WERKLOZE MAG MEER ONBETAALD WERK VERRICHTEN NOG EEN NIEUWE ONDERNEMERSOPLEIDIN G GESLAAGD IN HELDEN PEELT OERN OOI TE NEERKANT WOENSDAG 15 JUNI 1983 39E JAARGANG NO. 24 Werkgroep Mensen zonder werk I.V.N. HELDEN e.o. VOGELWERKGROEP FIETSVIERDAAGSE DE PEEL WEEKBERICHT VOOR MEUEL Wie zonder werk is en een werkloosheidsuitkering ontvangt, mag voortaan onder zekere voorwaarden op wat ruimere schaal dan voorheen onbe taald werk verrichten. Daartoe zijn be paalde regels opgesteld, uiteraard zonder de wettelijke bepalingen aan te tasten. De uitvoerende instanties zullen deze spelregels voorlopig voor een jaar in de praktijk toepassen. Aan de hand van de opgedane ervaring worden deze criteria dan opnieuw bezien. Voor een werkloze die onbetaald werk wil gaan doen, zijn de volgende regels van toepassing: zij of hij moet vooraf toestemming vragen aan de bedrijfsvereniging, waarvan de uitkering wordt verkre gen en het werk vooraf bij het ar beidsbureau melden; is iemand langer werkloos en krijgt hij een uitkering van de gemeentelij ke sociale dienst in zijn woonplaats, dan moet hij in alle gevallen deze dienst en het arbeidsbureau op de hoogte brengen van zijn tijdelijke baantje. Alleen als hij werk gaat doen in georganiseerd verband, als onderdeel van een bepaald projekt of bepaalde instellingen, dan moet hij vooraf toesteming vragen aan de ge meentelijke sociale dienst; een werkloze moet bereid zijn on middellijk met zijn onbetaalde baan te stoppen zodra er passend werk in loondienst of een mogelijkheid voor scholing beschikbaar is; bovendien moet hij of zij alle moeite blijven doen om passend werk in loondienst of omscholing te krijgen; uiteraard dient kontrole op het doen en laten mogelijk te blijven; eventuele verdiensten voor een tijde lijke baan moeten natuurlijk aan de uitkerende instantie worden opgege ven; het werk mag niet worden gedaan in een bedrijg, ook niet in dat van een familielid; wordt werk gedaan voor een bepaal de organisatie dan mag dat geen werk zijn waarvoor zo'n instelling subsidie heeft of kan verkrijgen; het onbetaalde werk moet doorgaans niet kunnen worden verricht door een betaalde kracht; ook mag het werk geen bedrijfsmatig karakter hebben, dit om konkurrentieverval- sing te vermijden en de werkgelegen heid van anderen niet in gevaar te brengen; het werk verricht binnen de normale werkuren van een instelling moet passen binnen de doelstelling van die uitkering; tenslotte, al deze zaken moeten door de uitkerende instantie getoetst kun nen worden. Met nadruk zij vermeld, dat het hier gaat om onbetaald werk. Voor betaald werk blijft de regel van kracht, dat men de inkomsten moet opgeven aan de be drijfsvereniging of de gemeentelijke soci ale dienst. Die verdiensten worden geheel of gedeel telijk van de uitkering afgetrokken. Deze vergoeding is aan een maximumbedrag gebonden. STUDEREN U bent werkloos, u hebt genoeg vrije tijd, mag u dan gaan studeren? Van het werkloosheidsgeld zou u immers kunnen rondkomen? Nee, dat mag niet. Mensen die weer vol ledig dagonderwijs gaan volgen, zijn niet langer werkloos. Ze zijn niet meer beschikbaar voor pas sende arbeid en hebben dan ook geen recht op uitkering. Het is wel toegestaan avondcolleges te volgen. Het is niet altijd even duidelijk wat wel en niet mag. U wilt bijvoorbeeld een erg omvangrijke cursus volgen of een aantal cursussen te gelijk. Is dat toegestaan of wordt daar mee de uitkering in gevaar gebracht? In zo'n geval is het altijd verstandig even te overleggen met de instantie die uw uitkering uitbetaalt. Tien tegen één dat het geen problemen geeft, maar u hebt dan tenminste zekerheid. OPLEIDING/OMSCHOLING VOOR PASSEND WERK Het arbeidsbureau kan u voorstellen een opleidings- of omscholingscursus te gaan volgen. U kunt zich dan verder bekwa men in uw eigen vak of een ander vak leren. Met zo'n opleiding of omscholing hebt u meer kansen om passend werk te vinden. U kunt zo'n scholing ook zelf aanvragen. Als het GAK u een dergelijke opleiding of omscholing aanbiedt moet u daaraan meewerken. Als u weigert of niet vol doende meewerkt om een gunstig resul taat te behalen, kan uw uitkering wor den gestopt. Aan het Peelland College te Deurne slaagden voor het eindexamen Athe neum: John Creemers, Leon Crommen- tuijn en Hans Martens. Voor het eind examen Havo slaagden: André Cromp- voets, Hans Kirkels, Peter Lemmen, Eri ca Linders, Ton Timmermans en Jolan- da Wijns. Aan het Bouwens van der Boye College te Helden slaagden aan de afdeling Mavo: Comelieke Bruch, Angelique Brummans, Jos van Doom, John Flip- sen, Chantal Hendrix, Monique van Heugten, Carla van Rens, Anton Schriks, Ingrid Veltmans, Marion Ver koelen en Ruud Voncken. Aan de afdeling Havo slaagden: Jos Beckers, Gerrie van Berlo, Liesbeth Boumans, Karin Bouten, Petra Broens, Jan Coolen, Els Doensen, Ruud Elzinga, Marlie Geraats, Martien van Goor, Mare Groenewoud, Desiree Hendrix, John Parren, Hennie Sillekens, Geert Slaats, Elly Smits, Ankie Spee, Susan Strijbos, Wiegert Strijbos en Wim Tri nes. Het Atheneum-diploma behaalden: Jan Goossens, Bertie van Heugten, Gerti Janssen, Hank Martens, Patrick Stem- kens, Geranne Veltmans, Marga Ver stappen, Peter Verstappen en Elvera Welten. Aan de R.K. Scholengemeenschap "Ka- pelveld" te Helden-Panningen slaagde Luciënne van Dijk voor het L.E.A.O.- diploma. Het L.B.O.-diploma werd be haald door: Henny van Bergeijk, Marjo Janssen, Marjo Joosten, Marjo Klus- kens, Lidy Nijssen, Anita Smedts en Gerda Uien. Naast de bestaande Middenstandscursus en de opleiding voor het Praktijkdiplo ma boekhouden, gaan aan de Mid denstandshandelsavondschool in Helden de ondernemersopleidingen een steeds belangrijkere plaats innemen. Afgelopen jaar werd een begin gemaakt met de On- dernemersopleiding voor Sportartikelen. Thans kan gemeld worden dat de Mid- destandsavondschool met het Instituut voor Middenstandsontwikkeling is over eengekomen in augustus te starten met de Ondernemersopleiding in de detail handel voor ijzerwaren en gereedschap pen. Het Instituut heeft de verzorging van het onderwijs voor deze cursus over genomen van het alom bekende Covij- instituut. In het kader van de Vestings- wet voor de detailhandel is ook deze cursus een geïntegreerde opleiding en bestaat zodoende uit 3 onderdelen. A. Het vaktechnisch gedeelte; B. Bedrijfseconomische basiskennis; C. Managementsfase. De Heidense vogelwerkgroep van het I.V.N. houdt op zaterdag 19 juni de jaarlijkse nestkastencontrole. Verzame len: om 9.00 uur bij de kerk in Helden of om 9.15 uur bij de kerk in Pannin- gen. De ongeveer 60 I.V.N.-nestkastjes hangen langs de Loosteeg in Panningen en in de Heidense Bossen. Omdat de meeste vogels hun eerste broedsel heb ben afgesloten zullen de kastjes worden gecontroleerd en zonodig worden schoongemaakt. Daarnaast zullen de nestkastjes die het slachtoffer zijn ge worden van spechten en eekhoorns wor den gerepareerd of vervangen. Iedereen die zich aangetrokken voelt om te helpen is van harte welkom. Breng, indien mo gelijk, gereedschap als hamer en nijp tang mee. Een recordaantal van drieëndertig mu ziekgezelschappen met in totaal ongeveer vijftienhonderd muzikanten komt naar Neerkant om deel te nemen aan het Peeltoemooi, dat op zaterdag 18, zon dag 19 en zaterdag 25 juni in de gebou wen van de Boerenbond aan de Dorpsstraat wordt gehouden. Het Peeltoemooi is een jaarlijks terugke rende regionale muziek wedstrijd voor fanfares en harmonieën uit het Brabant se en Limburgse Peelgebied. Dit muzika le treffen werd in 1967 opgezet met een drieledige doelstelling, te weten: de on derlinge verstandhouding en samenwer king bevestigen en verstevigen, het sti muleren van de amateuristische blaasmu ziek in het algemeen en in het Peelgebied in het bijzonder en het vergroten van de publieke belangstelling voor harmonie-en fanfaremuziek. De organisatie van dit evenement, dat nu voor de zeventiende keer wordt ge houden, wordt het ene jaar aan een Limburgs en het andere jaar aan een Brabants muziekgezelschap toegewezen. Deze keer is dat de Neerkantse Sint- Willibrordusfanfare, die om toewijzing had gevraagd in het kader van het vij fentwintigjarig bestaan van de jeugdfan- fare. De deelnemende korpsen voeren elk twee werken naar eigen keuze uit, desge wenst voorafgegaan door een inspeel- werk of mars. De beoordeling geschiedt door een deskundige die de volgende predikaten kan geven: voldoende, ruim voldoende, goed of zeer goed. De jure ring tijdens dit Peeltoemooi is in handen van de heer W. Steijn uit Egmond aan Zee. Zaterdags om half drie wordt het toer nooi geopend. Achtereenvolgens zullen op deze dag optreden korpsen uit Asten- Heusden, Ospel, Maasbree, Ysselsteyn, Kronenberg, Sevenum, Horst, Hegelsom Uitgave en adm.: Drukkerij Mennen, Postbus 14, 5720 AA Asten. Telefoon (04936) 2243. Red.: J. Daems, De Rossecker 4, Postbus 39, 5768 HK Meijel Telefon (04766) 2559. Postrekening: 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten Tarieven abonnement f 37,- per jaar, advertentiepag. 18 ct. per mm kolom breedte. Inzenden kopij tot maandag 22.00 uur. Bezorging Nel Berkers, tel. 04766-2251. Voor alle drie de onderdelen kan men aan de Middenstandsavondschool in Helden met de opleiding beginnen. Voor het Vaktechnisch deel hebben bezitters van het Covij-diploma vrijstelling. De bezitters van het Middenstandsdiploma hebben vrijstelling voor het onderdeel bedrijfseconmische basiskennis, zoals dat ook geldt voor de opleiding voor Sport artikelen. Voor het Managementsgedeel- te kan men examen doen, nadat de on derdelen A en B met succes zijn afge rond. Het combineren van onderdelen van de opleiding is mogelijk. Ook voor deze opleiding geldt, dat de geslaagden zich kunnen vestigen als on dernemer in de detailhandel. Het diplo ma opent de weg voor vestiging in prak tisch elke branche. Voor nadere infor matie kunt u terecht bij M. Janssen, di recteur Middenstandshandelsavondschool te Helden. Tel. 04760-2468. Meterik, Overloon en Horst-America. Op zondag treden de volgende korpsen op: Helenaveen, Melderslo, Oostrum, Griendtsveen, Rijckevoort, Someren- Heide, Wanroy, Helden, Merselo, Sam- beek en Harmonie "Eendracht" uit Meijel zal deze dag besluiten. Op zaterdag 25 juni verschijnen op het podium korpsen uit Neerkant, Maas hees, Koningslust, Oeffeit, Vierlingsbeek, Mill, Baarlo, Nederweert, Sint-Anthonis, Heythuysen en Venray. Alle toernooidagen beginnen om half drie en gaan door tot een uur of tien. In de pauzes, die gepland zijn tussen zes uur en half zeven, en na afloop zullen steeds de prijzen worden uitgereikt. De leden van de Neerkantse fanfare en van het feestcomité zijn al wekenlang in de weer om de plaats van handeling om te toveren tot een omgeving waar het zo wel voor deelnemers als voor bezoekers goed toeven zal zijn. Ruime aandacht daarbij wordt besteed aan de akoestiek en natuurlijk ook aan de inwendige mens. De toegangsprijs bedraagt drie gulden. Over ongeveer drie weken gaat de 8e fietsvierdaagse al weer van start. Rond de Vierspan in Deurne zal het dan weer een gezellige drukte zijn. Langs de rou tes van 40, 60 en 80 km., verspreiden de 3000 of meer deelnemers zich om te ge nieten van het landschap, van de rust in de natuur, van de gezonde beweging en van de attracties langs de routes. Het aantal voorinschrijvingen ligt weer iets hoger dan vorig jaar; honderden enthou siastelingen hebben zich al aangemeld voor dit toeristisch recreatieve festijn. De voorinschrijving - waarbij een korting wordt gegeven van 2,50 - sluit op 19 juni a.s. Na deze datum zijn de deelna meprijzen voor de vier dagen gesteld op 12,50 voor volwassenen en 10,- zoor kinderen en bejaarden. Tijdens deze fietsvierdaagse die gehouden wordt van 6 t/m 9 juli zullen in 'r. viertal plaatsen al lerlei activiteiten georganiseerd worden. De eerste dag zullen de deelnemers in Meijel ontvangen worden, de tweede dag in Griendtsveen, de derde dag in Gemert en de vierde dag in Lierop. Voor de deelnemers is een routekwis uitgeschre ven. De deelname is gratis. Een zestal prijzen tot een totale waarde van ruim 1.000,- is beschikbaar voor de win naars. Aanmelding voor de fietsvier daagse is mogelijk bij de Informatiepost van de Streek VVV Peelland, Boekhan del Hub Berkers, Stationsstraat 42 Deur ne, telefoon 04930-15813. Folders liggen ook bij de Rabo Banken en de VVV kantoren. OPENINGSTIJDEN V.V.V.- KANTOOR 20 Juni tot 27 augustus: 10.00-14.00 uur. 29 Augustus tot 17 september: 10.00-13.00 uur. Op zondag gesloten. SPEELSE SPEELAVOND BIJ 10-JARIG KREATO Vrijdagavond 10 juni waren velen, jon geren en ouderen, cursisten, ouders en andere belangstellenden, naar de grote zaal van 't gemeenschapshuis getogen, waar de gebruikelijke speelavond van de Kreato-cursisten gehouden werd ter af sluiting van het voorbije cursusjaar. Dat deze speelavond voor de tiende maal plaatsvond, gaf een extra feestelijk tintje aan dit gebeuren. Dat kwam o.a. tot uit drukking in een fraaie opsiering van de zaal die verzorgd was door de cursisten bloemsierkunst. Ook was een gedeelte van de zaal ingericht met teken- en schil derwerk van de cursisten tekenen/schil deren en met keramische produkten van de cursisten pottenbakken. Het grootste gedeelte van de avond werd gevuld met optredens van de cursisten muziek, afge wisseld met ballet en dans door jonge kinderen en met jazz-dans door volwas senen. De verscheidenheid aan instrumenten, in grootte van groepen, in gevorderd-zijn en in talent leverde een veelzijdig pro gramma op dat gekenmerkt werd door één centraal gegeven dat als een rode draad door het hele programma van de ze avond liep: iedereen was vol enthou siasme bezig om op een zo goed mogelij ke manier datgene wat gedurende het af gelopen jaar geleerd werd, voor het voetlicht te brengen. Die overgave werk te aanstekelijk. In de volle zaal hoefde nauwelijks om stilte verzocht te worden. De eerste klanken die aan een instru ment ontstegen, legde een stilte over de zaal die pas weer verbroken werd door een warm applaus na de laatste tonen. Wat het luisteren betreft is de afgelopen tien jaar door Kreato niet alleen bij de cursisten wat bewerkstelligd. En ook dat behoort tot de muzikale vorming! Zo werd deze avond een gezellige avond die mogelijk werd door de medewerking van de 124 cursisten die afgelopen jaar bij Kreato een cursus volgen, door de docenten en door de plaatselijke beheer raad. TWEEDE LUSTRUM IN MEIJEL Het feit dat Kreato het tweede lustrum in Meijel vierde, was voor een tweetal aanwezigen aanleiding om het woord te voeren. Namens het gemeentebestuur sprak wethouder Smolenaars een felicita tiewoord waarin hij wees op de beteke nis van Kreato voor de Mei j else gemeen schap en voor de ontwikkeling van de sluimerende talenten van zeer velen. Met name noemde hij de betekenis voor de amateuristische kunstbeoefening en voor het verenigingsleven door het verzorgen van de cursussen. In totaal volgden zo'n 1200 cursisten de afgelopen 10 jaar een cursus bij Kreato. De gemeentelijke sub sidie noemde de wethouder een blijk van de steun en van de waardering die het gemeentebestuur voor dit werk had en heeft. "In deze tijd van economische re cessie met toenemende vrije tijd heeft Kreato nog meer bestaansrecht dan in de beginjaren", betoogde hij verder. "Kreato heeft een duidelijke plaats en reikt een helpende hand bij het vullen van deze vrije tijd." Dankwoorden aan de beheerraadsleden voor het vele werk en hun inzet besloten zijn toespraak. Dhr. Francot, de voorzitter van de Stichting Kreato, bracht namens bestuur, stichting en staf dank uit aan het'ge meentebestuur, dat zich naar zijn zeggen bereid toont om mee te werken, mee te denken en om financieel te steunen. Hij sprak uit de overtuiging te zijn toege daan, dat de plaatselijke beheerraad zo gewerkt heeft dat Kreato niet meer weg te denken is uit Meijel. Het doel van Kreato, het tot ontwikkeling brengen van kreativiteiten, heeft de afgelopen 10 jaar naar zijn mening duidelijk gestalte gekregen. Niet in het minst is dat vol gens dhr. Francot te danken geweest aan de beheerraad. Hij richtte zich vervol gens in het bijzonder tot mevr. Willems die hij de grote stimulans achter de be heerraad noemde. "U hebt Kreato steeds een warm hart toegedragen en u behar tigde in het Kreatobestuur niet alleen de Meijelse belangen maar die van geheel Kreato." Voor al dat werk, waarmee mevr Willems gaat stoppen, sprak dhr. Francot dank uit. Die dankwoorden deed hij vergezeld gaan van een stoffelij ke blijk van waardering namens Kreato. DIPLOMA'S Tijdens deze avond mocht mevr. Wil lems 18 diploma's uitreiken aan geslaag de cursisten. Het A-diploma behaalden: Yvonne Pellemans (blokfluit), Rianne Vestjens (tuba), John Adams (hobo), Miriam Kessels (dwarsfluit), Arno v.d. Eisen (alt-saxofoon), Janne Simmer (dwarsfluit) en Barbara Elzer (dwarsfluit). Het B-diploma werd uitge reikt aan: Mariëlle Franssen (klarinet), Gregor Smeets (klarinet), Marion Gielen (klarinet), Monique Pellemans (bariton), Marleen van den Heurik (cor), John v.d. Eisen (trompet), Bart van Vegchel (hoorn en blokfluit), Josette Janssen (klarinet), Maureen Simmer (alt-saxo foon) en Liesbeth Gielen (klarinet). Red.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1983 | | pagina 1