Parkeervoorzieningen Dorpsstraat e.o. Dienstverlening PTT-Post rond de feestdagen Burgemeester Kirkels opnieuw benoemd 18 DECEMBER: DUBBELNUMMER 'WEEKBERICHT' 41E JAARGANG NO. 50 PARKEERTERREIN POSTKANTOOR Parkeerterrein hoek Kalisstraat/Dorpsstraat STREEKPOST WEEKBERICHT VEER tl EU EL Uitg. adm.: Drij. Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten. Telefoon (04936) 2243. Red.: J. Daems, De Rossecker 4, Postbus 39, 5768 HK Meijel. Telefoon (04766) 2559. Postrekening 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten. Tarieven: ab. 1986 40,- per jaar, advertentiepag. 18 ct. per mm kolombreedte; tussentekst 2x; voorpag. 5x tarief. Inzenden kopij tot maandag 22.00 uur. Klachten bezorging 04936-2243. Op maandag 2 december heeft de Commissie Openbare Werken en Milieu de plannen besproken die er zijn m.b.t. de parkeervoorzieningen rondom de Dorpsstraat. Centraal in deze bespreking stond de aanleg van 'n tweetal parkeerplaatsen, te weten één langs café Crins en de andere achter het postkantoor. Over de ontsluiting van deze laatste parkeerplaats ontstond het meeste discussie. Over het gegeven dat achter het post kantoor de aanleg plaats gaat vinden van 'n parkeerplaats waar ruimte is voor 55 auto's was de commissie het in ruime meerderheid eens. Alleen Dhr. Philip- sen had moeite met de grootte van deze parkeerplaats. Wat de ontsluiting van de parkeerplaats betreft verschilden de meningen echter enigszins. Men was het eens dat de weg vanaf de Jan Truijenstraat z'n huidige functie moet behouden. Over de weg die vanaf de parkeerplaats naar het Pater Wil- lemsplatsoen aangelegd gaat worden adviseerde de commissie om op deze weg verkeer uit beide richtingen toe te staan, dit in tegenstelling met datgene wat in de planopzet was aangegeven waar alleen verkeer vanaf de parkeer plaats naar het Pater Willemsplantsoen over de nieuwe weg voorzien was. Vol gens 'n gemeentelijke woordvoerder is het advies dat de commissie gegeven heeft, nl. tweezijdig verkeer toestaan, mogelijk door daar in de aanleg reke ning mee te houden en bepaalde voor zieningen te treffen zonder dat daar door extra ruimte voor de weeg nodig is. Over de aanleg van 'n weg vanaf de Dorpsstraat langs het voormalige pand Veltmans naar het parkeerterrein toe, reageerde de commissie zeer verdeeld. Het belangrijkste argument tegen de aanleg, was de vrees voor 'n extra belas ting van de Dorpsstraat doordat de be zoeker van de Dorpsstraat eerst de Dorpsstraat inrijdt om te kijken of er ergens 'n parkeerplaats is. Is dat niet het geval dan zal de betreffende be stuurder pas uitwijken naar de parkeer plaats achter het postkantoor. Gaat de aanleg van de weg niet door, dan zou men volgens de tegenstanders van aan leg eerder geneigd zijn de auto meteen op de parkeerplaats neer te zetten. Andere commissieleden spraken zich uit voor de aanleg van de weg, omdat zij daarvan 'n betere verkeerscirculatie verwachten. In de aanleg van 'n een- richtingsweg op deze plaats worden zij gesteund door de ondernemers uit de Dorpsstraat die in 'n schrijven aan het College van B en W kenbaar hebben gemaakt voorstander te zijn van de aan leg van deze weg. Een gemakkelijke be reikbaarheid en 'n open karakter van de parkeerplaats zijn volgens de onderne mers belangrijke argumenten bij het bevorderen van het gebruik van de par keerplaats achter het postkantoor. Duidelijkheid over de vraag of deze weg er nu wel of niet zal komen zal pas verkregen worden op de raadsvergade ring van aanstaande maandag tijdens welke dit punt onderwerp van besluit vorming zal zijn. De kosten verbonden aan de aanleg van het parkeerterrein achter het postkantoor, inclusief de weg naar het Pater Willemsplatsoen en de weg vanaf de Dorpsstraat, belopen 'n bedrag van 250.000,-. Met de aanleg van het parkeerterrein langs café Crins op de hoek Kalisstraat/ Dorpsstraat was de hele commissie het eens. Op deze plaats is de aanleg voor zien van 'n 16-tal parkeerplaatsen. Dit gedeelte zal op dezelfde manier af gewerkt gaan worden als de Dorps straat. De kosten verbonden aan deze aanleg bedragen 51.000,-. Het ligt in de bedoeling om spoedig na de winterperiode te beginnen met de aanleg van de beide parkeerplaatsen en toevoerweg(en), indien de gemeente raad althans accoord gaat met het voor stel. Ook is het begin van de werkzaam heden afhankelijk van het feit of er pla nologische bezwaren tegen de plannen komen, want dat zou de aanleg duide lijk kunnen vertragen. De bedragen die hierboven aangegeven zijn, zijn niet de totale kosten die ver bonden zijn aan het plan. De grondkos- ten moeten nl. ook nog toegerekend worden en die belopen, blijkens de toe lichting op het raadsvoorstel, ook nog 'n bedrag van ruim 80.000.-. Daarbij gevoegd het bedrag benodigd voor dagelijks toezicht en de begelei ding van het werk door de Dienst Open bare Werken, komt het totale krediet dat het College van B en W vraagt be schikbaar te stellen op 'n bedrag van 396.075,-. Daarover zal de gemeente raad, zoals reeds aangehaald werd, aan staande maandag 'n besluit nemen. Red. Het nieuwe parkeerterrein achter het postkantoor met in zwart aangegeven de beide aan te leggen ontsluitingswegen. Op het parkeerterrein staat in de vakken het aantal parkeerplaatsen aangegeven. De indeling van het parkeerterrein op de hoek dorpsstraat/kalisstraat. Op de dagen rond Kerstmis en Nieuw jaar zal PTT-post een aantal diensten aanpassen aan de omstandigheden. Ten aanzien van de dienstuitvoering be tekent dit dat het postkantoor Meijel op 24 en 31 december a.s. tot 12.30 uur open zal zijn; na deze ochtendopenstel ling blijven deze postkantoren dus ge sloten. De dienstruimte bij het postkan- door zal op 31 december om 13.00 geslo ten worden en gesloten blijven tot 2 ja nuari om 7.30 u. Tevens geldt in de periode van 9 decem ber 1985 tot en met 4 januari 1986 we derom de bijzondere regeling voor het verzenden van Kerst- en Nieuwjaars drukwerk binnen afgebakende gebie den streekpost). Bij aanbieding van minimaal 50 kaarten - ai of niet in een envelop - die zijn gesorteerd op het cij- Terdeel van de postcode, komt de ver zending van een Kerst- of Nieuwjaars kaart slechts op 32,5 cent per kaart. Blijkens de mededelingen die in de ge meenteraadsvergadering van aanstaan de maandag aan de orde gesteld zullen worden, heeft de Commissaris der Ko ningin van onze provincie ter kennis van Burgemeester en Wethouders gebracht dat Hare Majesteit de Koninging bij be sluit van 13 november 1985 de heer G.M.H.J. Kirkels met ingang van 16 december 1985 opnieuw benoemd heeft tot burgemeester van de gemeente Meijel. Burgemeester Kirkels begint daarmee aan zijn vijfde periode (van zes jaar) als burgemeester van onze gemeente. In december 1961 begon hij zijn werk zaamheden als burgemeester van de ge meente Meijel. Red. Om voor de bijzondere regeling voor streekpostpartijen Kerst- en Nieuw jaarsdrukwerk in aanmerking te ko men, dient men tenminste 50 kaarten, al af niet in een envelop, aan het loket aan te bieden. De kaarten moeten be stemd zijn voor geadresseerden in het streekpostgebied, één afzender heb ben, gefrankeerd zijn volgens het tarief van de losse post (50 cent voor kaarten en 60 cent voor kaarten in een envelop) en een adres bevatten dat voorzien is van de postcode. Worden de kaarten ongesorteerd aan geboden, dan komen de portokosten op 46 cent per kaart. Slechts 32,5 cent per kaart hoeft men te betalen als de kaar ten gesorteerd zijn op het cijferdeel van de postcode. Het teveel aan port betaal de bedrag ontvangt men bij de aanbie ding van de kaarten in contanten terug. Voor de regeling kan met met de Kerst en Nieuwjaarskaarten terecht op alle postkantoren. Daar kan tevens infor matie worden verkregen ovcer de om vang van het streekpostgebied. De feestdagen die eraan zitten te komen vallen dit jaar midden in de week en iedereen die daar de mogelijkheden voor heeft kan door het opnemen van enkele snipperdagen genieten van 'n lekker lange kerstvakantie. Al deze feest- en vrije dagen maken het voor ons als uitgever en redactie van het 'Weekbericht' noodzakelijk Uw mede werking te vragen. Op woensdag 18 december verschijnt 'n dubbelnummer van het Weekbericht, omdat in de Kerstweek er geen mogelijkheden zijn het Weekbericht te laten verschijnen. We vragen inzenders van kopij, verenigingen en adverteerders duidelijk rekening te houden met deze wijziging. De sluitingstermijn voor het inleveren van uw bijdrage voor het Weekbericht van 18 december is, zoals te doen gebruikelijk is, op de maandagavond voorafgaand, dus maandag 16 december 22.00 uur. Dit dubbelnummer is het laatste Weekbericht in 1985! Op woensdag 1 januari wordt op de drukkerij uiteraard ook niet gewerkt. Daarom zal het Weekbericht in die week uitkomen op donderdagavond 2 januari. De kopij en advertenties voor dat num mer dienen uiterlijk zondagavond 29 december om 22.00 uur bin nen te zijn bij de redactie. We rekenen op uw medewerking. Uitgever en Redactie

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1985 | | pagina 1