De oudste Meijelse mensen van dit moment Pauwke Pluum niet meer onder ons Wieler- trimtocht in Meijel Kreato Kindervakantiewerk Meijel Kruidentuin te Asten speciaal in belangstelling WOENSDAG 25 JUNI 1986 42E JAARGANG NO. 26 Morgen, donderdag 26 juni, zal Meijels oudste inwoner precies een eeuw oud zijn. 100 jaar geleden, op 26 juni 1886, werd ze als Francisca Verberne is Asten geboren. Onder die naam kennen echter maar weinig Meijelsen haar. 'Den boer zin Cis' of Cis van den boer' wordt ze in de volksmond al vanaf 1912 genoemd, het jaar waarin ze met 'boer' van Bussel trouwde. Dat huwe lijk werd gezegend met 9 kinderen, van wie er nog 7 in leven zijn. Haar verdere nageslacht bestaat ui 15 kleinkinderen en eveneens 15 achterklein kinderen. Van feestelijkheden op het moment dat ze de leeftijd van de allersterksten be reikt wil ze weinig weten als we met haar praten: 'Ze krijgen mij het huis niet uit', klinkt het zeer zelfverzekerd uit haar mond, waaruit ondanks het feit dat ze al meer dan 75 jaar in Meijel woont nog onmiskenbaar een Astense tongval OPENINGSTIJDEN VW KANTOOR SEIZOEN 1986 Gemeenschapshuis 't Kloster, Alexanderplein 2 23 juni t/m 23 aug. 11.00 uur - 15.00 uur. 25 aug. t/m 13 sept. 10.00 uur - 12.00 uur. Op zondag gesloten. Tel. VVV kantoor: 04766-3273. b.g.g. 04766-1638. opklinkt. De bijna eeuweling zit met haar oudste zoon Has (73 jaar) in de tuin te genieten van het mooie zomer weer als we door dochter Hendrika via de voordeur huize van Bussel binnenge loodst zijn. Een weinig gebruikte weg denk ik, want ik heb tevergeefs naar een bel gezocht. Iedereen die in huize van Bussel moet zijn komt naar goed ge bruik achterom. Zo was dat vroeger en zo is het hier nog. Als ik verteld heb waarvoor ik kom en haar vraag om een foto van haar te mo gen maken, is er van terughoudendheid geen sprake: 'Ik zal d'r nie magerder van worre', reageert ze en ze bekijkt even la ter het resultaat goedkeurend. Intussen vertelt ze flarden uit haar zeer lange levensverhaal, daarbij geholpen door haar zoon en dochter met wie ze samenwoont in hun woning op de Hof. Daar heeft ze altijd gewoond sinds ze trouwde. En eigenlijk al wat eerder. Ze was namelijk uit Asten in Meijel te rechtgekomen toen ze in de Kalisstraat bij 'Dekkers Martels' als meid ging wo nen. Maar daar was ze niet erg lang, en Bij gelegenheid van het feit dat Mevr. van Bussel-Verberne a.s. donderdag 100 jaar wordt, zijn we ook even nagegaan welke Meijel se inwoners er na haar komen in ouderdom. Mevr. Anna Maria Hendriks-van Riet uit het bejaardenoord volgt haar in leeftijd. Zij is momenteel 92 jaar. Mevr. Maria Bekkers- Veltmans en Mevr. van Rijt-Slaats, beiden eveneens woonachtig in het bejaardenoord, zijn beiden 90 jaar, geboortejaar 1895. Eveneens 90 jaar is Mevr. Petronella Hendrika Creemers-Theelen uit het bejaardenoord, maar zij is van geboortejaar 1896. Dhr. Leonardus Bots van de Heldensedijk 19, die dit jaar 90 wordt is de oudste mannelijke inwoner uit onze gemeente. Mevr. Margaretha van der Elzen-Gijzen van de Molenstraat nr. 41 en Mevr. Catharina Derckx-Sanders van de Molenhaagweg 12 zul len eveneens, bij leven en welzijn, binnen een aantal maanden de negentigjarige leeftijd bereiken. Red. Geschokt en diep getroffen vernamen wij op dinsdag 17 juni jl. dat onze clublokaalhouder en goede vriend van Harmonie 'Eendracht', Paul Pluijm was overleden. Amper aangekomen op hun vakantiebestemming, alwaar hij, samen met Annie zou gaan genieten van een welverdiende vakantie, sloeg het noodlot toe. Ruim 25 jaar was Harmonie 'Eendracht' bij Pauwke in het clubhuis kind in huis. Vooral gedurende de laatste jaren, toen 'Eendracht' steeds om meer repetitie-uren vroeg vanwege voorgenomen concoursen e.d., maakte hij altijd weer ruimte vrij voor ook wel 'zijn' Harmonie. Altijd weer kon een beroep op hem gedaan worden. Altijd weer stond hij klaar met raad en daad. Vooral dit laatste kon de Meijelse Harmonie vaak goed gebruiken. Moesten er nieu we pauken aangeschaft worden, dan zei Paul: 'Dat is nou net iets wat bij mij past, die koop ik voor de Harmonie'. Ruim 25 jaar lang mochten wij in Paul een fijne gastheer hebben. Genoten heeft hij vorig jaar in oktober toen 'Eendracht' op retraite ging in het Belgische Wezemaai. Ook toen kon Paul de Harmonie niet alleen laten. Hij wou er ook toen volledig bij zijn. Plotseling is hij niet meer bij ons. Harmonie 'Eendracht' verliest in hem een fijne man en goede vriend, waarmee het erg fijn was om te werken. Onze gedachten en steun gaan vooral uit naar Annie en de familie, om dit enorme verlies wat z<T onaangekondigd kwam te kunnen dragen. Harmonie Eendracht' zal, op welk gebied dan ook klaar staan hen daarbij te steunen, waar ook maar mogelijk. Moge Paul rusten in vrede. Harmonie 'Eendracht', ook wel 'zijn' Harmonie, zal hem steeds in gedachten blijven behouden. Bestuur, direktie en leden van Harmonie 'Eendracht' Meijel WEEKBERICHT VOOR HEUEL Uitg. adm.: Drij. Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten. Telefoon (04936) 2243. Red.: J. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 HK Meijel. Telefoon (04766) 2559. Postrekening 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten. Tarieven: ab. 1986 40,- per jaar, advertentiepag. 18 ct. per mm kolombreedte; tussentekst 2x; voorpag. 5x tarief. Inzenden kopij tot maandag 22.00 uur. Klachten bezorging 04936-2243. kwam, weer als meid, terecht bij Van Bussel op de Hof. Het vervolg laat zich gemakkelijk raden. Ze leerde daar haar toekomstige man kennen en lachend zegt ze: 'Vrijer en vrijster onder één dak, was 'n groot gemak'. Over haar werk in al die jaren vertelt ze: 'Ik heb altijd in d'n boerenstiel gezeten en veul biggen moeten vangen', waaraan ze toevoegt: 'Handwerken heb ik ook al tijd veul gedaon'. 'Ja', aldus haar doch ter, 'ze heeft pas geleden ook de tuinbo- men nog gekortwiekt'. Bovendien blijkt ze ook nog wel eens actief te zijn bij 't schoonmaken van aardappelen of groen ten. En witte ge wa ze ok goe kan: komman deren! Dè kan ze ok nog goe, dè is hur daggeluks werruk. Ze zi d'r dan wal vort bij: gèllie moete ut zelluf ok mèr wete', gaat zoon Has verder. Zelf vertelt ze dat ze niet zo goed meer hoort, maar dat het lezeh nog wel goed gaat. 'Alleen dè van jou kan ik nie le zen', voegt ze daaraan toe meekijkend op mijn aantekeningen. Als ik haar ver zeker dat ik dat zelf wel kan, reageert ze weer met dat gevoel voor rijm met: 'Wie z'n eigen schrift niet kan lezen, zal 'n grote domoor wezen'. En zo is dat! Red. Op zaterdag 28 juni a.s. organiseert T.W.C. 'De Vélo' Meijel een wielertrim- tocht. genaamd 'De Marathon', ofwel 'De Ronde van Limburg voor trim mers'. Dit jaar met keuze uit 150 of 240 km. In de route van 150 km is opgeno men de Slingerberg, bekend van de Ne derlandse kampioenschappen. De route van 240 km is als de ronde van Limburg een ware uitdaging voor de echte trim mer. Bijna alle heuvels(bergen) zijn hierin opgenomen o.a. de Keutenberg, Gulpenerberg, het drielandenpunt. De tocht is wel te vergelijken met de Waalse Klassiekers en wordt ook wel de Luik- Bastenaken-Luik van Nederland ge noemd. Dus alle reden voor u trimmer om op 28 juni in Meijel hierbij aanwe zig te zijn. Start en finish: clublokaal café-bar 'de Ruif, Heldensedijk 27a te Meijel. Start- tijd tussen 6.00 en 9.00 uur. De route is uitgepijld met duidelijke Vélopijlen. Ook krijgt u een duidelijke routebe schrijving mee. De grootste deelnemende groep ont vangt een fraaie trofee. Alle deelnemers, die deze tocht volbrengen, kunnen in het bezit komen van een zeer originele herinnering. T.W.C. 'De Vélo' VOORINSCHRIJVING KURSUSSEN 1986-1987 De voor-inschrijfformulieren zullen dit jaar via de docenten in de periode van 16 t/m 27 juni aan de kursisten worden uitgedeeld. Deze zijn bestemd voor alle opleidingen behalve voor die van de Harfa-, Drumband-, en pijperopleidin gen. Deze leerlingen worden immers via de verenigingen opgegeven. Verzocht wordt de inschrijfformulieren vóór 2 juli in te leveren bij Mevr. W. Dohmen-Scheer, Hazepad 6, telf. 1258. (dus niet opsturen naar Thorn). Voor nadere informatie of aanmeldin gen kunt u contact opnemen met boven genoemd adres. De Beheerraad. HALLO JONGENS EN MEISJES, Evenals voorgaande jaren organiseren wij weer kampen voor de jeugd van de basisscholen in de 'grote' vakantie en wel voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8. De kinderen ontvangen deze week een inschrijfformulier op school en kunnen dit a.s. zaterdag 28 juni inleveren in ge meenschapshuis 't Kloster en wel vóór de middag tussen 11.00 en 12.00 uur. Het inschrijfgeld dient dan tegelijkertijd te worden betaald en wel 12,50 voor de groepen 3/4 en 65,- voor de groe pen 5/6 en 7/8. De leiding van de verschillende kampen zijn al enkele maanden druk bezig met de voorbereidingen. Het beloven zoals voorgaande jaren weer onvergetelijk spannende kampen te worden. Daarom met zijn allen a.s. zaterdag naar het gemeenschapshuis want dit mag je niet missen!!! WANNEER EN WAAR ZIJN DE KAMPEN Kamp 3/4 is op de boerderij van de Fam. Bongers en wel op vrijdagavond 11 juli en zaterdag 12 juli. Kamp 5/6 is van zondag 3 t/m vrijdag 8 augustus in Maasbree en wel in een blokhut in een mooie bosrijke omge ving. Kamp 7/8 is van zondag 10 t/m zaterdag 16 augustus eveneens in Maasbree. P.S. mochten jullie aanstaande zaterdag 28 juni niet kunnen lever het formulier en het inschrijfgeld dan in bij Anneke v.d Weerden, Kerkveld 24, telefoon 2728. K.V.W., Meijel Werkgroep Kampen Op zondag 29 juni staat de kruidentuin in het Natuurstudiecentrum en Museum Jan Vriends te Asten wederom in het middelpunt van de belangstelling. U kunt vele kruiden en planten bekijken gerangschikt, in verschillende bakken zoals vleeskruiden, soepkruiden, in- maakkruiden en drankenkruiden. De verfkruiden krijgen bijzondere aandacht doordat op dezelfde dag wordt geverfd met deze plantaardige verfstoffen. Vele soorten kruiden, onbekende groen ten, bloemen en oude voedergewassen kunnen bekeken worden. In de kruiden- schob kunt u sterk geurende kruiden zelfs ruiken en u kunt velerlei groenten en hun recepten bewonderen. Tevens kunt u kennis maken met een andere oude manier van conserveren. Er zijn gedroogde appeltjes, koolsoorten, bonen en vele andere gedroogde producten die de laatste tijd weer in de belangstelling komen. Ook vruchtensappen en genees krachtige sappen zijn te aanschouwen. Tot slot kunt u nadat u ons 'wild' bijen volk hebt bekeken in de holle eikeboom in de kruidenschob genieten van een gratis kopje geurige kruidenthee met ho ningkoek. Openingstijden: 10.00 uur tot 17.00 uur. Toegangsprijs: Volw. 3,- en kinderen L50. Behalve de kruidentuin kunt u voor de ze toegangsprijs het gehele museum be kijken.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1986 | | pagina 1