Aanbiedingsnota bij Gemeentebegroting 1987 Karnavalsvereniging 'De Kieveloeët' SPOEDVERKOOP FIETS PLUS HOMETRAINERS 249- WOENSDAG 4 FEBR. 1987 43E JAARGANG NO. 6 BATIG SALDO ALGEMEEN BESTUUR BONTE AVONDEN MUZIEKBANDJES OPTOCHT HOTEL ZAAL KETELS OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT ONDERWIJS CULTUUR EN RECREATIE SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK Grote keuze WEEKBERICHT VOOR tIEUEL Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V Postbus 14, 5720 AA Asten (04936) 2243 Postbankrekening 1025299 t.n.v, "Weekbericht voor Meijel" te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 HK Meijel (04766) 2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Tarieven 1987 jaarabonnement: ƒ41,- Adv.: per mm kolombreedte (7x38mm) 19 ct., tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936) 2243. Afgelopen week heeft het College van B en W de aanbiedingsnota bij de Gemeentebegroting 1987 aan de gemeenteraad aangeboden. In 35 pagina's tekst geeft het College een overzicht van vele zaken, die in het gemeentelijk beleid dat in 1987 gevoerd wordt aandacht dienen te krijgen. Het College heeft met betrekking tot deze zaken de hoofdpunten van het beleid weergege ven. Aan de gemeenteraad zal tijdens de Algemene Beschouwingen die op maandag 23 februari worden gehouden de gelegenheid geboden worden om in te gaan op datgene wat het College in de aanbiedingsnota verwoord heeft. Uit de aanbiedingsnota hebben we de belangrijkste punten samenvattend weergegeven. De gemeentebegroting voor het jaar 1987 sluit met een geraamd batig saldo van 152.199,- op een totaal van ruim 8.000.000,- aan uitgaven. Dit batige saldo is er ondanks het feit dat op de Algemene Uitkering uit het Gemeente fonds, die de belangrijkste inkomsten bron van de gemeente vormt, (ongeveer 40% van alle gemeentelijke inkomsten) ook in dit jaar flink gekort wordt: ten opzichte van 1986 is de algemene uitke ring met 122.000,- gedaald. Het Col lege merkt met betrekking tot de toe komst over dat punt op, dat rekening gehouden zal moeten worden met een verdere beperking van de overheidsuit gaven, waardoor de uitkeringen van het Rijk aan de gemeenten verder onder druk zullen komen te staan. Deze ver mindering van de overheidsuitkeringen zal inhouden dat de ombuigingen en/of bezuinigingen ook in de gemeente Meijel aan de orde zullen moeten ko men, aldus het College. Hoewel de fi nanciële positie van de gemeente Meijel goed is dient volgens het College tijdig ingespeeld te worden op de te verwach ten verminderingen van de rijksuitke ringen: Meerjarenplanningen en budget afspraken zullen de komende jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de beleidsvoering, waarin duidelijke be leidskeuzes gemaakt moeten worden. Voor 1987 zijn geen belastingverhogin gen doorgevoerd en ook de tarieven zijn niet bijgesteld. Over het Gewest Noord-Lintburg merkt het College onder meer op dat het op dit moment nog niet mogelijk is verant woord een oordeel te geven over het Ge west als verlengd lokaal bestuur. Over het ingestelde organisatie-onderzoek ter gemeentesecretarie naar onderwerpen die voor wijziging, aanpassing of stroomlijning in aanmerking komen worden door het College punten aange geven die opgenomen zullen zijn in het eindadvies van het Adviesbureau. Dat advies wordt de basis voor een meerja- Vrijdag 6 en zaterdag 7 februari zijn de bonte avonden (uitverkocht). Aanvang van beide avonden is om 20.00 uur pre cies. De zaal gaat voor het publiek open om 19.00 uur. De avonden worden ge houden in gemeenschapshuis 't Klos- ter'. De Kieveloeët heeft besloten, om dat vele mensen tevergeefs om een* toegangskaart hebben gevraagd, om op zondagmiddag 8 februari de middag waar alle ouderen en invaliden van Meijel zijn uitgenodigd nog aanvullend 200 toeganskaarten te verkopen a 10,- vanaf vrijdag bij schildersbedrijf H. Doensen, Molenstraat 1. Zolang de voorraad strekt. Het voorste gedeelte van de zaal blijft gereserveerd voor de ouderen en invaliden. Dit is kenbaar in de zaal. Deze middag komen dezelfde artiesten als tijdens de bonte avonden, ook Pierre Cnoop (behalve H. Klaessen en de Sawie's). Deze middag begint om 13.30 uur. Zaal open o 13.00 uur en het duurt tot plm. 17.15 uur. Er zijn nog muziekbandjes met de win naars van de laatste en vorige liedjes avonden te koop a 12,50 bij schilders bedrijf H. Doensen, Molenstraat 1. Geef uw gekozen idee even door bij W. Basten, tel. 1821, dit om te voorkomen dat teveel dezelfde ideeën worden uitge beeld en om een beeld te krijgen hoe groot de deelname is, dit in verband met nummers, enz. Het comité. tevens expositie van de Belgische schilders Gérard Goffin, Pieter Vosman, Vos, van Rooy, Kok. OP ZATERDAG 7 FEBRUARI VAN 10.00-17.00 UUR, OOK ZONDAG 8 FEBRUARI VAN 11.00-17.00 UUR EXPOSITIE! Te zien zijn: landschappen, zeegezichten, stillevens en dieren-schilderijen. Alles compleet in prachtige lijsten, reeds vanaf 75,- (inclusief lijst). Origineel olieverf, origineel linnen en gespied. Volledige garantie met certificaat van echtheid. Komt u eens gezellig bij ons kijken. Een kopje koffie wordt u gratis aangeboden. Raadhuisplein 4 - Meijel renplan en daarin worden opgenomen: - de taakherschikking, waarschijnlijk binnen drie afdelingen; - de ruimtelijke indeling binnen het ge meentehuis, met mogelijk enige aan passingen ten behoeve van medewer kers, bestuurders en burgers; - de op enige termijn te voorziene uit breiding van het aantal medewer kers; - de te voorziene aanschaf van automa tiseringsapparatuur. In de begroting 1987 is geen rekening gehouden met een eventuele uitbreiding van het personeelsbestand in de binnen dienst, die zou kunnen voortvloeien uit dit organisatie-onderzoek. Ook voor de dienst Openbare Werken is voor 1987 geen vacature geraamd. Wel stelt het College zich met betrek king tot de dienst Openbare Werken op het standpunt dat in 1987 gestart zou dienen te worden met de aanpassing van de gemeenteloods. Dit jaar zal de benoeming van een nieuwe postcommandant Rijkspolitie aan de orde komen. De aanvulling van het brandweerkorps die noodzakelijk was geworden doordat enkele brand weerlieden de maximaal functionele leeftijd bereikt hadden, is gebeurd door de benoeming van 6 nieuwe leden. Met betrekking tot de brandweerauto geeft het College aan dat er rekening mee ge houden moet worden dat er over enkele jaren een nieuwe brandweerauto zal moeten komen. Het opheffen van de B.B, en de daarmee gepaard gaande overheveling van taken naar de brandweer vraagt extra inzet van deze vrijwilligers. Bovendien zal in dat kader onder andere een Rijks-spuit bij onze brandweer worden onderge bracht, die eveneens onderhoud moet worden. Het verkeersplan (een combinatie van een verkeerscirculatieplan en een veilig heidsplan) dat eind februari gereed zal zijn vormt de basis voor verdere be leidsbeslissingen op het gebied van ver keer en veiligheid. In de nabije toe komst zullen onder meer besluiten genomen dienen te worden over het par keren in de kern. het parkeren voor in validen, de reconstructie van het tweede gedeelte van de Molenstraat en de Hof, de reconstructie van Schoolstraat, Hoek en Donk, de ontsluiting van het indus trieterrein, de inpassing van het bestem mingsplan 'Starteveld'. de Kapelkesweg en omgeving bejaardenoord en het ver beteren van de verkeersveiligheid in de woonwijken. Het College constateert enigszins ver heugd, dat er in onze gemeente geen plaatsen zijn die thans nog alarmerend zijn wat het aantal ongevallen betreft. Voor de brug over de Noordervaart is Provinciale Waterstaat meerdere malen benaderd om wijziging in de situatie daar te bewerkstelligen. Over de fiets padvoorziening naar Neerkant geeft het College aan dat het ernaar uitziet dat in 1987 concrete voorstellen gedaan kun nen worden over een voorziening via Kruisstraat en Schans. Het College stelt de gemeenteraad voor in 1987 te beginnen met een rationeel wegbeheersysteem waar het onderhoud van de wegen betreft. Het onderhoud van wegen gaat een steeds belangrijkere rol spelen en bij de huidige beperkingen die gelden bij de besteding van over heidsmiddelen is het onvermijdelijk dat de wegbeheerder prioriteiten moet stel len met betrekking tot het in stand hou den van de kwaliteit van het wegennet. Daartoe dient een meerjarenplanning opgezet te worden. De werkzaamheden daarvoor zullen óf uitbesteed moeten worden óf er moet extra mankracht voor ingezet worden, aldus het College. Voor 1987 zullen de meest noodzake lijke reparaties worden verricht. Een eventuele verbreding van de wegen in het buitengebied wil het College af laten hangen van de uitkomsten van het op te stellen beheersplan. Het wegwerken van het achterstallig onderhoud van de zandwegen is in 1986 wel geprobeerd, maar niet overal goed geslaagd, consta teert het College. Nadat bij het gereconstrueerde bussta tion aan de Jan Truijenstraat en bij de kerk in totaal 3 abri's geplaatst zijn, zal in 1987 getracht worden een dergelijke voorziening tot stand te brengen in de omgeving van het uitbreidingsplan Mo- lenhaagveld II. Het College geeft aan dat op korte ter mijn een nota aangeboden zal worden waarin voorstellen zijn opgenomen over een drietal onderwerpen, nl.: 1 Voorzieningen aan schoolgebouwen die nodig zijn in verband met gebre ken die vóór 1 augustus 1985 zijn ge constateerd, o.a. het onderhoud van daken en maatregelen tegen muffe lucht. 2 Lange termijnplanning voor het on derhoud van de gebouwen. 3 Gebruik en exploitatie van gymzaal De Mortel en sporthal De Körref. Het onderzoek over bovenstaande pun ten, dat is uitgevoerd in opdracht van het schoolbestuur en waarover de ge meente regelmatig geïnformeerd werd, is bijna afgerond. Als de gemeenteraad ingestemd heeft met voorstellen die bo venstaande zaken regelen, zullen onder wijsondersteunende voorzieningen in bespreking genomen worden. Daarbij komen ter sprake: spraakonderwijs, functie en functioneren Onderwijsbege leidingsdienst, schoolzwemmen, vakon derwijs en vervoerskosten. Deze punten zullen '...in de geest van het in de nota vastgelegde beleid in bespreking geno men worden'. Behoeften, onderhoud, aanpassing en gebruik van de sportaccommodaties zouden in 1987 vastgelegd dienen te worden in een nota, waarvan de uitvoe ring in 1987 en de erna komende jaren zou kunnen gebeuren. Het College sig naleert dat er in de accomodatiesfeer problemen en wensen zijn: de trimbaan heeft enige onderdelen die niet zonder risico's in de huidige staat gehandhaafd kunnen worden, er is gevraagd om aan passing van bergingen en van een verbe tering van de toeschouwersmogelijkhe den in de sporthal, en door gebruikers van de buitenaccommodaties 'De Starte' is gevraagd om voorzieningen in verband met aanpassing, onderhoud en gebruik door derden. Om te komen tot oplossingen heeft het College enkele uit gangspunten aangegeven: gestreeft wordt naar veilige, goed toegankelijke en zonder problemen bruikbare sportac commodaties, een zo groot mogelijke in breng en zelfwerkzaamheid van de ge bruikers en de huren dienen duidelijk verband te houden met de kosten die de gemeente jaarlijks voor de accommoda ties moet maken. Op sociaal-cultureel gebied maakt het College onder meer melding van de ver anderingen die zijn opgetreden op het gebied van het onderwijs voor volwasse nen. Het onderbrengen van een gedeelte van dit onderwijs bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen heeft ge volgen voor de subsidiëring én voor de instituten die tot nu toe deze algemene vorming verzorgden. De ontwikkelingen binnen het biblio theekwerk zijn momenteel zodanig dat nog geen juist beeld te geven is van de gevolgen die er zijn van het stopzetten van de 'rijks-bibliotheek-gelden'. Die gelden zullen opgenomen worden in de algemene uitkeringen. Datzelfde gebeurt met gelden ten behoeve van het oude renbeleid. Het flankerend ouderenbe leid. dat wil zeggen het opzetten van ac tiviteiten én van dienstverlening die erop gericht zijn ouderen in staat te stel len zo lang mogelijk zelfstandig te blij ven (maaltijdverstrekking, alarmering), wordt per 1 januari 1988 een taak van de gemeente. Per 1 januari 1987 is het gecoördineerd ouderenwerk weer taak van de gemeente geworden. In dat kader verdient het streven binnen Meijel naar een 'Totaal Ouderenbeleid' volledige steun, aldus het College. In dat streven werken Bejaardenoord St. Jozef, Groene Kruis, Gezinszorg, Ouderenvereniging, artsen en Algemene Hulpdienst samen. Volgens het College is het om educa tieve en sociaal-historische redenen van belang een plan te maken Voor het'be houd van panden en dorpsgezichten die tot de eigenheid van Meijel behoren. Daarvoor wordt aangegeven welke pro cedure gevolgd zou kunnen worden om te komen tot een inventarisatie en een verordening die een en ander regelen. Met betrekking tot de recreatie en het toerisme stelt het College zich op het standpunt dat door de betrokkenen ge zamenlijk een gemeentelijk toeristisch beleid uitgestippeld dient te worden. Uitgangspunt zou daarbij kunnen zijn: 'Meijel heeft een toeristische en recrea tie-functie, waarvoor particulieren de verblijfsvoorzieningen (campings en bungalowpark) verzorgen, waarvoor de gemeente mede vorm geeft aan andere voorzieningen (wandelpaden, zitgele genheden, fietspaden, enz.), waarvoor gezamenlijk gewerkt wordt aan promo tie en waarvoor gericht overleg plaats vindt'. Het instellen van een studiegroep die nader vorm geeft aan het beleid op het terrein van Recreatie en Toerisme ware wenselijk. In die studiegroep die nen de campinghouders, de plaatselijke ondernemers het V.V.V.-Meijel, de in woners, de gemeente alsmede een lid van de commissie Welzijn vertegen woordigd te zijn. In het nieuwe beheersplan dat opgesteld moet worden voor het gemeentelijk bos- bezit voor de periode 1987-1992 moet met omvormingen rekening gehouden worden, aangezien de vitaliteit van di verse percelen grote problemen geeft. Op het gebied van de groenvoorziening zullen in 1987 een aantal projecten afge werkt of opgestart gaan worden, waarbij o.a. te denken valt aan de beplanting van Raadhuisplein en omgeving, het parkeerterrein achter het postkantoor, het parkeerterrein hoek Dorpsstraat/ Kalisstraat, de hoek Randweg/Jan Truijenstraat en de omgeving van de gymzaal aan de Mortel. Ook zal in 1987 een inventarisatie ge maakt worden van de staat van de di verse speelterreinen. De bedoeling is ook om in 1987 initiatieven te gaan ont plooien ten behoeve van een Land schapsbeleidsplan. Tenslotte wordt m.b.t. kunstwerken aangegeven dat in 1987 op het grasveld bij het bejaarde noord een geëigend Meijels kunstwerk geplaatst gaat worden. 'Als een van de laatste projecten in het kader van de per 1 augustus aflopende regeling Beeldende Kunstenaars zullen twee bronzen kraan vogels van Katinka Rovers de herinne ring levend houden aan wat Meijel vele jaren was; een rustplaats of tussenstop voor kranen', schrijft het College. Het Sociaal Plan dat opgesteld wordt gaat in op mogelijkheden die geschapen worden voor die medeburgers die in minder kansrijke situaties zijn geraakt of kunnen raken. Daarbij valt te denken aan het uitzetten van beleidslijnen met betrekking tot o.a. ouderen, gehandicap ten, vrouwen(-emancipatie), mensen zonder werk, jongeren in probleemsitua tie, minst draagkrachtigen, minderhe den, uitkeringsgerechtigden in 'het nieuwe sociale stelsel en met betrekking tot wonen. Vervolg op pagina 5 vanaf UWSPECIAALZAAK^^^ Jules de Corte Keulsebaan3, Neerkant (04766)1301

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1987 | | pagina 1