Voorlichtingsavonden over ziekte en gezondheid Lieve knaptoeëterinnen en beste knaptoeëters, Beste dorpsgenoten Boerrebrulluft 1988 88 Beste Kieveloeëters en Kieveloeëterinnen WOENSDAG 24 FEBRUARI 1988 44E JAARGANG NO. 8 WEEKBERICHT VOOR tIEUEL Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936) 2243 Postbankrekening 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel" te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766) 2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Tarieven 1988 jaarabonnement: ƒ41,50 Adv.: per mm kolombreedte (7x38mm) 19 ct., tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936) 2243. Evenals de twee voorgaande jaren zullen ook dit jaar voorlichtingsavonden wor den gehouden over ziekte en gezond heid. In verband met de enorme belang stelling van vorig jaar is dit jaar gekozen voor drie achtereenvolgende avonden zowel in Helmond als in Deurne. De coördinatie daarvan geschiedt door de GGD (Gewestelijk Gezondheidsdienst) Helmond, met medewerking van de plaatselijke huisartsenvereniging, de Vrouwenraad Helmond en het streek ziekenhuis Helmond-Deurne. De drie avonden worden gehouden te: Helmond: 15 maart 1988: 'Hormonale veranderingen bij de vrouw tussen 40 en 60 jaar', in de aula van het St. Lamber- tusziekenhuis. Inleider: dr. R. Barent- sen, vrouwenarts van het streekzieken huis Helmond-Deurne. Naast hormonale veranderingen zal ingegaan worden op andere veranderingen waar vrouwen rond de overgang mee te ma ken kunnen krijgen. De heer Barentsen zal tot slot ingaan op het onderzoeks project naar osteoporose (ontkalking van de botten) waarvoor 1500 vrouwen uit de regio zich in 1986 opgaven. 16 maart 1988: 'Rugklachten: wat kan ik er zelf aan doen?', in de aula van het St. Lambertusziekenhuis. Inleiders: de heer P. Lucassen, huisarts te Bakel en de heer J. Jansen, fysiotherapeut te Bakel. Op deze avond komen vooral de 'onschul dige' rugklachten aan de orde. Er zal daarbij vooral worden ingegaan op de houding van het lichaam in relatie tot het voorkomen van rugklachten. 17 maart 1988: 'Goed ouder worden' in het verpleeghuis Keyserinnedael. Inlei der: Prof. J. Michels, hoogleraar ver- pleeghuisgeneeskunde aan de Katho lieke Universiteit Nijmegen. Deze avond staat centraal het tot op hoge leef tijd in een redelijke conditie - en onaf hankelijk - blijven. Deurne: 28 maart 1988: 'Rugklachten: wat kan ik er zelf aan doen?' (onderwerp als op 16 maart) in het St. Willibrordus- ziekenhuis. 29 maart 1988: 'Griep en verkoudheid', in het St. Willibrordus ziekenhuis. Inlei ders: de heer W. v. Geldrop, huisarts te Helmond; de heer H. van Dijk, longarts van het Streekziekenhuis Helmond- Deurne; mevr. L. Bernsen, huisarts te Gemert. Op deze avond wordt o.a. uit gelegd wat griep en verkoudheid precies is, wat je er zelf aan kunt doen en wan neer je de huisarts het beste kunt inscha kelen. 30 maart 1988: 'Hormonale veranderin gen bij de vrouw van 40 tot 60 jaar', (on derwerp als op 15 maart) in het St. Wil- librordusziekenhuis. Aanvang van alle avonden: 20.00 uur. Voor slechthorenden is op de voorste rijen in de zaal een ringleiding aanwe zig. Aan het begin van iedere avond wordt gratis een folder uitgereikt met globale informatie over het onderwerp dat die avond aan de orde is. Door de Ombuds- winkel worden ter plaatse nog andere brochures aangeboden. Na iedere inleiding wordt ruime gele genheid tot het stellen van vragen gebo den. In verband met de geweldig grote toe loop van vorig jaar worden thans toe gangskaarten (gratis) uitgereikt, zodat vooraf bekend is op hoeveel mensen kan worden gerekend. Wanneer men zijn of haar partner wil meebrengen moet men dus twee kaarten vragen. Deze kaarten worden - zolang de voorraad strekt - vanaf 18 februari '88 tussen 9.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur uitgegeven bij de receptie in de hal van het St. Lambertus ziekenhuis; de receptie in de hal van het St. Willibrordusziekenhuis; de Ombuds- winkel Helmond (woensdag gesloten). Telefonisch bestellen ken alleen bij de Ombudswinkel Helmond, telefoon 04920-38888. Ellen van Bree, GVO-functionaris. Nadere informatie over deze voorlich tingsavonden wordt gaarne' verstrekt door Ellen van Bree, GVO-functionaris van de Gewestelijke Gezondheidsdienst Helmond, Zuid Koninginnewal 4-6, Postbus 94, 5700 AB Helmond. Tele foon 04920-38888. De Boerrebrulluft 1988 is inmiddels al ruim een week voorbij en iedereen heeft zijn normale werkzaamheden weer her vat. Dankzij de vele bezoekers mag de werkgroep, boerrebrulluft 1988 van har monie 'Eendracht', op een geweldig ge slaagd en gezellig feest terug zien. Aan al diegenë die dit mogelijk maakten zijn wij een woord van dank verschul digd, met name: Het comité van de 'Kieveloeët' en Prins Frits 1, de hele boerrebrulluft familie en hun grimeur, blaaskapellen, zaalhou ders, politiebegeleiding, leveranciers van karren met paarden en hun voerlui met begeleiding, transportbedrijf voor stalling karren, deelnemers aan de op tocht, groenteman, dorpsdichter, buurt bewoners, 't keukentje, de warme bak ker, slager, Brand's brouwerij, het gehele bedienend personeel, al onze eigen me dewerkers en verder allen die op de een of andere wijze hun steentje bijdroe gen. Mensen nogmaals héél hartelijk bedankt namens de werkgroep boerrebrulluft 1988. Hier is nog een kort verslagje van de (jammer genoeg) afgelopen karnaval. Op zondag de 24ste januari was er de bekendmaking van de Raad van Elf, de vorstin en de prins. Dit jaar ging het iets anders dan de voorgaande jaren. De mensen reageerden veel spontaner en volgens ons vond iedereen het weer een leuke groep om karnaval mee te gaan vieren. De laatste dag van januari was er weer een sfeervolle instuifavond met de karnavalsraad. Ook deze avond was zeer geslaagd. Op zondag 7 februari waren we op het Kèjsjeutebal uitgenodigd waar de Raad van Elf, een vorst en een prinses bekend werden gemaakt. De mensen in de zaal vonden, zo zag het er naar uit, ook deze raad van elf, vorst en prinses wel ge schikt voor de karnaval. Nog een weekje wachten en de karnaval zou gaan begin nen. Op 13 februari gingen we naar de karna- valsmis en daarna samen onder begelei ding van karnavalsmuziek naar de sleu teloverdracht. Daar werd door de burgemeester en prins Frits I een hele avond lang de een na de ander voor gek gezet met grapjes van de gebeurde din gen in het afgelopen jaar. Zondag 14 februari namen we deel aan de optocht in Meijel. Na de optocht werd er gezamenlijk gegeten bij de prins thuis, 's Avonds was er een geslaagd kar- navalsbal bij de instuif, 's Maandags re den we mee in de optocht in Helden met de tekst 'Wij wassen ons fijn zonder fon tein'. Vorig jaar klaagden er mensen in Helden over de nieuwe fontein (Die te hard kletterde), 's Avonds gingen we naar de instuif en om 20.00 uur kregen we te horen dat we in Helden de 2de prijs hadden gewonnen. Dolle pret na tuurlijk! De laatste karnavalsdag waren we 's middags nog eens uitgenodigd bij alle kèjsjeuters en kèjsjeuterinnekes. Rond 14.30 uur deden we het afvalspel. Bijna iedereen deed mee en op het laatst ble ven er negen kinderen over- en zij moch ten toen een prijsje uit komen zoeken. De vorstin, de Raad van Elf en ik vin den dat iedereen met al die dagen ver schrikkelijk goed aan mijn spreuk heeft gedacht: 'In het knaptoeëteriek, is kar naval pas sjiek' en dat ook heeft laten blijken. Wij hopen dat jullie volgend jaar weer een goede raad van elf, vorst en een prinses krijgen en namens ons allen, hartelijk bedankt voor alle medewer king. Ook willen wij nogmaals heel har telijk bedanken de medewerkers van de instuif, de wagenbouwers en onze ou ders. En 'het Keukentje' ook nog be dankt voor het lekkere eten. Tot volgend jaar en tot ziens! Namens de raad van elf en vorstin Lin- sey, prins Edwin I. Vasteloavend 1988 zit er weer op. Het was voor mij een geweldig mooi carnavalsfeest dat ik mijn leven lang niet meer zal vergeten. Ik wil dan ook alle kieveloeëters en kieveloeëterinnen, zonder uitzondering, heel hartelijk be danken voor de geweldige steun en het meeleven tijdens mijn carnavalsperiode. Het was echt geweldig. Een speciaal woord van dank aan het comité van de Kieveloeët, Vorst Wim, Adjudant Wim, Ceremoniemeester Ger en de Raad van Elf waarmee ik samen deze geweldige dagen heb mogen bele ven en die mij als één grote familie ge steund hebben. Ook hartelijke dank aan alle blaaskapel len: De Nico-Joekskapel, De Meule- Joekskapel, Leut mi Neut, Die Heimat- kapelle, de Tesnuzzikke en Harmonie Eendracht. Zij hebben op een voortref felijke manier zijn spreuk vertolkt. Ook dank aan mijn ouders, die mij op een voortreffelijke manier door deze da gen geholpen hebben. De buurtbewo ners voor de zéér mooie versiering. Het College van Burgemeester en Wethou ders voor de zéér leuke sleutelover dracht. Mede door het mooie weer was de op tocht echt een geweldig hoogtepunt. Het was allemaal prima verzorgd en ook hier werd mijn spreuk niet vergeten. De boerenbruiloft, perfect georganiseerd door de Harmonie, was een ander hoog tepunt. Het was een echte ouderwetse, gezellige boerenbruiloft. Piet en Mia het was leuk bij jullie. Zéér leuk waren ook de ontvangsten bij de Kèjsjeuten met Prinses Lizette, de Knaptoëten met Prins Edwin, de Hei meiers met Prins Wiel en de ontvang sten op beide basisscholen en bij alle Kasteleins. Je merkt dan pas echt dat Meijel één is. Het was een geweldig feest maar ook aan dit feest is een einde gekomen en wij zijn weer teruggekeerd naar het ge wone, dagelijkse leven. Ik zal het nooit meer vergeten en hoop dat mijn spreuk, die tijdens de carnavalsdagen prima be grepen is, ook de rest van het jaar niet vergeten zal worden: Prins Frits I Een aanspreektitel die wordt gebruikt, door mensen, die ons dorp hebben ver laten maar zich nog gebonden voelen aan mensen en dorp. Zo ook Nellie De- rikx en pater Derckx, beiden werkzaam in de Derde Wereldlanden. Nellie Derikx reeds 18 jaar werkzaam in de Afrikaanse landen, waarvan de eerste 6 jaar als verpleegkundige in de Ivoor kust, waarna ze zich samen met een echtpaar uit Zeeuws-Vlaanderen 3 jaar lang heeft ingespannen als vroedvrouw in de binnenlanden van Niger. Een land 33x zo groot als Nederland. Samen heb ben zij gewerkt aan voorlichting om de grote kindersterfte tot stilstand te bren gen. Maar helaas, dit was onbegonnen werk, met een paar mensen in zo'n groot land. Met hulp en financiële steun uit Meijel, dat haar niet was vergeten, be gon ze samen met een Amerikaanse en Franse een opleidingschool voor vroedvrouwen. Na 3 jaar konden de eer ste 30 geslaagden al de binnenlanden in om hun werk over te nemen. Op het mo ment is de school zonder overheidssteun al uitgegroeid tot 370 leerlingen. Moes ten zij de school starten met een studie boek dat van leerling naar leerling ging, nu heeft zij een bescheiden bibliotheek kunnen opbouwen, dank zij uw aller steun. Dit is iets geweldigs als we beden ken, dat deze boeken via Frankrijk (F.600 per stuk) aangekocht moeten worden. De volgende fase was de aan koop van een oefenpop, kosten F.7000, wat inmiddels door de grote bijdrage van haar thuisfront waarheid is gewor den. Maar nu staat er een grote vijand voor de deur, nl. de honger. Die heeft in de Sahel toegeslagen. En ook nu moet Nellie proberen 370 hongerige monden te vullen. Maar ook nu zal Meijel haar niet in de steek laten. Pater Derckx is reeds 22 jaar werkzaam in Indonesië, waarvan de eerste jaren als missionaris op Borneo. De laatste jaren is Piet me deverantwoordelijk voor de priesterop leiding op Java. Piet zijn zorg is de op leiding en huisvesting van de studenten. Hij heeft de zorg voor de bouw van een nieuw seminarie, wat reeds bijna vol tooid is, maar nu is het geld op. Hij hoopt dat het thuisfront ook hem niet vergeet, zodat er ook lesmateriaal en meubilair in de leslokalen zullen ko men. Het plaatselijk missiecomité hoopt dat we allen de naam dorpsgenoten waardig blijven en hen niet in de steek laten. Wij hebben weer allen de kans via spel en acties, om hen te helpen. Namelijk door op 12 en 13 maart a.s. de fancy-fair te bezoeken. Wij hopen u weer allen te kunnen be groeten. Het missiecomité.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1988 | | pagina 1