:r Boeren Bruiloft 1981 KIEVELOEËT Officiële ingebruikname verbouwde recreatiezaal bejaardenoord St. Jozef BIJ VVV - MEIJEL 1981 IN HET TEKEN VAN 10-JARIG BESTAAN. OPEN HUIS GYMNASIUM DEURNE WOENSDAG 11 FEBRUARI 1981 37E JAARGANG NO. 6 I.V.N. HELDEN E.O. INGEZONDEN De deurwaarder komt... OPEN AVOND STERRENWACHT ASTEN OPENBARE BIBLIOTHEEK WEEKBERICHT MOOR MEUEL Uitgave en adm.: Drukkerij Mennen, Postbus 14, 5720 AA Asten. Teiefoon (04936) 2243. Red.: J. Daems, De Rossecker 4, Postbus 39„ 5768 HK Meijel Telefoon (04766) 2559. Postrekening: 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten Tarieven abonnement f 34,50 per jaar, advertentiepag. 16 ct. per mm. kolom breedte. Inzendtermijn: kopij tot maandag 22.00 Donderdag 12 febr. a.s. zal de voorzitter van Stichting Bejaardenoord St. Jozef, burgemeester Kirkels, namens het stichtingsbestuur de door een verbou wing vergrote recreatiezaal overdragen aan de bewoners. Tijdens een bijeen komst die begint om 16.00 uur en een besloten karakter heeft, zal de symboli sche ingebruikname gestalte krijgen in de onthulling van enkele kunstwerkjes, die geplaatst worden in de geheel nieuwe ba lie van deze zaal. De overige dagen van de week zal voor de ouderen in het te ken staan van deze "heropening". Aan hen zullen in de recreatiezaal een aantal ontspannende activiteiten aangeboden worden. FLINKE UITBREIDING. De recreatiezaal is door de verbouwing vergroot met ruim 50 m! en heeft nu een totale oppervlakte van ongeveer 170 m2. Daarnaast heeft de balie een flinke uit breiding ondergaan en men heeft nu de beschikking gekregen over een ruime berging, die achter de balie is gelegen. Uit het onderhoudsfonds werden boven dien aanpassingen gedaan in de sfeer van verlichting, vloerbedekking, en isolatie van het dak. De ruimte die verkregen is door deze verbouwing is afkomstig van het onderkomen, dat tot voor kort in gebruik was als Openbare Bibliotheek. Op bijgaand schetsje kunt U zien hoe de verdeling van die ruimte een andere in deling van dat gedeelte van het bejaardenoord tot gevolg heeft. Vergro ting van de recreatiezaal heeft ertoe ge leid dat deze ruimte in de toekomst nog beter zal gaan functioneren dan ze tot nu toe al deed. Ze blijft bedoeld als een soort open huis voor ouderen uit de ge hele gemeenschap, waar ze altijd terecht kunnen. In deze zaal ontmoeten ouderen uit het bejaardenhuis de ouderen die van buiten het huis komen, en zo vormt deze ruimte een belangrijk sociaal trefpunt. txcreabieiaal loalie teling wc-£- -1 mortu MORTUARIUM. Geheel nieuw in de opzet is de aparte in gang die toegang geeft tot het mortuari um. Dit volledig nieuwe mortuarium dat ondergebracht is in het achterste gedeelte van de ruimte die is vrijgekomen na de verhuizing van de bibliotheek, heeft een oppervlakte van om en nabij de 40 m2. Het biedt plaats aan 2 gekoelde katafal ken, waarin de doodskist van een gestor vene geplaatst wordt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor het afleggen van een dode in deze ruimte. Het mortuari um zal in de toekomst ook ten dienste staan van de Meijelse gemeenschap. Dat is mogelijk geworden door de bijdrage die het plaatselijke Groene Kruis in de kosten van deze totstandkoming gedaan heeft. De hoogte van die bijdrage is on geveer gelijk te stellen met de inrichtings kosten van het mortuarium. Red. Afgelopen zaterdag, 7 februari 1981 was het weer zover dat het boerenbruiloftspaar bekend gemaakt werd tijdens het boerenbal of ook wel oud-wijvenbal genaamd, in zaal 't Pumpke op de Donk. Naast Prins Steef de eerste, vorst, comité, raad van elf en de Tesnuzzikke, waren rond half tien reeds vele Meijelsen aanwezig in de zaal, toen Harmonie Eendracht, de Mèhlse Dörskes, Corrie van Gorp, en een grote groep volgelingen dezer verenigingen hun opwachting maakten in de zaal. Onderweg naar de Donk hadden zij het bruidspaar van verleden jaar; Rien van Kaerle, Sjeng en Tjeu van Wippe Pier met hun inmiddels verworven onechte dochter opgepikt. Even eens voerden zij met zich mee een vermomd koppel, hetgeen later het bruidspaar voor 1981 bleek te zijn. Gastheer Jan v.d. Putten verwelkomde de stoet reeds buiten voor zijn nieuwe zaak. De stemming in de zaal bleek al opperbest toen Dorpsomroeper 1981 Hendrik Wil- lems Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Steef, Illustere Vorst Wim en de Hoog Doorluchte heren van de Raad van Elf vroeg of deze de zojuist binnengekomen vere nigingen wenste te ontvangen. Als eerste werd ontvangen het bruidspaar 1980 welke aangifte kwam doen van hun onechte dochter "Louise" Deze, nog niet eerder ge brachte aangifte, bleek goed te vallen. Zowel bij de talrijk aanwezige Kieveloeëters als ook bij de kleine zelf. Zelden had Vorst Wim een spreker bij zich op de Bühne welke hem kon evenaren, Louise kraaide er lustig op los. Bruidegom Tjeu van Wip pe Pier dankte de Kieveloeët, Tesnuzzikke, Peelpush en alle Kieveloeëters voor de ge weldige medewerking welke hij en zijn onechte vrouw Rien het vorig jaar tijdens de karnavalsdinsdag mochten ondervinden. Hij vroeg alle aanwezigen om ook het ko mende jaar weer van de partij te zijn. Hierna vroeg de dorpsomroeper of zijne door luchtige hogheid ook het bruidspaar wilde ontvangen voor 1981. De spanning was veolbaar toen Vorst Wim, onder muziek van Harmonie Eendracht de twee vermom de figuren naar boven riep. Samen met Prins Steef de eerste werd allereerst de Bruid ontmaskerd. Als afgevaardigde van Mèhlse Dörskes kwam hieronder vandaan: Ma- riet Steeghs-Joosten, ofwel zoals zij zich aangaf: Mariet van Toon van Keube Mer- tien en Nel van Moet Ewalts van de Stoep. Hierna was het de beurt aan de bruidegom, welke dan een afgevaardigde moest zijn van de Harmonie. Het werd Toon Berben, of te wel: Toon van Breure Lins en An van Kuls-Kubkes Toon. Te horen aan de reacties welke op de bekendmaking volgden bleek het een goede keus te zijn, welke Harmonie en Mèhlse Dörskes hadden ge maakt. Een Bruidspaar wat er beslist mag zijn. Spontaan wisten zij te antwoorden op de door de ambtenaar van de burgerlijke stand (Piet Beeks) gestelde vragen. Brui degom Toon wilde al meteen trouwen, waarbij Mariet hem kon overwegen toch maar te wachten tot de karnavalsdinsdag, hetgeen hij dan ook goed vond. Het nieu we bruidspaar nodigde aan het slot van deze intekening alle Kieveloeëters en Kieve- loeëterinnen uit, deel te nemen aan de Boerenbruiloft op karnavalsdinsdag, zowel aan de optocht als ook aan het feest in zaal Pluijm, waar van alles genoeg zal zijn. Toon en zijn toekomstige onechte vrouw Mariet hadden hiervoor reeds een stel echte hudvlès verrekus laten aanrukken. De avond werd verder erg gezellig doorgebracht in zaal 't Pumpke. Gezien de goede start welke reeds bij deze uitverkiezing te zien was, belooft de Boerenbruiloft 1981 weer iets groots te gaan worden. Een echte Meijelse Boerenbruiloft, waaraan iedereen moet deelnemen. Harmonie Eendracht en de Mèhlse Dörskes hopen samen met de Kieveloeët de inmiddels reeds gevormde reputatie van de Meijelse Boerenbruiloft ook in 1981 weer voort te zetten. Hiervoor hebben zij wel ook Uw medewerking hard no dig. Toon en Mariet van harte gefeliciteerd met jullie uitverkiezing en veel succes op de karnavalsdinsdag. Het comité De Meijelse afdeling van de VVV zal 1981 niet ongemerkt voorbij laten gaan. De in normale omstandigheden al zeer actieve vereniging zal er dit jaar nog een schepje bovenop doen, omdat 1981 in het teken zal staan van het 10-jarig bestaan. Voorzitter G. Hoeymakers deelde de bestuursplannen daaromtrent op dinsdag 3 febr. aan de Meijelse VVV-leden tij dens de jaarvergadering mee. Daaraan voorafgaand gaf hij een korte schets van het werk dat de VVV in de afgelopen 10 jaar deed. Als belangrijkste taken noem- te hij de coördinerende, begeleidende en stimulerende activiteiten die de VVV doet. Het informatieve gedeelte heeft met het vergrote onderkomen in het ge meenschapshuis een goede huisvesting gekregen, volgens de voorzitter. Mensen van Meijel en mensen die in Meijel ko men vinden daar een uitgebreide infor matiebron voor hun vakantieplannen en/of uitstapjes. In zijn overzicht liet dhr. Hoeijmakers de inbreng van en sa menwerking met het gemeentebestuur (initatiefnemer tot oprichting van deze vereniging) niet onvermeld. De agendapunten van de jaarvergadering werden snel afgehandeld. P. Janssen leg de zijn bestuurtstaak, na 10 jaar als zo danig gewerkt te hebben, neer. Het bestuur werd aangevuld met C. Ver- haegh en T. Doensen. PLANNEN 1981 Uitvoering ging voorzitter Hoeymakers in op de plannen voor 1981. Hij noemde o.a. Tentoonstelling op bescheiden schaal van het werk van G. Gielen, samen met de Werkgroep Heemkunde. Met de Werkgroep Oude Ambachten zal zoveel mogelijk samengewerkt wor den op publicitair gebied. Het bestuur van het gemeenschaps huis zal in het gemeenschapshuis activi teiten organiseren waaraan de toerist kan gaan deelnemen. Het informatiekantoor is helemaal opgeknapt. In het verleden werd steeds weer gewerkt met scholieren als informa- trices. Het bestuur wil hierin wat meer continuïteit brengen. Mevr. Els Hoeyma kers is daarom benoemd als informatri- ce, terwijl Mevr. Mia Lemmen als ver vangster zal optreden. Op 8 aug. zal een demonstratie para- chutspringen aangeboden worden. Con tacten hiervoor zijn gelegd met MSV- Voetbal. Deze demonstratie zal waar schijnlijk gekoppeld worden aan een voetbalwedstrijd tussen een Meijels team en een team van de campings, aangevuld met enkele prominenten. Op 12 juni zal dhr. B. Gerritsen, lid van het de monstratieteam parachutespringen een lezing over dit onderwerp verzorgen. In samenwerking met badmintonclub Boemerang zal de VVV een Meijels kwartetspel uitbrengen. Het spel dat uit 36 kaarten bestaat waarop Meijelse ge bouwen en bezienswaardigheden in 9 ru brieken vermeld staan, zal door de bad mintonvereniging huis aan huis in ons dorp aangeboden worden voor de prijs van 7,50. De campinghouders zullen de kwartetten ook kunnen verkrijgen via de badmintonclub. Nadat de actie ge voerd is zal 't VVV-kantoor de kwartet ten ook opnemen in de informatiestand. Er zal een avond belegd worden door de VVV met verenigingen die in het verleden de een of andere activiteit in samenwerking met de VVV georgani seerd hebben. Van de marktoptredens, die in dat kader ook ter sprake komen, is al zeker dat ze vanwege bepaalde pro blemen niet meer terug zullen komen. Verder zal rnen trachten normaal voorkomende zaken zo goed mogelijk te behandelen. Na sluiting van de jaarver gadering vertoonde de heer G. Gooden een interessante serie dia's en een film over zijn bezoek aan de Verenigde Sta ten in het kader van een Recron- studiereis. Red. A.s. donderdag 12 febr. vertoning van de natuurfilm "tussen Peel en Maas" van de heren Keijsers en Smets in ge meenschapshuis 't Kloster te Meijel. Aanvang 20.30 u. Hierbij is ook de Groene Winkel van het IVN Helden aanwezig. A.s. vrijdag 13 febr. vertoont de heer D. Cruysbergh zijn mooie diase ries over de planten in het Himalayage- bergte en in West-Europa. Dit vindt plaats in het Goltziusmuseum in Venlo. Aanvang 20.00 uur. A.s. zondag 15 febr. organiseren de "Vrienden der natuur" uit Venlo 'n ex cursie naar Munniksbos bij Posterholt. Verzamelen hiervoor in Panningen op 't Raadhuisplein om 13.45 uur. Bij deze drie activiteiten is iedere geïnte resseerde gratis van harte welkom. De basiscursus van het IVN Helden start op maandag 16 febr. a.s. Er hebben zich 30 cursisten aangemeld. A.s. dinsdag 17 febr. organiseert het IVN Helden 'n lezing over geneeskrach tige kruiden toegelicht met dia's. Deze avond wordt- verzorgd door Mevr. Smits uit Maasbree en de heer Bert Verstappen uit Meijel. Het geheel vindt plaats in café-restaurant "De Hoove", Hoogstraat in Beringe. Aanvang 20.00 uur. Zondag 15 februari van 13.30 - 17.00 uur houdt het Sint Willibrordus Gymna sium te Deurne weer open huis voor de ouders van de leerlingen en alle andere belangstellenden. Vanaf 13.45 uur worden er in 3 blokken van telkens drie kwartier demonstraties en lessen gegeven van diverse vakken, waarvan speciaal genoemd mogen wor den het scheikundepracticum, waarin net sulfietgehalte van wijnen wordt onder zocht, de engelse les waarin de brug klasleerlingen een strip maken, het prac ticum computerkunde en de volksdans groep. Verder kan men informatie krijgen over het totale programma van de school, de brugklas en de begeleiding van de leer lingen en de buitenschoolse activiteiten. Bij aankomst ontvangt iedere bezoeker een programma met plattegrond, zodat men zelf de weg kan vinden en een keu ze kan maken uit het programma. Voor de kleintjes zijn er tekenfilms. Gehuwdenbal. Volgende week 21 febr. wordt ons jaar lijks gehuwdenbal gehouden. Deze avond is alleen toegankelijk voor gehuw den. Hieraan wordt strikt de hand ge houden. Z.D.H. Prins Steef I hoopt op deze avond vele gehuwden, minstens ver kleed of onkenbaar gemaskerd, welkom te mogen heten, om er samen een echt gezellig gehuwdenbal van te maken. Voor een prima orkest is gezorgd. Vraag tijdig een babysit en kom zaterdag 21 fe bruari naar het gehuwdenbal. Optocht. Er zijn al veel opgaven binnen voor deelname aan de optocht op carnavals zondag, maar wilt U nog meedoen, dit kan. Hoe langer de bonte stoet is, hoe mooier. Er is weer een mooie prijzenpot te verdelen voor o.a. grote wagens, klei ne wagens, grote groepen, kleine groe pen, enkelingen en kinderen. Over num mers e.a. volgende week meer. Het comité Het gemeentebestuur had het zo mooi geregeld. Elke eigenaar/gebruiker of huurder van 'n woning kreeg de beschik king over een container voor de afvoer van zijn huisvuil. Het was wel niet goed koop, maar wel hygiënisch en het gemak mag wat extra kosten. Inwoners, die ontheffing wilden krijgen, moesten voor 'n bepaalde datum een bezwaarschift in dienen. Aangezien ik wegens mijn be drijf een grote container nodig heb, die het tienvoudige kost van de minicontai- ner, maar geleverd wordt door een ande re firma dan die, waarmee de gemeente in zee gegaan was, heb ik 'n briefje naar het gemeentebestuur gezonden. Een maand later al kreeg ik 't bericht, dat ze mij te zijner tijd van hun beslissing in kennis zouden stellen. Zoiets kun je ook niet zo maar een twee drie beslissen. Bij de algemene beschouwingen van 1980 waren er echte al voortekenen, hoe de beslissing zou uitvallen. Bij die gele genheid sprak Burgemeester en Wethou ders ferme taal. Er zou voortaan strikt de hand gehouden worden aan de ge meenteverordeningen, uitzonderingen werden niet meer gemaakt. Blijkbaar is het gemeentebestuur overtuigd van het zaligmakende van haar maatregelen, en moet ze de medeburger, die dat niet kan of wil inzien, dwingen tot het on dergaan van haar heilsplan. Terzake van de container. In september '80 kreeg ik weer post van de gemeente. De verordening van sept. '79 was verval len en vervangen door een andere. Deze brief sprak boekdelen. Bij gebrek aan argumenten om de ontheffing te weige ren, werd een bedenkelijke kunstgreep van stal gehaald nl. de wet veranderen. Er wordt nu niet meer over vrijstelling gerept, maar men heeft de maatregel te slikken. Het schrijven eindigt met de zin: "Niemand is verplicht om de container te nemen, wel echter tot betaling der heffing". Misschien iets voor in de Kar- navalskrant. Aanvankelijk had ik geen behoefte meer om te reageren. Vier maanden lang hoorde ik ook niets meer. De ambtelijke molens draaien traag, maar ze draaiden door. Op 20 januari kreeg ik 'n aanma ning en door een of andere stroomvers nelling ten stadhuize viel er reeds op 6 februari een dreigbrief in de bus. Bin nenkort kan ik de deurwaarder verwach ten. W.H.G. Cammaert. Op vrijdag 13 Februari om 20.00 uur zal er weer een open avond zijn in de "Jan Paagman" sterrenwacht. Er zal die avond speciaal worden gekeken naar Maan, (vooravond) en de Planeten. Het wordt aangeraden de Diaserie in het Bei aardmuseum eerst te gaan bezichtigen, en daarna pas de Sterrenwacht te bezoe ken. Voor het wel of niet doorgaan van de avond i.v.m. het weer kunt u bellen op het volgende nummer: 04936-2851, de heer Relou. De entree bedraagt ƒ1,00. Carnavalsmaandag 2 maart en carnavals dinsdag 3 maart zal de Openbare Biblio theek de gehele dag gesloten zijn. HEEFT U HET ABONNEMENT OP HET WEEKBERICHT AL BETAALD? Betalingen dienen uiterlijk 16 fe bruari binnen te zijn. Van abonnees waarvan dan nog geen betaling zal zijn ontvangen, moeten wij aannemen dat zij ver dere verlenging van het abonne ment niet op prijs stellen. Deze zullen tot nader order uit het bestand worden gelicht. Administratie.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1981 | | pagina 1