Vierde Internationale Model-Truck-Expo in Meij el I Maandag 24 maart: Gemeenteraadsvergadering I.Y.N, Helden e.o, Koninginnedag 1986 Adverteerders/inzenders 1 kopij J Komend weekend Veranderingen binnen Rabobank Meijel g BH WOENSDAG 19 MAART 1986 42E JAARGANG NO. 12 »F Trucks: SPECIALE GAST: JAN DE ROOY PROGRAMMA WEEKBERICHT VOOR tIEUEL JHL- Op zaterdag 22 en zondag 23 maart organiseert de Meijelse Fietscrossclub 'The Flying Stars' voor de vierde achtereenvolgende keer een grote Interna tionale Model Truck Expo in en om gemeenschapshuis 't Kloster. Het ge meenschapshuis zal op beide dagen ingericht worden als een fraai tentoon stellingsgebouw waar onderdak geboden zal worden aan alle categorieën modelbouwtrucks en -vrachtauto's. Gezien het succes van de drie voorgaande jaren zal het ook het komende weekend ongetwijfeld weer zeer druk worden op deze tentoonstelling. y 4» De Parijs-Dakar Turbo Twin van Jan de Rooy. Aanstaande maandag komt de gemeenteraad in vergadering bijeen. De agen da voor deze vergadering vermeldt een elftal agendapunten. Behalve de vaste punten als opening, ingekomen stukken, mededelingen en rondvraag, zijn dat de volgende voorstellen van het College van B en W, waarover de gemeente raad een besluit gaat nemen: Een aantal van de modellen die afgelopen jaar tentoongesteld werden. O O Deze vierde Model-Truck-Expo mag ge zien worden als een Europees evene ment, omdat er onder meer vertegen woordigers zijn uit de volgende landen: Zwitserland, Luxemburg, Duitsland, België, Frankrijk en vanzelfsprekend uit Nederland. Er zullen op beide dagen rond de 2000 modellen, onderverdeeld in 16 verschillende klassen, aanwezig zijn. Deze 2000 modellen gaan strijden om de in totaal 80 bekers en de 4 wissel bekers, waarvoor een twintigtal deskun dige juryleden de beoordeling zal ver zorgen. Behalve de modellen zullen in de bui tenlucht ongeveer vijftig grote wegreu- zen uit Nederland en Duitsland, alsme de een aantal prachtige showwagens te bezichtigen zijn. Bovendien zal een aan tal dealers met hun promotiewagens aanwezig zijn. Als zeer speciale attractie is aangetrok ken Jan de Rooy die op zondagmiddag Meijel zal aandoen met zijn Parijs- Dakar Turbo Twin. Zaterdag 22 maart: 18.00 uur: Opening tentoonstelling (tot 22.00 u.) 19.00 uur: Feestavond en uitgebreid ar tiestenprogramma bestemd voor ieder een, en bijzonder welkom aan alle chauffeurs die een zware wintertijd ach ter de rug hebben. In dit artiestenprogramma, met o.a. de Canyon - Drive Band uit Meijel, zullen 2 chauffeurs, de gebr. Kessels uit Meijel, die met I.R.U.-onderscheiding hebben ontvangen, nog eens in de bloemetjes worden gezet. Zondag 23 maart: 11.00 uur: Opening tentoonstelling. Ook deze middag zullen er div. artiesten op treden. Het hoogtepunt van deze middag zal on getwijfeld de aankomst zijn van Jan de Rooy met zijn Parijs-Dakar Turbo Twin. In de loop van de middag zal Jan een beker in ontvangst nemen als sportieve en strijdlustige rijder van de rally Parijs- Dakar. De prijsuitreiking voor de modelbouw zal omstreeks 18.00 uur zijn. Om plm. 19.00 uur zal een einde komen aan deze 4e Int. Model-Truck-Expo. Gezien de ervaringen van de voorgaan de jaren, heeft F.C.C. 'The Flying Stars' ernaar gestreefd om de ruimte voor de toeschouwers flink uit te breiden, zodat iedereen de tentoongestelde auto's goed kan bekijken. Dit is gelukt door het opzetten van ver warmde tenten, waardoor de beschikba re ruimte voor de toeschouwers meer dan driemaal zo groot is dan het afgelo pen jaar. Voorstel tot vaststelling van het bestem mingsplan 'Kern Meijel', strekkende tot herziening van de bestemmingsplannen Kern Meijel, Hagelkruisveld, Molen- haagveld 1 en Molenhaagveld-perceel Vossen. Het ontWerp-plan 'Kern Meijel' heeft gedurende één maand voor iedereen ter gemeentesecretarie ter inzage gelegen. Tegen dit ontwerp-plan zijn 22 bezwaar schriften ingediend. De bezwaarschrif ten alsmede het ontwerpplan zullen tij dens de raadsvergaderng aan de orde worden gesteld. Het College stelt voor het bestemmingsplan 'Kern Meijel' vast te stellen. Voorstel tot wijziging van de Geluidshin- derverordening. Volgens de vereniging van Limburgse Gemeenten is het noodzakelijk de Ge- luidhinderverordening op onderdelen te wijzigen of aan te passen. Het College JAARVERGADERING Op donderdagavond 20 maart houdt het I.V.N. Helden e.o. haar jaarlijkse leden vergadering. Aanvang 19.30 uur in het I.V.N.-gebouw, Ruystraat 90. DIALEZING 'BEHOUD DE PEEL' Na de jaarvergadering houdt de heer van Opbergen uit Deurne een dialezing over de aktiviteiten van werkgroep 'Be houd de Peel'. Deze lezing komt in de plaats van de geplande voordracht over milieu en huishouden. De dialezing start om ongeveer 20.30 uur. Oorspronkelijk was de peel een hoog veengebied. De natuurlijke vervening stopte op het moment dat de mens in greep: afgravingen en ontginningen de den grote stukken van het natuurlijke landschap veranderen in landbouw grond. Restanten van afgegraven gebieden tracht men te behouden in de vorm van natuurreservaten. Dit lukt alleen bij een goed beheer: Goed beheer is echter ar beidsintensief en dus duur. Tijdens de dialezing gaat de inleider in op historische aspekten, aantastingen van het gebied, waardevolle restanten, beheers- en milieu-aspecten. PLANTENWERKGROEP De plantenwerkgroep van het I.V.N. Helden e.o. komt weer bij elkaar op za terdagochtend 22 maart. Verzamelen om 9.00 uur bij het I.V.N.-gebouw. heeft dit voorstel overgenomen en stelt voor de Geluidhinderverordening over eenkomstig dat voorstel aan te passen. Voorstel tot herziening grondprijzen be stemmingsplan Molenhaagveld II, fase 1. De grondprijzen voor het bestemmings plan Molenhaagveld II, fase 1, dienen opnieuw vastgesteld te worden, omdat deze vastgesteld zijn voor de periode 1985. De kosten bouwrijp maken zijn in vergelijking met 1985 niet gestegen. Wel dient voor 1986 rente te worden bijgere- kend. Al met al resulteert dit in het voorstel van het College om de volgende grondprijzen voor te stellen: woningwet woningen 14.815,- per bouwkavel, premie A woningen 70,- per m2, pre mie B woningen 78,50 m2, half- vrijstaande woningen 88,- per m2 en vrijstaande woningen 103,- per m2. Deze prijzen zijn excl. B.T.W. Voorstel tot vaststelling van een stemover- eenkomst tussen en met gemeentelijke aandeelhouders in Limagas N. V. te Heer len. Wijziging rechtspositieregelingen ge- meentepersoneel. Voorstel tot wijziging van de Algemene Politieverordening. Voorstel tot uitbreiding en leasing IBM- computer. Het College van B en W heeft een nader onderzoek ingesteld naar mogelijkheden om met gelijke kosten (indien de huidi ge computerapparatuur uitgebreid zou worden) deze te wisselen voor appara tuur die belangrijk meer capaciteit heeft. Een uitgebreide berekening geeft aan dat de kosten van leasen van een nieuwe computer met meer capacteit even hoog zijn dan het uitbreiden van de huidige apparatuur. Als voordeel van Uitg. adm.: Drij. Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten. Telefoon (04936) 2243. Red.: J. Daems, De Rossecker 4, Postbus 39, 5768 HK Meijel. Telefoon (04766) 2559. Postrekening 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten. Tarieven: ab. 1986 40,- per jaar, advertentiepag. 18 ct. per mm kolombreedte; tussentekst 2x; voorpag. 5x tarief. Inzenden kopij tot maandag 22.00 uur. Klachten bezorging 04936-2243. de nieuwe apparatuur wordt vermeld dat er voorlopig geen capaciteitsproble men meer behoeven te bestaan. De hui dige apparatuur kan ingeruild woren. Uitbreiding van de bestaande appara tuur zou het totaal aan kosten per jaar op 24.186,- brengen. Het leasen van de nieuwe apparatuur gaat een bedrag kosten van 24.105,- per jaar. De kos ten zijn dus nagenoeg gelijk, reden voor het College om voor te stellen om over te gaan op nieuwe apparatuur met een grotere capacteit. Na afhandeling van de agendapunten volgt de sluiting van de vergadering, waarna het aanwezige publiek eveneens de mogelijkheid geboden krijgt om tij dens de rondvraag voor het publiek de mening te geven over bepaalde zaken. De aanvang van de vergadering is 19.30 uur en de raadsvergadering wordt ge houden in de raadszaal van het gemeen tehuis. In aansluiting op eerdere berichten om zerzijds in dit Weekbericht kan meege deeld worden dat met ingang van dins dag, 25 maart 1986, de balietransacties geheel geautomatiseerd verwerkt zullen worden. Voor onze relaties zal er weinig veranderen, voor onze medewerksters en medewerkers betekent deze omscha keling dat de pen wordt vervangen door toetsenbord en beeldscherm. Onze mensen worden momenteel zo goed mogelijk op deze verandering voorbereid. Het is echter niet uitgeslo ten dat de eerste dagen na de omschake ling de zaken wat stroever verlopen dan normaal. Wij vragen hiervoor uw be grip- Rabobank Meijel Op Koninginnedag zullen er verschillende aktiviteiten worden geor- ganiseerd voor de Meijelse schoolkinderen. Voor de kinderen van 4 tot 8 jaar (groep 1 t/m 4) zal dit straattekenen, op het MAVO- terrein, en een film zijn. De kinderen van 8 tot 12 jaar (groep 5 t/m 8) kunnen deelnemen aan een spellenkermis. j Om deze aktiviteiten goed te laten verlopen vragen wij u hulp. Voor het tekenen en de film zijn er 10 helpers nodig, voor de spellenker- mis ongeveer 60. Het is de bedoeling dat wij met de helpers half april bij elkaar komen om alles door te praten. Wilt u op 30 april meehelpen om onze kinderen een fijne dag te bezorgen belt u dan voor 30 maart naar M. Janssen, tel. 2725 of L. Lutters, tel. 3041. U kunt ook een briefje met naam en adres afgeven op het postkan- toor, t.a.v. Oranjecomité, postbus 95. Bij voorbaat dank. Oranjecomité J Voor het nummer van het Weekbericht dat uitkomt op de woensdag C na Pasen, dus woensdag 2 april, hadden we, indien dat mogelijk is, u bijdrage reeds graag op donderdagavond 27 maart in onze bezit. Aangezien op Tweede Paasdag op de drukkerij niet gewerkt wordt, J kan dan op vrijdag voor Pasen al enig zetwerk verricht worden. Bent J S u niet in de gelegenheid om reeds op donderdag uw bijdrage in te J leveren, dan kunt u als gebruikelijk tot maandagavond 22.00 uur bij de Redactie terecht. Bij voorbaat dank voor uw ongetwijfeld bereid- k willige medewerking. N k Red. J

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1986 | | pagina 1