Wieler-3-daagse 25 t/m 27 oktober A.s. zondag 14 oktober Kampioensmotorcross te Meijel Spaarweek bij de Rabobank Blaaskapellen Festival 1984 Meer microfoons voor raadszaal T oneel vereniging C.O.M. 250 CC SENIOREN EN INTERS: SPEKTAKEL: ZIJSPANNEN EN INTERS: 125 CC PROMOTIE: 250 CC EN 500 CC JUNIOREN Nieuwe kijk op sparen DOELSPAREN JEUGD WOENSDAG 10 OKT. 1984 40e JAARGANG NO. 41 gmmm t- De 250 cc Senioren zullen in Meijel hun 9e kampioenswedstrijd gaan afwerken. Toch zijn er nog maar 2 kanshebbers op de nationale titel, te weten Gerard v.d. Brink uit Eerbeek en Marjo v.d. Ven uit Asten-Heusden. Zij zullen op het scherpst van de snede elkaar be strijden en de beslissing zou in Meijel weieens kunnen vallen ten voordele van v.d. Brink, die er relatief het best voorstaat. Maar er zijn zëer zeker meer kanslief hebbers op de overwinning in Meijel, want mannen als Peter Willemsen - Venray en Tonny Claessens - Yssel- stein, Gerwin Couwenberg - Bladel en de streekrijders Reinard v.d. Berk uit Helmond en Freddy van Loon - Liessel Op een moment dat een van de raadsleden tijdens de laatste raadsvergadering (weer eens) vergat om de knop van de micro foon waar dit raadslid gebruik van maakt te verzetten, werd hij daar door de raads voorzitter op geattendeerd. Laatsgenoem- de maakte van die gelegenheid meteen ge bruik om mee te delen dat het aantal mi crofoons voor de raadsleden uitgebreid zal worden, zodat elk raadslid in de toekomst over een dergelijk apparaat zal kunnen be schikken. Daarmee wordt een wens inge willigd die diverse raadsleden en ook aan wezigen op de publieke tribune in het ver leden ooit kenbaar maakten. Met name op momenten dat de raadsvergadering druk bezocht wordt laat de kwaliteit van het geluid nog wel eens te wensen ovèr wat tot gevolg heeft dat het gesproken woord op de publieke tribune wel eens moeilijk verstaanbaar is. De afnemende belangstel ling van het publiek, althans daar lijkt het sterk op als je afgaat op het aantal aanwe zigen tijdens de laatste raadsvergaderin gen, doet de vraag rijzen of een dergelijke voorziening inderdaad nodig is. Zes aan wezigen tijdens de laatste raadsvergade ring voor de pauze, negen na de pauze! Dat geeft te denken!! Red. zijn volop kandidaat voor een ere plaats. Outsiders zijn o.a. Verachtert (Kerkdriel), Bemelmans (Valkenburg) en v.d. Bungelaar (Mill). De zijspannen keren elke wedstrijd weer met plezier terug naar de Vossen- berg. Doordat de breedte van de om loop over de gehele lengte minimaal 8 meter bedraagt, is passeren voor de driewielers geen enkel probleem. Een dertigtal combinaties zal in Meijel op het zeer zware circuit voor spektakel gaan zorgen. Favoriet voor de eindzege is ongetwij feld de combinatie van Theo v.d. Eijnden/Perry van Geloven (Someren). Zij kennen de Vossenberg op hun duimpje en hebben in de loop der jaren diverse ereplaatsen behaald op dit cir cuit. Felle tegenstand komt echter van de combinatie v.d. Leest (Oss), Gebr. Voets (Den Dungen) en Timmermans/ Verhaegen (Schijndel). De clubcombi naties Jos Janssen/Math Weijers, Toon v.d. Loo/Johan Nies, Jack Vlot/Jan van Dreumel behoren eveneens op eigen circuit tot de favorieten. Ook de beide junior-combinaties die lid zijn van de organiserende vereniging komen aan de start. John Creemers/Bert v.d. Beucken (Baexem) en Henk Pennings/ Jan Bergh (Ospel). In deze klasse rijdt erg veel jong talent rond wat de toekomst moet worden van de cross-sport. De clubrijders Henk Schroën, Mart Hubens, Maurice Faes- sen en Frans Haazen zijn in staat om ereprijzen te behalen. In de beide juniorenklassen komen veel Limburgse en Brabantse rijders aan de start en de plaatselijke favorie ten Piet Hoebergen, de gebroeders Jack en Mark Manders, Wim Huyer- jans, Leon Peeters, Dré Vermeulen en Ben Metzelaars zullen er alles aan doen om de bekers en bloemen in Meijel te houden. De wedstrijden in Meijel beginnen 's morgens om 10.30 uur met de trainin gen. Om 13.00 uur beginnen de officië le wedstrijden. Op het wedstrijdterrein zijn goede sanitaire voorzieningen en in de feesttent wordt een uur na afloop van het evenement de prijsuitreiking verricht. De entree is bewust laag gehouden. Volwassenen betalen inclusief pro gramma 7,50, van 12 t/m 15 jaar 3,50 en kinderen tot 12 jaar hebben onder geleide gratis toegang. Circuit de Vossenberg wordt vanuit alle invalswegen naar Meijel bepijld. Maar er is meer in de Spaarweek. Zo krijgen nieuwe spaarders een pre mie van 7,50 op hun nieuw te openen spaarrekening bij geschreven. Dat geldt trouwens ook voor bestaande spaarders, die besluiten automatisch te gaan sparen. Al die extra's maken het vaak bijzonder druk bij de Rabobank. Maar die drukte heeft men er graag voor over. Sparen is en blijft een bezig heid die goed is voor ons allen. Neder land is een spaarzaam land. Wie spaart bij de Rabobank of wie dat wil gaan doen, doet er verstandig aan de week van 15 tot en met 19 oktober daarvoor te gebruiken. In de eerste helft van dit jaar introdu ceerde de Rabobankorganisatie door middel van een groots opgezette cam pagne haar Nieuwe Kijk op Sparen. De bank was al langere tijd bezig oplossin gen te vinden voor het veel te omvang rijke pakket spaarvormen, waardoor je vaak door de bomen het bos niet meer zag. In de enkele maanden na de intro- duktie is reeds gebleken dat de Nieuwe Kijk op Sparen van de bank in de prak tijk uitstekend funktioneert. De grote verscheidenheid aan spaar vormen stond een goed advies in de weg, reden waarom de basis voor dat advies nu gevormd wordt door vier dui delijke richtingen: u treft bij de Rabo bank de Spaar/Vrij-, de Spaar/Groei-, de Spaar/Plan-, en de Spaar/ Vastrekening aan. Die vormen het een voudige uitgangspunt een degelijk spaaradvies voor iedereen. Sparen doet iedereen op zijn eigen ma nier. Dat wil zeggen: iedereen heeft er een eigen bedoeling mee. De meesten beschouwen het als een appeltje voor de dorst. Gewoon sparen om wat ach ter de hand te hebben. Je weet per slot nooit welke financiële verrassingen de toekomst heeft. Maar er wordt ook heel bewust naar een doel toe ge spaard. Men wil een nieuwe auto, een video, misschien een verre vakantie, een eigen zomerhuisje wellicht. Al met al mag het duidelijk zijn dat indien de bank wat beter geïnformeerd raakt over de gedachten die bij de cliënt spelen, zij tot een beter gefun deerd spaaradvies kan komen. Daar zijn beide partijen alleen maar mee ge diend. W Het hoeft nauwelijks enig betoog dat ook bij de Rabobank de jeugd hoog genoteerd staat. De jeugd spaart graag en onder goede leiding vaak van de ouders- of verzorgers. De Rabobank heeft daar met een paar goede spaar vormen uitstekend op ingespeeld. Er is zelfs een mogelijkheid om al sparend, zij het op bescheiden wijze, deel te ne men aan het moderne betalingsver keer. De Rabobank Tienerrekening is er spe ciaal voor de jeugd tussen 10 en 18 jaar en is een soort spaar/leer-betaien reke ning. Daar komt dan nog bij dat er een aantrekkelijke premie van 5% te ver dienen is als de jonge cliënt 15 jaar is geworden. Naast de zgn. Rabobank RTR, is er natuurlijk het overbekende Ideaal Spaarplan de Zilvervloot, een van Overheidswege ingestelde spaarmoge lijkheid met een premie van maar liefst 10%. De Raboban is, naast alle andere dien- Op zaterdag 13 oktober is het weer zover. Diverse kapellen, goede kapel len zullen weer naar Meijel reizen om hun muzikale kunnen te laten horen. Zo'n twintig jaar geleden zijn de Tes- nuzzikken ontstaan met als doel het sa men beoefenen van muziek en wel dat soort muziek dat bij bijv. een Harmo nie niet gemaakt wordt. Was het in de beginjaren hoofdzakelijk Carnavals muziek, langzaam maar zeker groeide het repertoire en daardoor nam ook het aantal optredens toe. De naam Tesnuzzikken werd langzaam een begrip. Niet alleen binnen de ge meente Meijel, ook daar buiten. Denk maar aan al die optredens in Mönchen Gladbach. Hier zijn zij nog steeds graag geziene gasten. Ook show werd toegevoegd aan het ge heel. Denk maar aan de Teppich- klopfer-polka, Tsjingsda und Bumsda, Amboss-polka, Tiroler Holzhacker- buab'n en de diverse potpourries van de Bonte Avonden in Meijel. De rede natie van de Tesnuzzikken is dan ook: niet alleen het oor, ook het oog moet iets hebben. Uitgave en adm.: Drukkerij Mennen, Postbus 14, 5720 AA Asten. Telefoon (04936) 2243. Red.: J. Daems, De Rossecker 4, Postbus 39, 5768 HK Meijel Telefoon (04766) 2559. Postrekening: 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor'Meijel", Asten Tarieven abonnement f 38,- per jaar, advertentiepag. 18 ct. per mm kolom breedte. Inzenden kopij tot maandag 22.00 uur. Bezorging Nel Berkers, tel. 04766-2251. sten, een spaarbank van de eerste orde. Een jarenlange ervaring maakt het mo gelijk tot een zo persoonlijk mogelijk spaaradvies te komen. De Spaarweek, met al die extra's, is ongetwijfeld een stevige aansporing om even bij een Ra bobank binnen te gaan. Van 15 tot en piet 19 oktober 1984 zullen het drukke dagen worden. A.s. zaterdag 13 oktober is het dan weer zover. De eerste opvoering van de plattelandsklucht 'Amor richt zijn pij len zelf, belooft weer een succes te worden. Er zijn nog plaatsbewijzen te verkrij gen, maar wacht u niet tot het laatste moment, om teleurstellingen te voor komen. Op de navolgende plaatsen zijn nog kaartjes in de voorverkoop verkrijg baar: Boekhandel Coolen-PIuijm en gemeenschapshuis 't Kloster. Haast u, want op is op! De aanvang is 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur. Tot ziens op a.s. zaterdag 13 oktober! Het bestuur Deelgenomen werd aan diverse festi vals in de afgelopen jaren. Dit heeft tot gevolg dat deze clubs ook wel eens te rug willen komen. Het zoeken naar ka pellen om zelf zoiets te organiseren is voor ons dan ook niet zo moeilijk. Het volgende programma bieden wij u dit jaar: Zaterdag 13 oktober aanvang 20.00 uur. Festival m.m.v.: de Tesnuzzikken uit Meijel, de Heimatkapelle uit Neerkant/ Meijel, de Peelzwervers uit Liessel, de Klutsers uit Deurne/Zeilberg. Zondag 14 oktober aanvang 12.00 uur Groot Frühschoppen m.m.v.: de Tes nuzzikken uit Meijel, de Echellander Strassenbuben uit Egchel, de Cambri- nuskapel uit Haelen, de Greenstars uit Ell, de Peellanders Muzikanten uit So meren. Dit alles gaat gebeuren in Feestzaal Pluijm in Meijel. De toegang is beide dagen geheel gratis. Loop gerust eens binnen en kom eens zien en horen wat amateurmusici in hun mars hebben. Tot dan. De Tesnuzzikken Nog slechts enkele weken en het grote Meijelse gebeuren, de wielerdriedaagse, gaat weer van start. De organisatie voor dit wielerspektakel, de drie samenwer kende Meijelse muziekverenigingen: Harmonie Eendracht, schutt. St. Nicolaas en schutt. St. Willibrordus, zijn druk in de weer om het totale programma voor dit jaar af te ronden. Naast de wielerwedstrijden op de bekende home-trainers, zal er ook dit jaar weer een grote loterij aan de driedaagse verbonden zijn met als hoofdprijs: een veertiendaagse vakantie in Spanje!! Loten voor deze grandioze loterij zullen u de komende weken worden aangeboden voor slechts één gulden per stuk. Naast de ritten in sprint, achtervolging en koppelkoers, zal er ook dit keer weer elke avond een prominentenrit verreden gaan worden. Ook deze, altijd mooie ritten zullen dit jaar weer behoorlijk wat inhoud hebben. Om het rennersveld compleet te maken, heeft de organisatie nog dringend behoef te aan enkele renners. Gegadigden hiertoe kunnen zich in verbinding stellen met ons comite-lid Jan Broens, Hoek 24. Wacht niet tot het allerlaatste moment, geef je nu op voor het te laat is; Sportpaleis Pluijm zal de komende dagen weer tot een waar Meijels Sportpaleis omgebouwd gaan worden. Deden wij als organisatie andere jaren een hele week beroep op u, .dit keer is het slechts drie dagen. Wat let u dus om naar ons sportpaleis te komen en de renners bij hun toch al zware klus te ondersteunen. De drie Meijelse muziekverenigingen rekenen ook op uw steun. WEEKBERICHT VEER T1EUEL Motorcrossclub Meijel is a.s. zondag 14 oktober gastheer voor de M.O.- Nederlandcrossers die massaal hebben ingeschreven om zich met elkaar te meten op het prachtige Vossenbergcircuit. Vijf klassen komen in Meijel aan de start en de 250 cc senioren gaan strijden om het Nederlands kampioenschap. Ook de spektakulaire zijspan Senioren verschijnen op de Vossenberg en de 125 cc Promotie, 250 cc Junioren en 500 cc Junioren, waarin veel Limburg se en Brabantse crossers strijden om de bekers en de bloemen. Gerard v.d. Brink (N2) en Marjo v.d. Ben (N4) zondag op de 'Vossenberg' in Meijel. De Rabobanken organiseren ieder jaar hun grote Spaarweek. Een week waarin behalve dat er gespaard wordt, veel extra dingen gebeuren. Ieder een die in die week naar de bank komt ontvangt een leuke attentie. Voor de jeugd is er een sport- en spelkalender. Met name de jonge Rabobank Tienerrekeninghouders kunnen erop rekenen, evenals zij die in de Spaar week zo'n Tienerrekening openen.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1984 | | pagina 1