Baby's stelen show tijdens zeskamp Heropening verkoophal 'De Oude Tram' Mededeling Jongerenkerk Rode Kruis - Welfare - Openstelling zelfbedienings ruimte postkantoor WOENSDAG 28 AUG. 1985 41E JAARGANG NO. 35 Uitg. adm.: Drij. Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten. Telefoon (04936) 2243. Red.: J. Daems, De Rossecker 4, Postbus 39, 5768 HK Meijel Telefoon (04766) 2559. Postrekening 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten Tarieven: ab. f 39,- per jaar, advertentiepag. 18 ct. per mm kolombreedte; tussentekst 2x; voorpag. 5x tarief. Inzenden kopij tot maandag 22.00 uur. Klachten bezorging 04936-2243. mm® I - UITSLAGEN ONTWIKKELING EN GROEI UITBREIDING VERKOOP TEGEN MARKTPRIJZEN WEEKBERICHT VEER T1EUEL Tientallen kleurrijk uitgedoste en vrolijk dollende baby's stalen afgelopen zaterdagmiddag de show tijdens de 6e Meijelse buurtenzeskamp. Bij het boxspel zaten de baby's samen in één grote kinderbox en moesten ze alle voorwerpen welke door de tegenpartij in de box werden gegooid, zo snel mogelijk weer buiten de box zien te krijgen. Dit werd bemoeilijkt doordat de bodem van de kinderbox bestond uit enkele spiegelgladde zeepbulten. Tij dens de baby-race werden de baby's o.a. voorzien van een schone luier en moest een fles voeding worden leeggezógen. Dit alles tot hilariteit van het aanwezige publiek, dat ondanks de minder gunstige weersomstandigheden toch nog uitgroeide tot een totaal van ruim 1500 mensen. Toen de 16 deelnemende ploegen onder muzikale begeleiding van schutter St. Nicolaas, rond kwart voor twee het wedstrijdveld optrokken regende het nog, maar direct na de openingswoor den van burgemeester Kirkels klaarde het op en bleef het de rest van de mid dag droog. Nadat burgemeester Kirkels van de door hem uit het waterbassin geviste blokken het woord "t is Kinder spel'... had geformeerd ging deze 6e Meijselse zeskamp onder dit spelthema van start. Als eerste werd gespeeld het spelonder- deel: 'blindemannetje...'. 5 geblind doekte spelers van elk team moesten na een aantal hindernissen, waaronder een zeepbult, zakjes water over een hoog gespannen net gooien. Teamgenoten, die plaats hadden genomen op een be wegend canvasdoek, moesten deze zak- Ook voor ons zit de vakantie er weer op en we starten vrijdag 30 augustus 's avonds om 19.00 uur weer met de re petities. Dan verwachten wij op de eer ste plaats al onze vaste leden. Maar om dat wij best nog meer mensen kunnen gebruiken, nodigen wij ook andere jeugdigen uit, om eens te komen luiste ren en mee te maken wat er binnen onze groep allemaal gebeurt. Als je een beetje kunt zingen (en dat kan toch bijna iedereen) en je hebt de lagere school verlaten, dan ben je van harte welkom. Misschien kom je dan tot de ontdek king, dat de Jongerenkerk eigenlijk meer is dan je zelf had gedacht. Het is niet alleen een club, die draait op alleen repetities en diensten verzorgen of een hoop verplichtingen. Ook wij houden van andere aktiviteiten, die bij ons dan ook volop aan bod zullen komen. Maar nogmaals, kom eens zelf met ons kennis maken en dat kan vanaf vrijdag, iedere week op onze repetities. Bestuur J.K. Meijel jes weer proberen op te vangen met een emmertje. Bij het spelonderdeel: 'pootje ba den...', een verkleedestafette, met o.a. steltlopen, vat rollen en steppen, haalde buurtvereniging Bemselkesvelt het ma ximale rendement uit de door hun inge zette joker, doordat ze dit spelonder deel wonnen en zodoende 32 punten konden bijschrijven. Een moeilijk spelonderdeel was 'bel letje trekken...' dat zich boven het wa terbassin afspeelde. Het 'blokkenstape- len', dat zich ook boven het waterbassin afspeelde, verliep daarentegen in een vlot tempo, (temeer als men bedenkt dat op dit 'rode-draadspel' van te voren niet geoefend was). 5 spelers van elke ploeg moesten proberen samen zo snel mogelijk het woord: 'ZESKAMP MEIJEL' te formeren met blokken. Deze blokken moesten, geklemd tussen de benen, overgebracht worden over het waterbassin en wel al slingerend aan een hangladder boven het water. Ten slotte moesten ploeggenoten d.m.v. een ronddraaiende wip de blokken ver der overbrengen naar de stapelplaats. Titelverdediger de Steenoven stak op dit spelonderdeel met kop en schouders uit boven de rest van het deelnemers veld (alle blokken over en alles juist geformeerd) en omdat ze ook nog de joker hadden ingezet behaalden zij het maximaal aantal punten van 32. Het spelonderdeel 'kievelen...' was het 'verrassingspel', dat pas tijdens deze zeskamp aan spelers en publiek werd bekend gemaakt. Snelheid, afgewisseld met kracht en concentratie, waren de verrassende elementen van dit spel, dat eveneens gewonnen werd door de Steenoveij, die 21 hoepels wist te verga ren, gevolgd door Pèrke met 13 hoe pels. Verrassend was ook de onver wachte komst van Simon Naaigaren, bekend van de televisieloterij 'Telelot'. Hij probeerde op zijn gebruikelijke wij ze de Zeskamp Meijel in het honderd te laten lopen, maar nadat hij op ludieke wijze en tot grote hilariteit van het pu bliek in het waterbassin was beland, droop hij letterlijk en figuurlijk af, on der luid applaus. Het spelonderdeel 'vier op een rij...' was door de combinatie van snelheid en denkwerk het absolute hoogtepunt van de Zeskamp Meijel 1985. 2 ploegen speelden tegen elkaar op één spelvak. De spelers moesten, klimmend over een kettingnet, zoveel mogelijk voor hun bestemde gekleurde schijven mee brengen, terwijl een ploeggenoot deze in één van de 42 vakken in het spelbord moest deponeren. De Ploeg die het eerst 4 schijven op een rij had (horizon taal, vertikaal of diagonaal) was win naar. Dit spel werd door de ploegen op voortreffelijke wijze gespeeld en voer de de spanning bij het publiek op tot een ware climax. De Flatstones wonnen dit onderdeel, gevolgd door de Beemd, Simonsbus en Dorpsstraat. Rond kwart over zes (een half uur later dan gepland) was de spanning bij de deelnemende ploegen om te snijden. Met slechts 1 punt verschil werd buurt vereniging Molenoord verrassende win naar, voor buurtvereniging de Steeno ven. Molenoord had zijn titel, naast een constante speelwijze, bovenal te dan ken aan zijn enorme bluf en goklustig heid... Want wat bleek... als enige ploeg hadden zij hun joker ingezet op het 'box-spel', een spelonderdeel dat zich kenmerkte als eei* puur gokspel, omdat de kleur van de voorwerpen van te voren wel bij de jury, maar niet bij de spelers bekend was. En laten ze nu dit onderdeel toch winnen en zodoende het maximale aantal van 32 punten beha len... Onder de muzikale klanken van schut terij St. Willibrordus (die een gedane afspraak bij St. Job in Leuken uitstel den om dit Meijelse dorpsfeest feeste lijk af te sluiten) mocht de voorzitter van de 'gezamenlijke Meijelse buurt verenigingen' de overwinningskrans met bijbehorende beker en door Paul Pluijnt geschonken wisselcup overhan digen aan een zichtbaar ontroerde teamleider van Molenoord, Eric van Heugten. 's Avonds werd de Zeskamp Meijel 1985 afgesloten met een zeer druk be zocht en gezellig zeskampbal in zaal Janssen-Jaspers. Hier werden nog en kele bekers uitgereikt o.a. de beker en de door mevr. v.d. Beuken-Simons be schikbaar gestelde wisselbeker voor de 'mooiste joker' aan buurtvereniging de Flatstones. De wisselbeker voor de 'sportiefste ploeg' beschikbaar gesteld door Het Dagblad voor Noord-Lim burg werd door dhr. Dré Schouwenberg persoonlijk uitgereikt aan buurtvereni ging de Dorpsstraat. De 'pechprijs' ging naar Mariet Hoe- bergen-Heldens van Molenoord, die di rect na de generale repetitie op vrijdag avond met ean acute blindendarmont- steking in het ziekenhuis moest worden opgenomen en geopereerd. Hoofd- scheidsrechter Gerard Klaassen stelde een beduusde Mariet hiervan op de hoogte in een directe telefoonverbin ding vanuit zaal Janssen-Jaspers met het Willibrordusziekenhuis in Deurne. Een luid en warm applaus vanuit de zaal onderstreepte nog eens dat iedereen het met deze keuze eens was. Mariet, veel beterschap en gauv^tot ziens in Meijel. Daarna werd er nog tot in de late uur tjes nagepraat maar vooral nagefeest over de ook nu weer bovenal geslaagde Zeskamp Meijel 1985. 15 't Regendrupke 63 pnt. 16 Pèrke 59 pnt. De mooiste joker: 1 Flatstones 107,5 pnt. 2 't Regendrupke 103,5 ont. 3 de Hoogen Ecker 100 pnt. 4 't Kringske 99,5 pnt. 5 Dorpsstraat 97 pnt. De sportiefste ploeg: 1 Dorpsstraat 189,5 pnt. 2 Pèrke 181,5 pnt. 3 't Regendrupke 181 pnt. De pechprijs Mariet Hoebergen-Heldens (Mo lenoord). 1 Molenoord 105 pnt. 2 Steenoven 104 pnt. 3 Bemselkesvelt 97 pnt. 4 Dorpsstraat 93 pnt. 5 de Donk 88 pnt. 6 Simonsbus 86 pnt. 7 Schoolstraat 84 pnt. 8 Flatstones 82 pnt. Hagelkruisweg 10 De Hoogen Ecker 81 pnt. 11 de Beemd 69 pnt. 12 Meulewiek 68 pnt. 13 't Kringske 67 pnt. 14 de Vossenberg 66 pnt. De vakantie zit er op. We gaan weer beginnen. Voor de vrijdag-deelnemers beginnen we op vrijdag 6 september. En voor de maandag-deelnemers is de eerste Welfare op maandag 9 septem ber. Tot ziens! De leidsters In verband met de kermis zal de zelfbe dieningsruimte in het postkantoor al leen tijdens de openstellingsuren van het postkantoor geopend zijn. Zaterdagmiddag 31 augustus zal deze ruimte om 12.00 uur gesloten worden. Maandagmorgen om 9.30 uur zal de ruimte weer opengaan. De openstel lingsuren van het postkantoor zijn on gewijzigd tijdens de kermisdageij. Woensdag 4 september a.s. zal burgemeester Kirkels de officiële heropening verrichten van Verkoophal 'De Oude Tram', gelegen aan de Trambaan. Om 19.00 uur vindt de heropening plaats en iedereen wordt daaraan aansluitend in de gelegenheid gesteld om het vergrote en gemoderniseerde onderkomen van deze verkoophal te komen bezichtigen. Uiteraard kan dat onder het genot van het bij dergelijke gelegenheden gebruikelijke natje en droogje dat u gaarne door het echtpaar Bertha en Jan Meevis, de drijvende krachten achter deze zaak, aangeboden wordt. Bij de start die verkoophal 'De Oude Tram' in november 1973 maakte was eigenlijk alleen nog maar sprake van een zeer provisorisch gebouwtje, nl. een soort garage, én een slaapkamer die fungeerden als huisvesting voor de ver- koopaktiviteiten. Daarin werd begon nen met de verkoop van textielgoede- ren tegen marktprijzen en ondanks de gebrekkige winkelvoorziening bleek deze formule duidelijk aan te slaan. In 1975 konden Bertha en Jan dat ook een stenen gebouw in gebruik nemen (vloeroppervlakte 36 m2) van waaruit de verkoop ging plaatsvinden. In deze ruimte werd tot voor kort ge werkt en daarin was onderdak voor een uitgebreid assortiment dat onder meer bestaat uit kostuums, spijkerbroeken, werkbroeken, stofjassen, overalls, da- mesjassen, damesjacks, herenjacks, he renregenjassen, damesbroeken, kin derjacks (vanaf maat 98) en kinder broeken (vanaf maat 122). Intussen was al in 1974 de Verkoophal 'De Oude Tram' een depot gevestigd van chemisch reiniging 'de Kim'. Ook deze afdeling is in de loop der jaren uitgegroeid tot een intensieve aktiviteit, die behalve het chemisch reinigen ook het reinigen van suede, van nappa (imi tatieleer) en van echt leer omvat. In 1979 voegde Verkoophal 'De Oude Tram' bovendien aan haar dienstverle ning toe de mogelijkheid tot het huren van machines voor het reinigen van ta pijten, vloerbedekking, bankstellen, autobekleding e.d. Wat deze laatste service betreft is het eveneens mogelijk dat Jan Meevis zelf op afspraak bij de klant het reinigingswerk komt verrich ten. Behalve dat werk is Jan ook op andere terreinen in de zaak aktief, on der meer bij het bezorgen en ophalen van de reinigingsmachines en van stoomgoed. Bertha Meevis-v.d. Steen doet sinds de oprichting van de zaak de winkel, die vanaf a.s. woensdag gehuisvest zal zijn in een sterk vergroot onderkomen. Het winkeloppervlak van 36 m2 is met 100 m2 uitgebreid en uiteraard bestaan daardoor betere mogelijkheden tot het voeren van een nog ruimer assortiment. Dat gaat gepresenteerd worden in een geheel nieuw, modern, interieur. Bo vendien heeft Verkoophal 'De Oude Tram' voor het aanbieden van de arti kelen nu de beschikking gekregen over een etalage. Ook is het aantal paska mers in de winkel tot drie uitgebreid, waarbij extra aandacht is besteed aan minder valide en oudere mensen door het creëren van één extra grote paska mer. Behalve de reeds aangehaalde aktivitei ten van Verkoophal 'De Oude Tram' heeft de klant daar verder de gelegen heid tot het laten doen van stoppage, het inzetten van ritssluitingen en het la ten verven van kleding. Ondanks de uitbreiding die tot stand gebracht is, is er één punt dat zeker niet gaat veranderen bij 'de Oude Tram', nl. de prijzen. De vanouds gehanteerde marktprijzen blijven ook nu gehand haafd. In de openingsweek (van 5 t/m 14 sept.) heeft Verkoophal 'De Oude Tram' bovendien diverse extra aanbie dingen: op alle kleding krijgt men 10% korting en voor het stoomgoed gelden gedurende deze dagen speciale voorde lige tarieven. Vooreerst echter nodigen Bertha en Jan iedereen uit voor het open huis dat woensdag 4 september van 19.00 tot 21.00 uur gehouden wordt. De ver koop, die stil zal liggen vanaf maandag 26 augustus tot en met woensdag 4 sep tember in verband met de herinrichting van de nieuwe winkel (stoomgoed kan in deze periode wel gebracht worden), zal hervat worden op donderdagmor gen 5 september. Ook dan hopen Ber tha en Jan Meevis u te kunnen laten profiteren van het vele en goedkope dat in Verkoophal 'De Oude Tram' gebo den wordt. Red.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1985 | | pagina 1