GEMEENTERAAD AKKOORD MET BOUWREGISTRATIE VERORDENING. Was u al bij meubelen in Horst WOENSDAG 1 JULI 1981 37E JAARGANG NO. 27 Speciaal adres voor massief eiken meubelen RecreatiefMeijels Handbaltoernooi NATIONALE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN N.W.B. TE MEUEL. DONATEURSACTIE HARMONIE EEN DRACHT A.S. ZATERDAG, 4 JULI. Enquête onder Meijelse bouwvakkers geeft opmerkelijke resultaten. YOGA HET WEEKBERICHT IN DE VAKANTIE. WEEKBERICHT VOOR MEUEL Uitgave en adm.: Drukkerij Mennen, Postbus 14, 5720 AA Asten. Telefoon (04936) 2243. Red.: J. Daems, De Rossecker 4, Postbus 39„ 5768 HK Meijel Telefoon (04766) 2559. Postrekening: 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten Tarieven abonnement f 34,50 per jaar, advertentiepag. 16 ct. per mm. kolom breedte. Inzendtermijn: kopij tot maandag 22.00 De gemeenteraad heeft zich in zijn vergadering van maandag 22 juni, gehouden in gemeenschapshuis 't Kloster vanwege de verbouwingsperikelen in het gemeentehuis, akkoord verklaard met het voorstel van het College van B en W om de Bouw- registratieverordening aan te nemen. De Bouwregistratieverordening maakt het mogelijk gegevens over de verleende bouwvergunningen boven 'n vastgesteld bedrag in 'n openbaar register te registreren. De ambtenaren van Bouw- en Woning toezicht lichten de Kamer van Koop handel in indien zij onjuistheden met betrekking tot de opgegeven gegevens constateren tijdens hun gebruikelijke toezicht op de bouw. Door deze registratie wordt getracht de beun hazerij in de bouw aan het licht te brengen en te bestrijden. Onder "beun hazerij" wordt in dit verband verstaan het bestrijden van overtreding, misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale, economische en fiscale wetten in de bouwnijverheid, 't College stelde de Raad voor de verordening aan te nemen en in die verordening 'n bedrag van 15.000,- op te nemen. Dat bedrag is van belang bij de bepaling van 't feit of een aantal gegevens m.b.t. de verleende bouwvergunning wel of niet in 'n openbaar register opgenomen dienen te worden. De Raad zag dat bedrag graag opgetrokken tot 20.000,- en dat gebeurde dus ook. REGISTRATIE SLECHTE ZAAK? De heer Janssen noemde de Bouw registratieverordening 'n goeie zaak voor de aannemers. Voor de zelf bouwers en karweiers daarentegen, vond hij 't 'n slechte zaak. "Als alles geregistreerd moet worden, dan bedanken de karweiers en gaat de aan trekkelijkheid van 't zeif bouwen weg, omdat alles opgegeven moet worden", verduidelijkte hij. De heer Willems noemde het bedrag van 15.000,- erg laag. Hij zei 't bovendien jammer te vinden dat er geen overleg is geweest met werk gevers, maar vooral niet met werk nemers. Ook had hij graag vernomen waarom deze verordening in de gemeente Helden nog niet is aan genomen, terwijl de samenwerking tussen Helden en Meijel in de bouw sector toch duidelijk bestaat. Over de motieven die ertoe hebben geleid dat de gemeente Helden de verordening nog niet aangenomen heeft, kon het College geen nadere informatie geven. Wethouer Van Dessel wees met enige nadruk op de manier van werken die gevolgd gaat worden. Daarbij is 't slechts de bedoeling dat de Kamer van Koop handel maandelijks 'n overzicht van verleende bouwvergunningen toe gezonden krijgt. Dat overzicht gaat niet naar de belastingdienst. Hij beaamde dat 't wel 'ns zou kunnen zijn dat bepaalde mensen minder interesse hebben om te gaan karweien. Maar, zo meende hij, als 't om karweien gaat valt 't toch meestal binnen 't bedrag van 15.000,-wat wij graag als grens opgenomen zagen. Gaat 't daarboven dan is al gauw sprake van een bouw werk. De mogelijkheid om 'n huis helemaal zelf te bouwen, waarbij collega's, vrienden, familieleden e.d. helpen, blijft naar zijn mening bestaan. „Dat wil men niet uitbannen en registratie kan in die gevallen ook geen kwaad. Is dat wel het geval dan begeven we ons als overheid op gevaarlijk terrein." Tenslotte merkte hij op dat 'n beunhaas niet gezien moet worden als 'n karweier, maar als iemand die in de een of andere uitkering is of iemand die als 'n illegale aannemer werkt. GEEN GERICHTE CONTROLE. De heer Janssen reageerde op deze opmerkingen met de mening dat de Economische Controledienst ingeschakeld kan worden. „De karweier wordt geregistreerd en hij wordt vervolgens aansprakelijk gesteld voor 't betalen van belastingen en premies voor sociale voorzieningen. Ze komen dan niet meer werken en 't zelf bouwen gaat naar de bliksem, merkte hij op. Wethouder Van Dessel was die mening geenszins toegedaan. „Van 't zelf bouwen waarbij anderen helpen zijn in 't bestemmingsplan Molenhaagveld wel voorbeelden te geven, en dat blijft mogelijk, 't Is 'n andere zaak wanneer er 'n karweier is die eigenlijk zo'n beetje als aannemer gaat werken." Hij verduidelijkte verder dat 't zeker niet de bedoeling is dat er gerichte controle uitgeoefend gaat worden. De opmerking van de heer Willems dat er geen overleg is geweest met de werknemers deed de wethouder opmerken dat er, gezien de druk die de Rijksoverheid in deze kwestie uitoefent, van overheidswege zeker wel contact is geweest met werk nemersorganisaties. Deze en andere opmerkingen van raadsleden leidden uiteindelijk tot de toezegging van 't College dat er 'n vorm van plaatselijk overleg zal komen, dat 't bedrag waarboven geregistreerd gaat worden wordt vastgesteld op 20.000,-en dat er geen "heksen jacht" zal gaan plaatsvinden. Vervolgens ging de Raad zonder hoof delijke stemming akkoord, waarbij de conclusie gewettigd lijkt dat aan 't vaststellen van 'n dergelijke verordening toch niet te ontkomen zou zijn geweest. De raadsvoorzitter formuleerde dat zo: „De minister zit ons in deze kwestie flink achter de broek". Red. Zaterdag 4 juli is het zo ver, dan vindt voor de tweede maal het re creatief handbaltoernooi voor de Meijelse bevolking plaats. 18 Teams zullen in actie komen en strijden om een van de zes bekers en twee wisselbekers, waarvan er één geschonken is door Gebr. Verstappen BV. De heren spelen op grasveld, de dames spelen ge deeltelijk op gras en gedeeltelijk op 't verharde handbalveld. De heren mogen voetbalschoenen dragen of andere schoenen met noppen (echter geen metalen nop pen). Voor de dames is dit echter niet toegestaan, ook niet de damesteams die op grasveld spe len. Dit laatste omdat de dames op een gedeelte van het voetbal veld spelen, dat nog niet zo lang geleden ingezaaid is. Het toernooi begint om 11.00 uur en zal om 16.00 uur afgelopen zijn. Wij wensen spelers en supporters een gezellige en sportieve dag toe. De toegang voor supporters en belangstellenden is gratis. U bent allen van harte welkom. MSV Handbal Op zaterdagmiddag 4 juli organiseert T.W.C. "De Vélo" Meijel het nationaal jeugdkampioenschap N.W.B. op het parcours "Eerenbeemd N.W.B.-renners tot een leeftijd van 15 jaar zullen elkaar over drie onderdelen (afvalrit, tijdrit en criterium) bekampen. Verder zullen er op deze middag ook de clubkampioenschappen verreden worden. De wedstrijden beginnen om twaalf uur met de opening van het clubkampioenschap voor trimmers. Om half twee opent de jeugd tot en met 11 jaar het jeugdtoemooi. De kanshebbers in deze groep zijn: Lenny Kools en Marco Siebers Deume, Piet Daemen Maasbree en Patrick van Bree Meijel. Bij de adspiranten B zal het wedstrijdgebeuren beheerst worden door de Belgen Didier Bada en Erwin Reynders, Theo Aan den Boom Neer en Maurice Lamber Boekend. Bij de adspiranten A is plaatselijk renner Hans Martens groot favoriet voor het rood-wit-blauw tricot, maar zal hiervoor eerst moeten afrekenen met de sterke Weertenaren Leon Dierx en Jack Lenders, John Jennissen Echt en de Belgen Koen Vekemans en Filip Sillen. Het programma ziet er als volt uit: criterium jeugd: tijdrit adsp. B; afvalrit adsp. A; tijdrit jeugd; afvalrit adsp. B criterium adsp. A; afvalrit jeugd; criterium adsp. B en tijdrit adsp. A. Na afloop van het jeugdtoemooi om ca. 17.00 uur starten de wedstrijdlicentie houders der organiserende vereniging voor hun te rijden clubkampioen schap over diverse categoriën. Na een onderbreking van enkele jaren, zal onze Harmonie a.s. zaterdag weer een donateursactie houden onder de Meijelse bevolking. Zoals bij de meesten onder U wel bekend, is Harmonie Eendracht de laatste tijd duidelijk in de muzikale lift geraakt. Dit kwam onder meer door het aantrekken van dirigent Henry' Adams uit Thom, welke met de Meijelse muzikanten hard heeft geschaafd aan de muziek. De tweemaal "Zeer Goed" resultaten op het peeltoemooi en de eerste prijs met promotie op het bondsconcours te Maasbracht spraken voor zich. Even eens kreeg het korps enkele maanden geleden versterking van een 17-tal jeugdleden, welke na een gedegen op leiding reeds goed ingepast zijn binnen het korps. Doch, Harmonie Eendracht is geen vereniging welke gepaste mogelijkheden heeft om financiëel rond te komen met de thans voor handen hebbende activiteiten. Het instrumentarium van zo'n vereniging kost enorm veel geld. Gemiddeld kost een instrument momenteel 2000,00. Wil Harmonie Eendracht verder gaan op de door hun ingeslagen weg, muzikaal omhoog en blijvend de zeer vele, de gemeenschap dienende, activiteiten opluisteren, dan zal ook de kas op peil moeten blijven. Vandaar dat het bestuur heeft besloten de donateursactie weer nieuw leven in te blazen. A.s. zaterdag zullen diverse leden van de vereniging huis aan huis komen om U een donateurskaart aan te bieden. Deze aktie zal een ander karakter dragen dan voorheen; nl. bij het kopen van een donateurskaart krijgt U voor elke rijksdaalder die U wilt geven een lot aangeboden. Via deze loterij kunt U meedingen naar een van de vele fraaie prijzen, zoals: Dames ot tieren rijwiel; Draagbare televisie; Radio; Tuinbarbecue; Boot, en vele andere prijzen. De trekking van deze loterij zal plaatsvinden op zater dagavond, 4 juli na afloop van de H. Mis van 19.00 u in hotel Pluijm. De prijswinnende loten zullen in het volgende nummer van het Week bericht voor Meijel bekend gemaakt worden. Zoals reeds vermeld, zal Harmonie Eendracht a.s. zaterdag de H. Mis opluisteren van, 19.00 uur in onze kerk. Ook hierbij nodigen wij U van harte uit. Stel ons niet teleur, koop a.s. zaterdag een donateurskaart en help mede Harmonie Eendracht, ook Uw Harmonie, in stand te houden. Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de fed. Bouw en Houtbonden afd. Meijel, heeft het bestuur een enquête gehouden tijdens de zomervakantie-bon- nenverzilvering waarbij de volgende on derwerpen aan bod kwamen: V.U.T.- regeling, veiligheid in de bouw, werkom standigheden, loonstructuur, afdelings- werkzaamheden en algemene opmerkin gen. Wanneer we spreken over de V.U.T. regeling, (Vervroegd uittreden vanaf 62 jaar) vindt men over het al gemeen, dat dit een goede regeling is, ook i.v.m. de huidige werkgelegenheid, voor al met 't oog op de jongere werknemers die nu geen werk hebben. Indien het mogelijk is moeten we streven naar een verlaging van de VU .T. - en/of Pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar naar 60 jaar, met een blijvende uitkeringspercentage van 80 of 85%. Men vindt het een onverteerbare zaak dat bij, bijv. de Politie en Militairen de pensioengerechtigde leefdtijd al reeds bij 55 jaar kan zijn, daar de werk omstandigheden in de bouw toch veel zwaarder zijn! Een onderwerp wat de laatste tijd midden in de belangstelling staat is de veiligheid en werkomstandigheden in de bouw. De veiligheid op de bouw is over het algemeen redelijk goed, alleen bij het werken met torenkranen, en vooral bij grotere bouwwerken is de veiligheid niet altijd optimaal. Het ligt overigens ook vaak aan de mensen zelf. De veiligheidsregels moeten beter worden nageleefd, bijv. van de nieuwe Arbo wet. Betere controle van en door de arbeidsinspectie is op vele bouw werken noodzakelijk. Wat de werkomstandigheden betreft, zijn er een aantal werkzaamheden die minder goed voor de gezondheid van de bouwvakkers zijn. De werkzaamheden zorgen vaak voor een te zware belasting van de rug, m.n. in het stratenmakers vak en bij bepaalde metselwerken. (Denk aan het gebruik van B.2. blokken). Vaak wordt er gewerkt met teveel ge luidsoverlast, vooral in de wegenbouw, bij het gebruik van compressors, en bij bepaalde houtbewerkingsmachine's. Vooral bij stucadoorwerken, en bij het werken met allerlei materialen, in de hout- en meubelindustrie, is het nodig dat de veiligheidseisen worden ver scherpt, en dat de werkomstandigheden worden verbeterd. We denken dan aan betere coderingen op verpakking, betere afzuigingen en of gebruik maken van goede veiligheidsmaskers. Een andere kwestie is de loonstructuur: In deze nieuwe loonstructuur zouden we er vanuit moeten gaan dat er een minimumgarantiebeloning komt, met afschaffing en/of vermindering van de tarief- en de prestatiebeloning, vervanging van het huidige vakantie- bonnensysteem door een nieuw beter controleerbaar systeem. Die loonstructuut zou voor de bouw vakkers een goede zaak kunnen zijn i.v.m. een evt. langdurige Vorstverlet- periode, misschien meer solidariteit onderling. Alleem zwaar en vuil werk extra be lonen. Betere werkomstandigheden door vermindering van tarief- en presta tiebeloningsstelsels, met het oog op de gezondheid van de bouwvakkers. Overigens moet er over deze nieuwe loonstructuur nog maar eens goed gestudeerd worden, omdat hiermee veel bouwvakkers te maken hebben. Wanneer er gesproken wordt over de bonds- en afdelingsactiviteiten dan vinden de meeste leden het niet juist dat de werkzaamheden maar door enkele gedaan worden. Veel weten niet hoe veel werk er door het bestuur gedaan moet worden om een afdeling goed draaiende te houden. Als men een of andere bestuurstaak heeft aanvaard, moet men deze ook naar behoren proberen te vervullen! Meer werkzaamheden in de rayons ver delen zoals: propaganda, vakgroep- werk, scholingen vormingsactiviteiten voor de leden. Om dit te bereiken, moeten volgens de enquête, meer kaderleden worden ingeschakeld, en evt. hiervoor worden opgeleid, dit is i.v.m. het districtsteam. Dat de Meijelse bouwvakkers mee willen werken om de afdeling c.q. bond goed te laten functio neren blijkt toch wel uit het feit dat van de 75 ge-enquêteerde 29 personen bereid zijn de afdeling daadwerkelijk te helpen, dit echter afhankelijk van het werk en de begeleiding die men hiervoor krijgt. Wat de algemene opmerkingen betreft is men over 't algemeen tevreden over de zaken die van bonds- en afdelingswege in Meijel gebeuren. Men wenst echter meer kontakt met de leden onderling. Het probleem ge organiseerd - ongeorganiseerd is voor de meeste leden een onverteerbare zaak, en is echter alleen maar op te lossen door meer propaganda - leden inschrijvingen, ledenbindingsactivitei- ten, enz. Een schrijnende vraag is toch wel: wat kan de F.N. V. doen aan de steeds maar hoger wordende energieprijzen? In de toekomst is dit niet meer te betalen en wat dan? (afsluitingen, enz.) In deze enquête is duidelijk gebleken dat de leden van een bond, in dit geval de Bouw- en Houtbond, best bereid zijn om over het in de toekomst te volgen beleid, te willen meedenken en mee praten. Wij als bouw- en houtbond hebben door deze enquête te houden, een bijdrage willen leveren om het te volgen beleid, zowel voor de bond op landelijk- distrikts-, en afdelingsniveau in de toekomst gestalte te kunnen geven. Met dank aan alle leden die hun inbreng in deze enquête hebben gegeven sluiten wij dit verslag dan ook graag af. Fed. Bouw en Houtbonden. Afd. Meijel In September starten wij weer met de yoga-lessen. Nieuwe cur sisten kunnen zich opgeven bij: Mevr: C.A. Hoenen-Hoofs. HetHazepad. 18. Tel: 1977. Juli, de vakantiemaand bij uitstek, levert wat de verschijning van het Week bericht betreft, één wijziging op. Op woensdag 22 juli zal het Weekbericht namelijk niet verschijnen. Dat heeft tot gevolg dat het nummer van 15 juli een zogenaamd dubbel-nummer zal zijn, waarin mededelingen, berichten, advertenties e.d. voor twee weken geplaatst zullen gaan worden. We verzoeken iedereen goed rekening te houden met 't niet verschijnen van 't Weekbericht op woensdag 22 juli. Gaarne maken we van deze gelegenheid gebruik om U en de Uwen 'n in alle opzichten geslaagde vakantie toe te wensen. Uitgever en medewerkers Weekbericht voor Meijel.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1981 | | pagina 1