Genoten van harmoniemuziek Meijel nam afscheid van Kapelaan van Alst 5 Programma 4 mei herdenking 4 mei twee minuten om even bij stil te staan Belang tweede fietspad langs traject Meijel-Beringe aangetoond Avondopenstelling postkantoor Meijel INZAMELINGSACTIE GEBRUIKT PLASTIC IN ONZE GEMEENTE 11 mei Landelijke fietsdag. WOENSDAG 1 MEI 1985 41E JAARGANG NO. 18 NOOIT STANDPUNTEN AANGESCHERPT College vanG.S.! UEEKB ERICH T VOOR flEUEL Uitg. adm.: Drij. Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten. Telefoon (04936) 2243. Red.: J. Daems, De Rossecker 4, Postbus 39, 5768 HK Meijel Telefoon (04766) 2559. Postrekening 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten Tarieven: ab. f 39,- per jaar, advertentiepag. 18 ct. per mm kolombreedte; tussentekst 2x; voorpag. 5x tarief. Inzenden kopij tot maandag 22.00 uur. Klachten bezorging 04936-2243. 7 :7 77 x :ï:-:7:7 J 7 Vi'7 -7 T J 7, 7 7,7 J(':7''V 7 7--77' Zondagavond, 28 april. De zaal van het gemeenschapshuis zat gezellig vol mensen die een paar uur echt genoten van muziek. Jeugdharmonie 'Een dracht' en harmonie 'Eendracht' uit Meijel traden op, maar ook Harmonie kapel 'Excelsior' uit Rotterdam. Dit laatste korps maakte een minitoernee door Limburg, waarbij zaterdagavond in Heythuysen werd gemusiceerd. Het ging duidelijk niet om punten voor concours of toernooi, want zowel de muzikanten als de luisteraars wisselden regelmatig hun gezichtstrekken. Soms alle gezichten in de ernstige plooi van de kenner, dan weer getooid met de vrolijke lach om het plezier dat muziek kan bieden. De avond was gevuld met een gevarieerd programma, waarin zwaardere concourswerken afgewisseld werden met gemakkelijk in het gehoor liggende en swingende muziek. Jeugdharmonie 'Eendracht' toonde dat ze zondag 5 mei met vertrouwen kan deelnemen aan het Europees Muziek festival voor de Jeugd in Neerpelt (Bel gië). Onder leiding van Marcel van Bree, werden Lady, Mariëlles Ouvertu re en Symfonietta uitgevoerd. Het ver baast steeds weer dat deze groep jonge ren met een schijnbaar speels gemak, gespannen maar niet verlamd, de mu ziekwerken op een voor hun doen hoog niveau uitvoert. Succes in Neerpelt. Zoals vorige week aangekondigd, volgt hierbij het programma voor de Meijelse 4 mei viering op zaterdagavond a.s. bij het monument. Naast een passende muzikale omlijsting door de Harmonie *omvat het enkele voordrachten en een toespraak. In verband met landelijke tradities rond de dodenherdenking zal stipt om 19.45 uur worden begonnen. Iedereen is wel kom en kan deelnemen aan de krans- en bloemlegging. Het programma 19.45 u. Samenkomst (met muzikale opening); 19.50 u. Voordracht uit een Meijels oorlogsdagboek; 19.54 u. Muziek door de Harmonie; 19.58 u. Stilte (met de 'Last Post'); 20.00 u. Wilhelmus; 20.03 u. Toespraak door de burgemees ter; 20.06 u. Muziek door de Harmonie; 20.09 u. Voordracht van een gedicht; 20.12 u. Krans- en bloemlegging; 20.15 u. Afsluiting. 4-mei comité Harmonie 'Eendracht' begon met deze uitvoering aan de lange tocht door 1985. Op 12 mei wordt in Helenaveen deelge nomen aan het Peeltoernooi; in juni, september (Heythuysen en Wezemael in België) en oktober (Roggel) worden uitvoeringen verzorgd, voordat op 20 oktober in Baarlo het concours wacht. Daarnaast zijn er de optredens in Meij el (Koninginnedag, 50-jarige bruiloft, dodenherdenking enz.). Vooral La Bel le Helène, Punchinello en Moment for Morricone werden zeer goed en plezie rig ten gehore gebracht onder leiding van Henri Adams. De uitvoering van Solo de Concour en Lantasie voor Blaasorkest had nog niet die perfectie die er ongetwijfeld over enige maanden is. Verscheidene jonge muzikanten toonden zich na afloop niet tevreden over zichzelf, want zeiden ze 'op de re petitie ging het beter!'. Een prima in stelling om kritisch op jezelf te zijn, maar van een eerste uitvoering, die ove rigens zeer het beluisteren waard was, mag je niet het volmaakte verwachten. Dat moet bevochten worden. Boven dien waren er nog een paar andere za ken in het korps te bewonderen: het slagwerk dat enige jaren geleden nog door twee man bediend kon worden, was nu in handen van drie heren en drie dames (grote trom, pauken enz.) en het muziekstuk van Alfred Reed (Punchi nello) beleefde op deze avond zijn Ne- De avondopenstelling op donderdag van het postkantoor Meijel wordt i.v.m. Hemelvaartsdag verschoven naar vrijdag 17 mei a.s. De openstellingstijden zijn van 9.30 - 12.30 uur en Van 15.30 - 18.30 uur. derlandse première. Moed en inzet bij onze Meijelse muzikanten, die dit jaar zeker beloond zal worden. In het tweede gedeelte van de avond trad als gast op Harmoniekapel 'Excel sior' uit Rotterdam. Deze zeer gedegen muzikanten uit de Vaandelafdeling hadden na het concert in Heythuysen de smaak in het Limburgse te pakken en brachten onder leiding van Johan de Meij goede en ontspannende muziek. Hun programma begon met Athletic Festival March (1938), waarna drie zwaardere delen uit 'Les Biches' en de Shoutin Liza Trombone, waarin een ge weldig stukje solistisch optreden van drie trombones. Na songs uit de musical 'Cats', volgden melodieën uit James Bond 007 (menig dameshart klopte sneller) en Pink Panter. Dirigent Johan de Meij had diverse arrangementen met succes zelf gemaakt. Na deze ontspan nende en deskundig gebrachte klanken, dankte de Rotterdamse voorzitter voor de Limburgse gastvrijheid, dit onder strepend met de aanbieding van de mu ziek uit 'Cats' aan J. van Galen. The Circus Band was het muzikale slot van deze zeer geslaagde avond, met twee verschillende stijlen goede muziek. Zo wel de Meijelse als de Rotterdamse mu zikanten en dirigenten ontvingen de welgemeende dank van de applaudisse rende aanwezigen. H.W. NA TIEN JAREN r (Anthonie Donker) Het was niet in de stad, niet in het drukke verkeer. Daar waar het al stil was legde een stilte zich neer, die dieper was dan zwijgen, een stilte waarin men weer van de stervenden het hijgen kon horen, als weleer. Het was op de grote weg van Den Haag naar Amsterdam waar ik voor jaren fietste en tussen de kogels kwam. Daar lag weer dezelfde man in de greppel, op zijn mond, die op zoek, voor voedsel thuis, een dodelijk einde vond. Het eerste hield een volkswagen stil, vlak daarna kwam de tweede wagen tot stilstand, door hoger wil opgelegd uit die jaren. Daarachter stopte de truck, een schrille knars was te horen. Toen stonden wij met een ruk, in de eeuwigheid verloren. Uit: "De Nieuwe Stem" Aan het einde van de Eucharistievieringen van het afgelopen weekend werd door de Meijelse parochianen afscheid genomen van kapelaan L. van Alst die ruim 4,5 jaar in onze parochie werkzaam is geweest. In een toespraak bracht het Kerkbestuur dank uit aan de scheidende kapelaan voor het verrichte wérk in onze parochie en velen maakten gebruik van de geboden gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van kapelaan Van Alst. Tijdens de vieringen dankte kapelaan Van Alst voor de openheid waarmee de Meijelse mensen hem tegemoet getre den zijn. Hij wees daarbij eveneens op het feit dat hij heel erg plezierig in Meij el heeft mogen werken. Het Kerkbestuur gaf in de toespraak aan dat de benoeming in 1980 van kape- Op zondag 30 juni a.s. organiseert Camping "Frerichsoord" in samen werking met buurtvereniging "Bemselkesvelt" voor de 3e maal het beekfestijn. De gemeente Meijel heeft in samenwerking met Rega Kunststoffen B.V., gevestigd op Industrieterrein 5 te Helden-Beringe 'n eenma lige inzamelingsactie opgezet. Het doel van deze actie is om bekend heid te geven aan de voor het milieu gewenste verwerking van plastic. Het gaat daarbij zowel om plastic dat nog bruikbaar is, als om plastic dat voor verder gebruik niet meer geschikt is. Deze actie brengt voor degenen die eraan deelnemen geen kosten met zich mee. Na afloop van deze actie, dient men zelf zorg te dragen voor het afvoer van het plastic. Het is gezien de milieu-aspecten dan ook zeer aan te bevelen aan deze actie deelnemen. In de "Gemeenteru briek" kunt IJ verdere bijzonderheden over deze actie lezen. Red. Evenals voorgaande jaren bestaat het programma uit de onderdelen 'fierl-jep- pen' of beekspringen en het touwtrek ken in ploegverband met ploegen van 6 personen. Het beekspringen is afhankelijk van de deelname verdeeld in een dames- en een herenklasse. Er kan deelgenomen worden door personen vanaf 15 jaar. Het touwtrekken wordt verdeeld in een herenklasse en een gemengde klasse, waarbij de gemengde ploegen uit mini maal 2 dames dienen te bestaan. Deelname is mogelijk vanaf 15 jaar. Het inschrijfgeld voor het beekspringen bedraagt 2,50 per persoon en voor het touwtrekken 10,— per ploeg. Binnenkort krijgen de verenigingen de uitnodigingen en reglementen toege stuurd, waarna inschrijving kan plaats vinden, onder gelijktijdige betaling van het inschrijfgeld. Voor inschrijvingen alsmede voor in lichtingen kunt u terecht bij: Camping "Frerichsoord", Katsberg 30, Meijel, tel. 1975. - Hans Hunnekens, de Bemde 22, Meijel, tel. 3278. Wij als organisatie zien uw inschrijving met belangstelling tegemoet. laan Van Alst met enige gespannenheid tegemoet gezien werd, vanwege het feit dat hij zijn opleiding in Rolduc genoten heeft en dan word je al snel in een hokje geplaatst'. Over zijn Meijelse pe riode werd opgemerkt: 'U heeft nooit standpunten aangescherpt', terwijl zijn manier van werken getypeerd werd als: 'U werkte in alle rust aan de vele facet ten, welke in onze parochiegemeen schap om aandacht vroegen en vragen. Dit werk is zelden of nooit spectaculair maar wel erg belangrijk. In de niet hele maal voltooide eerste lustrumjaren hebben we u leren kennen als een inte ger, gelijkmoedig, rustgevend en diep gelovig mens. Iemand die uitstekend kan luisteren naar iedereen, die zijn verhaal aan u wilde vertellen. Zo is er tussen u en menige parochiaan een band gegroeid. Een band, die hopelijk blijft binden, ook al gaat u ons verla ten'. Dankwoorden voor het werk in deze parochie en 'n felicitatie met zijn nieu we benoeming besloten deze toespraak van het Kerkbestuur. Op zaterdag 11 mei wordt de jaarlijkse weerkerende Landelijke Fietsdag ge houden. Allemaal op de fiets om de be nen los te maken voor het nieuwe fiets- seizoen. Er zijn 127 routes uitgezet en op ruim 150 verschillende punten kan worden opgestapt. Het gaat hierbij om routes, die voor iedereen gemakkelijk zijn te rijden, zeker ook geschikt voor een gezinstochtje. Afgaande op de er varing van de voorgaande jaren worden weer énige honderdduizenden fietsers verwacht. Een deel van de opbrengst van de Landelijke Fietsdag is bestemd voor recreatieve voorzieningen voor ge handicapten. Zo werden in het verleden bijvoorbeeld een aangepaste kampeer auto, een twintigtal tandems, een spe ciale rolstoel-toilet-caravan en een ver- keersoefentuin uit de opbrengst bekos tigd. Traditiegetrouw valt de Landelij ke Fietsdag samen met de Nationale Molendaag en dat wil zeggen dat veel fietsroutes ook langs molens voeren, die als het even kan die dag in werking zullen zijn. Inlichtingen over de Lande lijke Fietsdag bij de ANWB- en VW- kantoren. Zoals wij reeds eerder berichtten is het Pfovinciaal Bestuur van Limburg tot de conclusie gekomen dat er wat dient te gebeuren aan de voorzieningen voor fietsers langs de weg Meijel-Beringe. In een brief aan het Meijelse gemeentebe stuur hebben Gedeputeerde Staten van Limburg onlangs het volgende kenbaar gemaakt: "Wij delen U mede dat het verkeers kundig onderzoek met betrekking tot de provinciale weg Kessel-Helden- Meijel het belang van een tweede fiets pad langs het traject Meijel-Beringe in tussen heeft aangetoond. Wij hebben naar aanleiding hiervan de aanleg van deze voorziening aan ons programma van noodzakelijk te realiseren wegen- werken toegevoegd". Het College van G.S. voegt aan deze mededeling toe dat het gezien het be schikbare budget in de sector verkeer en vervoer niet mogelijk is voor 1985 de door het College van onze gemeente gevraagde voorziening aan te leggen. "Bij de vaststelling van de prioriteiten voor 1986 wordt het onderhavige pro ject echter wederom in de beoordeling meegenomen", aldus het College van Gedeputeerde Staten. En nu is 't maar te hopen dat er volgend jaar wel geld is! Red.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1985 | | pagina 1