Maandag 9 september: start werkzaamheden reconstructie Dorpsstraat Klas 2c: Sportklas '85 Den Doelhof Volks petitionnement V akantiekalender Meijelse Ondernemers Installatie Burgemeester Kirkels tot waarnemend burgemeester van Kessel WOENSDAG 4 SEPT. 1985 41E JAARGANG NO. 36 ENIG ONGEMAK ONVERMIJDELIJK MAATREGELEN KOSTEN WEEKBERICHT VEER MEUEL Uitg. adm.: Drij. Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten. Telefoon (04936) 2243. Red.: J. Daems, De Rossecker 4, Postbus 39, 5768 HK Meijel Telefoon (04766) 2559. Postrekening 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten Tarieven: ab. f 39,- per jaar, advertentiepag. 18 ct. per mm kolombreedte; tussentekst 2x; voorpag. 5x tarief. Inzenden kopij tot maandag 22.00 uur. Klachten bezorging 04936-2243. A.s. maandag, 9 september, zal een aanvang gemaakt worden met de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in het kader van de recon structie van de Dorpsstraat. De werkzaamheden bestaan globaal genomen uit twee onderdelen, nl. het vernieuwen van het gehele hoofdriool en het aanbrengen van een nieuwe bestrating. Onlangs hebben de mensen van de Ge meentelijke Dienst Openbare Werken met de aanwonenden van de Dorps straat een gesprek gehad. In dat ge sprek werd een uitvoerige uiteenzetting gegeven over de planning van de werk zaamheden, die verricht moeten wor den. Zoals reeds in de aanhef vermeld werd, zal het gehele hoofdriool vervangen worden. Dit dient te gebeuren vanaf het laagste punt en tengevolge daarvan zal begonnen worden met de uitvoering van het werk vanaf de Kalisstraat. In de eerste fase, die ongeveer drie we ken duurt, zal gewerkt worden tot de kruising met het Pater Willemsplant soen. In die drie weken zullen het hoofdriool en de huisaansluilingen van het riool aangelegd worden. Als die werkzaamheden in dat gedeelte afge rond zijn (rond 1 oktober dus) wordt vanaf de Kalisstraat begonnen met het aanleggen van de nieuwe bestrating. Vanaf 1 oktober zal eveneens gewerkt gaan worden aan het rioolstelsel vanaf de kruising met het Pater Willemsplant soen tot aan de kruising met de Jan Truijenstraat. Ook voor dit riolerings werk wordt ongeveer drie weken uitge trokken. Het werk aan de bestrating loopt door tot ongeveer 1 december. Vanaf die datum is de gehele recon structie voltooid, als de weersomstan digheden tenminste niet voor opont houd zorgen. Na 1 december volgen dan nog slechts kleine werkzaamheden 2 t/m 7 september: Dames- en Heren kapsalon Korsten. 2 t/m 7 september: Schildersbedrijf Doensen. 2 t/m 10 september: Boetiek 'In de Dör- repstraat'. 2 t/m 7 september: Fons Kupers, Dorps straat 30. 2 t/m 14 september: Kuepers Tweewie- Iers, Hagelkruisweg 14. in het kader van de afwerking. Uiter aard heeft de uitvoering van de werk zaamheden tot gevolg dat er ongemak ken ontstaan voor het verkeer in de Dorpsstraat. Met name in de periodes dat gewerkt wordt aan de vernieuwing van het rioolstelsel zal enige overlast voor de aanwonenden en voor het win kelend publiek onvermijdelijk zijn. Gedurende de tijd dat de werkzaamhe den uitgevoerd worden zal de Dorps straat voor het doorgaande verkeer ge stremd zijn. Dat zal eveneens het geval zijn voor het bezorgend verkeer en voor de auto's van de mensen die gaan win kelen in de periode dat de Dorpsstraat ontoegankelijk zal zijn i.v.m. de aanleg van de riolering. Volgens een woord voerder van de Dienst Openbare Werken zal er echter naar gestreefd worden om zowel voor het bezorgend verkeer als voor het winkelend publiek zolang mogelijk een doorgang te hou den. Natuurlijk verdient het aanbeve ling om gedurende de tijd dat de recon structie van de Dorpsstraat plaats vindt deze straat met de auto zo veel mogelijk te mijden. Wat de bevoorrading van de winkels aan de Dorpsstraat betreft is met de ondernemers daar afgesproken dat ge probeerd zal worden om in onderling overleg de problemen die komen zo goed mogelijk op te lossen. Tenslotte kan nog vermeld worden dat de busroute enigszins gewijzigd is zo lang de doorgang van de Kalisstraat naar de Molenstraat gestremd is. De busroute loopt in die tijd via de weg 'In de Haag'. Dat houdt eveneens in dat de bushalte aan de Kalisstraat dan enige tijd verplaatst wordt naar de omgeving van de kruising Kalisstraat/In de Haag. De totale kosten van de uitvoering van de reconstructie van de Dorpsstraat be lopen 760.000,-. De uitvoering ge beurt door de Firma Versluys Limburg, terwijl de begeleiding van het gehele werk door de Gemeentelijke Dienst Openbare Werken zal gebeuren. Red. Volks petitionnement Vanwege het ontzagwekkend gevaar, dat alle mensen en de hele schepping bedreigt, willen wij iedereen dringend vragen steun te geven aan het volkspeti tionnement! Hierin verzoekt u regering en parlement om in Nederland geen kruisraketten te plaatsen. Onze diepste overtuiging verzet zich tegen het mon sterlijke onheil, dat deze bewapening nu al teweeg brengt. Onze vrijheid mag niet met zulke duivelse, alles vernieti gende, wapens verdedigd worden. De prijs die zo voor onze vrijheid be taald moet worden vinden wij te hoog en aanvaarding van deze prijs zou ons beroven van onze elementaire gevoe lens van menselijke waardigheid. Bij sommige mensen leeft de gedachte Aanstaande vrijdag 6 september wordt burgemeester Kirkels geïn stalleerd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Kessel. Na een Eucharistieviering wordt een buitengewone raadsvergade ring gehouden tijdens welke de installatie plaats vindt. Aansluitend wordt van 20.00 tot 21.30 uur in het gemeenschapshuis aan de Markt in Kessel een receptie gehouden. Tijdens deze receptie kun nen de Kesselse inwoners kennis maken met hun nieuwe burge meester. dat we alle bestaande en nog te plaatsen wapens nódig hebben om onze 'vrede' te handhaven. In Europa is immers al 40 jaar vrede. De vraag is echter of deze vrede in Europa er is dankzij of on danks de bewapening. Feit is dat het huidige tempo van de bewapening steeds sneller gaat, zijn eigenlijke doel (het handhaven van vrede) voorbij streeft en hopen geld verslindt. De vraag is of dit geld niet beter besteed kan worden en onze energie zich niet beter kan richten op verdere samenwer king om zo de vrede te behouden. Laten wij ons aansluiten bij Noorwegen, De nemarken, IJsland en Griekenland, die voor een kernwapenvrije zone zijn. Help dus mee aan de massale steun voor het volkspetionnement! Zorg ervoor dat alle huisgenoten, die zich een mening kunnen vormen, de steunkaart die u deze week ontvangt ondertekenen. Wij zullen vanaf zater dag 7 september 11.00 uur de kaarten bij op komen halen. Onze ophaalaktie loopt tot en met za terdag 14 september. De jongerenvie ring zal op deze dag in het teken van vrede staan. Ook zal dan in het gemeen schapshuis een 'vredescafé' ingericht worden. (Op de viering en het 'vredes café' zullen wij in het Weekbericht van volgende week terugkomen.) Iedereen die nog mee wil helpen om de kaarten huis aan huis op te halen kan zich, evenals de mensen die zich al op gegeven hebben, op zaterdag 7 septem ber om 10.00 uur in het gemeenschaps huis melden, waar zij verder geïnfor meerd zullen worden. Werkgroep Volkspetitionnement m y* x— y. Ww' 'V .v - 'Zelf een hamburger bouwen'. Vrijdag voor 'Meijel-kermis' is per traditie de sportdag op scholengemeen schap Den Doelhof. Even is dit jaar overwogen deze sportdag te verplaatsen naar een later tijdstip, omdat ze nauwelijks vier dagen na de late vakantie viel. De traditie overwon en de sportdag kwam helemaal in het teken te staan van de samenwerking binnen klasseverband. De winnaar zou een klas zijn: Sportklas '85. In zijn openingswoord zei directeur A. Winkelmolen dat Wodan en Donar voor goed weer zouden zorgen. Of het echter aan deze germaanse goden lag of aan het feit, dat Den Doelhof dit jaar haar 25-jarig jubileum viert, is niet be kend; in ieder geval was vrijdag 30 au gustus een van de stralendste dagen van 1985. Na het défilé (voor een jury langs) van de klassen, met mascottes en klasseher kenningstekens (keurige hoofddeksels, kleurige dassen, enz.) begonnen de leerlingen van de eerste twee leerjaren hun fietstocht naar Asten. In de bossen tussen Heusden en Liessel speelden zij fanatiek twee uitgebreide bosspelen: Stratego en Sandwichman. Speurders instinct, fantasie, spanning, lenigheid, alles was aanwezig naast sportiviteit en dorst. Gelukkig was de centrale post daar ook voorzien van frisse drank en verstandige appels. Tijdens die drie morgenuren was er ook volop sportiviteit bij school in de wed strijden volleybal, voetbal en basketbal van de derde- en vierdeklassers. Elke klas had voor elk van die drie sportspe len een team geleverd, dat tegen de jaargenoten een halve competitie speel de. Er was nauwelijks rust voor de steeds beter op elkaar ingespeelde teamgenoten, die vochten voor de eer van hun klas. Toen rond twaalf uur alle leerlingen op het schoolterrein genoten van de sfeer volle marktkraampjes met vruchten, slaatjes en broodjes rond de barbecues, werd uitgebreid de tussenstand bespro ken. Er was nog absoluut geen zicht op de uiteindelijke winnaar. Om kwart voor een vingen de laagste klassen hun wedstrijden aan, terwijl de ouderen naar de bossen trokken. Een werkloze dag was er slechts voor de EHBO-posten, die hooguit vijf keer een kleine bijstand moesten verlenen; gedeeltelijk een gevolg van het prettige weer waarbij de spieren soepel blijven. De leerlingen, de ouders die zoals steeds weer volop meewerkten en de medewerkers van school verzamelden zich even na vier uur op het grasveld achter de school, rond de organisatoren J. Voncken en L. Meulemans, om de uitslag te horen. J. Voncken vertolkte het algemene voldaan gevoel en dankte alle sportaktieven, medewerkers en hen die op een andere manier een bijdrage leverden, waarmee hij wel het geduld van het ijssnoepende publiek op proef stelde. In de uitslag waren berekend de winsten behaald bij de sport- en bosspe len, de jurywaarderingen van het défilé en de waarderingen voor het gedrag tij dens de fietstocht naar Asten. Toen hij de plaatsen 4 tot en met 14 had bekend gemaakt, zaten nog drie klassen in spanning. Klas lb werd derde met 129,7 punten, klas 3d was tweede met 130,4 punten en met slechts gering ver schil werd klas 2c (130,6 punten) Sport klas '85.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1985 | | pagina 1