RENOVATIEPROJECT VOLTOOID II m KIEVELOEËT WOENSDAG 18 FEBRUARI 1981 37E JAARGANG NO. 7 MEIJEL INDE OORLOGSJAREN j Stedelijk Helmond Concertkoor zingt in Meijel. Fraktie 'Middengroepering' Agrarische Fractie GEHUWDENBAL. OPTOCHT Vröalie bal 1981 woensdag 25 februari a.s. De dolle dagen komen er weer aan... ...en toch is er ook in die tijd even aandacht nodig voor iets serieuzer zaken. Door de vrije dagen van het personeel op de drukkerij zijn we genoodzaakt de sluitingstermijn voor het Weekbericht dat uitkomt op woensdag 4 maart wat betreft V inleveren van kopij en/of ad vertenties te vervroegen naar zondagavond 1 maart. Indien mogelijk hadden we uw berichten reeds eerder, zo mogelijkdonderdagavond 26 februari in ons bezit. Voor uw ongetwijfeld bereidwillige medewerking zeggen wij U bij voorbaat hartelijk dank. SAMENSTELLERS WEEKBERICHT. WEEKBERICHT MDDR HEUEL Uitgave en adm.: Drukkerij Mennen, Postbus 14, 5720 AA Asten. Telefoon (04936) 2243. Red.: J. Daems, De Rossecker 4, Postbus 39„ 5768 HK Meijel Telefoon (04766) 2559. Postrekening: 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten Tarieven abonnement f 34,50 per jaar, advertentiepag. 16 ct. per mm. kolom breedte. Inzendtermijn: kopij tot maandag 22.00 uur. De tweede oplage van het boekje "Meijel in de oorlogsjaren" is inmiddels van de persen gerold. Bij de mensen die ingetekend hebben, wordt het boekje zeer binnen kort thuisbezorgd. Nieuwe belangstellenden kunnen het boekje tot 10 maart op on derstaande adressen afhalen tegen de oude prijs van f 12,50: H. Crompvoets, Schoolstraat 10; J. Pouls, Molenstraat 43A; L. Weekers, Donk 10; Verstappen's Doe-het-zelf-shop, Donk 31. Op het laatste adres gedurende de normale ope ningstijden bij de overige drie adressen bij voorkeur tussen 6 en 8 uur 's avonds. De werkgroep zou het bijzonder op prijs stellen indien degenen die in het bezit zijn van foto's betreffende het Meijel van vóór 1945 even een tip zouden willen geven aan Gerard Boerkamps, Hoek 4, tel. 2525. Hij is ook gaarne bereid om foto's bij U thuis te komen copiëren. De werkgroep hoopt op deze wijze tot op de opbouw van een fotoarchief van het Meijel van de periode 1890-1980 te komen. Tenslote willen we er nogmaals op wijzen dat degenen die een boekje met blanco bladzijden heb ben gekocht, dat tegen een volledig exemplaar kunnen ruilen op een van bo venstaande adressen. Werkgroep Heemkunde. HET STEDELIJK HELMONDS CONCERTKOOR, opgericht in 1959 en bestaande uit jongens en meisjes in leeftijd variërend van 10 tot 17 jaar, alsmede een tenoren-en bassensectie, is dankzij de vakkundige en bezielende leiding van Roland de Kroon, vaste dirigent en artistiek leider, uitgegroeid tot een voortreffelijk jeugdkoor dat zich snel een grote nationale- en internationale naam verwierf. Aan dit concertkoor zijn een solisten- en een instrumentale begeleidingsopleiding verbonden alsmede enkele voorbereidende klassen. Op het Nederlands nationaal koorfestival 1970 behaalde het de totaalprijs van alle categorieën met een ongekend hoog aantal punten. Hierna volgde een steeds groeien de concertpraktijk tot ver buiten onze grenzen. Ten gevolge hiervan treedt het concertkoor, dat uit zo'n 70 leden bestaat, momenteel met ongeveer 50 personen per concert op, daar een roulatiesysteem waakt over over belasting van de leden. Regelmatig is het koor te beluisteren in vele kerken, kathedra len, basilieken en de meest vooraanstaande schouwburgen en concertzalen, (waaron der het Amsterdams concertgebouw en de Doelen). Concertreizen werden o.a. naar Joegoslavië, Bulgarije, Be'gië, Duitsland en Zwitser land ondernomen, waar diverse Radio- T.V. opnamen gemaakt werden. Ook voor de Nederlandse omroepverenigingen verzorgt het regelmatig verschillende programma's. Naast dit alles werkt het Stedelijk Helmonds Concertkoor mee aan abonnementscon certen en grote produkties van vele Nederlandse beroepsorkesten en is een graag ge ziene gast op de meest belangrijke nationale- en internationale muziekfestivals. Het repertoire omvat vele stijlperioden en valt op door haar veelzijdigheid. Zowel de nationale- als de internationale pers is vol lof over de prestaties van dit be faamde koor dat door vakcritici als eeen zware concurrent van de vooraanstaande Europese koren wordt gezien. In 1975 viel het Concertkoor een zeer hoge internationale onderscheiding te beurt op het Mladinsky Pevski Festival in Joegoslavië, terwijl het in dat jaar ook begiftigd werd met de erepenning van de stad Helmond. In 1977 werd het koor uitgeroepen tot finalist op het Europees muziekfestival georga niseerd door de B.B.C. te Londen. Het Stedelijk Helmonds Concertkoor verleende haar medewerking aan concerten en grammofoonplaatopnamen met vooraanstaande solisten zoals Elly Ameling, Claes H. Ahnsjo, Evelin Lear, Jules Bastin, Fredrica von Stade, Bernhard Kruyssen, David Johnston en diverse solisten van de scala van Milaan en de opera van Parijs. Naast Roland de Kroon dirigeerden Hein Jordans, Edo de Waart, Anton Kersjes, Hans Vonk, Jean Fournet e.a. met grote voldoening het inmiddels fameuze jeugdkoor. Een eigen repetitie- en administratiegebouw zorgt ervoor, dat alle concerten en optre dens muzikaal en organisatorisch goed voorbereid kunnen worden. Mede dankzij een verzorgingscommissie, en een technische dienst alsmede een eigen reispodium, instru mentarium en instrumentenwagen is het Stedelijk Helmonds Concertkoor, dat onder een stichting met die naam ressorteert, in staat alle opdrachten tot volle tevredenheid van haar opdrachtgevers uit te voeren. Op zaterdag 21 Februari a.s. zal HET STEDELIJK HELMONDS CONCERT KOOR o.l.v. ROLAND DE KROON de plechtige eucharistieviering verzorgen in de kerk van de H. Nicolaas te Meijel om 19.00 uur. Uitgevoerd zal worden de Missa B Dur van J. Haydn, alsmede werken van G.F. Handel, A. Vivaldi, M. Haydn, W.A. Mozart. ....nodigt U van harte uit op haar ge bruikelijke bijeenkomst, welke aan elke raadsvergadering vooraf gaat. Deze bij eenkomst wordt a.s. donderdag (19 febr.) gehouden in Hotel Ketels, aan vang 20.30 uur. Bij het schrijven van deze uitnodiging waren ons nog geen agendapunten be kend. Tot donderdag! Bertus van Dessel, Piet Heijnen, Harrie Smolenaars. Vrijdag 20 febr. a.s. houden we weer onze gebruikelijke fractiebijeenkomst. Dit ter voorbereiding op de komende ge meenteraadsvergadering. Deze bijeen komst wordt gehouden in zaal Janssen- Jaspers. Aanvang 20.30 uur. Eenieder is van harte welkom. G. Stultiëns, P. Bongers. Zaterdag 21 febr. gehuwdenbal in Zaal Pluijm. Deze avond is alleen toeganke lijk voor gehuwden. Hier wordt strikt de hand aan gehouden. Z.D.H. Prins Steef 1 hoopt op deze avond vele verklede Kieveloeëterinnen en Kieveloeëters wel kom te kunnen heten. Om 11.11 u. volgt dan het démasqué voor de gemas- kerden. Dan kan men weer zien wie wie is. Voor een prima dansorkest is ge zorgd, het alom bekende orkest "El Prado". Tot zaterdag in zaal Pluijm. Carnavalszondag 1 maart zal er een gro te bonte stoet door de Meijelse straten trekken. Er zijn weer vele opgaven bin nen, maar U kunt er nog gemakkelijk bij. Vanaf donderdag 19 febr. kunt U nummers afhalen bij schildersbedrijf H. Doensen, Molenstraat 1 t/m zaterdag 28 febr. tot 4 uur en niet langer. Er zijn nummers voor grote wagens, kleine wa gens, grote groepen, kleine groepen van 2 t/m 5 personen, enkelingen en kinde ren. Laat U kinderen nummers afhalen, geef ze dan een briefje mee welk num mer precies gevraagd wordt, om later moeilijkheden te voorkomen. Voor een goede prijzenpot is gezorgd. Volgende week meer over route en reglement. Het comité. In navolging van verleden jaar, organi seert Harmonie Eendracht dit jaar de dans-amusements-avond, vröaliebal 1981, op woensdag 25 februari a.s. in zaal Pluijm. Elke vrouw, van 18 jaar en ouder heeft hiertoe toegang. De mannen moeten nu maar eens thuis blijven. Zij zullen deze avond op de kinderen of op het huis moeten passen. Harmonie Een dracht heeft gezorgd voor een goed or kest "The Last Four". Tevens zal de prinsenhofkapel "De Tesnuzzikke" aan deze avond hun medewerking verlenen. Gezien de start, welke verleden jaar nog al aarzelend verliep, doch gedurende de avond steeds beter werd, belooft het weer enorm gezellig te gaan worden. De Mèhlse vrouwen mogen deze avond beslist niet missen. Komt allen verkleed naar zaal Pluijm U zult er geen spijt van krijgen. Mannen mogen op deze avond beslist niet binnen. Pas na 24.00 uur kunnen zij toegang krijgen tot de zaal. Hieraan zal strikt de hand gehouden worden. Harmonie Eendracht. Met de terugkeer van de laatste bewoners, die aan wisselwoning in gebruik hebben gehad, naar hun woning, zal a.s. vrijdag 20 febr. het renovatieproject dat in onze ge meente uitgevoerd is, zijn beslag krijgen. In dit renovatieproject zijn een 19-tal wo ningwetwoningen grondig vernieuwd en vooral wat de woning binnen betreft in een "nieuw jasje" gestoken. Deze vernieuwing heeft plaatsgevonden in de volgende wo ningen: 8 woningen aan de Trambaan (bouwjaar 1947 en 1948); 1 woning aan de Hoek (bouwjaar 1948); 4 woningen aan de Van der Steenstraat (bouwjaar 1949); 1 woning aan de Hoek (bouwjaar 1951 en 5 woningen aan Mr. Jochemstraat/Aan Sanders Molen/Hagelkruisweg (bouwjaar 1955). UITGEVOERDE WERKZAAMHE DEN. De werkzaamheden, waarmee direct na de bouwvakantie van het afgelopen jaar (aug. 1980) gestart werd, hebben ertoe geleid dat in de woningen een verbete ring van de indeling tot stand is geko men, waardoor het woongerief voor de bewoners aanmerkelijk verbeterd is. Bo vendien zijn een aantal technische gebre ken, die de woningen na meer dan 25 jaar gebruik hadden, opgeheven. Daar toe werden o.a. de volgende werken aan de woningen uitgevoerd: keukens zijn verbeterd, sanitaire voorzieningen zijn verbe terd, o.a. door aanleg van een com plete douche-inrichting. de in de woonkamer aanwezige muurkasten zijn verwijderd. de entrées die vaak slechts 1 m2 wa ren (gold voor Trambaan en Van der Steenstraat) zijn vergroot. Het complete rioleringsstelsel, de gas- water- en electriciteitsinstallatie zijn vernieuwd of aangepast. de woningen aan de Van der Steenstraat en aan de Trambaan zijn voorzien van een vlizotrap naar de vliering, waardoor de C.V.-ketel daar geplaatst kon worden. in de woningen werd een C.V.- installatie aangebracht. Daken: daar waar nodig is houtworm- en boktorbestrijding toe gepast. Waar mogelijk werden de da ken vernieuwd en geïsoleerd. De wo ningen aan de Trambaan, Van der Weerdenstraat en Mr. Jochemstraat (in totaal 14) werden van nieuwe pannen voorzien. De woonkamer en keuken werden voorzien van dubbele beglazing ter wijl overal spouwmuurisolatie werd aangebracht. Veel stucwerk werd vernieuwd. DIVERSE MEIJELSE ONDERAAN NEMERS. De uitvoering van dit renovatieproject was in handen van de fa. Baten uit Gel drop als hoofdaannemer. Diverse Meijel se onderaannemers en onderaannemers uit de regio konden daarbij ingeschakeld worden, waarvan te noemen zijn: Loodgietersbedrijf Gorts; Electriciteitsbedrijf Winkelmolen; Schildersbedrijven Verstappen, Meijel en Janssen, Neerkant; C.V.-installatiebedrijf Peeten, Kessel; Antennebouw Geenen; Verhuizingen: Woninginrichting Ver stappen en Woninginrichting Pluijm. KOSTEN. Met deze renovatie was een totale in vestering gemoeid van 1.404.000,- wat gemiddeld per woning neerkomt op een bedrag van 74.000,-. In deze totale kosten subsidieert de Rijksoverheid 836.000,-, zodat de gemeentelijke in vestering f 568.000,- bedraagt. Het ge meentelijk aandeel wordt betaald uit de gevormde fondsen van het gemeentelijk woningbedrijf, terwijl de lasten van de ongedekte investering (bijna 200.000,-) in de resterende afschrijvingsperiode middels de toegestane huurverhogingen alsnog zullen worden gedekt. HUUR NA RENOVATIE. De huurverhoging die na de renovatie doorgevoerd wordt zal f 141,10 per maand per woning gaan bedragen. Dat bedrag kan nader uitgesplitst worden, f 97,35 van de verhoging is het gevolg van de renovatiewerkzaamheden zelf (nl. 2,41% van de door het Rijk geaccepteer de renovatiekosten) en f 43,75 ten bate van de isolatie van de woning. Dit laatste gedeelte van het totale bedrag be taalt zich eigenlijk vanzelf vanwege de lagere stookkosten die het gevolg zijn van de aangebrachte isolatievoorzienin gen als spouwmuurisolatie, dakisolatie, dubbel glas en een energiezuinige C.V.- ketel. PROCEDURE HEEFT 4 JAAR GEDUURD. Terugkijkend op de gehele tijdsprocedu- re dat de gemeente met deze renovatie bezig is geweest, valt te constateren dat de eerste aanzet tot het komen tot reno vatie gegeven werd in febr. 1977. Het voorbereiden van de plannen en het rond maken bij het ministerie van Volkshuisvesting is het grote karwei ge weest. Met name de wensen die de be woners in het overleg met de gemeente kenbaar hadden gemaakt waren nogal eens in tegenstelling met de eisen die door het Ministerie gesteld werden. Di verse gesprekken tussen bewoners en ge meente en gemeente en het Ministerie hebben uiteindelijk veel op kunnen los sen, zoveel zelfs dat uiteindelijk de beno digde goedkeuringen en toestemmingen verkregen konden worden. Na bijna VA jaar van plannen maken sprong het licht op groen, nu, ruim een half jaar later zijn de gemaakte plannen voltooid. De gemeente Meijel, maar vooral de bewo ners van de gerenoveerde woningen zul len daar zeker blij om zijn, want de kwalitatieve verbetering van de woningen zal ook het woongerief verbeteren. En dat is een goeie zaak voor huurder én verhuurder. Red.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1981 | | pagina 1