WOENSDAG 13 FEBR. 1985 41e JAARGANG NO. 7 Uitg. adm.: Drij. Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten. Telefoon (04936) 2243. Red.: J. Daems, De Rossecker 4, Postbus 39, 5768 HK Meijel Telefoon (04766) 2559. Postrekening 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten Tarieven: ab. f 39,- per jaar, advertentiepag. 18 ct. per mm kolombreedte; tussentekst 2x; voorpag. 5x tarief. Inzenden kopij tot maandag 22.00 uur. Klachten bezorging 04936-2243. BELANGRIJK! BELANG RIJK! SLEUTELOVERDRACHT OPTOCHT WEEKBERICHT MD ER T1EUEL i iniilil i.i.i.i.ii.l kleine groepen (2 t/m 5 personen), en kelingen en kinderen. Opstellen van de optocht in de Chur- chilllaan en Bemde. Verder trekt de stoet door de volgende straten: Hagel- kruisweg, Donk, Hoek, Steegstraat, Kapelkesweg, Kerkstraat, Dorpsstraat, Molenstraat, Molenhaagweg, In de Haag, Kalisstraat, Trambaan, Jan Truijenstraat en dan ontbinding. De mensen die aan deze straten wonen, worden vriendelijk verzocht om hun au to of die van familieleden, waar de op tocht trekt die niet langs de weg laten te staan, vooral waar deze smal zijn en als er dan moeilijk langs te komen is met grote wagens. Dank u. Ieder jaar gebeuren er ongelukken tij dens, maar vooral na de optocht. Wij willen al het mogelijke te doen dit té voorkomen. Daarom enkele punten waaraan u zich moet houden. 1. De wagens moeten door bekwame chauffeurs bestuurd worden. 2. De deelnemers op de wagens die' snoep strooien, worden verzocht dit achter de wagens te göoien. De ou ders worden gevraagd hun kinderen erop te wijzen niet de hele route rondom de wagens te lopen die snoep strooien. Gun andere kinde ren die langs de route staan ook een soepje. 3. Houd een onderlinge afstand van 10 meter in acht en blijf achter elkaar rijden. Hierdoor voorkom je het te hard rijden van auto's enz. tussen wagens en groepen en je voorkomt ongelukken. 4. Het rijden met de karnavalswagen of voertuigen dient beperkt te blijven tot de tijd gelegen tussen een uur voor aanvang van de optocht en een uur na het tijdstip van ontbinding van de stoet. De politie zal hierop toezien. 5. Lest best: Hou het gekozen idee netjes. Tot slot wenst de gehele Kieveloeët u een plezierige en gezellige karnaval 1985 toe en vergeet niet de lijfspreuk van Z.D.H. Prins Co I: Van Stoep tot Pieél, 't is én gehieél. Alaaf. Z.D.H. Prins Co 1: Van Stoep tot Pieél, 't is én gehieél. Na de diverse geslaagde evenementen volgen komend weekend nog de drie dolle dagen. De Kieveloeët is al geruime tijd in de weer om alles tot in de perfectie voor te bereiden. We hopen dat u allen in de juiste sfeer bent om er samen een onvergetelijke karnaval 1985 van te maken. Prins Co, vorst, adjudant, raad van elf en de kapellen Heimatkapelle, Nico-Joeks en de Meule-Joeks zijn in hun beste conditie zodat u zich wat dat betreft geen zorgen hoeft te maken. Zij hopen u de komende dagen als zij aan het rondtrekken zijn ergens te kunnen ontmoeten. Ter vergemakkelijking volgt hier het volledige programma, zodat u ons te allen tijde kunt vinden. Vrijdag 15 februari 14.00 uur bezoek aan beide kleuter scholen. Zaterdag 16 februari 19.00 H. Mis met prins, vorst, adjudant, raad van elf, comité, jeugdprinses (in stuif), jeugdprins (schooljeugd); alle maal met hun gevolg. Muzikale omlij sting van deze H. Mis door de Heimat kapelle. Zondag 17 februari 14.00 uur optocht: 19.30 uur café Crins; 20.15 uur café Joppe; 21.00 uur hotel Janssen-Jaspers, prijsuitreiking optocht (niet voor de kinderen). Maandag 18 februari 14.30 uur gemeenschapshuis jeugdbal (schooljeugd) en prijsuitreiking optocht voor de kinderen; 15.30 uur café De Stoep; 16.15 uur café Mari; 19.00 uur gemeenschapshuis jeugdbal instuif; 19.45 uur café De Pannensjop; 20.30 uur café Op den Drink; 21.15 uur café Gommans-Simons. Dinsdag 19 februari 13.00 uur café Geris in verband met boerenbruiloft; 19.30 uur café Herwij nen; 20.15 uur hotel Ketels; 21.00 uur café Geris. Al deze rondgangen worden muzikaal omlijst door de Nico-Joeks en/of de Meule-Joeks. P.S. wijziging voorbehouden. Zaterdag 16 februari na de H. Mis wordt de Kieveloeët met het hele ge volg ontvangen door B. en W. in het gemeenschapshuis voor de sleutelover dracht. Hierbij worden alle kieveloeë- terinnen en kieveloeëters uitgenodigd. Zondagmiddag om 14.00 uur zal een bonte stoet door de Meijelse straten trekken. U doet toch ook mee? Num mers kunnen nog afgehaald worden tot zaterdag 16.00 uur (niet later!) bij schil dersbedrijf H. Doensen, Molenstraat 1. Laat uw kinderen de nummers afhalen, geef ze dan een briefje mee waar op staat waar het nummer voor bedoeld wordt en zet ook de naam erop en welk idee. Iedereen die deelneemt, ook de kinderen, wordt vriendelijk verzocht een onderlinge afstand van 10 meter aan te houden. Dit vergemakkelijkt het beoordelen door de jury en ook voor het publiek is het een mooiere aanblik. De nummers moeten duidelijk zicht baar gedragen of opgehangen worden, wilt u in de prijzen vallen. Voor een goede prijzenpot is gezorgd. De prijzen worden als volgt verdeeld: grote wa gens, kleine wagens, grote groepen. Prins Vincent I (Vincent Kranen) van de Kéjsjeut... Kéjsjeuters en kéjsjeuterinnekes, Wat was het een gezellige drukte afgelopen zondagmiddag in het gemeen schapshuis 't Kloster. Jullie hebben op een geweldige wijze gehoor gegeven aan onze uitnodiging om het Kéjsjeuteprinsenbal te bezoeken. Vele honder den kéjsjeuters en kéjsjeuterinnekes, de meesten vergezeld van hun ouders, hebben de kinderkarnaval vrolijk hossend op de muziek van disco 'De Rennende Duuvelkes' geopend. De spanning in de zaal was te snijden toen rond half drie Prins Co I met zijn gevolg van de Kieveloeët en Prinses Monique met haar gevolg van de Knaptoeët, samen met muziek van Nico- Joeks, de zaal binnentrokken. zal Prins Co I de kinderprijzen bekend maken van de grote Kieveloeëte- optocht. Verder is er een optreden van de Minirettes van de 'Méélse Dörskes', terwijl discotheek 'De Rennende Duu velkes' voor de rest van de middag zal zorgen voor goede karnavalsmuziek. Opper-kéjsjeutekletser Mart Rooijak- kers is ook weer aanwezig en zal een speciale wedstrijd 'wie is het mooist ver kleed' verzorgen... Jullie kunnen hier mee enkele mooie prijsjes winnen. De entree voor deze middag is 50 cent. Dinsdagmiddag 19 februari: Afsluitend Kéjsjeutebal, wederom in het gemeen schapshuis van 13.00 tot 15.00uur (hier na kunnen jullie eventueel nog naar de boerebruiloft gaan kijken). Discotheek 'De Rennende Duuvelkes' en Opper- kéjsjeutekletser Mart Rooijakkers zijn ook weer present. Tevens zal Prinses Monique, Vorst Johan en de raad van elf van de Knaptoeët een bezoek bren gen aan het Kéjsjeutebal. Verder is er een speciale stuif-es-in wedstrijd met enkele mooie prijsjes. Klapstuk op deze middag de optredens van de winnende groepen aan de play-back wedstrijd van Jong Nederland Meijel. De entree is ook nu weer slechts 50 cent. Tenslotte.denk aan de spreuk van jul lie eigen Kéjsjeute-Prins Vincent I en doe hem alle eer aan: mi de Kéjsjeut in de zaal, blieft de vloeër nie kaal... Alaaf... Kindervakantiewerk Meijel Aangekomen op de bühne voerde Opper-kéjsjeutekletser Mart Rooijak kers de spanning nog verder op, want 12 kéjsjeuten (de te onthullen raad van elf van de Kéjsjeut en de prins(es) stonden inmiddels al gereed. Een voor een wer den ze onthuld. Als voorlaatste Vorstin Wendy Nijssen en als laatste de Prins van de Kéjsjeut. Dit bleek Vincent Kra nen te zijn. Met een verrassend vlotte maidenspeech kreeg hij de hele zaal al direct plat. Ook zijn spreuk sloeg aan. Deze luidt: mi de Kéjsjeut in de zaal, blieft de vloeër nie kaal.En deze bleef de verdere middag ook niet kaal, want al dansend en hossend werd de middag verder doorgebracht. Afwisselend wa ren er optredens van Giel en Toon, de Petazzies, Herman en Jan en de groep 'Fozje', die allen hu karnavalsliedje 1985 ten gehore brachten. Het verdere Kéjsjeute-programma ziet er als volgt uit: Zaterdagavond 16 februari: Prins Vin cent I, Vorstin Wendy en de Kéjsjeute raad van elf zullen a.s. zaterdagavond de karnavalsmis bijwonen, samen met de Kieveloeët, de Knaptoeët, de Hééj- mèèjers en 'Die Heimatkapelle'. Aan sluitend is de sleuteloverdracht in het gemeenschapshuis aan Prins Co I. Maandagmiddag 18 februari: Groot verkleed Kéjsjeutebal in het gemeen schapshuis van 14.00 tot 16.00 uur. De Kieveloeët samen met de Nico-Joeks zullen dan ook een kijkje komen nemen en samen met jullie meehossen. Tevens

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1985 | | pagina 1