Derde Meijelse Houtzaag wedstrij den Aanmelden kleuters Meijel INZENDEN ADV. EN KOPIJ Zaterdag a.s. 19.00 uur zaal Pluijm Openbare Bibliotheek Meijel Blaaskapellenfestival 'Die Heimatkapelle' 1985 41E JAARGANG NO. 16 Telefoon (04936) 2243. Binnenkort is er weer gelegenheid tot het aanmelden van kleuters, die in augustus 1985 voor het eerst naar school mogen gaan. Ze moeten dan wel vóór 1 oktober 1985 vier jaar oud zijn. Deze aanmelding is centraal, dat wil zeggen dat alle kleuters aangemeld kunnen worden op de kleuterschool 'Aen den Mortel', Mortel 5. U wordt verwacht op maandagmiddag 22 april vanaf 15.30 u. tot 16.30 u. De aanmelding bij 'n leidster van de betreffende school, betekent niet dat uw kind op die school geplaatst wordt. U krijgt naderhand (plm. eind juni) bericht waar uw kind op school komt. Tot ziens op maandagmiddag 22 april in de kleuterschool 'Aen den Mortel'. Met vriendelijke groeten, Team kleuterschool 'St. Jozef Kerkveld 1, tel. 1489 Team kleuterschool 'Aen den Mortel' Mortel 5, tel. 1744 Mingelmoos l*v f m mr Zaterdag a.s. is het zover. Het spektakel gaat beginnen. Zaal Pluijm geheel aangepast in de sfeer van het festijn. Maar liefst een 26-tal koppels schreef in voor deelname. Een geweldig groot aantal dus, wat spanning en motivatie te top zal drijven, wdeze grote opgave bevestigt onze hechte Meijelse band! Het is duidelijk dat de Nico-Joekskapel u het nodige zal bieden. Zo is een wed strijdelement opgezet wat ieder tevre den zal stellen. Alle koppels komen royaal aan bod teneinde hun kwalitei ten te kunnen tonen, de tijden van alle rondes worden bij elkaar geteld. Het eindbeeld zal ons de zes snelste tijden geven, welke in de finale belanden. De finaleronde bestaat op z'n beurt uit vijf rondes waaruit de kampioenen Meijel se houtzagers zich zullen openbaren! De vijf beste koppels (10 deelnemers dus) wordt een prachtige beker aange boden, terwijl voor de snelste tijd van de avond een extra prijs beschikbaar is. Maar ook alle andere deelnemers wordt hen allen een mooie herinneringsschild je aangeboden. Dat wedstrijdzagen een vermoeiende bezigheid is, behoeft geen betoog. Daarom zal omstreeks 20.00 uur een korte pauze worden ingelast, waarin het officiële gedeelte plaats vindt. Ook dit jaar op symbolische wij ze uitgevoerd en wel door onze wethou ders Jac. Leenders en Harrie Smole- naars. Zulke prominenten zonder muzi kale steun is een onmogelijkheid. Onze eigen Meulenjoeks zal zorg dragen dat zij op hun benen blijven en in de pauze de muzikale omlijsting voor hun reke ning nemen. Ook de M.O.S. zal niet ontbreken en het festijn op band vast leggen. Het gehele wedstrijdgebeuren staat onder zeer deskundige leiding van jury Mart Joosten en Henk Willems. In nauwe samenwerking met de alom be kende speaker Wim Basten, welke het geheel, op ludieke wijze aan elkaar zal praten zullen zij het gebeuren in goede banen leiden. Het belooft een geweldig festijn te wor den, met deelnemers van de meest uit eenlopende kringen. Dat in Meijel nog een echt verenigingsverband bestaat is bewezen! Personen van jong tot oud hebben zich opgegeven. Vermeldens waard is wel dat zelfs prins Co met zijn echtgenote zich in de strijd zullen wer pen. Om de avond dan geheel compleet te maken zal vanaf de prijsuitreiking 'Min gelmoos' uit Hunsel en Teder vur zich' uit Meterik u op onbeschrijvelijke wijze amuseren. Wie hun eenmaal gezien heeft wil hen ongetwijfeld ook ditmaal niet missen. Dit moet u echt meege maakt hebben. Als onze lachspieren even tot rust komen, zal het gezaagde hout bij opbod worden verkocht. Met betrekking tot de wedstrijden ver zoeken wij alle koppels om uiterlijk 18.45 uur aanwezig te zijn. Bij binnen komst melden bij de jury voor het loten van het volgnummer. Het spreekt van zelf dat alle koppels een flinke aanmoe diging behoeven. Laat hun niet in hun hempje staan en moedig deze spontane deelnemers aan. Komt dit zien. U mag dit niet missen. Wij stellen uw aanwe zigheid ten zeerste op prijs en zullen zorg dragen voor een gastvrije ont vangst. De entree is geheel gratis. Tot zaterdag a.s. zaal Pluijm. U bent welkom! De Nico-Joekskapel Maandag 29 en dinsdag 30 april is de bibliotheek gesloten in verband met Koninginnedag. Kopij en/of advertenties voor het weekblad van woensdag 1 mei kunnen ingeleverd worden tot en met zondagavond 28 april in verband met Koninginnedag. Dus 1 dag eerder dan gebruikelijk uw bijdrage inleveren. Motorcrossclub Meijel is a.s. zondag 21 april gastheer voor de M.O. Neder land crossers die op het fraaie en snelle 'Vossenberg'-circuit in Meijel de strijd tegen elkaar gaan aanbinden in liefst zes verschillende klassen. Naar verwachting zullen ca. 260 rijders aan de start verschijnen met als hoofd schotel de 125 cc senioren die hun 3e wedstrijd gaan afwerken voor het Nederlands Kampioenschap. De klassen die aan de start verschijnen zijn: 125 CC junioren: De junior coureurs staan aan het begin van hun motorsport carrière. Veel Limburgse en Brabantse rijders komen in deze klasse aan de start met als favorieten de clubrijders Johan v.d. Laar, Jack Vestjes en Mart Hubens, die op eerdere wedstrijden dit seizoen al volop voor in het veld mee draaiden. 250 CC junioren: In deze klasse de meeste deelnemers. Ca. 70 renners zul len via series en een herkansing probe ren om een finale plaats te bemachti gen. Een uniek feit in deze klasse is dat er 5 broers aan de start verschijnen. Cor, Jan, Mark, Thijs en Jack Manders zijn allen lid van M.C.C. Meijel en zij' zullen samen met de clubrijders Ben Metselaars, Dré Vermeulen, Frits Snij ders, Wim Huyerjans en Frans Haazen --WEEKBERICHT VD OR MEUEL Uitg. adm.: Drij. Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten. Red.: J. Daems, De Rossecker 4, Postbus 39, 5768 HK Meijel Telefoon (04766) 2559. Postrekening 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten Tarieven: ab. f 39,- per jaar, advertentiepag. 18 ct. per mm kolombreedte; tussentekst 2x; voorpag. 5x tarief. Inzenden kopij tot maandag 22.00 uur. Klachten bezorging 04936-2243. proberen de bekers en de bloemen in Meijel te houden. 250 CC promotie: Een klasse die tussen de junioren en de senioren zit. Onge twijfeld zal de van de K.N.M.V. over gekomen M.C.C. Meijel-rijder Johan Wetser zijn visitekaartje afgeven. 500 CC promotie: Dit is een erg snelle klasse, met als favorieten Wolters (Sit- tard), Sommen (Ulvenhout), Rijkers (Landhorst), Rutjens (Ospel) en Piet Hoebergen (Meijel). DE SPEKTAKULAIRE ZIJSPANNEN Op het brede en met veel springheuvels opgebouwde 'Vossenberg'-circuit zul len de 'SIDE-CARS' zeker voor sensa tie gaan zorgen. De Nederlandse kam pioenen Theo v.d. Eijnden/Math Weij- ers (Someren) is de te kloppen combi natie. Zij zullen aan de start verschijnen op een 500 cc Honda zijspanmachine en gaan de strijd aan met de 1000 cc Yama ha's van o.a. Gerard v. Amsterdam - Toon de Wild (Uden), Adriaan en Maarten v.d. Leest (Oss), Gebr. Pear son (Boekei). Bij de zijspannen komen ca. 25 combi naties aan de start, waaronder 5 combi naties die lid zijn van de organiserende vereniging. HOOFDSCHOTEL DE 125 CC SENIOREN OM HET NEDER LANDS KAMPIOENSCHAP In deze supersnelle klasse zijn de favo rieten legio. Maar op de zware Vossen- berg zal de Vice-Westeuropese kam pioen Jacky de Bruyn de te kloppen man zijn. Verdere kanshebbers op ere plaatsen zijn vooral Bert v. Dooren (Weert), Stefan Schats (Mierlo), Peter Janssen (Neerkant), Cherar Scholten (Angeren) (Deze was winnaar van de 2e kampioenscross op 24 maart j.l. te Ne- derweert) en de clubrijder Henk Schroën uit Horn op zijn snelle Honda. De wedstrijden in Meijel beginnen 's morgens om 10.30 uur met de trainin gen gevolgd door de series in de junio renklassen. Om 13,.30 uur beginnen de officiële wedstrijden. De entree is aangepast. Kinderen tot 12 jaar hebben onder geleide gratis toe gang, van 12 tot 15 jaar betaalt men 5,- en volwassenen betalen 7,50. De prijsuitreiking is na afloop in de tent op het circuit. Circuit 'De Vossenberg' wordt vanaf alle invalswegen bepijld. Zoals u reeds maanden in de agenda heeft kunnen lezen, wordt op 27 en 28 april wederom het jaarlijkse blaaska pellenfestival van 'Die Heimatkapelle' gehouden. Dit jaar is de opzet iets ge wijzigd ten opzichte van voorgaande ja ren. De zaterdagavond is gereserveerd voor de Meijelse verenigingen met als sluitstuk een première voor onze regio. Op zondag 28 april kunt u enkele uit de regio bekende kapellen beluisteren. Dit alles wordt zoals vanouds gehouden in het 'Oranje Hotel' te Meijel. De zaal zal weer feestelijk zijn omgetoverd en voor de innerlijke mens wordt vanzelf sprekend gezorgd. In een volgende editie komen we op het festival terug met een uitgebreid pro gramma. We hopen u te mogen begroe ten op 27 en/of 28 april.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1985 | | pagina 1