ei J)Joe AARDGAS VOORZIENING BUITENGEBIED INTERESSANTE HEARING COMMISSIE WELZIJN MET TE WEINIG AANWEZIGEN OORLOGS- EN VREDESMONUMENT een 4 Bent u uw donor- kaart vergeten op te sturen? SINT-MAARTEN Koffieconcert Peelland College WOENSDAG 3 NOVEMBER 1982 38E JAARGANG NO. 44 RODE KRUIS AFDELING HELDEN-MEIJEL Nederlandse Genealogische Vereniging WEEKBERICHT MDDR Uitgave en adm.: Drukkerij Mennen, Postbus 14, 5720 AA Asten, telefoon (04936) 2243. Red.: J. Daems, De Rossecker 4, Postbus 39, 5768 HK Meijel Telefoon (04766) 2559. Postrekening: 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten Tarieven abonnement f 36,- per jaar, advertentiepag. 17 ct. per mm. kolom breedte. Inzenden kopij tot maandag 22.00 uur. Bezorging Nel Berkers, tel. 04766-2251. De inspraakavond die door de commis sie Welzijn op dinsdag 26 oktober in het gemeenschapshuis gehouden werd, werd eigenlijk door een te klein aantal géinte- resseerdn bijgewoond, 'n Kleine vijftig personen inclusief de commissie zelf die tijdens deze bijeenkomst uitgebreid werd tot 18 leden, spraken over een drietal punten dat door waarnemend voorzitter H. Willems aan de orde werd gesteld. RESULTATEN ENQUÊTE Na een globaal overzicht van de uitge voerde en uit te voeren werkzaamheden door de commissie Welzijn, stelde de voorzitter de uitslag 'van de enquête, die door deze commissie gehouden is, aan de orde. De resultaten van deze enquête die onlangs volledig in het Weekbericht werden gepubliceerd, gaf volgens de aanwezigen duidelijk aan dat in zijn al gemeenheid een grote mate van tevre denheid bestaat over de zaken waarnaar in de enquête gevraagd werd. M.b.t. cursussen werd op de gestelde vragen geantwoord dat de inventarisatie en coördinatie voortgezet zal worden mid dels het opzetten van een informatie klapper op de gemeentesecretarie en via publicatie van adressen van cursusgeven de instanties in het Weekbericht. De subsidiëring van cursussen die buiten Meijel plaats vinden en waaraan Meijel- sen deelnemen kwam eveneens ter spra ke. Opgemerkt werd dat deze cursussen slechts gesubsidieerd kunnen worden als de organiserende instelling andere cur sussen in Meijel geeft. Ook werd de commissie opmerkzaam gemaakt op de problemen die bestaan tengevolge van aè slechte busverbindingen in de avondu ren. De resultaten uit de enquête m.b.t. de gemeentelijke informatietaak waren aan leiding voor het stellen van de vraag waar het aan schort in deze voorlichting. Zijn deze resultaten (11% noemde de voorlichting onvoldoende) het gevolg Eindelijk kunnen we in Meijel een apar te donoravond organiseren. Maar dan hebben we uw hulp nodig! Tot nu toe hebben we 86 inschrijfkaar-_ ten terug mogen ontvangen. Deze bloed afname gaat echter eerst door bij mini maal 125 donors, zegt de Bloedtransfu siedienst te Amsterdam. Wij denken dat het aantal bloedgevers in Meijel beslist gehaald kan worden. Stuur uw inschrijfkaart alsnog op, en wel deze week nog! Of even een telefoontje, als uw kaart zoekgeraakt is, naar Wim Rooijakkers, Kennedeylaan 21, tel. 2031. Dan ont vangt u tijdig een oproep, wanneer u bloed kunt komen geven. Als u immers zélf gezond bent, zoudt u dan niet een beetje bloed willen afstaan, om het leven van een ander mogelijk er mee te redden? Misschien dankt u mor gen zelf uw leven aan iemand die bloed afstond... U geeft toch ook op 22 november 1982? Tot ziens in het Gemeenschapshuis ,,'t Kloster". van het feit dat een aantal gezinnen geen abonnement op het Weekbericht heeft of is de kwaliteit van de informatie niet goed, zo vroeg men zich af zonder dat daarop een duidelijk antwoord gegeven kon worden. De secretaris van de commissie, Dhr. van Rens, merkte op: "We vinden zelf dat we het redelijk doen", een mening die in feite ook uit de enquête naar vo ren kwam; immers 80% gaf aan de in formatie redelijk tot goed te vinden. Tenslotte werd over de enquête opge merkt dat ze een grote lijn aangeeft en daarbij voldoende aanknopingspunten biedt om aan het werk te gaan. BEMANNING COMMISSIE Naast de vijf raadsleden die zitting heb ben in deze commissie (Mevr. V. Joosten en de Heren H. van Dessel, P. Philipsen, H. Verheijen en H. Willems), werden op deze avond de volgende reeds zitting hebbende leden herkozen (W. Basten, G. Joosten, W. Lansbergen, Mevr. Luijten-Smolenaars, W. van Oosteren, G. Stultiëns en L. Verheijen) en de commissie werd aangevuld met de volgende nieuwe leden: Mevr. van der Elsen-Schers, J. van Galen, J. Lenders, J. Naus, J. Timmermans en P. Tijssen. SUBSIDIES Over dit onderwerp kwamen enkele sug gesties naar voren die de commissie ze ker in nadere overweging zal nemen. Vanuit 'n vereniging werd gevraagd om de invulling van de aanvraagformulieren voor de jaarlijkse subsidie te vereenvou digen, bijv. door te gaan werken met een subsidie per jeugdlid. In de kosten per jeugdlid zou dan een bepaald per centage gesubsidiëerd kunnen worden. De stelling dat bij kapitaalvorming geen of minder subsidie verleend zou dienen te worden, werd een verkeerde stelling genoemd omdat geen koppeling gelegd mag worden tussen kapitaal en subsidie. Kapitaal, zo merkte een ander op, dient immers voor toekomstige investeringen. Ook werd speciale aandacht gevraagd voor de subsidiëring van de ouderen. Het probleem van de indirecte subsidie, d.w.z. de vraag welke bedrag langs indi recte weg (via het beschikbaarstellen van een gebouw of accommodatie) naar de verenigingen gaat, kwam eveneens ter ta fel. Over de vraag hoe een eventuele vermin dering van het totaal subsidiebedrag "versleuteld" gaat worden naar de vere nigingen en instellingen toe (waar en hoe gekort wordt op subsidies), zal de com missie zich de komende tijd buigen. Algemeen werd m.b.t. subsidiëring ge concludeerd dat gepoogd zal moeten worden de aanvrage te vereenvoudigen, in de subsidiëring speciaal rekening te houden met jeugd en met ouderen en dat men bij subsidiëring tevens mag kij ken naar het nut/de behoefte van een vereniging voor de gemeenschap. Red. Sinds het laatste bericht in het Weekbe richt over "het monument" zijn er toch wel een paar dingen gebeurd die het ver melden waard zijn. Op de eerste plaats heeft de werkgroep contacten gehad met een tweetal kunstenaars die eventueel het monument gestalte zouden gaan geven. Die twee kunstenaars waren! Joep Cop- pens uit Vlierden en Wim Rijvers uit Kessel. Eén van hen zou zich de komen de tijd gaan bezighouden met een ont werp van het monument. Voor de werk groep was de keuze voor één van beiden De inspanningen die het gemeente bestuur zich getroost om te komen tot de aansluiting op 't aardgasnet van de panden gelegen in het buitengebied zul len, naar het zich laat aanzien, inder daad concreet gestalte krijgen. Tijdens de werkvergadering van de gemeenteraad op maandag 25 oktober slaagden de raadsleden erin op één lijn te komen zit ten wat het standpunt in deze zaak be treft. Aan de hand van een door het College van B. en W. samengestelde "Aardgasnota" waarin 'n overzicht van de hele (vooral) financiële problematiek werd gegeven, ontspon zich een constructieve discussie die gedragen werd door de doelstelling om het project als totaliteit uit te kunnen laten voeren. HEILLOZE WEG Vanwege de grote verschillen in de kosten van aansluitingen in de diverse sectoren waarin het Meijelse buitenge bied verdeeld is, achtte de Raad het een heilloze weg om met handhaving van de ze grote verschillen te komen tot de na gestreefde doelstelling. Daarom koos men uiteindelijk voor het standpunt: ie dereen over één kam scheren. Daarbij wordt een woonhuis met een verbruik van 5000 m3 gas per jaar als eenheid ge hanteerd; bedrijven worden naar evenre digheid daarvan naar deze eenheden toe gerekend. De totale aansluitkosten (ruim 1,2 mil joen) verminderd met de bijdrage van Limagas van ruim 5 ton, bedragen voor de 138 aan te sluiten panden ruim 700.000,-. De gemeenteraad was van oordeel dat dit gegeven de hele zaak tot een waarschijnlijk onhaalbare zaak zou maken. Dat was reden voor de Raad om steun aan dit project toe te zeggen van uit de gemeentekas. De suggesties in dezen varieerden van het aangeven van een bepaald percentage van de overblij vende kosten (25 a 30%) tot het noemen van een concreet bedrag (2 ton). Door Dhr. Bongers werd met veel na druk gevraagd om te bezien of een aan tal panden (7 of 8) dat als zeer onrenda bel te kenschetsen is en dat door Lima- gas buiten de berekening is gehouden, eveneens aan te sluiten is. "Als dat nu niet lukt komen die panden er nooit meer voor in aanmerking", betoogde hij. BAATBELASTING Dhr. Willems bleek met zijn suggesties een willig oor te vinden bij zijn collega raadsleden. Hij vroeg een nieuwe bere kening voor de kosten door Lima- gas. Als vervolg daarop zou naar zijn overtuiging door Limagas een goede voorlichtingsavond gehouden dienen te worden, waarop iedereen een duidelijk inzicht krijgt in de kosten vebonden aan aansluiting op aardgas. Als mogelijkheid om het project in zijn totaliteit door te kunnen laten gaan, noemde hij de invoe ring van een baatbelasting. Deze be lasting beoogt een billijke bijdrage te vorderen in voorzieningen die door of met medewerking van het gemeente bestuur tot stand zijn gebracht. Ieder Dag meisjes en jongens, Woensdag 10 november vieren we weer het feest van Sint-Maarten. Jullie zijn van harte welkom, eventueel met je ou ders. Om 7 uur vertrekken we van het Alexanderplein in het gezelschap van Sint-Maarten en schutterij Sint- Willibrordus. Zorgen jullie voor leuke lampions? We trekken met de optocht naar het bejaardenoord waar Sint- Maarten de bedelaar zal ontmoeten. Van daaruit gaat de lampionsstoet via de Heufkesweg en de Holleweg naar het terrein tegenover de ingang van camping Startebos. Sint-Maarten zal daar de brand steken in de stapel hout. Tot half negen krijgen jullie de tijd om elkaar zwart te maken en een lekker broodje knakworst op te eten. Om half 9 komt de brandweer om de resten van het vuur uit te spuiten. Via de scholen krijgen jullie nog een stencil over deze avond. Geachte ouders, Om half negen is het einde van het feest en tevens het einde van de verantwoor delijkheid van het Kindervakantiewerk. Wilt u met uw zoon of dochter duidelijk regelen hoe en hoe laat ze thuis zijn. Het is aan te bevelen dat de kinderen warme en niet al te beste kleren aan hebben. U bent natuurliljk zelf van harte welkom om de traditionele viering mee te maken. Kindervakantiewerk Meijel perceel at gebaat is, dient deze be lasting te betalen, los van het feit of men wel of niet aansluit (op het aardgasnet). VERDERE PROCEDURE De verdere afwikkeling van deze zaak zal zo zijn dat Limagas gevraagd wordt nieuwe berekeningen te maken: één be rekening op basis van 138 panden, één berekening op basis van alle nog niet aangesloten panden. Deze gegevens zul len opnieuw aan de Raad voorgelegd worden, waarna de Raad een princi peuitspraak doet over de bijdrage van gemeentewege aan dit project en over het feit of een baatbelasting ingevoerd wordt. Vervolgens volgt een voorlich tingsbijeenkomst door Limagas, waarna bepaald zal worden hoe groot de interes se is om deel te nemen. Red. zeer moeilijk. Dat Wim Rijvers uit Kes sel nu een ontwerp gaat vervaardigen, is eigenlijk een toevallige samenloop van omstandigheden. Allebei de kunstenaars hebben reeds hun sporen verdiend: Joep Coppens wellicht meer in het Brabantse land en Wim Rijvers meer in het Lim burgse. Hoewel Wim Rijvers nu een ont werp gaat maken, wil dat nog niet zeg gen dat hij het monument definitief ver vaardigt. In de loop van december zal hij het ontwerp klaar moeten hebben en dan wordt pas overgegaan tot de defini tieve opdracht. De kunstenaar zal probe ren de ideeën die vanuit de Meijelse be volking zijn gekomen, te integreren in zijn idee. De werkgroep is erg tevreden over het fi nanciële verloop van de zaak. Door par ticuliere bijdragen maar ook door een grote schenking van een stichting is het bedrag in kas uitgegroeid tot 11.000,Ook deze laatste gevers worden heel erg bedankt. Overigens be tekent dit mooie bedrag niet, dat wij he lemaal rond zijn. Een ruim bedrag geeft ruimere mogelijkheden voor een mooi monument! Uw gift kunt u overmaken op de volgende banknummers t.n.v. "Werkgroep Oorlogs- en vredesmonu- ment"! Rabobank Meijel 1334.23050; Amrobank Meijel 4391.23127; Volks bank Meijel 9204.09784. Nederlandsche Middenstandsbank Meijel 6792.11470. Voor mensen die alleen een postgiro hebben, volgen hier voor het gemak de respectievelijke bankgironummers: Rabo 1178249; Amro 1050085. Nederlandsche Middenstandsbank 1059505. De werkgroep "Oorlogs- en Vredesmonument' Op zondag 7 november a.s. geeft De Boxtelse Cantorij o.l.v. Wil Barten sa men met de organist Jan Raas een con cert in de aula van het Peelland College te Deume. Het is het derde concert in de negende cyclus van koffieconcerten. Centraal in dit concert staat "De kleine Orgelmis" van J.S. Bach. Dit werk bestaat uit tien koraalvoorspelen voor orgel (manualiter) afgewisseld door het bijbehorend koraal voor koor in een vierstemmige zetting van Bach zelf. Deze Orgelmis vult het gedeelte voor de pau ze. Na de pauze is de structuur van het programma hetzelfde, echter met werken uit andere perioden. De Cantorij begint dan met "La Déplo- ration de Johan Ockeghem" van de Renaissance-componist Josquin des Prez. Jan Raas improviseert dan op dit werk, dat als cantus firmus de introitus "Requiem aetermam" van de uitvaart mis heeft. Daarna volgt het koraalspel "O Gott, du frommer Gott" van Jo hannes Brahms (1833-1897) wat vooraf gegaan wordt door het gelijknamige ko raal in een zetting van de organist Jan Raas in de stijl van Brahms. Het concert wordt besloten met twee werken uit het begin van deze eeuw, ge componeerd voor de Engelse Kathedrale koren: "Let all mortal flesh keep silence" van E.C. Bairstow en "O clap your hands" van R. Vaughan Williams. Dit laatste werk is een toonzetting met orgelbegeleiding van psalm 47. Aanvang van het concert 12.30 uur. Op dinsdag 9 november a.s. om 19.30 uur houdt de afdeling Noord- en Midden-Limburg van de Nederlandse Genealogische Vereniging een bijeen komst in het "Goltzius Museum", Golt- ziusstraat 21 te Venlo. Op deze avond zal de heer H. 't Jong uit Dordrecht een lezing geven met als titel "Heraldiek en familiewapens, een blik in de Nederlandse praktijk". Behandeld wordt de houding van de Ne derlander t.o.v. wapens en de oorzaken daarvan, alsmede de instanties en perso nen die zich met heraldiek bezighouden. Het nazoeken en ontwerpen van familie wapens en de moeilijkheden die daarbij komen kijken. Modem gebmik van her aldiek. Na de lezing is er ruimschoots de gele genheid tot het stellen van vragen. Le den en belangstellenden zijn op deze avond van harte welkom.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1982 | | pagina 1