Baatbelasting nog steeds heet hangijzer RECTIFICATIE Op 27 juni in parochiekerk WOENSDAG 24 JUNI 1987 43E JAARGANG NO. 26 Vervolg op pagina 7 VRIJWILLIGHEID GEPASSEERD STATION ONDERBOUWING MEDEWERKENDEN PROGRAMMA WEEKBERICHT Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936) 2243 Postbankrekening 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel" te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 HK Meijel (04766) 2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Tarieven 1987 jaarabonnement: 41,- Adv.: per mm kolombreedte (7x38mm) 19 ct., tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936) 2243. sMtow.. VOER MEUEL Sinds januari 1984 is zij vast verbonden aan de Nederlandse Opera. Zij werkt mee aan verschillende radio- en televisie-programma's. Zij verleent regelmatig solistische mede werking aan oratorium- en operaconcer ten. Zij werkte in 1985 ook mee aan het door het Meijels Mannenkoor georgani seerde Verdi-concert. ANNETTE WETERINGS Annette startte al op 15-jarige leeftijd met zanglessen en volgde een zangstudie aan het Maastrichtse Conservatorium, waar zij ook Schoolmuziek studeerde. Zij trad reeds in verschillende opera- rollen op en verleende medewerking aan diverse concerten. Zij verleende haar medewerking aan een concert met de in Meijel bekende bas Harrie Peeters en trad met het Weerter Gemengd Koor op tijdens een concert reis naar Oostenrijk. Meijels Mannenkoor. De baatbelasting die geheven gaat worden voor de aanleg van aardgas in het buitengebied blijft de gemoederen in de gemeenteraad bezig houden. Dinsdag 16 juni tijdens de werkvergadering van de gemeenteraad die onder meer gewijd was aan de bespreking van de verordening die de invordering van deze baatbelasting gaat regelen, bleek dat weer eens overduidelijk. De fractie van de Meijelse Volkspartij wees de invoering van een baatbelasting categorisch van de hand, hoewel bij het nemen van het principebesluit tot aan leg van de aardgasvoorziening en de daaraan gekoppelde invoering van een baatbelasting alleen de toenmalige frac tieleider, Dhr. Janssen, zich tegen die belasting uitsprak. Het terugkomen op dat standpunt is volgens deze fractie in gegeven door diverse motieven. Het dwangmatige karakter van een derge lijke regeling en het feit dat er op geen enkele manier rekening gehouden wordt met het werkelijke profijt dat men van de aanleg van het aardgas heeft, zijn de belangrijkste bezwaren van de M.V.P.- fractie, die verder verwees naar het ge geven dat voor de aanleg van andere voorzieningen (bijv. de Dorpsstraat) ook geen baatbelasting geheven is. Deze fractie deed dan ook het voorstel om een regeling op te zetten die uiteindelijk hetzelfde doel nastreeft als de baatbelas ting, namelijk het laten betalen van 265.000,-, maar dat zou dan dienen te gebeuren op basis van vrijwilligheid. Op het moment dat men kiest voor aan sluiting betaalt men mee aan deze voor ziening en dan naar verbruik, en wel zo danig dat iemand die veel gas gebruikt ook meer betaalt dan iemand die weinig gas gebruikt. De fractie van de Nèèj Pertèèj sloot zich bij deze zienswijze aan. Woordvoerders van de C.D.A.-fractie en van de Werknemersfractie gaven aan dat het wel of niet invoeren van de baat belasting een gepasseerd station is, doordat de gemeenteraad in mei 1986 daarvoor gekozen heeft. Volgens de C.D.A-fractie is op dit moment dan ook alleen maar de vraag aan de orde op welke manier een zo rechtvaardig moge lijke verdeling van de lasten bewerkstel ligd kan worden. Volgens deze fractie is dat niet mogelijk door het maken van een onderscheid in woningen en be- drijfsgedeelten, omdat onduidelijk is wat een bedrijf is. Men kan namelijk uitgaan van de feitelijke toestand, maar ook van de planologische bestemming. De C.D.A.-fractie deed dan ook het voorstel om niet langer dat onderscheid te hanteren, maar alleen maar te kijken naar het aantal aansluitpunten, wat in houdt dat elk gebouwd eigendom aange slagen wordt. Daarbij werd opgemerkt dat dat voor 9 panden, die uitsluitend woning zijn een iets hoger belastingbe drag betekent. Volgens dit voorstel zou per jaar 209,- per aansluiting verschuldigd zijn. Dit voorstel bleek in elk geval de steun van een meerderheid in de gemeente raad te kunnen krijgen, hoewel de frac tie van de M.V.P. zich er krachtig tegen bleef verzetten. Deze fractie hield het ei gen voorstel dan ook overeind, ondanks de tegenwerping vanuit het College en vanuit andere fracties dat het voorstel van de M.V.P. geen zekerheid biedt dat het geld inderdaad bij de gemeente te rugkomt. De invoering van een baatbe lasting biedt die zekerheid wel. Boven dien werd opgemerkt dat de mensen die reeds aangesloten hebben achteraf niet meer verplicht kunnen worden om hun gedeelte te betalen als uitgegaan wordt van het principe van vrijheid bij aan sluiten. Dit laatste is een uitvloeisel van het in 1986 genomen principebesluit, want in de verdere afwikkeling is door gewerkt op dat besluit en met niemand is de een of andere regeling getroffen. De M.V.P.-fractie gaf afsluitend aan een onderbouwing middels cijfers te willen geven van het voorstel zoals zij dat voorstaan, nadat vanuit het College van B en W aangegeven was dat het voorstel van de M.V.P. acceptabel kan zijn als de zekerheid geboden wordt dat er 265.000,- terug zal vloeien naar de ge meentekas. In de eerstkomende raads vergadering zal over deze kwestie door de gemeenteraad een besluit genomen gaan worden, zo is de verwachting. Red. Aanstaande zaterdag vindt om 20.15 uur het jubileumconcert plaats ter gele genheid van het tienjarig bestaan van het Meijels Mannenkoor. Voor de derde keer in die tien jaar werkt het Tegels Symphonie-Orkest mee. Eerder vonden dergelijke samenwerkingsprojekten plaats in 1982 en 1985. MEIJELS MANNENKOOR Het koor is in 1977 opgericht, en vanaf het begin lid van het KNZV. MAASBREES MANNENKOOR Het koor is in I960 opgericht en nam met succes vele malen deel aan interna tionale en nationale koorfestivals, als mede aan het avro-korenfestival te Hil versum. Het koor gaf concerten in Duitsland, België en Luxemburg. In 1977 werd een L.P. opgenomen. Het koor nam zowel aan het eerste als aan het tweede Zuidnederlandse Man- nenkorenfestival deel. Het Maasbrees Mannenkoor staat onder leiding van Theo Timp, die ook zorgde voor de instudering van de werken voor het jubileumconcert van komende zater dag. Theo Timp dirigeert verder het Venloos Vocaal Ensemble, het Weerter Mannen koor, de Gem. Zangver. Grubbenvorst en het dubbelkwartet Mignonne. Onlangs werd hij onderscheiden met een prijs vanwege zijn inzet voor de he dendaagse Hongaarse koormuziek. TEGELS SYMPHONIE ORKEST Het orkest werkt voor de derde keer sa men met het Meijels koor. Het werd in 1910 opgericht. Naast veel eigen symfonische concerten treedt het orkest heel vaak op als bege leidingsorkest. Het telt op dit moment 60 leden en staat sinds 1986 o.l.v. Rien Snoeren. In 1985 werd het orkest begiftigd met de Koninklijke Erepenning. Dirigent Rien Snoeren studeerde aan het Conservatorium te Den Haag Or kestdirectie, maar is van huis uit violon cellist. In het operavak specialiseerde hij zich in Siena (Italië). De studie Orkestdirectie sloot hij af in Praag. Hij is verder nog dirigent van het Gemerts Consort en van het Udense opera- en operettegezelschap. IRIS GIEL, SOPRAAN Iris behaalde in 1984 haar solistendi- plqma en heeft momenteel nog zangles bij Christina Deutekom. Iris Giel, sopraan. Het concert wordt geopend met een tweetal mannenkoorwerken, begeleid door orgel. Het T.S.O. speelt dan de bal letmuziek uit 'Rosamunde' van Schu bert. Deze balletmuziek wordt wel eens een hoogstandje van Weense romantiek ge noemd. Van de Noorse componist Edvard Grieg is vooral de Peer Gynt-suite wereldbe roemd. Tijdens het concert kunt u en kele liederen voor sopraan met orkest horen, waaronder enkele uit de ge noemde suite. Van dezelfde componist staat ook 'Landerkennung' voor bariton, mannen koor en orkest op het programma. Na de pauze opent het T.S.O. o.l.v. Rien Snoeren met 'La Cenerentola' (Asse poester). Van deze wereldberoemde opera van Rossini hoort u de ouverture, die bekend is bij ieder van u. Het resterende gedeelte van het concert wordt geheel gevuld met operawerken van Verdi. Het orkest speelt de bekende ouverture tot de opera 'Luisa Miller'. Voor solisten, koren en orkest worden verder werken uit de opera 'Ernani' en 'La Forza del Destino' uitgevoerd. De 40 zangers tellende vereniging geeft regelmatig concerten. Het koor nam bo vendien in 1984 het initiatief tot de or ganisatie van het Zuidnederlands Man- nenkorenfestival, welk dit jaar op 13 juni voor de tweede keer met groot suc ces werd georganiseerd. De vorige week ontving het koor bericht van de Provin cie Limburg, dat het festival een provin ciale subsidie ontvangt. Ook voor een volgende uitgave van het festival heeft de provincie medewerking toegezegd. Overigens nam de R.O.Z. het gehele fes tival op en verzorgt hierover twee uit zendingen. Het Meijels Mannenkoor staat o.l.v. Dion Ritten uit Kerkrade, die in 1986 aan het Conservatorium te Aken slaag den voor het Hoofdvak Koordirectie. Sinds enkele jaren studeert hij Orkestdi rectie bij Prof. Weemaels te Leuven. Hij is tweede dirigent geweest van Kon. Zangvereniging 'Venlona' en van Kon. Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus. Dion Ritten is momenteel ook dirigent van het Weerter Gemengd Koor "Grego- rius Vivace' en het Chèvremonts Man nenkoor en tweede dirigent van het Weerter Mannenkoor. Leo Sevriens, orgel. In het artikel 'Dhr. Hermans beëdigd als gemeentesecretaris' dat afgelopen week geplaatst werd, is bij het zetten een gedeelte weggevallen, waardoor de woorden die de raadsvoorzitter na de beëdiging sprak over het functioneren van een gemeente secretaris onvolledig en dus uiterst vreemd in het Weekbericht kwamen. Er had moeten staan: Over het functioneren van een gemeentesecretaris merkte hij op: 'Vroeger was er een gouden regel voor de gemeentesecretaris: hij zwijgt in de Raad, fluistert in het College, maar buldert op de secretarie. Gelukkig is die tijd veranderd', waarna Dhr. Kirkels aangaf dat de taak van een gemeentesecretaris momenteel heel anders is. Hij wees dienaangaande op het teamleider moeten zijn van betrokkene wat zich onder meer uit in coördinerende en stimulerende activiteiten. r Onze excuses voor deze fout aan de betrokkenen. Op bijgaande foto ziet u Dhr. Hermans achter zijn bureau in de secretariskamer van het gemeentehuis. Red.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1987 | | pagina 1