Hoe denkt de consument over de winkelvoorzienin in Heropening Electrospeciaaizaak Ondernemersvereniging Meijel houdt grandioze St. Nicolaasaktie met maar liefst 8.000,- aan prijzen INZENDERS KOPU EN ADVERTEERDERS ATTENTIE! WOENSDAG 14 NOV. 1984 40e JAARGANG NO. 46 TT OMVANG VAN HET AANBOD KOOPGEDRAG WAARDERING VAN DE WINKELCENTRA WAARDERING VAN KENMERKEN OUDSTE ELECTROTECHNISCHE ZAAK MODERNISERING CONCLUSIES WEEKBERICHT VOER tIEUEL Uitgave en adm.: Drukkerij Mennen, Postbus 14, 5720 AA Asten. Telefoon (04936) 2243. Red.: J. Daems, De Rossecker 4, Postbus 39, 5768 HK Meijel Telefoon (04766) 2559. Postrekening: 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten Tarieven abonnement f 38,- per jaar, advertentiepag. 18 ct. per mm kolom breedte. Inzenden kopij tot maandag 22.00 uur. Bezorging Nel Berkers, tel. 04766-2251. In januari 1984 is een onderzoek ingesteld naar het gebruik en de beoorde ling van de winkelvoorzieningen in Meijel door consumenten. Dit onder zoek is verricht in het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Limburgse Organisatie van Zelfstandige Ondernemers en de Technische Hogeschool te Eindhoven. In zijn onderzoeksverslag heeft Dhr. H.J.P. Timmermans, verbonden aan de Technische Hogeschool Eindhoven, de resultaten van de gehouden enquête weergegeven en op grond van die gegevens conclusies getrokken over de winkelvoorzieningen in ons dorp. Afgelopen dinsdag 13 november werden de onderzoeksresultaten gepresen teerd tijdens een vergadering van de Meijelse Ondernemersvereniging, waarbij tevens aanwezig waren het College van B. en W., leden van de gemeenteraad en vertegenwoordigers van de Middelbare Detailhandels school uit Roermond waarvan leerlingen zijn opgetreden als enqueteur/ enquetrice tijdens het onderzoek. In een samenvatting geven we een aantal opmerkelijke gegevens weer alsmede de belangrijkste conclusies van het onderzoek. den lopen zeer sterk uiteen. 40 procent van de ondervraagden vindt deze min der of veel minder dan elders, terwijl de rest ze minstens even goed vindt als elders. Wat wensen van de consumen ten m.b.t. de winkelvoorzieningen be treft blijkt dat vaker geuite wensen zijn: lagere prijzen, meer keuze én een betere verkeerssituatie met name in de Dorpsstraat. Meijel heeft in de komende jaren geen Tijdens de a'ktie-periode, welke loopt van maandag 12 november tot en met woensdag 5 december a.s. ontvangt u bij elke besteding van tenminste 10 gulden een gratis lot bij iedere deelnemende winkelier. Uit het totaal aantal uitgegeven loten zullen op zondag 9 december om 14.00 uur in zaal Pluijm, Dorpsstraat te Meijel 126 prijswinnende loten worden getrokken door de edelachtbare heer Kirkels, burgemeester van Meijel. Het prijzenbedrag bestaat uit: 1 x 500,-; 10 x 250,-; 15 x 100,-; 40 x 50,-; 60 x 25,-. Dit is totaal maar liefst 8.000,- aan prijzen! De prijzen worden uitgekeerd in waardebonnen, welke besteed kunnen worden bij de deelnemende winkeliers. belangrijke toename van het inwoner tal te verwachten. Tevens dient ook in de komende jaren rekening te worden 1 gehouden met een daling van de toon bankbestedingen per hoofd. Uitbrei dingen van het aanbod liggen dan ook Uitgangspunt voor het ingestelde on derzoek is de veronderstelling dat de voorkeuren van consumenten de basis vormen voor hun koopgedrag. Om die voorkeuren te leren kennen en om een antwoord te vinden op de vraag in hoe verre de winkelvoorzieningen in Meijel voldoen aan de voorkeuren van consu menten is dit onderzoek ingesteld. Tij- "dens het onderzoek zijn 113 mensen ondervraagd. Daarbij werd hen ge vraagd aan te geven hoe het feitelijke koopgedrag is (in welke plaats koop je welke artikelen), hoe het oordeel van consumenten is over enkele kenmerken van het winkelapparaat in Meijel in vergelijking met winkelvoorzieningen in andere gemeenten en aan welk win kelcentrum men de voorkeur geeft. In de enquête is gevraagd naar de be kendheid van de ondervraagde met een zeventiental winkelcentra (Meijel met omliggende plaatsen en daarbij ge voegd de stedelijke centra waarop Meijel geconcentreerd is). Vanzelf sprekend zijn alle consumenten bekend met Meijel zelf. Wat betreft de grotere centra blijkt 63,7% van de Meijelse consumenten goed bekend te zijn met Venlo, dat verreweg het hoogste scoort van de grotere plaatsen. Verder blijkt dat 58,4% van de consumenten uit Meijel betrekkelijk goed bekend is met het winkelcentrum van Panningen. Het feitelijke koopgedrag voor een vijftal groepen artikelen is vastgesteld. Uit die inventarisatie blijkt dat het martktaandeel van Meijel in alle vijf onderscheiden goederen-categorieën hoger is dan het marktaandeel van een van de andere winkelcentra. In de enquête werd aan de ondervraag den gevraagd hun waardering voor de door hen gekozen winkelcentra te ge ven. De conclusies die de onderzoeker op grond van de resultaten heeft ge trokken stemmen overeen met de ver wachting m.b.t. dit punt: naarmate het niveau, dat wil zeggen de omvang, van het winkelcentrum toeneemt kent men een centrum een hogere waardering toe. Dat geldt zowel voor de keuzemo gelijkheden en voor het prijsniveau, waarover de consumenten aangeven dat een groter centrum meer keuze per goederencategorie heeft en dat het prijsniveau er naar verwaching lager is. Uit de waardering voor het aspect 'af stand tot een winkelcentrum' blijkt dat de gemiddelde waardering in grote lij nen afneemt met een toenemende af stand tot het winkelcentrum. Het win kelcentrum dat het dichtste bij is krijgt de beste waardering. Worden de drie hier aangehaalde waar deringsmetingen samengevat dan blijkt dat de Meijelse consument voor de da gelijkse goederen het prijsniveau het belangrijkste vindt, terwijl de afstand het minst belangrijk wordt gevonden. Voor de niet-dagelijkse artikelen wordt het meeste belang gehecht aan de keu zemogelijkheden. In dat geval wordt de afstand tot een winkelcentrum duide lijk minder zwaarwegend gevonden clan dat net geval is voor de dagelijkse goederen. Met andere woorden) voor niet-dagelijkse artikelen wil men best een redelijke afstand overbruggen. In de enquete is tevens nagegaan of consumenten een bepaald kenmerk van het winkelgebeuren in Meijel als beter of als slechter ervaren dan in andere winkelcentra. In het algemeen valt te concluderen dat men de keuzemoge lijkheden in Meijel als minder ervaart dan in de grote(re) centra, zoals Venlo, Roermond en Eindhoven. M.b.t. de prijzen is een overeenkomstig beeld te zien. Het overgrote merendeel van de ondervraagden ervaart de service in Meijel als even goed, als beter of als veel beter dan de service in andere cen tra. Het overgrote merendeel is boven dien van mening dat de kwaliteit van de artikelen in Meijel even goed of beter is dan de kwaliteit van artikelen elders. 65 procent van de ondervraagden is van mening dat de koopjes in Meijel even goed zijn als de koopjes elders. Wat de gezelligheid betreft kan geconcludeerd worden dat de meningen daarover vrij sterk uiteen lopen. Inrichting van etala ges acht het merendeel van de onder vraagden even goed als elders. De oo- vattingen over de parkeermogelijkhe- Donderdag 15 november a.s. zal Electrospeciaaizaak Wiel Martens na een doorgevoerde reorganisatie en modernisering van de winkel haar deuren opnieuw openstellen. Dat zal niet gepaard gaan met uitbundig feestvertoon, maar de klant zal wel kunnen profiteren van vele extra aanbiedingen en dat zo juist voor Sinterklaas, natuurlijk mooi meegenomen. is Voordat Wiel en Nel Martens zich in 1971 in de Dorpsstraat vestigden in het ouderlijk huis van Wiel, oefden ze hun bedrijf vijftien jaar uit aan het Raad huisplein. In 1954 was Wiel Martens als zelfstandige begonnen. Dat was in een toendertijd door hen bewoonde pand aan de Heldensedijk waar een kleine ruimte als winkeltje ingericht werd. Vanaf 1944"was Wiel werkzaam ge weest bij z'n vader, die van oudsher naast z'n garagebedrijf een winkel had waarin diverse andere artikelen ge voerd werden. Daarbij was ook een af deling 'electriciteit' en Wiel bekwaam de zich daarin bijzonder, zodat hij vooral belast was met het electro- technische werk. Dat specialisme is in de dertig jaar dat Wiel inmiddels als zelfstandige werkzaam is, uitgegroeid tot een florerend bedrijf, waarin behal ve Wiel (algemene leiding, service en reparatie) en Nel (voor het winkelge beuren) momenteel ook hun zoon Ton en Jan Berben meewerken. Laatstge noemde, vierde enkele jaren geleden z'n 25-jarig bedrijfsjubileum bij Electro Martens en werkt dus bijna even lang De komende week zal het Weekbericht niet verschijnen op woens dagavond maar reeds op dinsdagavond. Daarom dienen kopij en advertenties uiterlijk op zondagavond 18 november bij de Redac tie ingeleverd te zijn. Indien mogelijk hadden we uw bijdrage graag al op donderdagavond 15 november. KOPIJ VOOR HET WEEKBERICHT VAN DE KOMENDE WEEK UITERLIJK INLEVEREN ZONDAGAVOND 18 NO VEMBER (VOOR 22.00 UUR)!! Uitgever en Redactie 'Weekbericht voor Meijel' in deze zaak als deze bestaat. Electro Martens is de oudste bestaande electro- technische zaak in Meijel. Nadat de afgelopen dagen de winkel helemaal op z'n kop heeft gestaan is een vernieuwde zaak ontstaan, waarin alles veel overzichtelijker dan voor heen opgesteld is tengevolge van een geheel gewijzigde indeling. Een aantal nieuwe rekken is geplaatst tegen de op nieuw beklede wanden. Ook werd een nieuw verlaagd plafond aangebracht. De veranderde opstelling heeft ertoe geleid dat de diverse groepen artikelen bij elkaar geplaatst konden worden: er is een afdeling 'Beeld en Geluid' met T.V.'s, radio's, video's, stereo combinaties, audio-racks, geluidboxen e.d.m., een afdeling met huishoudelij ke apparatuur en een wand waarop veel schakelmateriaal getoond wordt, speciaal bedoeld voor de doe-het- zelver. De witgoed-afdeling (wasma chines, drogers, koelkasten, diepvrie zers e.d.) neemt èen centrale plaats in, doordat het middengedeelte van de winkel ingenomen is door deze pro- duktgroep. Het totale electro-assortiment is duide lijk uitgebreider geworden, hoewel Electro Martens wat de verlichting be treft een imkrimping ondergaan heeft: men heeft geen hangverlichting meer op voorraad, maar men heeft zich be perkt tot de wandverlichting. Hoewel die niet meer op voorraad is blijft hang verlichting wel verkrijgbaar. In de nieuwe indeling van de winkel is ook een plaats ingeruimd voor een aan tal auto-accessoires. Deze artikelen be horen bij de verkoop van benzine, waarop Electro Martens zich, zolang deze zaak aan de Dorpsstraat gevestigd is, ook richt. Vanaf 15 november zal de consument in de gelegenheid zijn om te profiteren van de doorgevoerde modernisering; een modernisering die ook de buiten zijde van het pand opgefleurd heeft door de sfeervol ingerichte etalages. Red. niet voor de hand, althans niet in direct concurrerende branches. Volgens de onderzoeker wordt de con currentiekracht van een winkelcentrum in belangrijke mate bepaald door de aanwezigheid van zogenaamde 'trek kers'. In de food-sector zijn in Meijel de aanwezigheid van een prijsagressie- ve supermarkt en service-gerichte su permarkten van belang. Ook in de sec tor van de niet-dagelijkse goederen zijn enkele kwalitatief sterke bedrijven ge vestigd, die een belangrijke bijdrage le veren aan een betrekkelijk grote koop krachtbinding. Mogelijkheden voor uitbreiding van de branches lijken be perkt. Een aantal consumenten spreekt zich uit voor meer supermarkten, een juwelier en een opticien. Gelet op het draagvlak is er geen ruimte voor uit breiding in de sector van de dagelijkse goederen (vlees, kruidenierswaren, e.d.). Ook voor een juwelier is een on voldoende draagvlak. Voor de vesti ging van een opticiën bestaan mogelijk heden, zij het dat deze marginaal zijn. De afstand van Meijel tot centra van een hoger niveau speelt in het voordeel van het lokale winkelapparaat. Deze vrij 'geïsoleerde' ligging zal ook in de toekomst van belang blijven voor de kooporiëntatie. De onderzoeker tekent daarbij echter aan dat een bedreiging gevormd wordt door de versterking van het winkelcentrum Panningen. Deze ontwikkelingen hebben hun invloed op de kooporiëntatie van de Meijelse con sument. Het ingestelde onderzoek heeft tot doel gehad inzicht te verkrijgen in het koop gedrag, in het denken over winkelvoor zieningen en in voorkeuren van de Meijelse consumenten. Uit de resulta ten van het onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de consumenten op Meijel georiënteerd is, maar de waardering van de consumenten voor Meijel blijft op de belangrijkste ken merken achter bij die voor de belang rijkste concurrenten (Panningen en de gortere centra). Het vertoonde ruimte lijk koopgedrag de plaats waar be paalde aankopen gedaan worden) be rust bij vele consumenten niet zozeer op hun voorkeuren, maar is eerder het gevolg van een aantal beperkingen die aan hun gedrag gesteld worden (be perkte mobiliteit, gezinssituatie en te grote afstand tot de grotere centra). In dien deze laatste factoren zich in on gunstige zin voor Meijel ontwikkelen kan een afname van het marktaandeel van Meijel worden verwacht, aldus de onderzoeker. Indien Panningen zich tot een hoger niveau zou weten op te trek ken door uitbreiding en door de komst van publiektrekkers zou Meijel een af- name van 5% moeten verwachten in de gerichtheid van de consument op de winkelvoorzieningen in Meijel. Volgens het onderzoeksrapport dienen gemeentebestuur en ondernemers at tent te zijn met betrekking tot eventue le nieuwe uitbreidingen in Panningen. Aantasting van het verzorgingsniveau dient te worden voorkomen. Red.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1984 | | pagina 1