Z.D.H. PRINS Wim II: Al gon we övver de kóp, merge ston we wir rechtop. Karnaval met de Knaptoet Kieveloeët Prins Geert I en Vorst Sjaak II HET WEEKBERICHT MET CARNAVAL WOENSDAG 29 FEBR. 1984 40e JAARGANG NO. 9 Bil OPENBARE BIBLIOTHEEK WEEKBERICHT MDDR HEUEL Uitgave en adm.: Drukkerij Mennen, Postbus 14, 5720 AA Asten. Telefoon (04936) 2243. Red.: J. Daems, De Rossecker 4, Postbus 39, 5768 HK Meijel Telefoon (04766) 2559. Postrekening: 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten Tarieven abonnement f 38,- per jaar, advertentiepag. 18 ct. per mm kolom breedte. Inzenden kopij tot maandag 22.00 uur. Bezorging Nel Berkers, tel. 04766-2251. Na de diverse geslaagde evenementen volgen komend weekend nog de drie dol le dagen. De Kieveloeët is al geruime tijd in de weer om alles tot in de perfectie voor te bereiden. Wij hopen dat u allen in de juiste sfeer bent om er samen een onvergetelijke karnaval 1984 van te maken. Z.D.H. Prins Wim II, vorst, adjudant, raad van elf en de hofkapel de Tesnuz- zikke o.l.v. Jo van Rijt zijn in hun beste conditie, zodat u zich wat dat betreft geen zorgen hoeft te maken. Wij hopen u de komende dagen als wij aan het rondtrekken zijn, ergens te ontmoeten. Ter vergemakkelijking volgt hier het volledige programma, zodat u ons te allen tijde kunt vinden. Zullen samen met de raad van Elf de kar naval van 1984 tot iets onvergetelijks pro beren te maken. Zij allen hopen op de medewerking van alle knaptoeters en knaptoeterinnekes. Prins Geert hoopt wel dat er goed naar zijn spreuk geluisterd wordt! Knaptoeters fest völöp mèr go nie över de kóp! Anders gezegd: doe goed mee, maar pro beer maat te houden! Dus nog niet aan de alcohol als 't effe kan! Het programma van Prins, Vorst en Raad van Elf is als volgt: Zaterdag 3 maart: Bezoek aan de kama- valsviering om 19.00 uur in de kerk. Daar na sleuteluitreiking aan Prins Wim II in het gemeenschapshuis. Zondag 4 maart: Optocht en daarna be zoek aan de prins. Maandag 5 maart: Instuif van zes tot tien uur. De Kieveloeët komt op bezoek. Dinsdag 6 maart: Om een uur bezoek aan de Keiesjeut. We blijven tot ongeveer drie uur. Van zes tot tien uur weer instuif in het gemeenschapshuis. Vooral de maandag en de dinsdag is dus voor de Knaptoeters van belang. Van zes tot tien is er dan Instuif met onze eigen Running Devil. Doe mee met Prins Geert! VRIJDAG 2 MAART. 14.00 uur bezoek aan beide kleuterscho len. ZATERDAG 3 MAART. 19.00 uur H. Mis met Prins en gevolg, Jeugdprins, Jeugdprinses (schooljeugd), allemaal met hun gevolg. Muzikale om lijsting door hofkapel de Tesnuzzikke. 20.00 uur Gemeenschapshuis, ontvangst door B en W, waarna sleuteloverdracht. Zondag 4 maart. 14.00 uur optocht. 19.30 uur café Crins, 20.15 uur café Joppe, 21.00 uur hotel Janssen-Jaspers (prijsuitreiking optocht). MAANDAG 5 MAART. 14.30 uur Gemeenschapshuis Jeugdbal (schooljeugd en prijsuitreiking optocht voor de kinderen die hebben deelgeno men) 15.30 uur café de Stoep. 16.15 uur café Mary, 19.00 uur Gemeenschapshuis (instuif) 19.45 uur bar de Pannesjop, 20.30 uur café Gommans-Simons, 21.15 uur café op den Drink. DINSDAG 6 MAART. 13.00 uur hotel Ketels i.v.m. Boerenbrui loft, 19.30 uur café Herwijnen, 20.15 uur hotel Ketels, 21.00 uur café Geris. Al deze rondgangen worden muzikaal omlijst door hofkapel de Tesnuzikke. P.S. wijzi ging voorbehouden. SLEUTELOVERDRACHT. Zaterdag 3 maart na de H. Mis wordt de Kieveloeët met het hele gevolg ontvangen door B en W in het Gemeenschapshuis voor de sleuteloverdracht. Hierbij worden alle Kieveloeëterinnen en Kieveloeëters uitgenodigd. OPTOCHT. Zondagmiddag 4 maart zal de bonte stoet door de Meijelse straten trekken. Num mers kunnen nog afgehaald worden tot zaterdag 3 maart tot 16.00 uur (niet lan ger). Laat u kinderen de nummers afhalen geef ze dan een briefje mee waar duidelijk opstaat waar het nummer voor bedoeld is en ook wat er uitgebeeld wordt. Iedereen die deelneemt, ook de kinderen, worden vriendelijk verzocht een onderlinge af stand van 10 tot 15 meter aan te houden. Dit vergemakkelijkt het beoordelen door de jury en biedt ook voor het publiek een mooiere aanblik. De nummers moeten duidelijk zichtbaar zijn wilt u in de prijzen vallen. Voor een mooie prijzenpot is ge zorgd. De prijzen worden als volgt ver deeld: Grote wagens, Kleine wagens, Gro te groepen, Kleine groepen (2 t/m 5 perso nen) Enkelingen en Kinderen. Opstellen van de optocht Churchill-laan verder trekt hij Remde, Hagelkruisweg, Donk, Hoek, Steegstraat, Kapelkesweg, Kerkstraat, Dorpsstraat, Molenstraat, illlllli Molenhaagweg, In de Haag, Trambaan, Jan Truyenstraat en ontbinding Churchill-laan en Past. Frischestraat. PRIJSUITREIKING. Zondag 4 maart om 21.00 uur is de prijsuitreiking in hotel Janssen-Jaspers. In tegenstelling tot andere jaren is de prijsuit reiking voor de kinderen niet zondag maar maandag 5 maart om 14.30 uur in het Ge meenschapshuis tijdens het Schooljeugd- bal. BELANGRIJK! BELANGRIJK! Ieder jaar gebeuren er ongelukken tijdens maar vooral na de optocht. Wij willen al het mogelijke doen om dit te voorkomen. Daarom enkele punten waaraan u zich moet houden. 1. De wagens moeten door bekwame chauffeurs bestuurd worden. 2. De deelnemers op de wagens die snoep strooien worden verzocht dit achter de wagen te gooien. De ouders wordt ge vraagd hun kinderen erop te wijzen niet de hele route rondom de wagens te lopen die snoep gooien. Gun andere kinderen die langs de route staan ook een snoepje. 3. Houd een onderlinge afstand van 10 tot 15 meter en blijf achter elkaar rij den. Hierdoor voorkom je het te hard rijden van auto's en vooral brommers tussen wagens en groepen; dan voor kom je ONGELUKKEN. 4. Het rijden met de karnavalswagens en voertuigen dient beperkt te blijven tot de tijd gelegen tussen een uur voor aanvang van de optocht en een uur na het tijdstip van ontbinding van de stoet. De politie zal hierop toezien. 5; Lest best. Hou het gekozen idee netjes. Tot slot wenst de gehele Kieveloeët u een plezierige en gezellige karnaval 1984 toe en vergeet niet de lijfspreuk van Z.D.H. Prins Wim II "Al gon we ower de kóp, merge ston we wir rechtop". Alaaf. Het carnavalsgebeuren dat over anderhalve week z'n hoogtepunt zal hebben tijdens de drie dolle dagen heeft enige gevolgen voor het inle veren van kopij en/of advertenties voor het Weekbericht dat uitkomt op woensdag 7 maart. Aangezien op de drukkerij tijdens de carnavalsdagen slechts op be perkte schaal gewerkt wordt dienen kopij en advertenties 'n dag eer der dan gebruikelijk is ingeleverd te zijn. Dat betekent dat tot zon dagavond 4 maart de mogelijkheid bestaat om Uw berichten bij de redactie te bezorgen. Indien mogelijk hadden we kopij die eerder in geleverd kan worden graag op donderdagavond 1 maart in ons bezit, zodat vrijdag 2 maart op de drukkerij al enig zetwerk gedaan kan worden. Voor Uw ongetwijfeld bereidwillige medewerking zeggen we U bij voorbaat hartelijk dank. Red. Tijdens de carnavalsdagen is de biblio theek gesloten.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1984 | | pagina 1