Werkbezoek van Commissaris der Koningin op 23 juni aan onze gemeente Wielertoertocht in Meijel De Reg. Ver. het Groene Kruis Peel en Maas start met een hernieuwde opzet van de zwangerschapsgymnastiek Zeskamp Meijel 1988 Kroonkurken-aktie De Nederlandse brandwonden stichting wil brandwonden voorkomen!! WOENSDAG 15 JUNI 1988 44E JAARGANG NO. 24 Programma Buitengewone raadsvergadering Inhoud nieuwe cursussen Wijziging docentes zwangerschapsgymnastiek Inlichtingen en kosten Organisatie Programmaboekje: WEEKBERICHT VEER tIEUEL Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936) 2243 Postbankrekening 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel" te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766) 2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Tarieven 1988 jaarabonnement: ƒ41,50 Adv.: per mm kolombreedte (7x38mm) 19 ct., tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936) 2243. Op donderdag 23 juni zal de Commissaris der Koningin, Dr. J. Kremers, een werkbezoek brengen aan onze gemeente. Tijdens zijn verblijf in Meijel zal hij zich op de hoogte stellen van de toestand van onze gemeente door middel van een rondrit door Meijel, door een gesprek met het College van B en W en door een overleg met de gemeenteraad tijdens een openbare raadsvergade ring. Het bezoek van de Gouverneur begint om 14.30 uur en het wordt afge sloten rond 19.00 uur. Het programma voor het werkbezoek van de Commissaris der Koningin ziet er als volgt uit: 14.30 uur: Aankomst in het gemeente huis met ontvangst door het College van B en W en aansluitend een rondgang door het gemeentehuis. 15.00-16.00 uur: Rondrit door Meijel. 16.00-16.30 uur: Overleg met burge meester en wethouders. 16.30-17.30 uur: Overleg met de ge meenteraad in de vorm van een buiten gewone openbare raadsvergadering. Aansluitend wordt het bezoek afgesloten in het Oranje Hotel, waar getafeld wordt. Tijdens de buitengewone raadsvergade ring zal de gemeenteraad van gedachten wisselen met de Gouverneur over een aantal zaken, die de gemeenteraad graag onder zijn aandacht wil brengen of waarover een nadere verduidelijking ge vraagd wordt. Op de agenda staan onder meer de rijwielpaden langs de provin ciale wegen, bedrijfsverplaatsingen van uit de bebouwde kom en de aanbieding van het Volkshuisvestingsplan Meijel. De vergadering van de gemeenteraad is openbaar en dus voor iedereen toegan kelijk. Deze vergadering wordt gehou den in de raadszaal van het gemeente huis. Red. Op zaterdag 18 juni a.s. organiseert TWC 'de Vélo' 'De ronde van Limburg', onder de vlag van de NRTU. Wat dit betekent behoeft geen verdere tekst en uitleg. Het wordt een geweldig en goed verzorgd wielergebeuren. Vanzelfspre kend zijn er prima kleed- en douchegele genheden. Er is zelfs gedacht aan de ver sterking van de inwendige mens middels enkele versnaperingen onderweg. Ook dit jaar is er gekozen voor een tocht van 150 of 250 km. In de route van 150 km is o.a. de Slingerberg opgenomen, bekend van de Nederlandse kampioen schappen. De route van 250 km is als de Ronde van Limburg een ware en spor tieve uitdaging voor de echte toerrij- ders/sters. Bijna alle heuvels van naam zullen moeten worden overwonnen. Deze tocht is dus vergelijkbaar met de Waalse klassiekers en is mede een goede voorbereiding op de Waalse Pijl die vol gende week wordt verreden. De routes zijn uitgezet met duidelijke Vélopijlen. Parkeergelegenheid, inschrijving, start, finish, douches: Gemeenschapshuis 'het Kloster', Alexanderplein, Meijel. Tel. 04766-1868. Starttijd: Route 250 km: 6.00-9.00 h route 150 km: 7.00-9.00 h Tijdens de eerste bijeenkomsten wordt voornamelijk gewerkt aan houdingsoe feningen, ontspanningsoefeningen en het vergroten van kennis en inzicht ten aanzien van de lichamelijke veranderin gen tijdens de zwangerschap. In de vervolgbijeenkomsten wordt ge werkt aan het leren van vaardigheden ten behoeve van de verschillende fases van de bevalling en het vergroten van kennis en inzicht ten aanzien van de be valling. Er wordt tevens een les gegeven, waarbij de partner aanwezig kan zijn. Tijdens deze bijeenkomst wordt met name inge gaan op het verloop van de bevalling in zijn geheel en de gezamenlijke vaardig heden t.a.v. de bevalling. De wijkverpleegkundige verzorgt een bijeenkomst tijdens de cursus. Zij/hij geeft inlichtingen over de wijkverpleeg kundige zorg na de bevalling en infor matie over flesvoeding en borstvoeding. Naar behoefte kunnen andere onderwer pen aan bod komen. In de laatste bijeenkomst tenslotte ko men de kennisaspecten ten aanzien van de lichamelijke veranderingen na de be valling aan bod. Tevens worden er vaar digheden aangeleerd ten behoeve van de eerste periode na de bevalling. Omdat met vaste groepen cursisten ge werkt wordt, zal zeker het sociale as pect, o.a. het uitwisselen van ervarin gen, beter tot zijn recht komen. Zoals gezegd gaat de gymnastiek voor Helden van de ochtend naar de avond uren. Helaas ziet mevr. P. Kuypers- Valckx, docente te Helden, geen moge lijkheid om in de avonduren deze gymnastiek te geven. Ook mevr. E. Kurstjens-Coppens, do cente te Meijel, heeft te kennen gegeven te willen stoppen. Voor de tijd dat zij voor het Groene Kruis deze cursussen hebben verzorgd willen wij hen van harte bedanken. Beide docentes worden opgevolgd door mevr. Marie-Louise Prochowski. Voor leden van Het Groene Kruis is deelname aan de zwangerschapsgymnas tiek gratis. Indien men geen lid is be taald men het lidmaatschap en een en treegeld, wat voor het jaar 1988 totaal 100,- bedraagt. Voor inlichtingen en/of opgave kan men zich persoonlijk of telefonisch aanmel den bij de administratie van de Reg. Ver. het Groene Kruis Peel en Maas, Piushof 87 te Helden-Panningen. Tel. 04760-72060/71636. De Kroonkurken-aktie voor de Mgr. Bekkersstichting in Den Bosch, waar van de opbrengst bestemd is om leermiddelen te kopen voor spastische kinde ren in de buurt van Dhala in Bangladesh is tot nu toe zeer goed geslaagd. We hebben 1020 kg kroonkurken met zijn allen verzameld en deze ingeleverd bij de Mgr. Bekkersstichting. Hiervoor onze hartelijke dank. We hopen dat we met zijn allen doorgaan met het verzamelen voor dit goede doel. Op elke bijeenkomst van de L.V.B. kunnen ze worden ingeleverd. Gooi dus geen kroonkurken meer weg. Het is een kleine moeite om zo onze medemens te helpen. Allen hartelijk dank voor uw spontane medewerking. Het bestuur L.V.B. Al gedurende een tiental jaren biedt het Groene Kruis aanstaande moeders de gelegenheid tijdens de zwangerschap aan gymnastiek te doen. Deze zwanger schapsgymnastiek, ofwel prenatale gym nastiek heeft tot doel het verbeteren of handhaven van een goede conditie tij dens de zwangerschap en specifieke voorbereiding op de bevalling. Momenteel is de cursus zwangerschaps gymnastiek zodanig georganiseerd dat de deelneemsters te allen tijde kunnen starten en stoppen met de cursus (in- stapcursus). Mede naar aanleiding van de uitslag van een, eind vorig jaar door ons gehouden enquête, starten wij voor de plaatsen Helden en Meijel per 14 juni a.s. met zgn. blokcursussen. De cursussen worden aan vaste groepen in 10 wekelijkse lessen van ieder 1 uur onder leiding van een bevoegd docente gegeven. Wijziging van tijd (en voor Meijel ook van plaats). Nu is het zo dat de zwangerschapsgym nastiek in het Groene Kruisgebouw te Helden-Panningen én Meijel wordt ge geven. Vanwege het werken met vaste groepen is dit om organisatorische rede nen niet meer mogelijk. Vanaf 14 juni a.s wordt deze gymnastiek voor de plaatsen Helden en Meijel alleen nog in het Groene Kruisgebouw te Helden- Panningen gegeven. Wij zijn ons ervan bewust dat dit voor de deelneemsters uit Meijel nogal wat improvisatie, o.a. met betrekking tot het vervoer, vraagt. Wij denken echter dat het voordeel van een blokcursus hier te gen opweegt. In Helden-Panningen wordt tot nu toe de zwangerschapsgymnastiek elke dins dagochtend gegeven. In Meijel vindt deze gymnastiek elke woensdagavond plaats. Ook hierin komt verandering. Vanaf genoemde datum worden de cur sussen op de dinsdag- en afhankelijk van het aantal aanmeldingen eventueel op de donderdagavond gegeven. En wel tussen 18.45 en 21.45 uur. Samenvattend: De cursussen zwanger schapsgymnastiek voor de plaatsen Hel den en Meijel worden vanaf 14 juni a.s. gegeven in het Groene Kruisgebouw te Helden-Panningen, Piushof 87. Tijd: af hankelijk van de aanmeldingen elke dinsdag- en eventueel donderdagavond tussen 18.45 en 21.45 uur. Onder dit motto is de afgelopen jaren in een groot aantal gemeenten gekollek- teerd voor het preventiewerk van de Ne derlandse Brandwonden Stichting. Deze kollekte is nodig omdat de Nederlandse Brandwonden Stichting een niet door de overheid gesubsidieerde instelling is. Deze kollekte blijft nodig, maar heeft nu een nationaal karakter gekregen, daar de Nederlandse Brandwonden Stichting een vaste kollekte-periode is toegekend. In 1988 zal deze kollekte voor het eerst landelijk georganiseerd worden in de pe riode 31 oktober - 6 november. In ca. 350 gemeenten heeft zich een kol- lekte-comité gevormd, dat de kollekte ter plaatse organiseert. Uiteraard kan dit kollekte-comité nog hulp gebruiken in de vorm van collec tanten, maar ook andere hulp, zoals het wegbrengen en in ontvangst nemen van bussen, schrijven van legimentaties etc. is van harte welkom. U kunt zich melden via het landelijke kollekte-sekretariaat 02510-12201 Voor de 9e keer in successie zal er ook in 1988 weer een zeskamp worden geor ganiseerd in Meijel. Dit grote sportieve ontmoetingsgebeuren, met als doel de onderlinge band en samenwerking tus sen de Meijelse buurtverenigingen te be vorderen, vindt plaats op zaterdagmid dag 20 augustus a.s. 's Avonds is er als afsluiting het inmiddels traditionele zes kampbal. Het bestuur van de vereniging 'de geza menlijke Meijelse buurtverenigingen', gesteund door 4 werkgroepen (spelver- zorging, horeca, huish. dienst en re clame publiciteit), is momenteel weer volop bezig met de voorbereidingen. Bij inschrijving bleek dat 12 Meijelse buurt verenigingen met een team deelnemen aan de zeskampwedstrijden, terwijl zich hiervan 8 buurtverenigingen bereid to nen deel te nemen in de organisatie, van deze zeskamp Meijel 1988. De 12 teams komen uit de navolgende buurtverenigingen: de Beemd, Bemselkesvelt, de Donk, Ha- gelkruisweg, Den Hoogen Ecker, 't Kringske, Molenoord, Perke, 't Regen- drupke, Schoolstraat, Simonsbus en de Vossenberg. De 8 meeorganiserende buurtverenigin gen zijn: Bemselkesvelt, Den Hoogen Ecker, 't Kringske, Molenoord, Perke, 't Regen- drupke, Simonsbus en de Vossenberg. Opgave namen teamleiders teamleden: De namen van de teamleiders/coaches van de deelnemende zeskampploegen moeten voor donderdag 30 juni a.s. schriftelijk worden doorgegeven bij Wil Dorssers-Peeters, v.d. Steenstraat 47. De namen van de andere teamleden moeten voor zondag 17 juli a.s. worden doorgegeven. Te zijner tijd ontvangt ie dere deelnemende buurtvereniging nog een officieel deelnemersformulier met wedstrijdreglement. Evenals voorgaande jaren zal er ook dit jaar weer een speciaal programmaboekje worden uitgegeven, dat alle benodigde gegevens bevat voor het goed kunnen volgen van de zeskampwedstrijden. Het programmaboekje draagt er tevens toe bij dat in de organisatiekosten kan wor den voorzien. Daarom zullen vertegen woordigers van de 8 organiserende buurtverenigingen van 16 t/m 25 juni alle Meijelse ondernemers en midden standers benaderen met de vraag de zes kamp Meijel 1988 financieel te willen ondersteunen. Dit kan door het plaatsen van een advertentie of door het geven van een donatie als begunstiger, maar ook door het schenken van ©en beker De ophalers zijn als zodanig herkenbaar (o.a. doordat ze in het bezit zijn van kwitantiebonnen voorzien van organsa- tiestempel). Wij, de gezamenlijke Meijelse buurtver enigingen, danken u, Meijelse onderne mers en middenstanders, op grond van de voorgaande acht jaar bij voorbaat heel, heel hartelijk dank voor uw bij drage en ondersteuning van deze 9e Meijelse zeskamp voor buurtverenigin gen. Belangrijke datums (om te noteren): - donderdag 30 juni: bespreking taken pakket met alle meeorganiserende buurtverenigingen. - zaterdag 6 augustus: uitgifte spelma teriaal. - vrijdag 12 augustus: uitreiking be spreking spelpakket met alle teamleiders en scheidsrechters. - maandag 15 augustus: huis-aan-huis verkoop programmaboekje. - vrijdag 19 augustus: generale repeti tie. - zaterdag 20 augustus: zeskampwed strijden zeskampbal. Het bestuur

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1988 | | pagina 1