PRINSES GERRII en VORST CARLO I WIM RIJVERS BEZIG MET HET MONUMENT ZONDAG 30 JANUARI WERELDLEPRADAG men op de peuterspeelzaal. BOERENBRUILOFT 1983 WIE WORDT 'T BRUIDSPAAR??? Betaling abonnement Weekbericht WOENSDAG 26 JANUARI 1983 39E JAARGANG NO. 4 Uitgave en adm.: Drukkerij Mennen, Postbus 14, 5720 AA Asten. Telefoon (04936) 2243. Red.: J. Daems, De Rossecker 4, Postbus 39, 5768 HK Meijel Telefon (04766) 2559. Postrekening: 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten Tarieven abonnement f 37,- per jaar, advertentiepag. 18 ct. per mm kolom breedte. i Inzenden kopij tot maandag 22.00 uur. Bezorging Nel Berkers, tel. 04766-2251. Na uitvoerig beraad werd begin decem ber definitief besloten dat Wim Rijvers het in Meijel op te richten Oorlogs- en Vredesmonument zou vervaardigen. Hij zal een monument in steen en brons gaan maken dat qua vormgeving mo dem, hedendaags is, maar dat tevens zal passen in de landelijke sfeer van het "Groene Hart". Rijvers is er momenteel al druk mee bezig en samen met de ge meente zal over afzienbare tijd gestart worden met het grondwerk. Wie is nu Wim Rijvers? Sinds een aantal jaren geldt hij als een van de beste Limburgse beeldhouwers. Naast zijn vrije werk, is hij part-time verbonden als docent aan de Gelderse Leergangen in Nijmegen. Hij heeft al eens eerder in Meijel ge werkt en wel in 1960, toen hij de huidige bronzen Christus van het bronzen hagel kruis heeft gemaakt. De bekendste wer ken van deze in Kessel geboren en woonachtige kunstenaar in de buurt van Meijel zijn het Industrie-monument in het centrum van Panningen (met de "vogel") en het kolossale, 16 meter hoge havenmonument van Wessem uit 1970. Dit laatste werk is zijn belangrijkste op dracht tot nu toe en werd gemaakt in opdracht van de gemeente Wessem. Zo als zo vaak bij Rijvers heeft deze beton/aluminium constructie een diepe re, symbolische betekenis; in dit geval de strijd van de binnenscheepvaart tegen de elementen. ONTHULLING De onthulling van het Meijelse monu ment zal plaatsvinden op 4 mei a.s., op de vooravond van Bevrijdingsdag. De Werkgroep is momenteel nog druk doende met het opzetten van een gepast programma voor de onthulling, waarin zowel "bezinning" als "feestelijkheid" een plaats zullen krijgen. Een en ander zal muzikaal worden omlijst. Het ligt in de bedoeling om de gehele Meijelse ge meenschap - waarvoor het monument immers bestemd is - hierbij te betfek- ken. Omdat het benodigde bedrag nog niet helemaal bijeen is, zullen we u nog maals willen vragen om een bijdrage voor deze goede zaak te geven. Meer dan 100 mensen zijn u reeds voorge gaan. Giften kunnen worden gestort op de volgende banknummers, die staan t.n.v. de "Werkgroep Oorlogs- en Vre desmonument": Rabo Meijel 1334.23.050; Amro Meijel 4391.23.127; Volksbank Meijel 9204.09.784 en NMB Meijel 6792.11.470. Voor degenen die al leen een postgiro hebben volgen hier nog de gironummers van de banken: Rabo 1178249; Amro 1050085 en NMB 10559505. Alvast hartelijk bedankt! Werkgroep Oorlogs- en Vredesmonu ment De abonnees die voor de jaargang 1983 het abonnementsgeld nog niet voldaan hebben, willen we verzoeken dat zo spoedig moge lijk te doen. We willen U vragen bij de betaling gebruik te maken van de accept-girokaart die U in december ontvangen heeft. Van abonnees die op 10 febr. a.s. hun betalingsverplichtingen nog niet nagekomen zijn wordt aange nomen dat ze hun abonnement met ingang van die datum wensen te beëindigen. Zij zullen dienten gevolge per 16 februari geen Weekbericht meer bezorgd krij gen. Betaal, indien U dat nog niet deed, zo spoedig mogelijk 37,- op postrekeningnummer 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten. Administratie "Weekbericht voor Meijel". Zoals wellicht bekend, organiseert de Tennisclub Meijel de boerenbruiloft op camavalsdinsdag, 15 februari a.s. Door een uit de vereniging samengesteld comi té is in samenwerking met de Kieveloeët reeds een en ander geregeld, om weder om te komen tot een geweldige boeren bruiloft. Een boerenbruiloft, welke weer een der hoogtepunten zal gaan vormen van de Meijelse carnaval. A.s. zaterdag 29 januari zal tijdens het oudwijvenbal in dancing 't Pumpke op de Donk het bruidspaar van 1983 ont huld gaan worden door Z.D.H. Prins Walter de 1ste. WIE, O WIE ZAL HET ZIJN??? Vanaf deze plaats roepen wij u allen op om ook aanwezig te zijn in 't Pumpke. Door carnavalsvereniging de Kieveloeët is gezorgd voor een buitengewoon goed orkest, dat verder de gehele avond voor gezellige muziek borg zal staan. Door uw aanwezigheid geeft u al meteen een steun in de rug van het Bruidspaar, dat op camavalsdinsdag Ai grote stap in de onecht gaat wagen. De leden van de tennisclub L.T.C. zul len zich rond 20.00 uur verzamelen in café Joppe, om van daaruit, begeleid door Joekskapel Nico-Joeks en uiteraard het bruidspaar, op te trekken naar de Donk voor de grote onthulling. Dit mag u beslist niet missen; heus ook met uw aanwezigheid zal het weer een echt ouderwets Meijels oud-wijvenbal worden. Mogen wij ook op u rekenen? Het boerenbruiloftscomité. PEUTERSPEELZAAL "CALIMERO" I.v.m. de doorstroming naar de kleuter school zijn er nog plaatsen vrij op de peuterspeelzaal. Ieder kind van 2 jaar en ouder is van harte welkom op onze speelzaal. Komt u gerust eens op een Na een goed begin van het seizoen op de avond van het Prinsenbal 1983 was het ook afgelopen zondag erg gezellig. Afge lopen zondag zijn we naar het Prinsen bal van de Buizerds op de Heibloem ge weest. Het was daar erg gezellig. Prinses Gerri mocht meehelpen bij de onthulling van de nieuwe jeugdprins Frank I. We waren daarna nog net op tijd terug in het Gemeenschapshuis bij de instuif- avond om daar nog 20 minuten flink mee te doen. Het was een prima afslui ting van dé goed geslaagde avond. Onze Raad van Elf, Vorst en Prinses hebben nog een heel programma voor de boeg: Zondag 6 februari: Kèjsjeutebal met onthulling van de nieuwe kinderprins. Zaterdag 12 februari: Met zijn allen naar, de kerk en na afloop naar de sleuteluit reiking. Zondag 13 februari: Optocht. Maandag 14 februari: Carnaval in het Gemeenschapshuis. De Kieveloeët komt dan ook op bezoek. Dinsdag 15 februari: Om elf uur 's mor gens naar het Kèjsjeutebal. 's Avonds weer carnaval in het Gemeenschapshuis. Wij hopen dat de hele Raad van Elf en alle Meijelse Knaptoete en Knaptoeterin- nekes flink oefenen op de Meijelse car navalsschlagers, zodat iedereen goed mee kan "kèke" met carnaval. Er bestaat overigens de mogelijkheid om de video-band die van het prinsenbal ge maakt is bij te bestellen. Dit kan bij Loek Bouten (tel. 1862). Volgens ons best de moeite waard! Tenslotte hopen we dat de spreuk van Prinses Gerri I goed nageleefd wordt: Ge kaant der van op én, We goan dur mi zin alle tegenèn. Alaaf! Limburg steunt Lepraproject in Kumi - Oost-Oeganda. Meer dan 350 veldposten en kliniekjes moeten vanuit lepracentrum Kumi verzorgd worden. Er moet een Landrover komen, want rollend materiaal is totaal versleten, de nood is schrijnend. Wij kunnen helpen; voor ons allen samen is dit bereikbaar: een som van 32.000, Een keer per jaar worden wij in onze westerse wereld nadrukkelijk geconfron teerd met melaatsheid. Deze vreselijke ziekte, waarbij lichaamsdelen ernstig worden verminkt, is nog lang niet uitge roeid. In een groot aantal ontwikke lingslanden is de strijd tegen lepra nog in volle gang. Naar schatting 15 tot 20 mil joen mensen, verspreid over de hele we reld, zijn met de gevreesde leprabacil besmet. De Nederlandse Stichting voor Lepra bestrijding (NSL) onderneemt elk jaar rond Wereldlepradag (de laatste zondag in januari) acties om een steentje bij te dragen in de bestrijding van de melaats heid. De kring Limburg van de NSL zal hierbij weer een actieve rol spelen. Meer dan 1.000 vrijwillig(st)ers zullen in de week van 29 januari tot 6 februari huis aan huis collecteren. De opbrengst in de ze provincie gaat, evenals in 1982, naar het lepraproject in het Oost-Oegandese district Kumi. Verleden jaar brachten de Limburgers meer dan een kwart miljoen gulden bij elkaar en het bestuur van de kring Limburg hoopt ook nu weer een dergelijk fraai bedrag aan de medische staf van het lepracentrum in Kumi te kunnen aanbieden. Met dit bedrag kan men o.a. meer art sen aantrekken, de ziekenhuisinrichting verbeteren en een aantal veldposten uit breiden. De medische staf in Kumi is voor wat de aanschaf van goederen betreft helemaal van het buitenland afhankelijk, want in Oeganda zelf is vrijwel niets te koop. Goederen voor de bestrijding van lepra komen voornamelijk uit buurland Kenia. Machines, gereedschappen, onderdelen, bouwmaterialen, waterpompen en zelfs spijkers moeten uit het buitenland ko men. De artsen in Kumi hebben dringend be hoefte aan een BENZINE LANDRO VER. U kunt ervoor zorgen, dat deze wagen er ook inderdaad komt, door royaal te geven tijdens de provinciale ac- tiewerk. Deze Landrover is nodig om het contact tussen het lepracentrum en het netwerk van veldkliniekjes en hulpposten over een oppervlakte van de helft van Nederland te onderhouden. Hier wonen 2,2 miljoen mensen, waarvan naar schat ting 30.000 lepralijders. Deze Landrover kan ook ingeschakeld worden voor het vervoer van patiënten en medicamenten. Voor deze wagen is een bedrag van 32.000 gulden nodig. ANGSTWEKKEND 15 tot 20 miljoen lepra-patiënten is een angstwekkend aantal, dat in de afgelo pen tientallen jaren niet belangrijk is ge daald. Wel kan worden vastgesteld, dat de overdracht van de ziekte wel degelijk is afgenomen en dat er tekenen zijn, dat de lepra in veel gebieden over haar hoogtepunt heen is. Op verschillende plaatsen is dankzij een goed georgani seerde bestrijding het lepracijfer aanzien lijk gedaald. Maar politieke onrust en oorlogen kunnen een effectieve bestrij ding van de ziekte behoorlijk belemme ren. Dat is ook het geval geweest in Oe ganda, waar door het schrikbewind van Amin en later door oorlogen vrijwel niets aan leprabestrijding gedaan is kun nen worden. Nu is de opbouw van dit land in volle gang en wordt er met man en macht gewerkt om de ziekte tot staan te brengen. VOORLICHTING Leprabestrijding is niet alleen patiënten helpen met (dure) geneesmiddelen, het is ook werken aan verbetering van levens omstandigheden, voorlichting geven over zaken als voeding, hygiëne, huisvesting, zuigelingen- en kleuterzorg: de omstan digheden zodanig beïnvloeden, dat de le prabacterie minder kans krijgt zich te ontwikkelen. DDS, het sinds 1948 beproefde middel tegen lepra, blijkt geen wondermiddel meer te zijn. Het tablet verliest namelijk terrein, omdat de leprabacterie helaas met succes weerstand biedt tegen DDS. De patiënt reageert dan niet meer op het middel. Al jaren is men op zoek naar nieuwe ge neesmiddelen. Twee daarvan, Clofazimi ne en Rifampicine blijken in medisch opzicht goed te voldoen. Maar de be handeling van een patiënt met Clofazi mine is tienmaal, met Rifampicine, zelfs vierhonderd maal duurder dan met DDS. MODERN Alles wijst erop, dat het tijdperk van het goedkope DDS, dat op een simpele ma nier kan worden toegepast, op zijn eind loopt. Dat van de modere geneesmidde len is aangebroken. De ontwikkeling van een vaccin tegen lepra behoort tot de reële mogelijkheden. Onderzoek, dat zich bezighoudt met de afweer van mens en dier tegen binnendringende orga nismen, maakt snelle vorderingen. Het is dus van het grootste belang, dat de acties rond Wereldlepradag slagen. De NSL rekent op uw steun. Mochten de collectanten in de actieweek niet bij u aanbellen, dan kunt u toch bijdragen door geld over te maken op gironummer 73050 t.n.v. de kring Limburg van de NSL Heerlen of op het landelijk giro nummer 50500 van de NSL in Amster dam. WEEKBERICHT MD DE riEUEL

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1983 | | pagina 1