25 jaar Kindervakantiewerk m Reparaties aan Roggelsebrug noodzakelijk Positief advies over verordening baatbelasting A.s. zaterdag receptie en reünie Commissie Financiën WOENSDAG 13 MEI 1987 43E JAARGANG NO. 20 m m 11 3AREN 1962-1987 Vervolg op pagina 5 BEDRAGEN MENSEN ERMEE OPGEZADELD WEEKBERICHT MODE Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936) 2243 Postbankrekening 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel" te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker4 Postbus 39, 5768 HK Meijel (04766) 2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Tarieven 1987 jaarabonnement: ƒ41,- Adv.: per mm kolombreedte (7x38mm) 19 ct.tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936) 2243. mmljml 1973: '...en er zijn er, die nooit op vakantie gaan...' Deze in 1962 uitgesproken zin, waarna het allemaal begon, bleek anno 1973 door de tijd enigzins te zijn achterhaald. Het in de grote schoolvakantie samen met de ouders enkele weken op vakantie gaan is meer en meer gemeengoed geworden. Het Kinder vakantiewerk diende hierop in te spelen. Er werd een punt gezet achter de bustochten en het accent kwam te liggen op activiteitendagen in Meijel met onder meer dobbel-knobbel-tochten, creatieve dagen en een zeskamp. Tevens gingen de kampen in de grote zomervakantie een steeds belangrijkere plaats innemen: klas 3/4 ging naar Haelen en klas 5/6 naar Wellerlooi, en er werd gewerkt met kampthema's. Buiten de grote zomervakantie kregen de St. Maartensviering en de karnavalsviering meer aandacht. (De karnavalsvier- ing werd in 1973 voor het eerst zelfstandig door het K.V.W. georganiseerd.) Voor het eerst was er in de Herfstvakantie een activiteit met collages, ma quettes, figuren maken en verven en schilderen met als thema 'de Herfst'. Per 12-10-1973 werd Els Jansen de eerste vrouwelijke voorzitter van het K.V.W. terwijl Ria Verkoelen-Schriks, Ger de Bruijn, Wim Rooijakkers, Riet Guijtjens en Lia Stootman het geheel completeerden. gaan trimmen op de pasaangelegde trimbaan (frappant is, dat eerst jaren la ter het fietscrossen uit Amerika over waaide. maar toen had nog niemand uit Nederland, ook het K.V.W. niet, ooit hierover gehoord). Verder laat men de jeugd weer kennis maken met het toneel. Op 25 september voerde Het Limburgse Jeugdtoneel 'Tijl Uilenspiegel' op (nog jarenlang zouden ze Meijel daarna aandoen). St. Maar tensviering en kinderkarnaval genoten een nog steeds groeiende belangstelling en voor het eerst (en tevens voor het laatst) was er in Meijel een 'Onnozele Kinderenoptocht' op 28 december. Wat in Venlo een rijke traditie kende, leefde in Meijel in het geheel niet. Conclusie van het K.V.W. was: 'Geen behoeftes kweken, doch erop inspelen', een lijf spreuk die tot op heden nog gehanteerd wordt. In de grote zomervakantie waren er het levend ganzebordspel, Tour de Meijel (met fiets- en stepraces) en het jeugdboerenbal. Wies Venner en Peter Jaspers kwamen in het bestuur. 1975: De belangstelling van de Meijelse kinde ren voor de kampen (3/4 en 5/6 naar So meren-Heide met in totaal 136 kinde ren), evenals jeugdkarnaval (per dag 650 kinderen), St. Maartensviering (ca. 1000 kinderen en ouders) werd alsmaar gro ter. Ook gold dit voor het jeugdtoneel (226 kinderen). Voor de activiteiten in de grote zomervakantie werd de belang stelling daarentegen alsmaar kleiner. Kienen (64 k.), knutselen (80 k.), bos- spelen (13 k.), paddestoeltocht (37 k.) en zigeunerbal (28 k.). Til Janssen-Wage- mans en Ria Jaspers traden toe tot het K.V.W.-bestuur. 1976: 1976 zou voor het Kindervakantiewerk een jaar worden waarin men zich op- 1974: Accentverschuivingen t.a.v. tijdstip en soort van activiteiten werden in 1974 voortgezet. Meer en meer aandacht voor de kampen en het werken met kampthe ma's (3/4 Swartbroek: thema heksen en piraten en 5/6 Herkenbosch: thema de televisie). Wie meegegaan is naar Her kenbosch herinnert zich nog wel de sen sationele speurtocht met F.B.I.-tintje op woensdag. De ontsnapte inbreker (een vrijwilliger uit Herkenbosch), die een overval gepleegd zou hebben op de Hema, en de beide politie-agenten uit Meijel, maakten dat het geheel levens echt overkwam, 's Avonds was er een ouderavond met een opkomst van bijna 100% en toen konden de kinderen hun avonturenverhaal kwijt. Ook meer aandacht voor activiteiten buiten de grote schoolvakantie. Het TV- programma Stuif-es-in zou proefopna- mes maken van het uit Amerika af komstige STEPCROSSEN op 1 april 1974 op de 'Hoge Berg' in het Meijelse Startebos. Ruim 100 kinderen kwamen en door het stuif (es-in)-zand bleef Ria Bremer onzichtbaar. Wat alleen zicht baar bleef was het bord met opschrift '1 april is de dag, dat je iedereen foppen mag...' Als pleister op de wonde kregen de kinderen een ballon en konden ze Blijkens mededelingen, gedaan door burgemeester Kirkels, dienen aan de Roggelsebrug diverse reparaties verricht te worden. De plannen daarvoor zullen in september uitgevoerd gaan worden. Het wegdek over de brug en de onderlig gers van de brug zijn dringend aan repa ratie toe. Om die reparatie te kunnen uitvoeren zal de brug twee tot drie we ken buiten gebruik zijn. Om de ver keersstroom zo min mogelijk te hinde ren ligt het in het voornemen om de bestaande ophaalbrug er geheel uit te halen en een tijdelijke voorziening te treffen door het aanleggen van een bai leybrug. De stagnatie voor het verkeer zal dan beperkt blijven tot twee dagen, één dag aan het begin en één dag aan het einde van het werk. Voor wielrijders zal naar verwachting geen stagnatie optre den. Burgemeester Kirkels voegde aan deze bekendmaking die hij deed tijdens de vergadering van de commissie Finan ciën toe, dat hij in het overleg dat met de betrokken instanties over deze zaak gevoerd is gebruik heeft gemaakt om een al langer gekoesterde wens onder de aandacht van de betrokkenen te bren gen. 'We hebben ervoor gepleit om een fietspad langs de brug aan te leggen, er als het ware aan te hangen, als de brug er toch uit is', aldus burgemeester Kir kels. Red. nieuw ging bezinnen op nieuwe ideeën en een andere aanpak; kortom het bie den van een aan de tijd aangepast pak ket activiteiten ten gunste van het schoolgaande kind. Reeds meerdere ja ren was een tendens merkbaar van ge wijzigde houding van kinderen en ou ders t.a.v. deelname en betrokkenheid bij het K.V.W. Niet alleen had dit in vloed op de activiteit (aantal en aard), maar zeker ook op de organisatoren (maanden van intensieve voorbereiding brachten niet het resultaat wat men er van verwacht had). De deelnemersaan tallen in de grote zomervakantie liepen flink terug. De bosspelmiddag in 1975 (13 kinderen) stond in schril contrast met bijvoorbeeld de bustocht naar Op- glabbeek op 22 juli 1970 (405 kinderen), en ook financieel was e.e.a. weinig hoopgevend. Eerst werd de hand in eigen boezem ge stoken: waren de activiteiten niet goed of te weinig gevarieerd, de tijdstippen verkeerd gekozen of duurden ze te lang? Men stapte af van de dagtochten in de grote zomervakantie (hieraan was geen behoefte meer in tegenstelling tot de ja ren 60). Alleen de behoefte voor de kampweken bleef (3/4 en 5/6 in Baarlo met in totaal 149 kinderen). Sterker nog. de belangstelling werd groter want op 21 en 21 augustus werd de basis ge legd d.m.v. een tentenkamp in de Meijelse bossen voor de latere kamp weekenden voor de klassen 1 en 2 (his torische noot: voor het eerst in de K.V.W.-geschiedenis overnachtten de 84 jongens en meisjes van de klassen 5/6 tezamen onder één en hetzelfde dak). Toneelvoorstelling, St. Maartensviering en kinderkarnaval genoten een blij vende belangstelling. Bestuurlijk werd de voorzittershamer in juli 1976 overge nomen door Richard Ghielens. 1977: De werkgroep kampen besloot, na het boven ieders verwachting goed ge slaagde, experimentele tentenkamp in 1976, voortaan kampweekenden te gaan organiseren voor de klassen 1 en 2 in Meijel zelf. Dat e.e.a. een schot in de roos was, bleek op vrijdagavond 24 juni toen 124 dreumessen op het Alexan- derplein klaar stonden om te voet te ver trekken naar de grote tent, opgesteld op de motorcrossbaan in de Simonshoekse- bossen. Veel indruk maakte het kamp vuur. Ook de nacht werd goed door staan (slechts 1 geval van heimwee). Bewust was door het K.V.W. het tijdstip gekozen (t.w. vrijdagsavonds nadat 's middags de grote vakantie was begon nen; de klassikale band tussen de le en 2e klassers was aldus nog hecht). De kampweken voor 3/4 en 5/6 vonden dat jaar plaats in Weert. Het kinderkar naval (vanaf d#t jaar omgedoopt tot de Kéjsjeut. wat mooi aansloot bij de Kie- veloeët, Knaptoeët en Hééjmèèjers) evenals de St. Maartensviering en to neelvoorstelling slaagden als vanouds. Maar de feestdag t.g.v. het 15-jarig be staan van het K.V.M. op 18 oktober werd voor het K.V.W. letterlijk en fi guurlijk een zonnige dag, mede gezien de deelnemende kinderen (359), maar bovenal de reacties (vooral ook van ou ders), bevestigden dat het Kindervakan tiewerk. na een aantal moeilijke jaren, de goede weg was ingeslagen. De FE Mis (destijds gezongen door kinderkoor 'de Wielewalen' o.l.v. Nico van Rijt), het grote spellencircus in het groene hart van Meijel. de picknick en de dobbel- knobbeltocht, maar bovenal het ver klede disco-bal (met als hoogtepunt een optreden van Willempie), staan nog in eenieders geheugen gegrift. Het was in alle opzichten een ware feestdag voor het K.V.W. Op 28 oktober tenslotte was er een K.V.W.-reünie in zaal Janssen- Jaspers. 55 oud-bestuursleden haalden samen vele herinneringen op en genoten zichtbaar van het dia-klankbeeld (dat een beeld gaf van 15 jaar K.V.W.). Bestuurlijk nam Alwie Basten het voor zitterschap over van Richard Ghielens en traden Maria Crompvoets-Eevers en Anneke Ebbing-Middeljans tot het K.V.W.-bestuur toe. 1978: Een nieuwe activiteit werd opgestart. Tijdens de kindermarkt op woensdag middag 18 oktober konden de Meijelse kinderen vanuit een kraampje in de aula van het gemeenschapshuis zelf hun mee gebrachte spulletjes (speelgoed, kleren e.d.) verkopen aan andere Meijelse kin deren. De ouders hadden vooraf hun goedkeuring gegeven d.m.v. het zetten van een handtekening onder het deelne mersformulier. Het werd zo'n groot suc ces. dat alles binnen het uur verkocht was en toen de fotograaf van de krant legen 4 uur kwam lag er nog slechts een grote hoop afval... 102 eerste en tweedeklassers togen op 30 juni naar de tent op sportpark 'de Starte' voor hun kampweekend, terwijl de andere kampweken plaatsvonden in Oirlo (met eigen zwembad). Kéjsjeute- kinderkarnaval, St. Maartensviering en toneelvoorstelling completeerden het activiteitenprogramma van dat jaar. In de vergadering op 13 november 1978 besloot de gemeenteraad van Meijel de subsidieregels in het kader van de 'sub sidieregeling Jeugdwerk en Jeugdsport', bij te stellen, en wel in positieve zin voor het Kindervakantiewerk Meijel. 1979: Comité Kindervakantiewerk Meijel werd Stichting Kindervakantiewerk Meijél. Na het definitief in werking tre den van de wet op het 'Nieuwe Vereni gingsrecht' werden op 29 mei 1979 ten kantore van Notaris P.hooden te Heijt- huijzen de stichtingsstatuten onderte kend. Ook schreef het K.V.W. zich in in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Roermond. De commissie Financiën heeft aan het College van B en W een positief advies uitgebracht over de Verordening die de heffing en invordering van een baatbelasting wegens aardgasvoorziening gaat regelen. Kritiek was te beluis teren op het punt dat geen rekening wordt gehouden in de belastingheffing met het feit of iemand veel of weinig gas gebruikt. Ook het feit dat er voor mensen die in het verleden investeringen hebben gedaan omdat toen de ver wachting bestond dat er geen gas zou komen en dat daarvoor in de Verorde ning geen betalingsregeling in de vorm van uitstel van betaling opgenomen is, leidde tot opmerkingen. De baatbelasting gaat gelden voor die panden die aangesloten zijn of kunnen worden op de gasleiding die aangelegd is in het kader van de regeling waarin te- rugploeggelden beschikbaar gesteld wer den. Dat hield in dat 70% van de wer kers aan dat project moest bestaan uit langdurig werklozen. De hoogte van de baatbelasting bedraagt voor een woning 123,- per jaar, voor een bedrijfsge- deelte 246,- per jaar. Gedurende twin tig jaar moet een dergelijk bedrag be taald worden. Ook is het mogelijk om het bedrag in één keer te betalen. Dat komt dan neer op een bedrag van 1352.- voor een woning en 2704,- voor een bedrijfsgedeelte. Dhr. Bongers gaf in zijn standpuntbepa ling aan dat er panden zijn die als be drijf aangemerkt zijn, terwijl het bedrijf als zodanig al lang heeft opgehouden te bestaan. Ook bepleitte hij de mogelijk heid om.mensen die dure investeringen gedaan hebben de kans te geven die in vesteringen af te schrijven. Hij deed daarbij de suggestie om dat via een indi viduele regeling met de betrokkenen uit te voeren. Dhr. Sanders, secretaris van deze com missie, gaf aan dat dit laatste slechts mogelijk is via het verlenen van uitstel van betaling en dat kan alleen als er van noodzaak sprake is. De voorzitter van de commissie, burgemeester Kirkels, hield Dhr. Bongers bovendien voor dat een dergelijke opzet voor een regeling niet in de belastingverordening of in het voorstel daarbij opgenomen mag wor den, omdat dan de verordening niet goedgekeurd wordt. Verder werd aange geven dat juist om aan de door Dhr. Bongers geuite wens bij de invoering van de baatbelasting al geprobeerd is om de belastingoplegging zo laat moge lijk te doen plaatsvinden: in 1986 is de gasleiding gelegd, in 1987 wordt de ver ordening vastgesteld die met ingang van 1 januari 1988 ingaat, terwijl de aansla goplegging pas in het najaar van 1988 zal plaatsvinden. Voor Dhr. Bongers was dit echter niet voldoende en na enig overleg kon de commissie zich uiteindelijk vinden in de gedachte dat uitstel van betaling ge vraagd kan worden, indien de betref fende persoon met redelijke argumenten komt voor het krijgen van dat uitstel. Dhr. Verheijen liet blijken niet gelukkig te zijn met de invoering van de baatbe lasting: 'We zadelen de mensen ermee op. Dat is gekomen omdat het voorstel van het College op het einde van een vergadering kwam en dat er toen ontzet tende haast bij was. Achteraf hebben we ons pas gerealiseerd wat het betekende', aldus Dhr. Verheijen die het instemmen met het voorstel van het College toen, een gevolg noemde van het noemen van de bedragen van 123,- en 246,-. Hij gaf eveneens aan het jammer te vinden dat er bij het vaststellen van de hoogte van de baatbelasting niet gewerkt wordt met het werkelijke verbruik van de aan geslotenen. 'Er zijn panden, en dan vooral bedrijven, die zeer veel meer ge baat zijn met het gas dan andere pan den. De oude regeling die daar rekening mee hield was veel beter', meende hij. Dit laatste werd onderschreven door Dhr. Bongers. Laastgenoemde wees af sluitend op een belangrijk positief punt uit de gehele regeling op grond waarvan het gas aangelegd werd: 'In het terug- ploegproject hebben 70% werklozen meegewerkt en op die manier weer op nieuw rechten opgebouwd. Dat is een punt wat in onze overwegingen ook meegespeeld heeft. Verder heeft deze zaak terecht reacties opgeroepen, maar dat is nu eenmaal niet anders', consta teerde hij. Red.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1987 | | pagina 1