Viering eerste lustrum Meijels Mannenkoor Kieveloeëters en Kieveloeëterinnekes 40-Jarige jubilea van pastoor Sluiters en mej. Sluiters Boerenbruiloft 1982 DANKBETUIGING Rode Kruis afdeling Helden-Meijel WOENSDAG 3 MAART 1982 38E JAARGANG NO. 9 Algemene ledenvergadering 1982. Dinsdag 30 maart 1982. ccWi^ Geslaagd WEEKBERICHT MDDR MEUEL Uitgave en adm.: Drukkerij Mennen, Postbus 14, 5720 AA Asten. Telefoon (04936) 2243. Red.: J. Daems, De Rossecker 4, Postbus 39, 5768 HK Meijel Telefoon (04766) 2559. Postrekening: 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten Tarieven abonnement 36,- per jaar, advertentiepag. 17 ct. per mm. kolom breedte. Inzenden kopij tot maandag 22.00 uur. Bezorging M. Cuijpers, tel. 04766-2178 b.g.g. 2251. Wat een volk op de bieën met de Carnaval in 1982. Als prins Tjeu II wil ik iedereen die daar aan heeft geholpen hartelijk bedanken. Een bijzonder woord van dank aan mijn buurt "Pèrke" voor de mooie versiering. Aan Peelpush; het was geweldig wat die op de bieën brachten. Verder alle verenigingen, buurten, families (ook wij zijn van Wippe Pier) en alle Kieveloeëters en Kieveloeëterinnekes hartelijk dank. Ook iedereen bedankt voor het Prinsenbal, Oud-Wijvenbal, Gehuwdenbal, Bonte Avond, Bejaardenmiddag en het bezoek aan het Bejaardenhuis. Het was geweldig mooi. Alle Meijelse artiesten hartelijk dank. Het was geweldig. Ook een woord van dank aan de beide kleuterscholen; het was heel mooi. Een woord van dank aan het bruidspaar, Truus en Wiel, en schutterij St. Nicolaas, het was prima. Dan een woord van dank aan de Wij hebben een geweldige Karnaval gehad! Er zijn veel mensen geweest die dagen bezig waren om dat mogelijk te maken. Om te beginnen willen wij bedanken onze Raad van Elf van de Knaptoeet die zo geweldig met ons mee heeft gedaan. Verder willen wij bedanken: Prins Tjeu II met zijn gevolg, De Tesnuzikken en het comité van de Kieveloeet, Prinses Helene, Vorst Leon en alle mensen van de Kejsjeut. Zeer bijzonder willen wij Sjaak Ghielen en Lenie de Jong bedanken die ons zo goed hebben geholpen om Karnaval 1982 tot iets onvergetelijks te maken. Wij hebben veel bloemstukjes en presentjes gekregen, met name van Prins Tjeu II, Buurtvereniging De Beemd. Ook hiervoor een bedankje aan alle mensen die de moeite hebben genomen hiervoor te zorgen! Bij al deze bedankjes mogen we zeker het wagencomite van de Knaptoeet en de discotheken DSN en A Go Go niet vergeten. Last but not least willen wij alle mensen bedanken die wij niet hebben opgenoemd, maar die ook op hun wijze meegewerkt hebben aan het slagen van Knaptoeetekarnaval 1982. Voor de laatste keer de spreuk die zeker door velen opgevolgd is; Hou mer flink op die keest, deh is de Knaptoeet op zin beest! Alaaf. Vorst Jurgen I (Jurgen Kessels) Prins Erik I (Erik Stemkens). De Algemene Ledenvergadering 1982 van de afdeling Helden-Meijel van het Nederlandse Rode Kruis vindt plaats op dinsdag 30 maart 1982 om 20.00 uur in het Rode Kruisgebouw Kerkstraat 11 te Panningen. De agenda omvat o.a. de jaarverslagen, verslag en benoeming kascontrolecommissie, mededelingen en rondvraag. De agenda en de jaarverslagen liggen vanaf 16 maart 1982 ter inzage bij het secretariaat, Patersstraat 24 te Panningen. mensen waarmee ik de laatste maanden enorm fijn heb mogen werken; Vorst Wim, Comité, Raad van Elf, Hofkapel "de Tesnuzzikke" o.l.v. Jo van Rijt, Prins Erik van de Knaptoeët en Prinses Helène van de Kéjsjeut. Kieveloeëters en Kieveloeëterinnekes het is voor mij een onvergetelijke Carnaval geweest dank zij jullie. Ook nu na de Carnaval hoop ik dat mijn spreuk het nog lang goed mag maken. Ailemol op de bieën Meël is ieën. Prins Tjeu II HEEFTU HET ABONNEMENT OP HET WEEKBERICHT AL BETAALD Betalingen dienen uiterlijk 15 maart binnen te zijn. Van abonnees waarvan dan nog geen betaling zal zijn ontvangen, moeten wij aannemen dat zij verdere verleging van het abonnement niet op prijs stellen. Deze zullen tot nader order uit het bestand worden gelicht. Administratie. Zoals wij U in het Weekbericht van de vorige week al meedeelden, hoopt onze parochieherder op zondag 21 maart zijn 40-jarig priesterjubileum te vieren. Zijn zus, Gontje Sluiters, verzorgt dan tevens 40 jaar lang zijn huishouding. Een dubbel jubileum!! Om 10.00 uur zal onze jubilerende pastoor voorgaan in een plechtige Eucharistieviering. Aansluitend recipiëren de beide jubilarissen in Hotel Ketels. Mochten er verenigingen of personen zijn die tijdens deze receptie iets willen opvoeren of 'n woordje tot de jubilarissen willen richten, wilt U dan alstublieft voor a.s. zondag, 7 maart, reageren?! Even een telefoontje naar Ellie van Lier-Huntjens, Katsberg 8, tel. 1492 is voldoende. Tijdens deze receptie zal aan Pastoor en zijn zus het parochiecadeau aangeboden worden. Uw bijdrage hiervoor kunt U overmaken op het RABO-banknummer: 13.34.23.565 ten gunste van Jubilea P.H. en A.F. Sluiters. In de weekend-diensten van 6/7 maart en van 13/14 maart zullen voor dit doel eveneens de offerblokken bij de in- en uitgangen van onze kerk klaar staan. Het comité heeft er alle vertrouwen in, dat velen een bijdrage zullen leveren, zodat wij allen aan de jubilarissen een cadeau kunnen overhandigen, dat onze parochie waard is!! Bij voorbaat erg hartelijk bedankt voor Uw medewerking. Het Comité Carnaval is weer voorbij met al zijn dolle aktiviteiten, waarvan de Boerenbruiloft alles afsloot. Dit moest iets geweldigs worden voor heel Meijel met al zijn Kieveloeeters en Kieveloeeterinnen groot en klein, dat was het uitgangspunt van het comité. Zij hadden er alles aan gedaan en vooral door de medewerking van velen en het enthousiasme van nog meer carnavalvierders werd ook deze Boerenbruiloft weer een geslaagde dorpsaangelegenheid. Tegen twee uur hadden zich al vele bruiloftgangers op De Donk verzameld bij het Pumpke om met het bruidspaar, Wiel van Nardje Bots en Truus van Lei Op het Veld, en met familieleden in een grote stoet door Meijel te trekken, waarbij zich nog velen onderweg aansloten. Onder het borreluurtje in 't Oranjehotel waar klompendans en Meijelse liedjes een geweldige sfeer brachten, dronk het echtpaar zich moed in om het ook verder op de dag er zonder kleerscheuren vanaf te brengen. Zo togen zij onder steeds grotere belangstelling naar het Raadhuis waar de ambtenaar van de Kieveloeet het paar in de on-echt zou verbinden. Alles ging gesmeerd en zo kon men verder. Iedereen naar de feestzaal was het motto. Een propvolle zaal was het gevolg. Pastoor van dienst wist niet hoe hij het had. Hij gaf zijne zegen en zette het paar in de wolken, waarna het feest pas goed kon beginnen. Goed was het en gezellig ook volgens de gasten, die verwend werden met bruidstaart, van koude schotel, met boterhammen met zult, gekookt spek, braadworst en sjink. Het Bruidspaar was op het eind moe maar voldaan, het comité zag zijn werk door een geweldig enthousiasme beloond, evenals de vele leden die zich voor het welslagen van dit evenement hebben ingezet voor hun schutterij. Comité én bestuur van schutterij St. Nicolaas willen iedereen danken voor datgene wat zij of hij heeft gedaan om van deze dag een echte „Mehlse Boerebrulluft" te maken. Een bijzonder woord van dank gaat echter uit naar de Kieveloeet die vertrouwen had in onze vereniging, en ons deze gelegenheid bood en die via kleine aanwijzingen bijdroeg tot grootse daden. Bedankt, allemaal voor alles, want dat is nu al het begin van de Boerenbruiloft 1983 waarvan wij hopen dat deze nog beter of tenminste een evenaring van nu mag zijn. Hieraan willen ook wij een steentje bijdragen, door open te staan voor de nieuwe organisator. Te Utrecht slaagde onlangs onze dorpsgenoot de heer Jac van Oostaijen voor het doctoraal examen Sociologie. Het Meijels Mannenkoor bestaat 5 jaar. Ter gelegenheid daarvan zal op 6 maart a.s. om 19.00 uur de H. Eucharistieviering in de Meijelse parochiekerk door het jubilerende koor worden opgeluisterd met de uitvoering van de Messe zu Ehre des Heiligen Leodegar v^n J.B. Hilber. Na deze viering houdt het koor vanaf 20.00 uur receptie in het Oranje Hotel t.o. de kerk. Op zaterdag 20 maart a.s. begint om 20.15 uur het jubileumconcert, dat in samenwerking met de Stichting Gemeenschapshuis is georganiseerd. Het concert wordt gehouden in de grote zaal van gemeenschapshuis 't Kloster". Aan dit concert werken mee: Het Tegels Symfonie-orkest o.l.v. Wieke Jordans; Het Meijels Mannenkoor o.l.v. Piet Zeegers; Pianobegeleiding Clara van Galen;Orgelbegeleiding Annie Broeders; Solisten: Frans Rievers, fluit; Myra Kroese, alt; Marlies Geurts, sopraan; Har Peeters, bas; Cor Doreleijers, bariton. 5 JAAR MEIJELS MANNENKOOR In een oproep aan alle zangliefhebbers, belegden enkele "oud-koorzangers op 11 januari 1977 een informatieavond om te proberen in Meijel een mannenkoor op te richten. Met 20 aanwezigen werd besloten om van start te gaan. Piet Zeegers uit Eindhoven werd gevraagd de muzikale leiding op zich te nemen. Zo ging op 24 januari 1977 de eerste repetitie van start met niet minder dan 25 leden. De initiatiefnemers zorgden als werkgroep voor de goede gang van zaken. Al spoedig werden muziekmappen en een orgeltje aangeschaft. Het clubje werd steeds meer koor.De sfeer was erg vriendschappelijk en het repetitiebezoek zeer goed. Op de ledenvergadering van 13 februari 1978 werd het eerste bestuur gekozen. De initiatiefnemers tot nu toe werkgroep, waren: J. Pauli, G. van Rens, J. Guitjens en J. Derckx.Zij werden alle vier in het bestuur gekozen. Als vijfde bestuurslid werd G. Vullers gekozen. De taken werden verdeeld en onder voorzitterschap van J. Pauli ging men van start. O.l.v.de dirigent, Piet Zeegers, werd hard gewerkt aan de speciale cursus stemvorming, stemgebruik en muziek lezen. Intussen had het koor zich al aan de Meijelse gemeenschap gepresenteerd door deel te nemen aan de Meijelse muziekmanifestatie, de carnavals-bonte-avonden en het geven van een koffieconcert. Het concours te Aarle-Rixtel op 7 oktober 1979 werd een groot succes.Met een eerste prijs en 340 punten en een extra prijs als jongste deelnemend koor, promoveerde het Meijels Mannenkoor naar de derde afdeling. Een zeer verdienstelijk optreden van ons koor vond plaats op 26 april 1980 te Venray, waar het MMK deelnam aan een internationaal zangfestijn. De muzikale vooruitgang werd nog eens bevestigd door een eerste prijs op het concours te Heijthuijsen op 18 mei 1980. Met 358 punten promoveerde het koor naar de tweede afdeling. De activiteiten binnen en buiten de gemeente werden steeds talrijker. Vele optredens zijn intussen al traditie geworden. Elke maandagavond repeteert het koor enthousiast, terwijl deze avond voor hen tegelijkertijd een ontmoetingspunt is geworden van zingende vrienden. Er heerst in het koor een uitstekende sfeer, waardoor het bezig zijn met mannenkoorzang tegelijk een zinnige en ontspannende vrijetijdsbesteding is geworden. In de Meijelse gemeenschap, meer dan 100 verenigingen rijk, heeft het koor inmiddels een niet meer weg te denken plaats veroverd. De goede geest in het koor i en de bruisende activiteit, maar ook de originele ideeën waarmee het uit enkele leden bestaande comité van Fratsen en Streken (CFS) telkens weer voor de dag weet te komen, hebben er zeker toe bijgedragen dat de repetities zeer goed door de leden bezocht worden. Een andere reden voor dit laatste ligt echter beslist ook in het feit, dat de dirigent P. Zeegers, een uiterst deskundig en geestdriftig muzikaal leider is gebleken. Onder zijn leiding heeft het koor inmiddels een aanzienlijk repertoire opgebouwd, hetgeen vooral bestaat uit 4 stemmige koorwerken van muzikaal uiteenlopende aard, waardoor het koor "voor elk wat wils" zingt. Bij de keuze van nieuwe koorwerken wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de leden. Een muziekcommissie bestaande uit 4 koorleden en de dirigent, bepalen de uiteindelijke keuze, zodat een evenwichtig en verantwoord repertoire gewaarborgd blijft. Ofschoon een belangrijke aktiviteit van het koor bestaat uit het optreden voor bejaarden en opluisteren van H. Missen, is het koor geen kerkkoor, maar heeft het een wereldlijk karakter. Door ontmoetingen tijdens concerten zijn vriendschappelijke banden ontstaan met diverse Limburgse en Brabantse koren en wordt over en weer medewerking verleend aan concerten. Uit de wens om in uniforme kleding op te treden, werd het uniformenfonds geboren. Van de opbrengst uit diverse aktiviteiten o.a. donaties, eigen bijdrage v.d. leden en subsidie, werden onlangs uniformen aangeschaft. Op de receptie van 6 maart a.s. zullen deze officieel aan het koor worden aangeboden. Onder de bekwame leiding van de dirigent bereidt het koor zich thans voor op het jubileumconcert van 20 maart a.s. Meer informatie en het concertprogramma worden binnenkort in een gezamenlijke publikatie met de Stichting Gemeenschapshuis bekend gemaakt. Het Meijels Mannenkoor dankt iedereen voor de getoonde belangstelling tijdens de afgelopen vijf jaar en hoopt u in de toekomst nog veel muzikaal genoegen te verschaffen. Op de receptie van 6 maart a.s. bent u van harte welkom. Onze Meijelse blaaskapel "de Tesnuzzike" zorgt voor een muzikaal onthaal en het koor nodigt u uit om samen het glas te heffen op het vijf-jarig bestaan van het koor en op de toekomst van het Meijels Mannenkoor. Voor meer inlichtingen over het Meijels Mannenkoor kunt u terecht bij de bestuursleden: J. Pauli tel. 1956; F. Tijssen tel. 2305; J. Voncken tel. 2181; J. Derckx tel. 1541; J. Guitjens tel. 1229.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1982 | | pagina 1