Supermarkt Gerard van Pol: Compleet in het nieuw ■T Fijne culturele middag Zonnebloem Maandag 16 november: gemeenteraadsvergadering meoi WOENSDAG 11 NOVEMBER 1987 43E JAARGANG NO. 46 Uitbreiding Kassa's Harmonie 'Eendracht' Solistenconcours 1987 WEEKBERICHT VOOR MEUEL Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V Postbus 14, 5720 AA Asten (04936) 2243 Postbankrekening 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel" te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766) 2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Tarieven 1987 jaarabonnement: ƒ41,- Adv.: per mm kolombreedte (7x38mm) 19 ct., tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936) 2243. De afgelopen week was het feest bij de Supermarkt Gerard van Pol. Na één week is dat feest echter niet afgelopen. Sterker nog: het blijft er feest, want Su permarkt van Pol is geheel in het nieuw gestoken nadat een flinke vergroting van de winkel heeft plaats gevonden. Er is onder meer ruimte gemaakt voor het tot stand brengen van een echte ambachte lijke slagerij, waardoor Supermarkt van Pol een geheel complete supermarkt is geworden: alle dagelijkse benodigdhe den zijn onder één dak verkrijgbaar en dat tegen zeer scherpe prijzen. Door het uitbouwen van de wolwinkel en het bij de supermarkt betrekken van de daardoor vrijkomende ruimte is de totale winkeloppervlakte vergroot met bijna honderd vierkante meter, die daardoor op 540 m2 gekomen is. Die vergroting van de ruimte maakte het mogelijk om datgene te verwezenlij ken wat al jarenlang het streven is ge weest: het optimaal inspelen op en vol doen aan de behoeften van de consument. Daarom is in de supermarkt een slagerij ondergebracht, waarin een consumentvriendelijke benadering op de voorgrond staat door de mogelijk heid tot persoonlijk contact tussen be dienend personeel en de consument. In deze slagerij wordt het complete vleesas sortiment gevoerd en er wordt zowel wat kwaliteit als wat prijs betreft een zeer aantrekkelijk produkt geboden. Dit laatste is evenzeer van toepassing op de andere versgroepen, waaraan diverse produkten toegevoegd zijn, omdat daar naar vraag is bij de consument. Op de broodafdeling is middels het zo genaamde 'bake-off-systeem de moge lijkheid gecreëerd om een aantal brood- artikelen (zoals harde broodjes, appel-, kersen- en abrikozenflappen, banketsta ven) ter plaatse af te bakken. Verser kan het bijna niet! De koekjesafdeling is sterk vergroot. De afdeling kaas en vleeswaren heeft een geheel nieuwe aankleding gekregen. Ook met betrekking tot andere produkt- groepen hebben zich veranderingen voorgedaan, zij het dat deze minder in het oog springend zijn dan de hierboven aangehaalde. Door de toename van de omzet in de afgelopen jaren was het noodzakelijk geworden om meer ruimte in de rekken te krijgen. Dat is nu verwe zenlijkt en de winkel is daardoor 'voller' geworden. Voor de consument heeft dat tot gevolg dat de rekken vrijwel nooit leeg zullen zijn. De invoering van nieuwe, ultra-mo derne kassa's, vormt een andere bij drage aan het vergroten van de dienst verlening aan de consument. Met behulp van de nieuwe kassa's kan er bij het afrekenen sneller gewerkt worden. Schijnbaar gaat dat ten koste van een beetje service, omdat de consument de inkopen voortaan zelf dient in te pak ken, maar dat is slechts schijn. In werke lijkheid betekent deze manier van wer ken namelijk het verleggen van de service naar de consument toe. Deze wordt niet langer geconfronteerd met een lange rij wachtenden voor de kassa's en dat biedt het voordeel dat men snel ler aan de beurt is. De nieuwe aankleding en de uitbreiding van supermarkt Gerard van Pol hebben van deze supermarkt een nog gezelligere winkel gemaakt dan die al was. Men is door een adekwate indeling en door het gebruik van frisse kleuren geslaagd in het vorm geven aan de opvatting dat een grote supermarkt heel goed een winkel kan zijn waar de cohsument op prettige wijze inkopen kan doen. En dat tegen prijzen die er zijn mogen!!! Gerard van Pol zegt daarover zelf: 'De consument gaat steeds meer ervaren dat we in staat zijn om kwaliteit te bieden voor een prijs, waarmee we ons met ie dereen durven te meten.' De ambachtelijke slagerij in supermarkt van Pol De groentenafdeling Zondag 15 november a.s. wordt voor de zesde maal het onderling solistencon cours van Harmonie 'Eendracht' gehou den in zaal 'De Zwaan' te Meijel. Harmonie 'Eendracht' hecht erg veel waarde aan de opleiding van haar leden. Het bespelen van een instrument is im mers een erg zinvolle vrijetijdsbeste ding, welke weliswaar inspanning en tijd kost, maar aan iedereen die er zich op wil toeleggen veel vreugde kan verschaf fen. Het uiteindelijke resultaat van deze inspanning zal op dit solistenconcours door de deelnemers ten gehore worden gebracht. Prestatie is niet alleen het doel van het optreden van onze leden. Het alleen durven musiceren op een podium, met hopelijk veel toehoorders in de zaal en beoordeeld door een deskundige jury, zal de muzikant(e) een steun zijn voor zijn of haar verdere muzikale loopbaan. Beoordeling is slechts richtinggevend, het met inzet musiceren is van belang evenals het luisteren naar andere muzi kanten. Ook dit jaar wordt weer gestreden om de 'Mart Pluijm'-wisselbeker. Voor de jeugdafdeling tot en met de Eerste Afde ling wordt tevens gestreden voor de 'Jeugd'-wisselbeker, geschonken door de vaandeldragers. Winnaar tot nu toe waren: 1982: Ron v.d. Vossenberg/Marcel van Bree; 1983: Cor Geurtjens; 1984: Cor Geurtjens/ Mariëlle Fransen; 1985: Cor Geurtjens/ Mariëlle Fransen; 1986: Mariëlle Fran sen. De pianobegeleiding zal dit jaar weer verzorgd worden door Hans Heykers uit Ell en Martien Maas uit Deurne. De ju rering is dit jaar in handen van René Schrader en Peter Swinkels. Wij wensen alle deelnemers een bijzonder geslaagd optreden toe, de jury veel takt en wijs heid bij haar moeilijke taak. De, hopelijk vele, muziekbeluisteraars wensen wij erg veel muzikaal genoegen bij dit zesde solistenconcours van Har monie 'Eendracht'. Gaarne willen wij langs deze weg ge bruikmaken om dank te zeggen aan onze plaatselijke vereniging 'de Zonnebloem'. Wat was het weer een fijne middag die ons geboden werd. Na een kleine vertraging met de bus, dit vanwege de werkzaamheden aan Kapel- kesweg, waren wij toch nog op tijd in Helden-Panningen. Daar werd ons een fijne culturele middag aangeboden. Deze werd geopend door onze plaatsge noot, Jac. Leenders, regionaal voorzitter van de Zonnebloem. Na verwelkoming en verwenning met koffie en vlaai begon het programma. Dit werd gepresenteerd door een leuk gezelschap uit Bakel. Van het begin tot het einde was iedereen geboeid, door de zonnige sfeer, die ge bracht werd in de vorm van muziek, sketches, liedjes enz. Het spontane ap plaus was het bewijs van veler tevreden heid. Namens vele andere deelnemers aan deze gezellige middag hartelijk dank aan de leidsters, die steeds bij elke gele genheid zo optimaal hulp bieden. Een dankbare deelneemster NEERKANTSE ONDERNEMERS EXTRA fOOBDEEL Aanstaande maandag 16 november komt de gemeenteraad bijeen in een openbare vergadering. De vergadering die in de raadszaal van het gemeente huis gehouden wordt begint om 19.30 uur. Tijdens deze vergadering komen, behalve de gebruikelijke agendapunten als mededelingen en rondvraag, de vol gende voorstellen van het College van B en W aan de orde: -Voorstel tot wijziging van het raadsbe sluit van 5 oktober 1987 voor wat betreft de concept-statuten woningvereniging. Enkele wijzigingen die de Raad op 5 ok tober aanbracht in artikelen van de con cept-statuten van de woningvereniging, zijn niet toegestaan op grond van het Besluit Toegelaten Instelling Volkshuis vesting. Het College stelt voor bedoelde artikelen te wijzigen. -Voorstel tot subsidieverlening aan Heemkundevereniging Medelo Meijel. Heemkundevereniging Medelo heeft aan de gemeente het verzoek gedaan een bijdrage te willen leveren in de uitgave van de 'memoires' van Frans Smits. De totale kosten worden geraamd op ruim 16.000,- waar ruim 9.000,- aan in komsten tegenover staan. Het College stelt voor om in het geraamde tekort een subsidie toe te kennen van 1.000,- en in te tekenen voor afname van 10 boe ken. -Voorstel tot afrekening vergoeding vak onderwijs over 1986 en verlening voor schot over 1987. Het College stelt voor de vergoeding vakonderwijs 1986 vast te stellen op 18.208,97 en voor 1987 een voorschot vast te stellen van 18.000,-. -Voorstel tot benoeming van een nieuw lid in de Commissie Welzijn. Overeenkomstig het advies van de com missie welzijn wordt voorgesteld Mevr. T. van Zuijlen-Thijssen te benoemen als nieuw lid van de Commissie Welzijn ter voorziening in de vacature die ontstaan is door het terugtreden uit de commissie van Dhr. J. Bruist. -Voorstel tot vaststelling rekening-cou rant-krediet 1988. Voorgesteld wordt een rekening-cou rant-krediet aan te vragen van maxi maal 500.000,- bij de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten. Dit bedrag kan nodig zijn om te voorzien in een tij delijke behoefte aan kasgelden voor de financiering van de kapitaaluitgaven. -Voorstel tot aanvaarding wijziging aan delenkapitaal N.V. Waterleiding Maat schappij Limburg. Er heeft een herverdeling van het aantal aandelen van de N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg plaats gevonden. Het aantal aandelen van de gemeente Meijel is verlaagd met 1 en vastgesteld op 2 (f 20.000,-). Voorgesteld wordt deze verlaging van het aandelenkapitaal te aanvaarden. -Voorstel tot goedkeuring begroting 1988 Stichting Openbare Bibliotheek Meijel. Het College stelt voor de begroting van de Stichting Openbare Bibliotheek Meijel goed te keuren. De gemeentelijke bijdrage bedraagt volgens deze begro ting in 1988 151.590,-. In dit bedrag is, evenals in 1987 een bedrag van 18.500,- opgenomen voor boventallig personeel. -Voorstel tot herziening van het raambe- sluit en uitvoeringsbesluit inzake garan tieverleningen eigen woningbezit. Er is een herziening gekomen van de be staande regelingen met betrekking tot de gemeentegaranties voor eigen woningen. Het College stelt voor de nieuwe be schikking vast te stéllen. In deze be schikking worden de voorwaarden dui delijk op een rijtje gezet en de geconstateerde onvolkomenheden uit de oude beschikkingen zijn aangepast. -Voorstel tot vaststelling van een plan tot doelmatig gebruik van gymnastiekzaal Prins Bernhardstraat 1987-1988. Ter behoud van de rijksuitkering is de gemeente verplicht een plan op te zetten voor een doelmatig gebruik. Dit is noodzakelijk omdat het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen heeft aan gekondigd dat voor alle A-zaal-accom- modaties waarin minder dan 14 klok uren per week bewegingsonderwijs worden gegeven, de rijksvergoeding komt te vervallen. De gymzaal aan de Pr. Bernhardstraat was tot 1 augustus j.l. voor slechts 13'/2 klokuur in gebruik bij het basisonderwijs; inmiddels is dat opgetrokken tot 15% uur. Het College stelt voor het plan waarin deze gegevens opgenomen zijn vast te stellen. -Voorstel tot wijziging van de verorde ning op de heffing en invordering van een baatbelasting wegens aardgasvoorziening in de gemeente Meijel. De verordening die de baatbelasting re gelt is ter goedkeuring voorgelegd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het Ministerie heeft in overleg met de provincie Limburg de gemeente ver zocht enkele wijzigingen aan te brengen. De interpretatie van de wijzigingen heeft een ruimere heffingsmogelijkheid tot gevolg. Het begrip 'gebaat zijn' strekt zich namelijk nu ook uit over andere ge bouwde eigendommen dan woningen en hun aanhorigheden. Het College stelt voor genoemde verordening te wijzi gen. -Voorstel om niet in te gaan op het ver zoek van G.J.C. Thijssen tot het nemen van een voorbereidingsbesluit en het op starten van de anticipatieprocedure voor de bouw van een kleine woning aan de Busserstraat. Dhr. Thijssen heeft verzocht een voor bereidingsbesluit te nemen ten behoeve van de bouw van een kleine woning naast zijn huidige woning Busserstraat 17. De bestemming van de betreffende grond is Agrarisch Gebied AG-Z. De beoogde bouw van een woning is in strijd met de voorschriften die behoren bij deze bestemming. Het College is de mening toegedaan dat niet mag worden verwacht dat de provincie medewerking zal verlenen aan de gevraagde proce dure. De commissie Ruimtelijke Orde ning en Volkshuisvesting heeft in meer derheid wel positief geadviseerd over het verzoek van Dhr. Thijssen. Het Col lege stelt voor niet in te gaan op het ver zoek. -Voorstel inzake behandeling concept begroting 1988 van de algemene Dienst en het Gemeentelijk Woningbedrijf. Het College stelt voor de behandelings procedure als volgt te laten verlopen: 1. aanbieding op 16 november; 2. gelegenheid voor het aanbieden of geven van algemene beschouwingen in een extra raadsvergadering op dinsdag 8 december; 3. uiterlijk 16 december toezending van de schrifterlijke antwoorden van Bur gemeester en Wethouders. 4. 21 december voortzetting begrotings behandeling en vaststelling begroting 1988. Na afloop van de raadsvergadering heb ben de aanwezigen op de publieke tri bune de gelegenheid om vragen te stel len of opmerkingen te maken over zaken die men naar voren wil brengen.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1987 | | pagina 1