Warme bakker Broekmans heropent nieuwe winkel Mèhlse Dörskes (B-groep) landskampioen in de 3e divisie Uitslag loterij heropening Margriet Bouten Zesde Meijelse houtzaagwedstrijden N.W.B.-renners aan de start in de ronde van Meijel WOENSDAG 13 APRIL 1988 44EJAARGANG NO. 15 Sinds 1977 Alles uit eigen bakkerij Nieuwe winkel Heropening A.s. zaterdag 19.00 uur Zaal de Zwaan: In het bijprogramma solex-races WEEKBERICHT \IDDR MEUEL Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936) 2243 Postbankrekening 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel" te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766) 2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Tarieven 1988 jaarabonnement: ƒ41,50 Adv.: per mm kolombreedte (7x38mm) 19 ct., tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936) 2243. Op donderdagmorgen 14 april zullen Leo en Rien Broekmans en hun mede- werkers/-sters de geheel vernieuwde winkel aan de Dorpsstraat weer in ge bruik nemen. Nadat de winkel een dag of tien in een ander gedeelte van het pand gehuisvest is geweest, gaat de verkoop morgenvroeg om 8.30 uur weer in de winkel van start. Leo en Rien Broekmans namen in sep tember 1977 de zaak van Leo's moeder, Antje Broekmans-Thijssen, over. Ze wij zigde de opzet van de winkel volledig door zich geheel te specialiseren als warme bakker. Daarmee kwam een einde aan de gemengde zaak die Piet Broekmans in 1924 tot stand bracht: een kruideniers- en bakkerswinkel met café en (later) ijssalon onder één dak. In de zestiger jaren werden het cafége deelte en de ijssalon door Antje afgesto ten en datzelfde gebeurde in 1977 dus ook met de kruidenierswaren door Leo en Rien. Zij namen toen na een flinke verbou wing een winkel in gebruik die een vloeroppervlakte van ongeveer veertig vierkante meter had. In 1979 werd een vergroting met 20 m2 doorgevoerd en daarmee kwam de winkeloppervlakte op de huidige grootte van 60 m2. Vanaf 1979 vonden in de winkel geen grote aanpassingen meer plaats. Wel werden diverse kleinere veranderingen gereali seerd waardoor efficiënter en gemakke lijker gewerkt kon worden. Toen Leo Broekmans als zelfstandige ondernemer begon was hij al meer dan tien jaar in het bakkersvak werkzaam. Daarvan bracht hij ten behoeve van zijn opleiding op 17-jarige leeftijd één jaar door bij een andere bakker. Vanaf zijn achttiende is hij echter onafgebroken verbonden aan de bakkerij in de Dorps straat, aanvankelijk dus in dienst bij zijn moeder. In deze ambachtelijke bak kerij waar nog twee andere bakkers werkzaam zijn werden en worden zeer hoge eisen aan de kwaliteit van de brood- en banketprodukten gesteld. 'Wij willen een optimaal produkt leveren en dat betekent dan ook dat kwaliteit hoog in ons vaandel staat', vertelt Leo, die een fabrieksmatige bereidingswijze af wijst. 'Dat heeft wel tot gevolg dat we elke morgen om half 4 moeten begin nen', voegt hij daaraan toe. Dat een der gelijke werkwijze tot zeer goede resulta ten leidt, mag blijken uit de successen die bakkerij Broekmans behaalt tijdens de wedstrijden die de Bakkersbond om de twee jaar organiseert en waaraan al tijd deelgenomen wordt. De afgelopen keer werden 12 van de 13 inzendingen van bakkerij Broekmans met een prijs bekroond. Die prijzen zijn voor Leo echter niet de belangrijkste reden om mee te doen aan die wedstrijden: 'Je kunt daarvan zelf nog leren want het produkt dat je daar aanbiedt moet per fect zijn. Er zijn een heleboel onderde len waarop beoordeeld wordt en zo vindt dan ook een echte kwaliteitstoet sing plaats. Vanzelfsprekend is het ook een goede reclame voor je zaak als je daar succes hebt', voegt Leo daaraan toe. De winkel die na de verbouwing en mo dernisering tot stand gekomen is heeft een geheel nieuwe pui gekregen. De in gang is in het midden van de voorgevel komen te liggen. Bovendien is de winkel door de aanleg van een hellingbaan ge makkelijk toegankelijk geworden voor rolstoelgebruikers, voor mensen die een kinderwagen bij zich hebben en voor personen die minder goed ter been zijn. De gemeente verleende aan deze aanleg haar medewerking. In de voorzijde van de winkel zijn twee etalages gerealiseerd. Deze vormen ui teraard één geheel met het vernieuwde interieur van de winkel waarin de warme, ambachtelijke stijl die deze win kel voorheen ook had, gehandhaafd is. De toonbank die in één lijn uitgevoerd is biedt in de gekoelde vitrines plaats aan bonbons die elke twee weken vers worden aangevoerd, en aan gekoeld ge bak. In de niet-gekoelde vitrines worden onder meer de eigengebakken koekjes, voorverpakte koekjes, cakes, kleinbrood en croissants gepresenteerd. De achter wand is voor het grootste gedeelte be stemd voor de presentatie van allerlei soorten brood en van vlaaien. Tevens is in de achterwand plaats ingeruimd voor een echte bakkersoven met een stenen vloer en wanden. Daarmee heeft men de mogelijkheid om alle mogelijke produk- ten, bijvoorbeeld bladerdeeg, harde broodjes, pizza's, krentenbollen, enz. in diverse variëteiten te bakken als 'oven vers tussendoortje'. Bakkerij Broekmans heeft behalve een volledig assortiment in brood en banket ook nog diverse aanverwante artikelen, zoals kaas, koffie, thee, suiker en voor verpakt snoep, in de winkel, zij het op beperkte schaal. Rien Broekmans zorgt ervoor dat de werkzaamheden die sa menhangen met de verkoopactiviteiten op rolletjes lopen. Momenteel zijn nog drie medewerksters in de winkel werk zaam. Zij zorgen voor een prettige en adekwate bediening van de klanten. Daarbij is zeker vermeldenswaard dat Nel van Heugten-Luijten vanaf het mo ment dat Rien en Leo hun zaak begon nen bij bakkerij Broekmans werkzaam is. Morgenvroeg om half 9 zullen Rien en Leo hun vernieuwde winkel openstellen voor de klanten. In het kader van deze heropening heeft bakkerij Broekmans diverse speciale aanbiedingen. Tevens ontvangen de klanten op de dag van de heropening een leuke attentie. Voor de kinderen wordt bovendien een teken wedstrijd gehouden. Bij inlevering krijgt iedereen een leuke verrassing. Voor hen bestaat daarbij de mogelijkheid om nog een prijsje te winnen. Red. Tijdens de Open Dagen die Margriet Bouten hield in het kader van de inge bruikname van de nieuwbouw, brachten zeer velen daar een bezoek. De Open Dagen zijn dan ook zeer geslaagd. De aan deze Open Dagen verbonden loterij leverde de volgende uitslag op: le prijs: tuinset op nr. 572; 2e prijs: zit- kist op nr. 320; 3e prijs: slaapzak op nr. 102. De bezitters van de prijswinnende lot nummers kunnen zich melden bij Mar griet Bouten aan de Meijelseweg 51 te Beringe. Een beeld van het vorig jaar A.s. zaterdag is het weer zover. Het spectakel gaat beginnen. Ruim 30 kop pels binden met elkaar de strijd aan. Met verzamelde krachten zullen zij trachten de fel begeerde titel 'Kampioen Houtzagers 1988' in de wacht te sle pen. Gezien de grote overgave en spontani teit van de deelnemende koppels belo ven de zesde Meijelse houtzaagwedstrij den een hoogtepunt van spanning en sportiviteit te worden. Het grote aantal opgaves bevestigt onze hechte Meijelse band!! Het zal u duidelijk zijn dat de Ni- co-Joekskapel zich uiterst inzet om u een mooie avond te bezorgen, waarvoor geen enkele vrees meer mogelijk is. In een geheel aan het festijn aangepaste zaal, spannende wedstrijden, een goed stuk muziek, een komische prominen- tenronde en een gastvrij ontvangst en ook nog gratis entree...! Dat kan echt niet meer stuk. De aanvang van de wedstrijd is om pre cies 19.00 uur. Van 18.30 uur tot 19.00 uur worden alle kopppels in de gelegen heid gesteld zich in te zagen, om zo doende het gevoel in de vingers te krij gen. Alle koppels worden vriendelijk verzocht om 18.30 uur aanwezig te zijn en zich te melden bij de jury. Inzagen geschiedt op volgorde van binnenkomst. Vervolgens wordt alle koppels ruim schoots de gelegenheid geboden hun kwaliteiten in diverse rondes te tonen. De stopwatches worden op scherp ge drukt door de jury Mart Joosten en Hans Lammers, terwijl onze speaker Wim Basten met overtuigende stem het startsein zal geven. Dit deskundige team zal de avond leiden als een kolfje naar zijn hand. In de pauze om 20.00 uur staat u een Meijels hoogstandje te wach ten. Onder begeleiding van muziek van onze dames-joekskapel 'Leut mé Neut' zullen de vier Meijelse kasteleinsvrou wen Gert Joppe, Aggie van de Stoep, Mien van de Siem en Nelly Crins, het podium beklimmen en in een komische prominentenronde de strijd met elkaar aanbinden. Vier Meijelse kasteleins vrouwen die met de levensgrote trekza gen gaan zwaaien levert natuurlijk een prachtig beeld op. Komt dit zien! In de navolgende rondes zal de spanning gestaag stijgen. De sterkste koppels zul len langzaam maar zeker in het spotlight verschijnen. Om nu toch elk koppel ge lijke kansen te geven zal voor elke ronde de snelste tijd met een extra attentie be loond worden. De snelste tijd, gemeten tijdens alle voorrondes, wordt gewaar deerd met een extra prijs! Tussen de laatste zaagronde en de finale is de span ning te snijden. De finalisten gaan hun spierbundels en krachten verzamelen. Om de spanning even te onderdrukken zal onze Meijelse 'Meulenjoeks' zorg dragen voor een ontspannend stukje muziek, wat de jury tevens de gelegen heid biedt de einduitslag te berekenen en bekend te maken. Daarna zullen de zes sterkste koppels zich aan de finale wagen, waarvan 5 koppels 10 personen dus) een duik in de prijzenpot nemen. Afgelopen zondag behaalde de B-groep van Majorettengroep Mèhlse Dörs kes tijdens de FKM-kampioenswedstrijd te Amsterdam de landstitel in de 3e divisie, sectie C. Het optreden in de sporthal 'Zuid' werd bekroond met lof der jury met in totaal 167,5 punten. De groep werd door dit resultaat tevens dagwinnaar over alle deelnemende majorettengroepen. Voor de leden van deze groep was het de eerste maal dat aan het FKM-kam- pioenschap werd deelgenomen. Al eerder waren zij succesvol door in het afgelopen najaar het SONMO-kam- pioenschap en Limburgs Kampioen schap in de 3e divisie te behalen. Het lag dus in de lijn der verwachtingen dat ook het FKM-kampioenschap aan de erelijst kon worden toegevoegd. Voor leden, instructrice en de vele sup porters was de uitslag toch een complete verrassing, omdat niemand rekening had gehouden met het hoge aantal pun ten waarmee het kampioenschap werd behaald. De jury had vooral waardering voor de nieuwe elementen die in de con coursshow waren ingebracht. Juist hierop was alle aandacht van in structrice en leden de afgelopen maan den gericht en niet zonder succes zoals is gebleken. Het lijkt erop dat de B-groep de succes volle A-groep van de Mèhlse Dörskes wat betreft prestaties gaat evenaren. Met hetzelfde gemak worden kampioen schappen binnengehaald en het einde hiervan is zeker nog niet in zicht. Wat voor menige vereniging binnen de FKM slechts eenmaal in de zoveel jaar haalbaar is, lijkt voor de Mèhlse Dörs kes een routine te zijn geworden. De afgelopen 5 jaar werd steeds een landstitel mee naar Meijel gebracht; te recht een resultaat waarop men als vere niging bijzonder trots kan zijn. Namens het gemeentebestuur was wet houder Willems zondagmiddag bij te rugkomst aanwezig om de leden van de groep, instructrice, bestuur en ouders te feliciteren met de behaalde landstitel. Ook wij feliciteren de leden van de B-groep en hun instructrice Annelies v. Kempen-Verstappen met het behaalde resultaat en wensen hen nog veel succes in de toekomst. De finaleronde kent overigens een nieuwe opzet, hetgeen de mogelijkheden voor de finalisten en de spanning zal be vorderen. Ook de deelnemers welke niet in de finale belanden laten wij zeker niet met lege handen naar huis gaan. Alle deelnemers wordt tijdens de prijsuitrei king een mooie herinnering aangebo den. Maar nu...!! Zoals beloofd zal de Nico-Joekskapel zorg dragen voor een gevarieerd programma. En... daar is voor gezorgd!! Houdt u van goede gezel lige joeksmuziek samen met een dave rende show, dan kunt u zaterdagavond wat beleven. 'Neet Te Geluive' uit Heel een joekskapel van absolute Limburgse top-kwaliteit is in uiterste conditie om de zesde Meijelse houtzaagwedstrijden op grandioze wijze vanaf de finaleronde te verzorgen. Zij brengen u muziek en show die u geen moment uit het oog zult verliezen. Een goede raad...! Kom u zelf overtuigen. Het behoeft geen betoog dat alle koppels flinke steun nodig hebben. Laat hun niet in hun hempie staan en moedig deze spontane deelnemers aan! Wij zorgen voor een gastvrije ontvangst en heten u bij voorbaat van Harte Wel kom!!! Nico-Joekskapel. Tour- en wielerclub 'De Vélo' uit Meijel organiseert zondag 17 april de 14de wie lerronde in haar bestaan. Ruim twee honderd coureurs, verdeeld over zes ca tegorieën, rijden in dit criterium onder auspiciën van de Nederlandse Wielren Bond. Start en finish van het 1400 me ter lange parcours zijn aan het Pater Willemsplantsoen en het voert verder door de Dorpsstraat-Molenstraat-Mo- lenhaagweg-In de Haag-Kalisstraat en Trambaan weer terug naar de finish- straat. 's Middags om half een wordt deze wie- Iermiddag geopend met een koers voor Adspiranten B over 15 km (11 ronden) gelijk met de categorie Jeugd over 9 km (7 ronden). Hierna klinkt het startschot voor de Adspiranten A voor een wed strijd over 20 km. (14 ronden). Na de Adspiranten-groep is het de beurt aan de gentlemen tezamen met de Vete ranen A voor hun wedstrijd over 40 km (30 ronden). Dit rennersveld telt tal van regionale favorieten o.a. Lei Vaessen Swalmen, Gerard Keijsers en Harry Janssen Kessel, Peter Engels Panningen en Martien Kools Deurne. Eveneens in deze categorie bevinden zich de plaatse lijke favorieten Ger Hendriks, Henk Beckers en Had Graat. Zij zullen in Meijel proberen zich in de prijzen te rij den en met het Meijelse publiek langs de kant weten zij zich in ieder geval ge steund. Als laatste categorie vertrekken de amateurs B voor een wedstrijd over 60 km (43 ronden). In deze categorie worden de nieuwe Vélo-kleuren hoog gehouden door clublid en streekfavoriet Jos Korsten uit Panningen. Maar flinke tegenstand zal geboden worden door o.a. de ex-prof en huidig kampioen in deze categorie en tevens voormalig win naar van de Amstel Gold Race Harrie Steevens Eindhoven, Math Simons Reu ver, Nic. Savelkoul Stein, Jan Smits Nuenen, Leo en Piet Coumans Some ren, Harry van Heugten Asten en Stefan van Hees Maarheeze. Tussen de wielerwedstrijden door staan er solex-races op het programma. Ie dereen die in het bezit is van een solex en valhelm kan hieraan deelnemen. Starten is mogelijk in de standaard klasse en de klasse specials. Inschrijven is mogelijk aan de jury-wagen. Wilt u ge tuige zijn van een sportieve wielerhap pening afgewisseld met bromgeluiden, breng dan een bezoek aan de wieler ronde te Meijel. Het programma ziet er als volgt uit: 12.30 uur Adspiranten B; 12.31 uur Jeugd; 13.00 uur Adspiranten A; 13.30 uur solex races; 14.00 uur Gentlemen en Veteranen A; 15.00 uur solex-races; 15.30 uur Amateurs B.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1988 | | pagina 1