Geen verkoop meer van woningwetwoningen Brug Roggelsedijk wordt opgeknapt I.V.N. Helden e.o. Gemeenteraad stelt opnieuw subsidie beschikbaar voor Huiskamerproject ALLES SAMEN GEDAAN RUILVERKAVELING KENNISMAKING 43E JAARGANG NO. 42 BEROEPSCOMMISSIE NIET GEBLEKEN HERFSTEXCURSIE Op 19 oktober 1937 traden Sjeng Basten en Betje Peeters met elkaar in het huwelijk. A.s. maandag is dat precies vijftig jaar geleden en uiteraard is dat voor hen, kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en bekenden aanleiding om te gaan feesten. 'Dat feesten zit er bij ons wel een beetje in', wordt door Betje in de loop van het gesprek verduidelijkt. 'We zijn altijd graag samen uitgegaan. Ook hebben we bij andere gelegenheden altijd feest gevierd. Mis schien komt het daar wel door dat die van ons zulke feestneuzen zijn', wordt daar gekscherend aan toegevoegd. Het is dan ook geen wonder dat Sjeng en Betje laten blijken met veel genoegen uit te zien naar hun gouden feest. Sjeng van Kaarle Katrienke en Betje van Stuivers Jet, respectievelijk 76 en 78 jaar oud, hebben er geen enkele moeite mee om een hele avond lang te vertellen over hun wederwaardigheden in 50 jaar huwelijksleven. En dat gebeurt op zeer aangename wijze. Er wordt veel gela chen als momenten uit het verleden nog eens de revue passeren. Uiteraard is er ook aandacht voor momenten die min der prettig waren, maar de allesbeheer sende toon van ons gesprek is: 'We heb ben altijd hard gewerkt, daarbij veel plezier gehad en altijd alles samen ge daan', aldus de gouden echtelieden. Hun huwelijksdag herinneren ze zich nog als de dag van gisteren, 's Morgens zijn we om 8 uur in de kerk getrouwd en het was zo mistig dat we elkaar nauwe lijks zagen. Er was nog geen vijf meter zicht. Na de mis ging het te voet naar Basten op de Steenoven, waar tot 's nachts 2 uur gefeest werd. Toen we fijn naar de Nederweerterdijk wilden gaan, zei opa Betjes vader): 'Jij gaat mee naar de Donk'. Dat kwam omdat mijn vader al jong weduwnaar geworden was, en ik was het jongste meisje. Er was geen vrouwvolk meer in huis' vertelt Betje. Tot twee dagen voor Kerstmis bleven Sjeng en Betje op de Donk, maar toen werd definitief intrek genomen in hun nieuwe woning aan de Nederweerterdijk die gepacht werd van de vader van Betje. 'Op 'den Diek' was geen harde weg, als water gebruikten we 'pieëlwatter' en 'wah stinkolie' in de lamp, dat was het licht. Ik had schrik want het was overal donker, in huis en buiten', voegt Betje daaraan toe. Nadat in 1938 hun eerste telg geboren was, kwam in 1939 de mobilisatie en Sjeng werd in augustus opgeroepen voor militaire dienst. Op 10 april 1940 werd hun tweede kind geboren en twee dagen later moest Sjeng al weer weg. Op 8 mei, de verjaardag van Betje, kreeg hij verlof om naar Meijel te gaan, 'Ik stond in Arnhem op het station om te vertrek ken. Daar hoorde ik dat alle verloven waren ingetrokken en ik moest terug naar mijn legeronderdeel', aldus Sjeng. Twee dagen later volgde de Duitse in val. Een zeer spannende tijd volgde. Voor Sjeng omdat hij midden in de Grebbelinie een plaats had gekregen in de verdediging van Nederland. De felle gevechten daar staan hem nog steeds diep in zijn geheugen gegrift. Hij werd krijgsgevangen gemaakt. Tot 28 mei bleef zowel bij Betje als bij Sjeng onzekerheid bestaan over het lot van hun wederhelft: op die dag slaagde Sjeng erin behouden terug te keren naar de Nederweerterdijk. In de bezettingstijd zat Sjeng steeds min of meer ondergedoken, want hij onttrok zich aan melding bij de Duitsers. Tegen het einde van de oorlog toen de bevrij ding nabij was, moest het gezin Basten, dat inmiddels uitgegroeid was tot vijf personenen, evacueren. Toen ze na de bevrijding terugkwamen op de Neder weerterdijk bleek hun huis nagenoeg on beschadigd te zijn, waarschijnlijk door dat hun boerderij als Rode Kruispost ingericht was geweest. Het normale leven hernam weer zijn gang en het gezin Basten werd uitge breid tot in totaal zes kinderen. Ook het bedrijf, in 1937 begonnen met 2 koeien, 2 varkens en 5 Ha grond, groeide gesta dig. Een positieve bijdrage aan deze groei werd volgens Sjeng geleverd door de ruilverkaveling in het begin van de jaren vijftig. 'We kregen goed licht, schoon water en een harde weg. We kon den grond van de gemeente pachten en in 1956 hadden we op ons gemengde be drijf zodanig gewerkt, dat we het kon den kopen. Onze kinderen hebben vanaf het begin meegewerkt op het bedrijf en van hen hebben we altijd goede hulp ge had', valt te beluisteren. 'Toen onze kinderen allemaal getrouwd waren, zijn we in 1973 met boeren opge houden', vertelt Betje. In de jaren daarna deden Sjeng en Betje dingen doen waarvoor ze tot dan toe geen tijd hebben gehad: ze maakten enkele rei zen; naar Canada en twee keer naar Lourdes. In 1979 werd de boerderij overgedaan aan een van de kinderen en zij gingen aan de Steegstraat wonen, waar ze het nog steeds zeer goed naar de zin hebben. 'We hebben 42 jaar op 'den diek' gewoond en daar hebben we altijd goede buren gehad. Het was daar goed en gezond. Dat laatste blijkt ook wel uit het feit dat we zelf hebben meegemaakt dat er 6 gouden paren feest hebben ge had, en nu zijn we zelf als zevende gou den paar aan de beurt.' Zolang Sjeng en Betje aan de Steegstraat wonen, hebben ze zich bezig gehouden met tal van aktiviteiten. Sjeng heeft ja renlang gewerkt voor de schutterij en sa men met Betje is hij acht jaar lid ge weest van de volksdansgroep voor ouderen. Het huishouden wordt door hen beiden samen gedaan. 'Als het no dig is komen de meisjes', aldus Betje. Het verdere weekprogramma ziet er voor Sjeng goed gevuld uit: op zondag morgen na de hoogmis gaat hij kaarten, iets wat hij al meer dan twintig jaar met dezelfde mannen doet. Zondagsmiddags bezoekt hij al jarenlang zeer trouw de wedstrijden van het eerste MSV Dins dags- en vrijdagsmiddags gaat hij beuge len, op woensdagmorgen werkt hij op het voetbalveld waar hij samen met en kele anderen diversen soorten werk zaamheden verricht. Op donderdagmiddag hebben Sjeng en Betje hun buurtmiddag met de gebroe ders Basten: 'We buurten dan alleen maar en vertellen veel over vroeger. Ook hebben we het dan vaak over oude namen en dergelijke', vertelt Sjeng. Als het goed weer is gaan ze op woensdag middag samen fietsen. Betje handwerkt veel: 'Ik brei, haak en naai graag. Verder ben ik het liefst thuis. Ik heb wel graag als er bezoek komt', voegt ze daaraan toe. Voor Sjeng is dat alles nog niet genoeg, want vanuit zijn eigen groentetuin zorgt hij voor alle groenten die ze nodig heb ben en uiteraard houdt hij ook de rest van de tuin bij. Bovendien staan regel matig bezoeken bij hun 6 kinderen en 11 kleinkinderen op het programma. Op het einde van ons gesprek informe ren we tussen neus en lippen door, hoe ze elkaar hebben leren kennen. Dan blijkt dat Sjeng een kameraad was van een broer van Betje. Een nadere kennis making volgde tijdens de kermis toen de familie Peeters uit was. Op die kennis making volgde nog een periode van ze ven jaar waarin ze met elkaar liepen, voordat ze trouwden. In die tijd kwam nadrukkelijk naar voren dat Betje met niet nalatende inzet erop aandrong dat Sjeng boer zou worden: 'Het boeren zat er bij mij zo in dat ik toen wel eens ge zegd heb: 'Als je niet boer wordt, wil ik je niet', zegt Betje lachend. En zo is het gegaan. Aanstaande maandag is er feest. Om 14.00 uur zal dit feest begonnen worden met een Euraristieviering in onze paro chiekerk. Daarna wordt het voortgezet in de feestzaal van Hotel Janssen-Jaspers, waar ieder in de gelegenheid is om het gouden paar tussen 18.00 en 19.30 uur met dit bijzondere feest te feliciteren. Red. 3*» WEEKBERICHT VOER MEUEL Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936) 2243 Postbankrekening 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel" te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG^Meijel (04766) 2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Tarieven 1987 jaarabonnement: ƒ41,- Adv.: per mm kolombreedte (7x38mm) 19 ct., tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936) 2243. Aan het einde van de raadsvergadering op maandag 5 oktober deelde burge meester Kirkels mee, dat op 2 november aanstaande begonnen wordt met de werkzaamheden aan de brug die in de Roggelsedijk ligt. Op 2 november, de dag dat de brug eruit gehaald wordt, heeft dat tot gevolg dat het autoverkeer één dag geen gebruik zal kunnen maken van een mogelijkheid om het kanaal op dit punt over te steken. Voor het auto verkeer betekent dat dus: omrijden via Beringe op 2 november. Voor het fiets- verkeer op de Roggelsedijk bestaat wel de mogelijkheid om het kanaal over te steken en het uit de weg tillen van de brug heeft voor het fietsverkeer dan ook geen omleiding tot gevolg. Op 14 november zal dezelfde beperking gelden voor het autoverkeer als op 2 november, omdat op die dag de geren oveerde brug weer herplaatst zal wor den. Ook op die dag dus omrijden voor het autoverkeer. In de periode van 3 t/m 13 november zal alle verkeer gebruik kunnen maken van een noodbrug over de Noordervaart. Aan deze mededeling voegde de raadsvoorzitter toe dat door Rijkswaterstaat bekeken is of het moge lijk zou zijn om een fietsbrug te realise ren aan de bestaande brug. Dit blijkt volgens de raadsvoorzitter om techni sche redenen niet mogelijk te zijn. Wel wees hij op een mogelijkheid in de toe komst om dit knelpunt op te lossen. 'Het is te verwachten dat er een proce dure gestart wordt om de Noordervaart aan het scheepvaartverkeer te onttrek ken. Daarvoor is wel enkele jaren nodig, maar als dat zou gebeuren zijn er wél mogelijkheden', aldus de raadsvoorzit ter. Red. De gemeenteraad heeft tijdens de raads vergadering van maandag 5 oktober in gestemd met de concept-statuten voor de op te richten woningbouwvereniging. Tevens werd uitgesproken dat de ge meenteraad bereid is tot overdracht van het gemeentelijk woningbezit aan de nieuw op te richten woningbouwvereni ging. Dit laatste houdt in dat er geen verkoop van woningwetwoningen meer zal plaatsvinden. Tijdens de raadsvergadering ontstond het meeste discussie over een tweetal za ken, beide aan de orde gesteld door door de M.V.P. Met ieders instemming kon den deze punten geregeld worden. Er was het probleem van een mogelijke belangenvermenging dat zou kunnen ontstaan indien een bestuurslid van de woningbouwvereniging de mogelijkheid zou hebben om geldleningen aan de ver eniging te verstrekken of om betaalde werkzaamheden te verrichten. Deze belangenvermenging werd onmo gelijk gemaakt door een aanpassing van de Statuten. Bovendien werd uitvoerig ingegaan op de samenstelling van de beroepscom missie, die in het geweer komt als een woningtoewijzing niet volgens de door de gemeenteraad vastgestelde regels heeft plaatsgevonden, of als men meent dat de regels niet juist zijn toegepast. Deze laatste zaak werd doorgeschoven naar het voorlopig bestuur, dat voor de samenstelling voor deze commissie een voorstel zal doen. In een toelichting voorafgaand aan de behandeling van het voorstel van het College, had de raadsvoorzitter uiteen gezet dat in de vergadering van juli m.b.t. de verkoop van woningwetwonin gen het standpunt ingenomen was, dat er alleen verkocht zou worden, indien gebleken zou zijn dat er harde toezeg gingen gedaan zouden zijn. Door de commissie Bezwaarschriften is een on derzoek ingesteld en de conclusie daaruit is volgens de raadsvoorzitter ge weest dat er geen toezeggingen gedaan zijn. Alle raadsleden konden zich in deze conclusie vinden, hoewel Dhr. Ghielen deze conclusie nog iets wenste te nuanceren: 'Noch het een, noch het ander is gebleken. Het doen van toezeg gingen is ons niet voldoende gebleken, dus vindt er geen verkoop plaats', merkte hij op. De woningen waarover het ingestelde onderzoek zich uitstrekte, betrof een tweetal complexen, nl. een complex ge legen aan In de Haag en een complex woningen aan het Neerkantse Pad. Red. Op zondagmiddag 18 oktober verzorgt het I.V.N. Helden e.o. een herfstexcur- sie naar het landgoed 'Exaten' in Bae- xem. De excursie staat onder leiding van Mv. Venstra, dhr. Wijnhoven, dhr. Peulen en dhr. Verstappen. Verzamelen: Om 13.30 uur op het Raadhuisplein in Helden-Panningen. Vertrek: Om 13.45 uur bij de politie school in Baexem. Informatie kan worden ingewonnen bij dhr. Boumans, tel. 04760-73128. Iedereen kan gratis deelnemen. Veel mensen hebben rond de herfst een weemoedig gevoel. Afgevallen blad en somber weer zijn daarvoor belangrijke oorzaken. De zin van het bestaan lijkt op te houden; Bomen en struiken lijken af te sterven. Al dit sterven is echter ge richt op nieuw leven. Stervende planten dragen de zaden die in het volgende sei zoen zullen ontkiemen. Aan de kalender takken zitten knoppen die het volgende voorjaar weer uitlopen. Het afgevallen blad is een belangrijk onderdeel van de kringloop in de natuur. Zwammen en paddestoelen geven een nieuw bestaan aan de stervende natuur. Het landgoed 'Exaten' is eigendom van de stichting 'Het Limburgs Landschap'. Het accent zal tijdens de excursie liggen op sterven in de natuur als leverancier van nieuw leven. De gemeenteraad heeft tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering ingestemd met het verlenen van een voorschot van 750,-. Daarmee kan het Huiskamer project in ieder geval tot 31 december aanstaande verder werken. Bij de start van het Huiskamerproject werd door de gemeente al een voorschot verleend van 1750,-. Beide voorschotten zullen te zijner tijd verrekend gaan worden met een subsidie die waarschijnlijk verleend zal gaan worden door de Provincie Lim burg. De dagopvang van het Huiska merproject maakt deel uit van het flan kerend totaal ouderenbeleid, waarvoor de Provincie gelden beschikbaar stelt. In een toelichting schrijft het College van B en W dat gebleken is dat het Huiskamer project zeer goed aangeslagen is. Op 1 november 1986 is dit project van start gegaan. Het initiatief daartoe werd genomen vanuit de Algemene Hulp dienst. Voor het project komen onder meer in aanmerking alleenstaande oude ren die afleiding nodig hebben om alleen verder te kunnen, ouderen en ge handicapten die dagelijks door partner of familie worden verzorgd, ouderen die in een isolement dreigen te raken en ou deren die niet meer aan het normale maatschappelijke leven of aan de activi teiten van de Ouderenvereniging kun nen deelnemen. Het Huiskamerproject wil deze mensen stimuleren om wekelijks een middag van de diensten van het project gebruik te maken om zodoende ook langer in de thuissituatie te kunnen blijven fungeren. Met het beschikbaar stellen van de sub sidie heeft de gemeenteraad deze doel stelling onderschreven. Red.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1987 | | pagina 1