geslaagd Dankwoord uit Niger Blijf u zelf, maar blijf wel bij Harmonie Eendracht verliest ere-lid A. Wijns Weer winkel in pand Dorpsstraat 7 «r* cy Fiets- oriëntatietocht plus open dag in land- en tuinbouw te Meijel Geslaagden ondernemers opleiding Oud-papieractie Openings tijden KVJ VVV-kantoor WOENSDAG 12 AUG. 1987 43E JAARGANG NO. 33 Het motto voor onze aktie is en blijft: papier vergaren is het milieu sparen. CANTHAREL GESCHENKARTIKELEN WEEKBERICHT VOER MEUEL Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936) 2243 Postbankrekening 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel" te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 HK Meijel (04766) 2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Tarieven 1987 jaarabonnement: ƒ41,- Adv.: per mm kolombreedte (7x38mm) 19 ct., tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936) 2243. De 6e Avondjaarmarkt, op vrijdag 31 juli georganiseerd door de in januari jl. nieuw opgerichte Ondernemersvereniging Meijel, heeft zeer veel publieke belangstelling getrokken. Mede door de redelijk goede weersomstandigheden was er sprake van een geslaagde Avondjaarmarkt, waar het niet alleen tussen 5 en half 11 goed toeven was, maar ook nog daarna. De Meijelse Avondjaarmarkt is in vijf jaar uitgegroeid tot een evenement dat zich in de bijzondere belangstelling mag verheugen van Meijelsen, toeristen en mensen uit de omgeving. Vele auto's stonden op deze namiddag en avond dan ook geparkeerd op de daarvoor aan gelegde voorzieningen en langs de stra ten in en grenzend aan het centrum van ons dorp. Deze belangstelling is er ook bij de marktkooplieden, waardoor Ale- xanderplein. Schoolstraat, Raadhuis plein en Dorpsstraat nagenoeg volledig voorzien waren van kramen. Een bij zondere plaats daartussen namen zowel de diverse standwerkers, als verschei dene actieve Meijelse verenigingen in. Speciale attracties vormden dit jaar de buitenterrassen en buitenbars, voorzien van levende muziek of van een disco theek, de rodeo-wedstrijd en disco Bounce. De allerkleinsten onder de be zoekers konden zich laten schminken of een 'vluchtje' maken in vliegtuigjes. Een echte modeshow was een ander aantrek kelijk gebeuren, maar dan uiteraard wel voor de wat ouderen. De Meijelse verenigingen lieten zich. zoals reeds vermeld, ook niet onbetuigd: marmottenraces. verloting van een var ken, lotus-demonstraties, voorlichting over Meijel en omgeving en verloting Van een pony, waren de activiteiten die op touw gezet waren. Al met al een geslaagd evenement met vele kijkers en vele kopers. Erg druk en zeer gezellig. Red. Het Gerlach-Instituut Venlo, aangeslo ten bij de Bond van Nederlandse Volks universiteiten, start op maandagavond 14 september a.s. haar Maatschappe lijke Oriënteringscursus 1987-1988. Wat houdt deze kursus in? Gedurende twintig winteravonden, van september tot maart, worden door be voegde en enthousiaste docenten de vakken sociologie, ekonomie, burger schapskunde, levensbeschouwing, kui tuurgeschiedenis en psychologie gege ven. Vanuit deze invalshoeken worden ak- tuele onderwerpen uit de media, bij de opvoeding etc. belicht. Daarbij wordt ingespeeld op vragen en inbreng van de kursisten. - De kursus duurt 3 winters. U kunt zich per winter inschrijven. - Per avond worden 3 vakken onderwe zen van 19.30 tot 22.00 uur. - Een vooropleiding wordt niet vereist, deelname is dus voor iedereen mogelijk (ook voor mensen met drempelvrees). - Kosten: 150,- per winter en 5,- inschrijfgeld. Een echtpaar betaalt sa men ƒ250,-. - Huiswerk wordt niet gegeven en er Onverwacht moesten we op 1 augus tus aan elkaar doorgeven: 'Meneer Wijns is dood.' Het klonk als het wegvallen van een stuk geschiedenis, waarin drumband en korps van Harmonie Eendracht bloeiden. Meneer Wijns was immers al meer dan vijfentwintig jaar lid van de Meijelse muziekvereniging en daardoor een bindende kracht in het bestuur. Nooit plaatste hij zich op de voorgrond en daarom waren zijn ak- tiviteiten minder bekend. Als stimu lator en mede-oprichter van de drumband, als waarnemend-secreta ris, als waarnemend-penningmees ter, als contactpersoon, als vice- voorzitter, op al die plaatsen verdiende hij zijn sporen, steeds aan wezig als er even een hapering dreigde. Om die beste krachten, in zijn beste jaren aan de Harmonie gegeven, ver leende de totale vereniging hem in 1982 welgemeend het ere-lidmaat- schap. Zijn gezondheidstoestand stond aktief-meedoen in de weg, ook toen de Harmoie vorig jaar nog een van de vruchten mocht plukken waarvoor hij zoveel jaar in de Peelre- gio met inzet gepleit had: het Peel- toernooi in Meijel. Harmonie Eendracht dankt met her innering meneer Wijns en hoopt dat de klanken van de Last Post sterkte overbrachten om hen die hem lief hadden. Bestuur, leden en ere-leden van Harmonie Eendracht hoeven geen boeken te worden aange schaft. - De vakanties van het Gerlach-Insti tuut lopen parallel met de schoolvakan ties. - Plaats: Vinkenhof Mavo, Laaghuis- singel 11, Venlo. Op maandagavond 7 september worden door een of twee docenten van het Ger lach-Instituut een openbare les gegeven waar belangstellenden voor de Maat schappelijke Oriënteringscursus vrijblij vend naar toe kunnen komen. Na de les(sen) worden eventuele vragen door de kursusleiding beantwoord. Plaats: Vinkenhof Mavo, Laaghuissingel 11Venlo. Tijd: 20.00 - ca. 21.30 uur. Voor verdere inlichtingen en folderma teriaal: Erna Lindenhovius, tel. 04702- 1746. Bij geen gehoor, tel. 04702-1436. Ondanks het onstabiele weer waren er toch zo'n 150 deelnemers die aan de fietstocht deelnamen. Het is een ge slaagde tocht geworden. De deelnemers waren zeer enthousiast over de bedrijven die zich beschikbaar stelden voor de open dag op hun bedrijf. Een goede sponsoring zorgde er voor dat iedere deelnemer met een prijs naar huis ging. Wij willen de deelnemers en de be drijven graag bedanken voor de goed ge slaagde fietsoriëntatietocht. Met dank: K.P.J./A.J.W. en L.L.T.B. Nellie Derikx, de Meijelse ontwikke lingswerkster die in het Afrikaanse land Niger werkzaam is, is momenteel hier op bezoek. Middels een brief die Nellie namens de directeur van de school waaraan zijn werkzaam is heeft over handigd aan burgemeester Kirkels, dankt deze directeur van de 'l'Ecole Na tionale de Santé Publique', Dr. Loco La- zare, zeer hartelijk voor de bijdragen die de Meijelse bevolking leverde aan de opleidingen die aan deze school ver zorgd worden. Dr. Loco Lazare zegt in zijn brief'... de burgemeester en inwoners van Meijel uit naam van zijn school zeer hartelijk te bedanken voor dit edel gebaar van so lidariteit'. Hierbij doelt hij met name op de bijdra gen die de Nigerijnse school mocht ont vangen via de giften bij gelegenheid van het zilveren jubileum van Scholenge meenschap Den Doelhof, en die van het jubilerende missiecomité. Omgerekend in totaal een bedrag van 265.000 Francs CFA, de munteenheid van Niger. De dank van de Afrikaanse medemen sen die op deze manier overgebracht wordt aan de Meijelse mensen brengen we graag langs deze weg over, want die dank dient uiteraard door te klinken naar de gehele Meijelse gemeenschap. Red. Van de Middenstandsavondschool Hel den slaagden voor het afsluitend ge deelte van de Onderjiemersopleidingen de volgende kandidaten: Voor Management ondernemersoplei ding voor de detailhandel in Parfume rieën: T. Bergmans Panningen, M. Camps Blerick, E. Cortenraad Helden, B. Extra Heythuysen, L. Faessen Neer, C. Janssen Panningen, R. Timmermans Panningen, C. Zegers Panningen. Voor Management ondernemersoplei ding voor de detailhandel in Ijzerwaren en Gereedschappen slaagden: J. aan den Boom Maasbracht, J. Coenders Lottum, W. Bergs Lottum, G. van Heyster Horst- America, L. Kamm Venlo, J. Nijssen Meijel. J. Peeten Baarlo. J. Peeten Baarlo, H. Pollaart Panningen, L. Riet- jens Weert, F. Tebben Blerick. Informaties voor de nieuwe opleidin gen: M. Janssen, 04760-72468. De opbrengst in de maand juli werd dui delijk beïnvloed door de vakanties die toen juist begonnen waren. De contai ner was om 12.00 uur dan ook niet ge heel vol. Komende zaterdag, 15 augus tus, hopen we echter weer op een flinke opbrengst, zodat het resultaat dan weer een overvloedig gevulde container is. Op het terrein bij de Boerenbond kunt u elke derde zaterdag van de maand uw gespaarde oud papier kwijt in de oud- papiercontainer. We zien u dus zaterdag graag komen. Tussen 10.00 en 12.00 uur staan we klaar om u van uw gespaarde papier af te helpen. Alvast bedankt voor uw me dewerking en tot zaterdag. Team basisschool 'Aen den Mortel' Op vrijdag 31 juli heeft mevr. Ad Groenewoud het winkelgedeelte van het pand Dorpsstraat 7 in gebruik genomen. Onder de naam 'CANTHAREL' is een winkel geopend waarin de nadruk is komen te liggen op de verkoop van geschenkartikelen en andere kunstzinnige produkten. Het heeft nog wel enige hoofdbrekens gekost voordat mevr. Groenewoud de naam 'Cantharel' hanekam/dooier- zwam) voor haar winkel had gekozen. Ingaand op de vraag waarom het die naam is geworden, vertelt ze: 'De can tharel is een paddestoel die erg moeilijk te vinden is omdat die zeldzaam is. Een pand als dit is ook zeldzaam en ik heb er dan ook lang naar moeten zoeken.' Het pand Dorpsstraat 7 is inderdaad een zeldzaam pand. Het winkelgedeelte zoals dat in vroeger jaren door de fami lie Veltmans gebruikt werd, is in die vroegere afmetingen gehandhaafd. Op het vloeroppervlak van ruim twintig vierkante meter is ook het oude winkel interieur volledig behouden gebleven, zij het dat een en ander een flinke op knapbeurt gekregen heeft. Zelfs de oude winkelbel is in vroegere glorie hersteld. Zo heeft het streven om het gehele pand Dorpsstraat 7, met inbegrip van de win kel, te behouden vorm gekregen. In de opgeknapte winkelschappen heeft mevr. Groenewoud plaats ingeruimd voor diverse soorten geschenkartikelen, onder meer bestaande uit produkten van keramiek, glaswerk en sieraden. Bo vendien zijn kaarsen verkrijgbaar aange zien die passen bij de kandelaars en bla kers in keramiek die te koop zijn. Ook worden kunstzinnige prentbriefkaarten te koop aangeboden. Later in het jaar als de tijd daarvoor is zullen droogbloemen aan het assortiment toegevoegd wor den. Mevr. Groenewoud heeft echter nog meer plannen, waarbij zij ernaar streeft om streekgebonden artikelen (bijvoor beeld typische dingen van de Peel) in haar winkel een plaatsje te geven. De nadruk probeert mevr. Groenewoud daarbij te leggen op het handvaardige en dus het unieke van bepaalde voort brengselen en maaksels. Vermeldens waard is ook nog dat de mogelijkheid bestaat om op bestelling te werken. Spe cifieke wensen kunnen dan ook verwe zenlijkt worden. De openingstijden van 'Cantharel' zijn dezelfde dan die welke gelden voor de andere Meijelse winkels. Red. Tot en met zaterdag 5 september is het kantoor dagelijks geopend van 10.00 - 12.30 uur, en van 13.30 - 15.30 uur. Donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur. Op zondag gesloten. VVV-kantoor, Dorpsstraat 7, tel. 3273, b.g.g. 1638. De Dorpsstraat tijdens de Avondjaarmarkt; zeer druk, Het schminken trok veel belangstelling van de jeugd.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1987 | | pagina 1