook veel aan dacht besteed aan een ruime en goed verzorgde presentatie van de verlich ting, waarin zowel de moderne als de klassieke modellen gevoerd worden. In de presentatie is het accent gelegd op de combinatiemogelijkheden die er zijn door het bij elkaar plaatsen van hang-, wand- en staande lampen in dezelfde uitvoering. Dat alles gebeurt in de sfeer volle entourage van het geheel nieuwe interieur. Sinds Mia en Steef Winkelmolen die deze zaak al ruim 28 jaar samen voeren, een jaar of vier geleden hun zoon Jel in de zaak als medewerker opnamen, heeft deze zich binnen het bedrijf gespeciali- Zoals ook elders in dit Weekbericht te lezen valt, organiseert de K.P.J. dit jaar voor de 10e keer de A.W.D. En dit, zal zeggen we het zelf, met groot succes. Reeds vanaf het allereerste begin begroet de K.P.J. ieder jaar honderden wandelaars. Uit de inschrijvingen van de laatste ja ren is gebleken dat deze A.W.D. met name het Meijelse publiek aanspreekt. Deze weten zich ieder jaar weer gechar meerd door de fantastische routes die uitgezet zijn door de commissie. Door de fleurig uitgedoste en zingende groepen presenteert de A.W.D.-stoet zich als één hechte groep. Laat dat dit weekeinde weer het geval zijn!!! Kom met zijn allen naar de A.W.D. Niet alleen om te wandelen, nee ook om op de vrijdag en de zaterdag dit jubi leum met ons te vieren. Wij als organisatie hebben gemeend in het kader van deze 10e keer iets extra's te moeten doen voor de, ongetwijfeld, vele wandelaars. Zo zal op de vrijdag een gedeelte van het Alexanderplein omgebouwd worden tot een smaakvol ingericht terras, waar de wandelaars on der het genot van een drankje en muziek van de Nicojoeks deze dag kunnen be sluiten. Het blarenbal zal op de zaterdag weer de afsluiting zijn. We hopen dat jullie dit jaar niet te moe zijn en dit bal deze 10e keer met ons mee kunnen vieren, samen met de Tesnuzzikke. Tot donderdag!!! K.P.J.-A.W.D.-commissie P.S.: Je hebt je wandelschoenen toch ze ker nu al aan!!! seerd op audio-, T.V.- en videogebied. Met name daarom was een uitbreiding van de zaak op dit moment een drin gende noodzaak. De groei in die sector is de afgelopen jaren namelijk zo groot geweest, dat er ruimteproblemen ont stonden die nu opgelost zijn door de reeds aangehaalde uitbreiding. Jel Winkelmolen behaalde de afgelopen jaren zelfs meer dan de daarvoor ver eiste diploma's en is dus in staat om op 'n deskundige manier de service binnen het bedrijf samen met Steef te verzor gen. Om aan de serviceverlening de plaats te geven die nodig is, is de afgelopen tijd tevens een nieuwe service-werkplaats tot stand gebracht door uitbreiding en renovatie van de vroegere werkplaats. Deze service-werkplaats biedt uitste kende mogelijkheden voor 'n kwalitatief hoogstaande dienstverlening, iets wat in deze tijd meer dan noodzakelijk is. De hierboven genoemde veranderingen bij de firma Winkelmolen zijn een ge volg van 'n flinke ontwikkeling in de af gelopen jaren. Daaraan werd onder meer een bijdrage geleverd doordat de firma Winkelmolen het afgelopen jaar het gehele service-pakket van de firma Herm. Joosten uit Helden kon overne men. Ook de grotere aandacht voor de video-, T.V.- en audio-apparatuur was een van de oorzaken van deze voorspoe dige ontwikkeling. Ondanks het feit dat de firma Winkel molen door deze uitbreiding nadrukke lijker aandacht legt op de winkelactivi teiten, blijft men natuurlijk ook werkzaam op het gebied van de installa tietechniek, 'n werkterrein waarop men al vanaf de oprichting van het bedrijf aktief is. De, door het aanbrengen van 'n nieuw interieur, gemoderniseerde en uitge breide wjnkel is geheel opnieuw inge richt. 'n Aangepaste toonbank vormt de verbindingsschakel in deze winkel, waarin behalve Mia, Steef en Jel ook Angelique, de vrouw van Jel, werkzaam is in de dienstverlening aan de cliëntèle. Zij nodigen u van harte uit voor de OPEN DAG die op donderdag 7 juli ge durende de gehele dag gehouden wordt. In het kader van de heropening heeft de firma Winkelmolen overigens vele aan trekkelijke aanbiedingen. Die maken het zeker de moeite waard om de nieuwe winkel tijdens de OPEN DAG of op een van de daaropvolgende dagen te bezoeken. Red. Voor de cursus Brandwacht 2de klas met persluchtmaskerdrager slaagden de heren H. Levels en C. Snijders. Van harte proficiat. Brandweer Meijel meljml HALLO JONGENS EN MEISJES VAN GROEP 5 T/M 8 Over enkele weken is het zover; dan gaan we op kamp in Sevenum en zoals het er nu uitziet wordt het een grandioos kamp voor groep 5-6 en 7-8. Maar vóór we op kamp gaan, willen we jullie uitnodigen voor de ontmoetingsa vond. Op deze avond leren jullie de lei ding kennen en leert de leiding jullie kennen. Verder krijgen jullie dan te ho ren wat jullie mee moeten nemen. Deze ontmoetingsavond is op donder dag 14 juli in Hotel Janssen-Jaspers. De leiding en de kinderen van groep 5-6 kunnen tussen 19.00 en 19.30 uur bij el kaar komen en de leiding en kinderen van groep 7-8 kunnen tussen 19.30 en 20.00 uur bij elkaar komen. Als je vragen hebt over het kamp kun je deze op donderdag 14 juli stellen. We hopen jullie allemaal te zien op donder dag 14 juli tussen 19.00 en 20.00 uur in Hotel Janssen-Jaspers. Werkgroep Kampen Kindervakantiewerk Het voorstel van het College van B en W om de Afvalstoffenheffing vanaf 1989 tot 1992 jaarlijks met respectievelijk 3,-, 3,25, 3,50 en 3,75 te verhogen om daarmee een kostenstijging van ruim 23.000,- op te vangen, heeft van de gemeenteraad alleen voor het jaar 1989 de goedkeuring verkre gen. Dhr. Thijssen wees namelijk op een onjuistheid in de financiële bereke ning die aan deze fasering in de Tariefstelling ten grondslag lag. de portefeuil lehouder, burgemeester Kirkels, erkende het gelijk van Dhr. Thijssen op dat punt. De kostenstijging die door een verho ging van de Afvalstoffenheffing opge vangen moet worden is een gevolg van de bijdrage die de gemeente aan het Ge west Noord-Limburg moet betalen voor de regionale vuilverwerking. Om die verhoging op te kunnen vallen zou met ingang van 1989 het tarief van de afval stoffenheffing eigenlijk met ruim 13,- verhoogd moeten worden. In het verle den is echter een reserve opgebouwd bij de gemeente, omdat het bedrag dat ge heven is voor de afvalstoffenheffing ho ger was dan de werkelijke kosten die ge maakt worden voor het ophalen en verwijderen van het afval. Het voorstel van het College van B en W was om de verhoging van ruim 13,- niet in één keer door te berekenen, maar om in vier jaar tot dat bedrag te komen. De reserve wordt gebruikt om het verschil op te vangen. Het College becijferde voor het jaar 1992 dan ook een tarief van 136,40 als streefbedrag, tegenover een tarief van 122,90 in 1988. Dhr. thijssen tekende bij deze financiële berekening aan dat er geen verhoging van 23.000,- hoeft plaats te vinden, maar dat die verhoging beperkt kan blij ven tot 15.000,- vanwege het feit dat de gemeente in het huidige tariefstelling ongeveer 8.000,- minder uitgeeft dan de inkomsten zijn die daartegenover staan. Dhr. Thijssen rekende het College op basis van die gegevens voor, dat de verhoging uiteindelijk dan ook geen eindbedrag van ruim 136,- hoeft op te leveren, maar dat geleidelijkaan slechts verhoogd hoeft te worden tot ongeveer 131,-. Raadsvoorzitter Kirkels, portefeuille houder Financiën, gaf toe dat Dhr. Thijssen gelijk heeft. Toch stelde hij voor om door te gaan op de weg die het College aangegeven heeft aangezien, er in de toekomst naar alle waarschijnlijk heid meer verhogingen van kosten zul len volgen op het gebied van de afval verwerking. 'We stellen vanavond ech ter alleen het tarief voor 1989 vast en het College stelt voor om dat bedrag vast te stellen op 125,90', aldus de raadsvoorzitter. Dhr. Thijssen merkte op met dat bedrag voor 1989 geen moeite te hebben, maar als einddoel vast te houden aan het door hem berekende bedrag van ongeveer ƒ131,-. De raadsvoorzitter deed hem de toezegging om dat door te zullen re kenen. MILIEUPLAN Tijdens de behandeling van dit voorstel van het College kwamen diverse andere zaken m.b.t. het afval naar voren. Dhr. van Kol zei zorgen te hebben over het onbetaalbaar worden van de vuilverwer king in de toekomst. Hij pleitte dan ook voor het gaan werken aan het scheiden van het afval aan de bron en voor recy cling. Voorlichting in dat kader is vol gens Dhr. van Kol dringend noodzake lijk. Ook Dhr. Thijssen was van mening dat het College zich actiever met deze zaak dient bezig te houden en daarbij aan di verse maatregelen kan gaan denken, zoals het gescheiden inzamelen van af valstoffen en het plaatsen van een glas container voor tuindersglas bij de zater- dagsstort. Dhr. Bouten deed het College de suggestie om eens te bezien of de ge meente aan verenigingen en instellingen die oud papier ophalen een minimum prijs kan garanderen door eventueel een subsidie te verlenen. Doel daarvan dient te zijn dat zoveel mogelijk papier ge scheiden wordt van het afval, aangezien volgens Dhr. Bouten 23% van het afval gevormd wordt door papier. Wethouder Smolenaars bepleitte het in acht nemen van enig geduld m.b.t. de genoemde punten: 'We komen met een allesomvat tend milieuplan, waarin we een raam werk zullen bieden voor het beleid op het gebied van de afvalverwerking, het ophalen van afval en alles wat daarmee samenhangt', aldus de wethouder. Red. De vakantieperiode die eraan zit te komen heeft voor het Weekbericht ook een consequentie. Op woensdag 27 juli zal namelijk geen Weekbe richt uitkomen. Dat houdt in dat op woensdag 20 juli een zogenaamd 'dubbelnummer' zal verschijnen. We verzoeken u rekening te houden met deze 'vakantieregeling', aangezien u anders mogelijk voor onaan gename verrassingen komt te staan! Uitgever en Redactie Weekbericht.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1988 | | pagina 1