Veel discussies over bestemming batig saldo 1983 V er keer sbr igadier s krijgen nieuw stopbord anjerloterij A Aan alle moeders in Meijel One Two in Gemeenschapshuis 't Kloster" te Meijel Gemeenteraad akkoord met krediet voor het maken van een plan Dorpsstraat Ziekentriduum 1984 WOENSDAG 3 O KT. 1984 40e JAARGANG NO. 40 ONDERHOUD GEMEENSCHAPSHUIS COMPROMIS GEMEENSCHAPSHUIS ONBETAALBAAR? Zaterdag 6 oktober a.s. WEEKBERICHT ME BH MEUEL Uitgave en adm.: Drukkerij Mennen, Postbus 14, 5720 AA Asten. Telefoon (04936) 2243. Red.: J. Daems, De Rossecker 4, Postbus 39, 5768 HK Meijel Telefoon (04766) 2559. Postrekening: 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten Tarieven abonnement f 38,- per jaar, advertentiepag. 18 ct. per mm kolom breedte. Inzenden kopij tot maandag 22.00 uur. Bezorging Nel Berkers, tel. 04766-2251. De bestemming van het batig saldo van ruim 550.000,- uit het boekjaar 1983 heeft een heleboel discussie in de gemeenteraad tot gevolg gehad. Het voorstel van het college van B en W dat voortvloeide uit een advies van de Commissie Financiën bevatte m.b.t. de reservering voor 'culturele doelein den' de toevoeging 'in verband met groot onderhoud gemeenschapshuis' en dat laatste was voor diverse raadsleden aanleiding om zich niet eens te verklaren met het voorstel van het college. Dhr. Philipsen zei moeite te hebben met de noemer 'culturele doeleinden' voor het groot onderhoud dat gepleegd möet worden aan het gemeenschaps huis. Hij stelde voor om voor dat on derhoud een aparte post te maken van 90.000,- en aan de reservering voor 'culturele doeleinden' 20 a 30 duizend gulden toe te voegen. Dhr. Verheijen toonde zich zeer ver baasd dat het groot onderhourfvoor het gemeenschapshuis onder de post 'cultu rele doeleinden' was geplaatst, aange zien daar volgens hem op de commis sievergadering niet over gesproken was. Naar zijn mening dienen de uitga ven voor het groot onderhoud dan ook te vallen onder de post 'onrendabele aankopen' (voorgesteld bestemmings bedrag 280.000,-). Dat bedrag zou volgens hem nog vermeerderd kunnen worden door een gedeelte van de saldi- reserve (voorgesteld bedrag ruim 164.000,-) naar de post onrendabele aankopen over te hevelen en voor de 'culturele doeleinden' de voorgestelde reserve van 90.000,- te laten staan. Dhr. Gielen kon in grote lijnen mee gaan met dhr. Philipsen en Verheijen. Ook hij wenste 90.000 - gereserveerd te zien voor 'culturele doeleinden' en het groot onderhoud op dat het batig Dinsdag 9 oktober organiseren N.K.V. en L.V.B. hun jaarlijkse moeder avond. Op deze avond zijn de leden van beide verenigingen en alle moeders van Meijel van harte welkom. Het thema van deze moederavond zal zijn "Tussen recht en aanrecht staat moeder de vrouw". Mevr. v. Neer uit Someren zal ons het een en ander dui delijk maken over dit thema. In de pauze wordt U allen een kopje koffie aangeboden met koek. Daarna zal een kleine loterij worden gehouden. Moeders in Meijel houdt al len deze avond vrijzodat beide bestu ren U in groten getale mogen ontmoe ten op 9 oktober om 8 uur in zaal Ke tels, Raadhuisplein. V.N.K.V. en L.V.B. saldo dat nu bestemd werd 54.000,- hoger is dan het bedrag waarover in de commissie gesproken is. Deze laatste opmerking onderschreef de raadsvoorzitter in zijn beantwoor ding en dat bedrag zou uiteindelijk de oplossing in dit (schijnbaar) ingewik kelde probleem vormen. Voordat dat gebeurde gaf de raadsvoorzitter echter aan dat het voorstel van het college gebaseerd was op het advies van de Commissie Financiën en dat dat een unaniem advies was met uitzondering van de genoemde 54.000,-. Van di verse kanten werd opgemerkt dat in de commissie niet duidelijk gesproken was over het groot onderhoud van het ge meenschapshuis en dat niet uitgespro ken was dat betaald zou moeten wor den uit de reservering voor 'culturele doeleinden'. Na zeer veel over en weer gepraat \yerd de vergadering geschorst voor de koffiepauze en daarna was het snel gebeurd. De raadsvoorzitter stelde voor om de 54.000,- die in de com missie niet bestemd waren te voegen aan de reservering voor de 'culturele doeleinden' en daaruit zal dan het groot onderhoud van het gemeen schapshuis betaald dienen te worden. Met dat voorstel ging de gemeenteraad unaniem akkoord. De bestemming van het batig saldo gaat er tengevolge van dit besluit als volgt uitzien: Carillon kerktoren 16.500, Verhoging reserve culturele doeleinden i.v.m. groot onderhoud gemeenschapshuis 144.000, Onrendabele aankopen 280.000, Saldireserve 110.712,85 Tijdens de behandeling van dit agenda punt vroeg mevr. Joosten zich af of het gemeenschapshuis langzamerhand niet onbetaalbaar gaat worden en of het in verband met de grootte nog wel te run nen is. De raadsvoorzitter bestreed de vraag stelling: 'We hebben een gemeen schapshuis en dat functioneert erg goed. We hebben de last daarvoor aan vaard en hebben een bepaalde, ver plichting aangegaan'. Wat de te nemen onderhoudsmaatrege- len betreft gaf dhr. Kirkels aan dat o.a. brandpreventiemaatregelen genomen moeten worden. Tijdens de gemeenteraadsvergadering heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaarstellen van een krediet van 12.730,-. Dit bedrag is nodig voor het maken van een plan voor een opknapbeurt/reconstructie van de Dorpsstraat. Het beschikbaar stellen van het krediet heeft tot gevolg dat de plannenmakerij nu kan gaan beginnen. Hoe die er uit zullen gaan zien zal nog een tijdje onzeker zijn. Als ze voltooid zijn zal men ongetwijfeld in de gelegenheid gesteld worden om op de dan voorliggende plannen te reageren. Red. Over de kosten zei hij dat de te treffen maatregelen zeker geen 90.000,- zul len gaan kosten. Dit laatste was hem verzekerd door de voorzitter van het Stichtingsbestuur gemeenschapshuis tijdens een gesprek. Tijdens de rondvraag informeerde mevr. Joosten bij het college waarom toestemming gegeven is voor het hou den van een modeshow in het gemeen schapshuis, terwijl afspraak is dat er geen commerciële activiteiten in het ge meenschapshuis zouden plaats vinden. De raadsvoorzitter antwoordde daarop dat de vergunning verleend is door de raadsvoorzitter op grond van de Open bare Orde, waarbij hij naar zijn zeggen o.a. afgewogen heeft dat de vergunning op een tijdstip gevraagd is dat er al aankondiging gedaan was. Dhr. Willems reageerde op deze vraag stelling en beantwoording met de op merking dat het naar zijn mening nodig is om het begrip 'commercieel' nader af te palen en daarbij aan te geven wat er wel en wat er niet onder valt. Hij noemde dit 'n gesprekspunt voor 't Klosterberaad, een overleggroep van horeca-ondernemers en de Stichting gemeenschapshuis, want volgens hem gaat de zaak anders helemaal mislopen. Red. Tineke Schoenmaker en Rob van Donse laar debuteren als One Two met hun ge lijknamige lp. Op deze eerste One Two plaat staan tien door Rob veelal in samen werking met tekstdichter Victor Heere mans geschreven nummers, elk van een dusdanige kwaliteit dat hier sprake is van één van de beste debuut lp's van de laatste jaren. Noch Rob, noch Tineke zijn nieuwelingen in de Nederpopscene. Tineke maakte bijna tien jaar lang furore als zangeres van de befaamde bluesband Barrelhouse en Rob's veelvuldige aktivi- Per 1 oktober a.s. wordt het nuttige werk van de 50.000 verkeersbrigadiers écht serieus genomen. Dan zijn de verkeersbrigadiers op de volgende manier in de wetgeving opgenomen: Bestuurders zijn verplicht de aanwijzingen om te stoppen op te volgen, die worden gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig herken bare verkeersbrigadiers. Deze regeling maakt een einde aan de onduidelijkheid over de status van verkeersbrigadier. Bijna tegelijkertijd is er ook een einde gekomen aan de vaak slechte zichtbaar heid Van de verkeersbrigadiers. Zij worden namelijk uitgerust met een nieuw "spiegelei", zoals het stopbord ook wel wordt genoemd. De ANWB maakt namelijk, samen met de politie (CPVC), de voetgangersver eniging VBV en VVN, deel uit van de stichting Verkeersbrigadiers en deze stichting heeft ervoor gezorgd dat er een nieuw bord kwam. Een en ander is financieel mogelijk ge maakt door de Stichting Nationaal Ver- keersveiligheidsfonds. En nu maar hopen dat de veranderin gen met betrekking tot de verkeersbri gadiers zo stimulerend werken, dat vooral meer ouderen zich tot het werk voelen aangetrokken. In deze tijd waarin veel mensen over veel vrije tijd beschikken moet het toch mogelijk zijn een groot aantal volwas sen verkeersbrigadiers op de been te krijgen. Men kan zich hiervoor opgeven bij de plaatselijke contact-adressen van de ouderbrigade: Mevr. v.d. Kerkhof, Aan Sandersmo- len 22, tel. 2243; Mevr. Lutters, Hagel- kruisweg 11, tel. 3041. O Limburgers, Op 14 september is traditiegetrouw de jaarlijkse Anjerloterij Limburg van start gegaan, onder het motto: Vóór en dóór de culturele verenigingen in Lim burg Gedachtig het devies van het Prins Bernhard Fonds en de Anjerfondsen "Tua Res Agitur" - "Het gaat om Uw zaak" - doe ik wederom gaarne een beroep op Uw zo gewaardeerde mede werking om deze Anjerloterij 1984 tot een succes te maken. Zowel door medewerking te verlenen aan de lotenverkoop als door het kopen van Anjerloten steunt men het Anjer fonds Limburg! U helpt daarmee Uw eigen Limburgse culturele verenigingen, die door hun muziek, zang en toneelspel of door hun zorg voor de volksontwikkeling en de jeugd zoveel bijdragen voor de volks cultuur in Uw eigen stad of dorp. Met voldoening zij hierbij geconsta teerd, dat de Anjerloterij Limburg in 1983 de verkoop van 150.000 Anjerlo ten heeft overschreden! Met goede verwachtingen voor een record-verkoop in dit jaar, spreek ik gaarne de wens uit dat in dit jaar alle 170.000 loten van de Anjerloterij Lim burg hun weg naar de Limburgse bevol king zullen vinden. De Anjerloten worden in de week van 7 oktober in Meijel verkocht door le den van het Meijels Mannenkoor. De voorzitter van het Anjerfonds Lim burg, Dr. J. Kremers, Commissaris der Koningin in de pro vincie Limburg teiten in de vaderlandse popwereld be zorgden hem faam als 'muzikale duizend poot'. "ONE TWO" werd in de loop van dit jaar o.l.v. Rob opgenomen in de Haar lemse Zeezicht studio's en bevat bijdrage van een aantal gerenommeerde muzikan ten zoals ex Powerplay bassist Peter van Straten, de Engelse drumlegende Dave Mattacks, wiens drumwerk te horen is op lp's van o.a. Fairport Convention, Joan Armatrading en Paul McCartney, blazers Jan Oosthof en Rudy Bosch en van elek tronica specialist Frans Hendriks. Het idee voor One Two ontstond een jaar geleden toen Rob optrad als producer van de laatste Barrelhouse studio lp. Over tuigd van Tineke's kwaliteiten als zangeres en bewust van het feit dat zij tot veel meer in staat was dan het zingen van blues stel de hij haar voor om samen iets te doen. Bij voorzichtige eerste pogingen bleek het meteen te klikken tussen Rob en Tineke en One Two was een feit. Met een hevige interesse voor soul en ver wante genres als basis ontwikkelde het duo een eigen en herkenbaar geluid dat getypeerd wordt door muzikaal vakman schap en een special gedrevenheid die zich nog het best laat omschrijven als magisch. Een mooi voorbeeld hiervan is het num mer "No Song To Sing", de eerste single en tevens de eerste hit van One Two. One Two treedt overigens veelvuldig op. In de live band zitten behalve Rob en Ti neke ook nog Peter van Straten (bas), Le on Klaasse (drums) en Marc van der Geer (toetsen). Peter en Leon hebben al furore gemaakt in Powerplay. Voorprogramma: Be Frank (ex Whale). Aanvang: 20.00 uur. Entree: voorverkoop 6,00, kassa 7,50. Voorverkoopadressen: V.V.V., Weert; Coolen-Pluijm, Meijel; "t Kloster", Meijel. In ons gastvrij bejaardenoord vond de laatste week van september weer het jaarlijks terugkerend ziekentriduüm plaats. Een belevenis, waar zeer zeker vele zieken, gehandicapten en bejaar den reeds enige weken naar toe geleefd hadden. Het zijn dan ook dagen gewor den, waarvan men zou kunnen zeggen "een hemeltje op aarde". Ondanks dat het buiten dikwijls regende, scheen toch volop de "zon" in de soos. Er is veel gebeden, gezongen, maar ook ge praat en gelachen. Het eten, en ook alles was prima verzorgd, eh men proefde een sfeer van: wij horen alle maal bij elkaar en wat hebben we het toch goed. De beide vrouwenverenigin gen hebben e$r van hun werk, en zij niet alleen, want wij kunnen niemand, apart noemen, iedereen heeft zich voor ons uitgesloofd, en namens allen die er aan mochten deelnemen onze zeer har telijke dank voor deze aangename da gen. een deelneemster.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1984 | | pagina 1