Ex-Wethouder van Dessel: Ridder Oranje Nassau J In kerstweek f geen Weekbericht!!!! Meer duidelijkheid over Centraal Antennesysteem Win een vakantie-weekend voor het hele gezin!!! Grote Liedjesavond van de C.V. De Kieveloeët in Gemeenschapshuis 't Kloster WOENSDAG 5 DEC. 1984 40e JAARGANG NO. 49 Woensdag 28 november is Bertus van Dessel benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn vele verdiensten voor de V.A.N. én voor de gemeenschap Meijel. De ridderorde werd hem opgespeld bij gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de Vereniging van Automatenhandelaren in Nederland. 10 JAAR VOORZITTER STAATSSECRETARIS PERSOONLIJK AANWEZIG ONTWIKKELINGEN CONCLUSIES WEEKBERICHT VB OR MEUEL Uitg. adm.: Drij. Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten. Telefoon (04936) 2243. Red.: J. Daems, De Rossecker 4, Postbus 39, 5768 HK Meijel Telefoon (04766) 2559. Postrekening 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten Tarieven: ab. f 39,- per jaar, advertentiepag. 18 ct. per mm kolombreedte; tussentekst 2x; voorpag. 5x tarief. Inzenden kopij tot maandag 22.00 uur. Klachten bezorging 04936-2243. Kasteel Maurik te Vught bood op de bewuste woensdag onderdak aan de V.A.N.die aan hun jaarvergadering een afscheidsreceptie gekoppeld had den, omdat Dhr. van Dessel te kennen had gegeven zijn voorzitterschap, dat hij 10 jaar bekleedde, wenste te beëin digen. In die 10 jaren groeide de Ver eniging Automatenhandelaren Neder land uit van 'n organisatie met 35 leden (van de toentertijd bestaande 300 be drijven) naar 'n aantal van 330 leden op 400 bedrijven in 1984. Voorzitter Van Dessel was in dat groeiproces 'n groot stimulator en bereikte dat de organisa tie ook in financieel opzicht n krachtige organisatie werd. Bovendien was in deze jaren het streven gericht op het uit de illegale sfeer halen van de speelautomaten door het stellen van nadere voorwaarden en door het werken aan een goede wettelijke rege ling. Het feit dat die wettelijke regeling er aan zit te komen is één van de werk zaamheden waarvoor Dhr. van Dessel zich bijzonder ingezet heeft. De Twee de Kamer is al akkoord gegaan met de ze nieuwe wet en de verwachting is dat ook de Eerste Kamer binnen 'n half jaar die wet zal aanvaarden. In die wet zijn duidelijke regels gesteld voor de speel automaten. wat er onder meer in gere sulteerd heeft dat het IJkwezen keurin gen zal gaan uitoefenen ter controle van het bepaalde in de wet. Volgens Dhr. van Dessel is het gelukt de overheid te overtuigen van het feit dat de V.A.N. streefde naar het toestaan van spelen op een aanvaardbare automaat als amuse- mentsspel en dat 'n wettelijke regeling daarin nodig was ter bescherming van de consument tegen de automaat. Het feit dat Staatssecretaris Van Zeil van Economische Zaken persoonlijk naar Vught was gekomen om Dhr. van A.s. zondagmiddag vindt de grote trekking plaats van de St. Nicolaas-aktie van de Meijelse Ondernemers. Om 14.00 uur zal de Edelachtbare Heer Kirkels, Burgemeester van Meijel, bekend ma ken wie de gelukkige winnaars zijn van een prijzenbedrag van maar liefst 8000,-. Totaal zullen 126 prijswinnende loten worden getrokken te weten: lx 500,-, lOx 250,-, 15x 100,-, 40x 50,- en 60x 25,-. BOVENDIEN ZAL EEN VAKANTIE-WEEKEND IN EEN 6- PERSOONS BUNGALOW WORDEN VERLOOT ONDER DE ■AANWEZIGEN. Deze prijs wordt beschikbaar gesteld door de Rabobank te Meijel, UW REISBUREAU BIJ UITSTEK!! Iedere bezoeker aan de trekkingsmiddag, groot of klein, loot tevens mee naar prachtige prijzen in natura die ook door de Meijelse ondernemers beschikbaar zijn gesteld. Al met al beslist de moeite waard a.s. zondag naar zaal Pluijm te komen!!! Dessel z'n ridderorde te komen opspel den is een duidelijke blijk van het feit dat ook in Den 1 laag zijn werk hogelijk gewaardeerd is. Dhr. van Dessel daar over: "Het feit dat de staatssecretaris persoonlijk is gekomen hebben wij ge zien als 'n daad van erkenning in onze branche. Vele van mijn collega's zijn daar verschrikkelijk blij mee". Uiteraard is in deze koninklijke onder scheiding ook uiting gegeven aan het werk dat Dhr. van Dessel in en voor de Meijelse gemeenschap gedaan heeft. Daarvoor werd hem in november 1983 al het ereburgerschap van onze ge meente verleend. Red. Omdat Kerstmis dit jaar midden in de week valt Eerste en Tweede Kerstdag resp. op dinsdag en woensdag) is het onmogelijk om in die week 'n uitgave van het Weekbericht te laten verschijnen. Daarom is gekozen voor de volgende regeling wat het verschijnen van het Week bericht betreft in de laatste weken van 1984: Op 19 december zal 'n zogenaamd dubbelnummer verschijnen, waar in mededelingen, aankondigingen en advertenties voor twee weken opgenomen zullen worden. OP WOENSDAG 26 DECEMBER VER SCHIJNT GEEN WEEKBERICHT. Op woensdag 2 januari komt het eerste nummer van de nieuwe jaargang uit. De sluitingstermijn voor kopij en advertenties voor het Weekbericht van 2 januari dient echter i.v.m. Nieuwjaarsdag vervroegd te worden naar zondagavond 30 december. 19 DECEMBER LAA TSTE NUMMER VAN HET WEEKBERICHT IN 1984!!! r Uitgever en Redactie. Tijdens de werkvergadering die de gemeenteraad afgelopen week hield, was onder meer het Centrale Antennesysteem onderwerp van gesprek. De aan leg van een dergelijk systeem voor het Bestemmingsplan Molenhaagveld II werd tijdens de vorige raadsvergadering aangehouden, omdat er nogal wat vragen waren waarop geen duidelijk antwoord gegeven kon worden. Die duidelijkheid is er na de gehouden werkvergadering waarschijnlijk wel. Wat de toekomst betreft is er wat Cen trale Antennerichtingen betreft nogal wat te verwachten, zo bleek uit "n des kundige toelichting door Dhr. van Beek van Philips. Daarbij werd gesproken over de soorten systemen, over de ver wachte ontwikkelingen m.b.t. sate- liet-t.v. en abonnee-t.v. en over het aantal zenders dat in de toekomst op 'n Centrale Antenne-installatie te ver wachten is. 'n Duidelijk gegeven daarin blijkt te zijn dat het aantal aangesloten abonnees op de Centrale Antenne be paalt welke mogelijkheden erzijn öp de antenne, het hart van 'n dergelijke voorziening. Wat de Meijelse systemen betreft werd opgemerkt dat het aansluiten van de beide bestaande systemen (Hagelkruis- veld en Molenhaagveld) op één mast de voorkeur verdient, omdat 'n koppeling van deze systemen goedkoper is dan het treffen van bepaalde voorzieningen op beide antennes. Dat zou wel inhouden dat er 'n zwaardere mast geplaatst dient te worden en dat bovendien een opti male antenne-plaats gekozen wordt. Ook werd duidelijk dat het ongewenst is, gezien de daaraan verbonden kosten van het graafwerk, in het bestemmings plan Molenhaagveld II niet alle wonin gen aan te sluiten of de mogelijkheid te geven op 'n later tijdstip aan te sluiten. Op de vraag of men iemand kan ver plichten om deel te nemen werd door Dhr. van Beek geantwoord dat die vraag eerder bij de gemeenteraad ligt dan bij hem. M.a.w. de gemeenteraad bepaalt dat. Aan het eind van de bespreking over dit punt konden de conclusies getrokken worden. Samengevat kwamen die op het volgende neer: De gemeenteraad heeft in het verleden besloten om Cen- rale Antenne aan te leggen en dat heeft konsekwenties. Daarbij is .de verplich ting ontstaan om 'n goed signaal te leve ren. Wil men in de toekomst meer kun nen bieden dan is het zaak dat de te maken kosten over zoveel mogelijk abonnees verdeeld kunnen worden. Wat het nieuwe woongebied betreft is het zo dat de mensen die daar gaan wo nen 'n investering moeten doen en me de daarom denkt men ook aan het tot stand brengen van deze voorziening in Molenhaagveld II. In de toekomst zal tevens bepaald worden wat de behoefte van de aangeslotenen is. Zou de FM- ontvangst verbeterd moeten worden, dan is men van oordeel dat daarvoor 'n investering gedaan moet worden. Bo vendien zal 'n beslissing genomen moe ten worden over het handhaven van twee masten of het koppelen van de beide bestaande systemen aan één mast. 'n Verbetering van de FM- ontvangst zou daarbij al de keuze voor één mast inhouden, aangezien de in vestering die daarvoor nodig is 20.000.—) onmogelijk aan beide an tennes gemaakt kunnen worden. Ten- slótte werd opgemerkt dat in het Hagel- kruisveld 'n keer het net vervangen zal moeten worden, gezien de toekomstige mogelijkheden en de verbeterde kwali teit van de huidige systemen. Dat kan gerealiseerd worden zonder hogere kosten voor aangeslotenen, omdat het bestaande net bijna afgeschreven is. Red. Zaterdag 8 dec. grote liedjesavond van C.V. De Kieveloeët in de grote zaal van gemeenschapshuis 't Kloster. Er zijn 12 liedjes ingeschreven die wor den begeleid door maar liefst 3 kapellen en 2 orkesten. Dan zijn er nog kandidaten die zorgen voor eigen begeleiding. De volgende kandidaten zullen deelne men (in volgorde van inschrijving): 1. De Hepies (W. Beeks, J. Beeks, G. van Eyk), begeleiding de Tesnuzzikke, liedje "De Sjravelzak" 2. De Nicojoeks (W. Hendriks), eigen begeleiding, liedje "Karnaval vur jong en awd". 3. H. Betting/J. Ghielen: begeleiding The Dandy Band, liedje "Ons Truu". 4. L. Berben: eigen begeleiding, liedje, "Ut Bloaslied". 5. De Meulejoeks (J. Nijssen), eigen begeleiding, liedje "De Foekuspot". 6. Duo Mis (M. en S. Winkelmolen) begeleiding piano en foekuspot, liedje "De Foekuspot". 7. De Petazzies (G. Hoex, P. Hoex, T. Janssen, H. v. Zuylen, L. Cuypers), begeleiding Die Krainer Spatzen, liedje "De Pieëlland Polka". 8. 't Beemdkwartet (I. Ghielen, J. Schijven, P. Stammen, W. Hoeber- gen), begeleiding The Dandy Band, liedje "We léve mer ene kieër". 9. W. Ghielen, begeleiding Dinner, liedje "Méél op zin gekst". 10. G. Schijven/T. Leeuwerik: begelei ding Kwartaal, liedje 't is toch urn te beuke". 11. Fosje (M. v.d. Beuken, E. de Bruyn, T. Ghielen, M. Rooyakkers, F. Strijbos, K. Verstappen), begeleiding Die Krainer Spatzen, liedje "Ik vuul me zweve". 12. De Rennende Duvelkes (G. Ghie len, F. Brummans, J. Flipsen, J. Cree- mers, C. v. Goor, M. v. Goor) eigen begeleiding, liedje "Van de Siem tot bij Crins". De technische leiding berust bij L. Si mons. Op het einde van de avond zal de voorzitter van een 7-koppige jury bekend maken wie in het bezit is geko men van de Kievelprijs 1985. De kandi daten zullen om 19.30 u. loten voor de volgorde van optreden. Na de wedstrijd zullen nog verschillen de kapellen en orkesten zorgen voor de juiste stemmingsmuziek. Gezien de in zendingen en begeleidingen zal het een spannende en gezellige avond worden. Aanvang van de wedstrijd 20.00 u. pre cies. Zaal open 19.00 u. en de toegang is geheel gratis. C. V. De Kieveloeët

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1984 | | pagina 1