Basisschool 'St. Jozef doet mee aan Greenpeace-actie Stichting Kreato Boerenbruiloft 1986 Harmonie promoveert naar ere-afdeling Oprichting Gehandicapten- Platform Meijel Toneelvereniging C.O.M. speelt blijspel Uitbreiding openstelling Filatelieloket Deurne Kienen voor de bejaarden Zo'n heerlijk huisje buiten WOENSDAG 23 OKT. 1985 41E JAARGANG NO. 43 INHOUD WAAR IS HET GELD VOOR BESTEMD???? PROGRAMMA TWEEDE OPVOERING WEEKBERICHT MEER T1EUEL De milieu-organisatie Greenpeace organiseert op zaterdag 26 okt. a.s. in samenwerking met Veronica een twaalf uur durende TV-uitzending. Van 3 uur 's middags tot 3 uur 's nachts staan alle programma's in het teken van Greenpeace. Een deel van de uitzending wordt rechtstreeks uitgezonden vanuit de Oranjewerf in Amsterdam. Hier ligt ook het aktieschip 'de Sirius' afgemeerd. Rond deze t.v.-uitzending heeft Green peace een huis-aan-huis-actie opgezet. Na een oproep in het School t.v.-week- journaal hebben meer dan 1225 basis scholen hun medewerking toegezegd bij deze actie. Zo'n 50.000 leerlingen Kursusprogramma beeldend vormen 1985/1986 in het Kloster te Meijel. Eind oktober gaan de volgende kursus- sen weer van start: Bloemschikken op maandag van 20.00 - 22.00 uur, 10 lessen van 2 uur. Onderstaande kursussen bij voldoende deelname: Kantklossen op dinsdag van 14.00 - 16.00 uur, 20 lessen van 2 uur. Kinderkursus op woensdag van 14.00 - 16.00 uur, 20 lessen van 1,5 uur; krea- tieve handvaardigheid. Tekenen/schilderen op maandag van 20.00 - 22.00 uur, 20 lessen van 2 uur. Textiele werkvormen, stofschilderen en batikken op woensdag van 9.30 - 11.30 uur, 20 lessen van 2 uur. Werken met klei op woensdag van 20.00 - 22.00 uur, 20 lessen van 2 uur. Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u zich wenden tot het secretariaat van Kreato: Mevr. W. Dohmen- Scheer, Het Hazepad 6 te Meijel, tele foon 1258. worden voor 2 dagen Greenpeace-ac- tievoerder. Onder hen zijn 50 leerlin gen van groep 8 (voorheen klas 6) van Basisschool 'St. Jozef'. De leerlingen komen op woensdag 23 oktober een actie-pakket bij u thuis be zorgen. In dit actie-pakket zit o.a. een éénmalige machtiging. Deze machti ging wordt op zaterdag 26 oktober tus sen 15.00 uur en 18.00 uur weer bij u opgehaald door de kinderen. Diezelfde avond nog wordt via de TV bekend ge maakt hoeveel geld er is ingezameld. Ook de Meijelse bijdrage zal namelijk doorgebeld worden naar het actiecen trum. De machtigingen worden n.l. door de kinderen tussen 15.00 uur en 18.00 uur op school ingeleverd in het 'Meijelse actiecentrum'. Gezien de toenemende belangstelling voor dc filatelie zal voortaan het filate lieloket van het hoofdpostkantoor Deurne naast de 2e dinsdag ook op de 4e dinsdag van dc maand geopend zijn. De openstellingstijden blijven ongewij zigd: 17.00 - 18.00 uur. Aan dit loket kunnen verzamelaars ook steeds terecht op de dag van uitgifte van bijzondere zegels. Een tandarts is met zijn vrouwtje in een boerderij gaan wonen. Heerlijk buiten en zo romantisch. Ze treffen het goed Greenpeace zal de opbrengst van deze actie gebruiken voor o.a.: - Het in de vaart houden van de actieschepen 'Si rius' en 'Greenpeace'. Deze schepen zijn de belangrijkste instruihenten bij de acties. Het actieklaar houden van een schip kost zeker 300.000 gulden per jaar. Elke dag dat er actie gevoerd wordt op zee kost zeker 5.000 gulden. Veel geld is ook nodig voor het vervan gen van de in Auckland tot zinken ge brachte 'Rainbow Warrior'. - Het nieuwe actieschip 'Greenpeace', de voormalige zeesleper ELBE, voert op dit moment actie tegen de atoom- proeven bij Mururoa. Na deze actie zet het schip koers neer Antarctica. In het Bovengenoemde personen hebben de bijeenkomst voor dinsdag aanstaande vastgesteld in samenwerking met de Stichting Integratie Gehandicapten Noord-Limburg. Deze stichting beij vert zich voor de sociale integratie van de gehandicapten en gaat daarmee in op initiatieven die genomen zijn vanuit de Europese Gemeenschap. Tijdens de bijeenkomst in het gemeen schapshuis zal het volgende programma afgewerkt gaan worden: 1. Verwelkoming door burgemeester Kirkels of door een ander lid van het college van B en W. met de buren, in hart en nieren boeren en met veel gevoel voor humor. Maar al gauw zwerft familie over de vloer; Mary Ferguson met haar doch ter. Zij is voor de zoveelste keer wegge lopen bij haar man, 'en nu voorgoed'. Haar man wil nu eenmaal niet dat zij haar groot schilderstalent besteedt aan het schilderen van naakten, en wel al leen van mannen. Als Mary buurman Abbink ziet raakt zij in vuur en vlam en wil hem onmiddellijk schilderen als Hannibal, de grote ver overaar. Abbink heeft hier wel oren naar, maar weet niet goed hoe hij dat tegen zijn vrouw moet vertellen. De ge volgen zijn niet van de lucht en het draait uit op een Middeleeuws duel. Sprankelende scènes zijn er het gevolg van. waarbij leuke rollen zijn toebe deeld aan Tomassina, de dochter van de schilderes en Hendrik-Jan en Jan-Hen drik, de tweelingzoons van de boer (door één persoon gespeeld), die voor een komische verwarring zorgen. Gege vens genoeg voor een spannende en verrassende ontknoping. De tweede opvoering zal zijn op zater dag 23 november, weer in het gemeen schapshuis 't Kloster. Uitg. adm.: Drij. Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten. Telefoon (04936) 2243. Red.: J. Daems, De Rossecker 4, Postbus 39, 5768 HK Meijel. Telefoon (04766) 2559. Postrekening 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten. Tarieven: ab. 1986 40,- per jaar, advertentiepag. 18 ct. per mm kolombreedte; tussentekst 2x; voorpag. 5x tarief. Inzenden kopij tot maandag 22.00 uur. Klachten bezorging 04936-2243. Zuidpoolgebied zal Greenpeace een basiskamp opzetten voor wetenschap pelijk onderzoek. Greenpeace hoopt hiermee de aandacht van de wereld te vestigen op de onherstelbare schade die aangericht kan worden als men de grondstoffen in de bodem van Antarcti ca gaat exploiteren. Deze hele expeditie gaat zeker 2 miljoen gulden kosten. Een deel van de opbrengst van de actie zal hiervoor worden gereserveerd. Wij hopen dat u de Greenpeace-actie zult ondersteunen en aan de kinderen uw machtiging zult meegeven. Bij voorbaat heel hartelijk dank, ook names Greenpeace. Als u nog vragen hebt kunt u terecht op school tijdens de actie-uren. Team Basisschool St. JOSEF 2. Samenhangend gehandicaptenbe leid. Korte inleiding door G. Gommans, projectleider van de Stichting Inte gratie Gehandicapten Noord-Lim burg. 3. Gedachtenwisseling. 4. Oprichting gehandicapten-platform Meijel. Het ligt in de bedoeling dat een groep van 7 tot 9 personen ge vormd wordt. 5. Werkprogramma van het platform. 6. Rondvraag en sluiting. Sluiting: uiterlijk 21.30 uur. IEDERE BELANGSTELLENDE IS HARTELIJK WELKOM TIJDENS DEZE BIJEENKOMST. Red. De voorbereidingen voor de Boeren bruiloft 1986 zijn reeds in volle gang. Carnavalsvereniging 'De Kieveloeët' heeft Badmintonclub 'Boemerang' en de K.P.J. bereid gevonden, de organi satie van dit traditionele dorpsfeest op zich te nemen. Zij zullen proberen er op carnavalsdins dag II februari 1986 iets onvergetelijks van te maken. Op zaterdag 18 januari a.s. zal het boe renbruidspaar tijdens het Oud-Wijven- bal in ondertrouw gaan in een sfeervolle feestzaal Pluijm, gevuld met aanstaan de bruiloftsgasten. Reserveer deze dagen alvast; iedereen is bij deze reeds van harte uitgenodigd. Werkgroep 'Boerenbruiloft 1986' Op zaterdag 26 okt. a.s. organiseert vo gelvereniging 'Meijels Pracht' weer de traditionele kienmiddag voor alle oude re mensen in de soos van het bejaarden huis. Wij hopen dat weer velen zullen komen zoals in de afgelopen jaren. Voor leuke prijzen zal weer gezorgd worden en natuurlijk zal de hoofdprijs weer een prachtige vogelkooi met kana rie zijn. Als u om 14.00 uur aanwezig bent kunnen wij samen zorgen voor een gezellige en sfeervolle middag. Bestuur 'Meijels Pracht' Tijdens het Bondsconcours dat afgelopen zondag in Cultureel Centrum 'de Haandert' in Tegelen gehouden werd, heeft Harmonie Eendracht 'n prima prestatie geleverd door in de Afdeling Uitmuntedheid 315 punten te behalen. Dat was niet alleen goed voor de felbegeerde promotie naar de Ere-afdeling, maar tevens wisten de Meijelse muzikanten beslag te leggen op 'n beker die beschikbaar was gesteld door de gemeente Tegelen voor het korps dat het hoogste aantal punten op deze dag van de jury kreeg. Onder leiding van Henri Adams speelde de Harmonie achtereenvolgens 'Fantasie voor Blaasorkest' van Koumans en 'Punchinello'. De vertolking van deze werken was zodanig dat men de Harmonie uit Born 6 punten voor kon blijven en zo met de hoogste eer ging strijken. Uiteraard was het daarna feest in clublokaar Pluijm, waar de promotie naar de Ere-afdeling, de afdeling waar de Meijelse Harmonie nog nooit speelde, tot in de kleine uurtjes gevierd werd. Harmonie, van harte proficiat!! Red Aanstaande dinsdag 29 oktober, is er een bijeenkomst belegd, tijdens welke de initiatiefnemers, te weten Dhr. L. Bruynen, Dhr. J. Basten, Mevr. M. Basten-Verhaag en Mevr. Bots-Op het Roodt, zullen proberen te komen tot de oprichting van een Gehandicapten-Platform in onze gemeente. Alle be langstellenden voor dit werk zijn welkom tijdens deze bijeenkomst, die om 19.30 uur begint en in gemeenschapshuis 't Kloster gehouden wordt. Zaterdag 26 oktober zal Toneelvereniging C.O.M. voor de eerste keer het blijspel: 'Zo'n heerlijk huisje buiten' opvoeren. Voor de uitvoering die om 20.00 uur in gemeenschapshuis 't Kloster begint zijn nog kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar bij boekhandel Coolen-Pluijm en in het gemeen schapshuis. De entree voor deze avond gezelligheid bedraagt 6,- p.p.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1985 | | pagina 1