RAAD GEEFT KREDIET VOOR INRICHTING TIJDELIJKE STANDPLAATSEN WOONWAGENS AAN STEENKAMPSEWEG LOUIS KORSTEN 40 JAAR IN KAPPERSVAK WERKZAAM WOENSDAG 16 JUNI 1982 36E JAARGANG NO. 24 WEEKBERICHT VEER MEUEL 'n Ingelaste raadsvergadering op maan dag 7 juni met als enige agendapunt 'n voorstel van het College van B W tot het beschikbaarstellen van een krediet voor de inrichting van een tijdelijke standplaats voor drie woonwagens zorg de niet alleen voor 'n overvolle publieke tribune maar ook voor 'n avond die Meijels' bestuurderen nog lang zal heu gen, zeker op momenten dat nieuwe ontwikkelingen in deze zaak ter sprake zullen komen. 'WAAR GAAT 'T IN DEZE ZAAK OM! Als uitvloeisel van de opheffing van het regionale woonwagencentrum "De Ro mer" te Venlo dienen alle gemeenten binnen 't Gewest Noord-Limburg een woonwagencentrum in te richten, waar bij aan Meijel drie standplaatsen toebe deeld zijn. De plaats voor dit centrum is gepland aan de Berkenheg maar "...om dat dit bestemmingsplan Algemeen Bestemmingsplan 1979, red.) nog geen rechtsgeldigheid heeft verkregen kan nog niet met de aanleg van deze lokatie wor den begonnen", schrijft het College van B en W in 'n toelichting, waarbij verder opgemerkt wordt dat men van plan is om via toepassing van art. 19 van de Wet Ruimtelijke Ordening de aanleg van dit centrum te bespoedigen. In 'n nadere uiteenzetting verduidelijkte de raadsvoorzitter waarom het College van B en W op 15 december 1981 een terrein aan de Steenkampweg aangewe zen heeft als tijdelijke lokatie voor maxi maal 3 standplaatsen voor gezinnen ko mende van De Römer te Venlo. "Had den we dat niet gedaan dan was Meijel vanaf 't moment dat De Römer ont ruimd was als het ware "vogelvrij" ge weest en had iedere woonwagenbewoner zich in Meijel kunnen vestigen. Door 't aanwijzen van 'n tijdelijke standplaats hebben we 't aantal beperkt tot maxi maal 3 standplaatsen en tot bewoners van De Römer, waarvoor wij volgens 't Spreidingsplan Woonwagens medeve rantwoording dragen. We hebben bij 't Gewest bedongen dat we vanaf 't mo ment dat er 'n aanvraag komt twee we ken krijgen om de tijdelijke voorziening in te richten. Afgelopen woensdag be reikten ons zodanige berichten en van morgen is er 'n officiële aanvraag voor vestiging van 3 gezinnen binnengeko men". Dat verklaarde volgens de voor zitter 't spoedeisende karakter van deze vergadering, tijdens welke gevraagd werd 'n krediet van 15.000,- beschikbaar te stellen voor de inrichting van 't tijdelijke kamp. HOE LANG IS 'T TIJDELIJKE? De heer Janssen, die voorafgaande aan deze uiteenzetting nul op z'n request had gekregen toen hij vroeg om 'n verdaging van deze vergadering omdat de voorbe reidingstijd naar zijn zeggen te kort was geweest, noemde de plaats vban 't tijde lijke kamp slecht gekozen vanwege 't daar liggende parkeerterrein en vanwege de Hinderwetvergunning die 't bedrijf Van Rooijen heeft. Hij had graag de commissie Ruimtelijke Ordening inge schakeld gezien, om te zoeken naar 'n betere lokatie. Hoewel Dhr. Bongers 't betoog van Dhr. Janssen in grote lijnen onderschreef zei hij geen moeite met 't krediet te hebben als het College de ga rantie gaf voor 't tijdelijke van deze plaats. Op 'n opmerking van Dhr. Bon gers m.b.t. de Kroonuitspraak over de lokatie Berkenheg reageerde de raads voorzitter met dfe opmerking dat die nu niet aan de orde was. Dhr. Smolenaars bracht dienaangaande echter naar voren dat het tijdelijke van de plaats aan de Steenkampseweg gekoppeld is aan de vaste lokatie Berkenheg. Hij benadrukte ervoor te zijn om niet alleen de tijdelijke voorziening geregeld te krijgen, maar ook de plaats voor de definitieve vesti ging te bezien, waarbij hij attendeerde op 't feit dat de lokatie aan de Berken heg in 't plan van 1977 'n andere plaats heeft dan in 't Algemeen Bestem mingsplan 1979. Dhr. Willems noemde de hele zaak 'n eerlijke en konsekwente uitvoering van 't beleidsplan van 't Ge west en hij vond 't gewenst op 'n ander moment te praten over andere zaken als vaste standplaatsen en de maatschappe lijke opvang en integratie van de woon wagenbewoners. In z'n beantwoording gaf de raadsvoorzitter aan dat 't tijdelij ke karakter geen beletsel vormt voor de Hinderwetvergunning van de Heer van Rooijen. Over de duur van 't tijdelijke merkte hij op dat 't centrum niet langer op die plaats zal zijn dan noodzakelijk is, d.w.z. tot de vaste standplaatsen ver wezenlijkt zijn. Ook werd benadrukt dat andere zaken als integratie en de begelei ding aandacht behoeven. Op 'n vraag of de mogelijkheid kan bestaan dat de tij delijke standplaatsen omgezet worden in vaste standplaatsen werd geantwoord dat dat niet mogelijk is, tenzij de Raad daartoe zou besluiten, "maar", verze kerde de raadsvoorzitter: 'n Perma nente vestiging hebben we op die plaats niet gewild". De mogelikheid dat 't Coillege van Gedeputeerde Staten deze plaats aan zou wijzen als vaste stand plaats indien de lokatie Berkenheg niet zou doorgaan werd eveneens van de hand gewezen, omdat G.S. die bevoegd heid alleen hebben als 'n gemeente volle dig in gebreke blijft. Na deze beant woording benadrukten alle fractiewoord voerders 't tijdelijke karakter van de standplaatsen op deze plaats en men vroeg de garantie dat binnen 'n termijn van 20 c.q. 40 weken, de tijdelijke loka tie weer opgeheven zou worden. "Die garantie kunnen we niet geven", reageer de de raadsvoorzitter, "we kunnen al leen ons best doen dat we op zo kort Voor 'n 14-jarige schoolverlater was het middenin de oorlogsjaren niet eenvoudig om ergens aan de slag te komen en in de Dorpsstraat in huize Korsten, toentertijd gelegen tegen het pand van 't huidige Oranje Hotel, duurde het dan ook niet lang of er was 'n beslissing genomen. Op de vraag van Herman Verstaeten of er eén zoon was die bij hem in de zaak kon komen werken werd 'n bevestigend antwoord gegeven en vanaf voorjaar 1942 ging zoon Louis elke dag naar kap salon Verstraeten, gevestigd in het ge deelte van 't pand Pluijm waar Paul Pluijm nu woonhuis heeft. Daar begon Louis als inzeper van de vele scheerklan ten en hij diende tevens te zorgen voor het poetsen van de kapsalon. De werk tijden waren zoals die toen voor velen golden: 's morgens om acht uur begin nen en werken tot de laatste klant 's a- vonds de zaak verliet. Eén voorrecht had Louis echter, want hij kon tussendoor naar huis gaan eten. Bij Verstraeten was hij ruim acht jaar werkzaam voordat hij in juli 1950 van werkgever veranderde. Hij trad toen in dienst bij Schlicher in Roermond waar hij begon als eerste bediende. Ruim 2Vi jaar fietste hij naar Roermond, waar hij naar zijn zeggen "de fijne kneepjes van het vak" leerde. Daarvoor was wel 'n werkdag nodig die 's morgens om 7 uur met 't vertrek naar Roermond begon en 's avonds om ongeveer 9 uur bij de thuiskomst eindigde. En dat zes dagen per week, want op de vrije dinsdagmid dag werd een cursus gevolgd. Zo behaal de Louis in de loop der jaren achtereen volgens het bediendediploma, het vakdi ploma ne 't middenstandsdiploma, die hij nodig zou hebben als hij zich ooit zelfstandig wilde vestigen. Dat gebeurde in het voorjaar van 1953. Aanvankelijk was dat 'n half jaar lang als huurder van de herenkapsalon van H. Verstraeten die de herenafdeling afgestoten had, daarna mogelijke termijn met deze zaak klaar komen en daarvoor hebben we de mede werking van de Raad nodig". Wel kon hij garanderen dat de tijdelijke plaats niet omgezet kan worden in 'n vaste lokatie, omdat de bevoegdheid dat de tijdelijke plaats niet omgezet kan worden in 'n vaste lokatie, omdat de be voegdheid daartoe ontbreekt. De Raad stelde vervolgens zonder hoofe- lijke stemming het krediet beschikbaar waarna 't probleem van de lokatie aan de Berkenheg voor de 3 vaste stand plaatsen aan de orde gesteld werd. VASTE STANDPLAATSEN 't Feit dat 't College in 't raadsvoorstelt schreef voornemens te zijn art. 19 van de Wet Ruimtelijke Ordening toe te pas sen om de vaste standplaatsen te verwe zenlijken was voor Dhr. Janssen aanlei ding om op te merken dat die mogelijk heid er volgens hem niet is. Verwijzend naar de Kroonuitspraak vroeg hij om enkele betrokkenen 'n uitleg te laten ge ven over deze zaak, aangezien naar zijn mening de uitspraak van de Kroon niet alleen van toepassing is op 't perceel waartegen beroep is aangetekend maar ook op 't perceel waarop de bestemming woonwagencentrum gelegd is in 't Alge meen Bestemmingsplan 1979. "Er is achteraf met 't plan geschoven", merkte werd 'n kamertje bij de familie Korsten thuis in gebruik genomen. De kapsalon was toen gevestigd in het huidige pand Dorpsstraat 20, ondanks 't feit dat in huize Korsten de daarvoor benodigde ruimte eigenlijk niet goed gemist kon worden. Vanaf het moment dat Louis zich als zelfstandige gevestigd had, werd ook be gonnen met de verkoop van parfume rieën en andere aanverwante artikelen. Het assortiment daarin werd sterk uitge breid èn 'n tabaksafdeling werd opgezet op 't moment dat 't huidige pand in ge bruik werd genomen. Dat was in 1957 toen Louis in het huwelijk trad en toen z'n vrouw Toos zich nadrukkelijk met de winkel ging bezighouden. Van 't huidige pand wrd 't afgelopen jaar de voorgevel vern ieuwd waardoor 'n vergroting van de vloeroppervlakte van de kapsalon bereikt werd. Die uit breiding was nodig omdat zoon Peter in de voetsporen van z'n vader getreden is. Na 'n drie-jarige cursus, tijdens welke hij 't ondernemersdiploma en 't diploma dames- en herenkapper behaalde, werkt hij nu mee in de zaak waarbij hij zich voornamelijk toelegt op de damesafde ling. Louis zelf heeft door 't volgen van 'n cursus "hairstylist" eveneeens de ont wikkelingen in het vak van herenkapper op de voet gevolgd. Hij merkt dienaan gaande op: "De overgang in de zestiger jaren naar de langer modellen was 'n moeilijke tijd voor alle herenkappers, omdat 't 'n overgang was van 'n erg kort model naar 'n soort damesmodel. Met name de ouders hadden daar nogal eens problemen mee", herinnert hij zich, "want de kinderen moesten van thuis kort haar en zelf wilden ze lang haar". Van de tijd daarvoor haalt Louis verha len op over de lange werktijden in de ja ren dat er nog geenWinkelsuitingswet was en vooral op zaterdagavond kon 't spreker op, "en daar wisten wij niets van". Naar aanleiding hiervan merkte de raadsvoorzitter op dat 't in de derde partiële herziening van 't bestem mingsplan inderdaad over 'n ander per ceel gaat dan in 't Algemeen Bestem mingsplan '79. Naar^ijn mening spreekt 't Kroonberoep zich alleen uit over de eerste lokatie en zegt de uitspraak niets over de lokatie in 't Algemeen Bestem mingsplan '79. Over de manier waarop de wijziging van 't perceel tot stand kwam werd gezegd dat dat gebeurd is na 'n vergadering in nov.'78 en dat 't Alge meen Bestemmingsplan 1979 vervolgens met de gewijzigde situering ter inzage heeft gelegen. Dhr. Bongers merkte m.b.t. dit punt op: "We hebben toen geslapen. Er is 'n per ceel omgelegd en ik vind 't minderwaar dig om te zeggen: Laat ze maar in be roep gaan, straks komen we toch met 'n ander plan. Als rechtspraak nog zin heeft", betoogde hij, "dan hadden de aan wonenden toen moeten wijzen op 't feit dat we aan hun wensen tegemoet kwamen". Dhr. Willems zei 't onjuist te vinden nu over de vaste lokatie te pra ten, aangezien er onjuistheden en mis verstanden in deze zaak blijken te bestaan. Hij verzocht dan ook deze zaak op korte termijn in alle openheid op nieuw aan de orde te stellen. Dhr. Smo- wel eens zeer laat worden. Die zaterdag was trouwens toch een vremde dag als we daarop nu terugkijken. Die dag wa ren er namelijk bijna alleen maar scheer klanten en kwam er 'n nieuwe scheer klant terwijl 'n andere klant geknipt werd, dan mocht die scheerklant voor gaan. Zo was dat toen! Van de scheer klanten is nu nog maar 'n enkele over. In vroegere jaren was de "vrije" dins dagmiddag ingeruimd om mensen aan huis te gaan knippen. In uitzonderlijke gevallen, bijv. bij een langdurige ziekte, komt dat ook nu nog wel eens voor. Terugkijkend op veertig jaar werkzaam zijn in het kappersvak, waarvan bijna dertig jaar als zelfstandige, merkt de ju bilaris op altijd 'n goed lopende zaak te hebben, die zelfs van meer dan alleen A.s. zaterdag 19 juni staat de container weer op de gebruikelijke plaats naast de gymzaal aan de Motrel. Ook op deze derde zaterdag van de maand hopen we U met Uw gespaarde papier te mogen begroeten, teneinde een flinke opbrengst te krijgen. De opbrengst van de aktie is de maand mei was bijna 3 ton. Met Uw medewerking zullen we dat resultaat dit Uitgave en adm.: Drukkerij Mennen, Postbus 14, 5720 AA Asten, telefoon (04936) 2243. Red.: J. Daems, De Rossecker 4, Postbus 39, 5768 HK Meijel Telefoon (04766) 2559. Postrekening: 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten Tarieven abonnement f 36,- per jaar, advertentiepag. 17 ct. per mm. kolom breedte. Inzenden kopij tot maandag 22.00 uur. Bezorging Nel Berkers, tel. 04766-2251. lenaars zei graag te zien dat de Raad gaat overwegen of de lokatie Berkenheg haalbaar zal zijn. "Is dat zo, dan moe ten we bekijken via welke procedure we gaan werken, waarbij we aan omwonen den de wettige mogelikheden geven om bezwaren kenbaar te maken". Hij noemde 't onjuist dat er 'n beperking gekomen is inde rechten van de mensen en hij wilde de mensen rechten geven die zo ook vóór 1977 hadden. Wethouder van Dessel steunde Dhr. Smolenaars hierin: "We hebben de mensen aan de Berkenheg hun democratisch recht ont nomen, want in feite hadden ze 'n nieuw bezwaarschrift moeten indienen". Ook Dhr. Willems en wethouder Leenders spraken uit dat er naar hun mening 'n fout gemaakt is, waarbij de Heer Wil lems graag steun gaf aan 't voorstel van wethouder Leenders om 'n jurist in te schakelen teneinde duidelijkheid te ver krijgen over de vraag of 't Kroonberoep nu wel of niet van toepassing geacht moet worden op de situatie in 't Alge meen Bestemmingsplan 1979. M.b.t. de ze zaak werd geen enkele beslissing ge nomen. EMOTIONEEL VRAGENUURTJE. Na de raadsvergadering tijdens de rond vraag voor het publiek bestookten aan- wonenden uit de buurt waar het tijdelij ke kamp komt te liggen en vertegen- woordigders uit de buurt waar de defini tieve lokatie gepland is de gemeenteraad en de raadsvoorzitter met vragen en op merkingen over deze zaak. De aan wo nenden van de Krum informeerden o.a. naar de duur van 't tijdelijke, naar 't verhalen van eventuele schade in 't be drijf, naar de waardevermindering van hun woning en de gevolgen daarvan en naar beroerpsmogelijkheid tegen de beslissing van 't College. De opmerkin gen van de vertegenwoordigers uit de buurt Berkenheg ontaardden in een emotioneel welles-nietes-spelletje, dat ze ker geen aanzet bood om te komen tot begrip voor eikaars standpunten en tot oplossing van deze hele problematiek. Red. plaatselijk belang was doordat vele men sen vanuit 't Brabantse in deze zaak "naar de kapper gingen", 'n Opmerke lijk feit bij dit jubileum is zeker dat Louis in al die jaren slechts drie maal voor 'n korte periode wegens ziekte z'n werkzaamheden niet kon uitvoeren. Nie mand zal zich kunnen herinneren dat kapsalon Korsten ooit wegens vakantie gelsoten was. A.s. vrijdag 18 juni, de dag waarop Toos en Louis hun zilveren huwelijksju bileum vieren, zal tevens in het teken staan van dit 40-jarig kappersjubileum. Tussen 18.30 en 20.00 uur bestaat in Hotel de Zwaan de gelegenheid om Toos en Louis met beide jubilea te feliciteren. Red. keer ongetwijfeld overtreffen. En U weet: Papier vergaren is grondstoffen sparen! Tot zaterdag tussen 9 en 12 uur. Team basisschool "Aen den Mortel U/ 4^ *1^ *4* *4 *4^ 4^ 4^ 4r 4* 4* 4* 4* *4* *14* 4* 4< s z|s /fs /p» /p* -T^ "T* <p*

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1982 | | pagina 1