Bedankt JAARVERGADERING GROENE KRUIS van de Meijelse Winkeliers START KINDERPOSTZEGELACTIE: PRINSES MARGRIET KOOPT EERSTE KINDERPOSTZEGELS 1980 - ONTWERPERS TIJDELIJK LOKETBEAMBTE - i INTERNA TIONALE RUILBEURS TE MEIJEL. WOENSDAG 12 NOVEMBER 1980 36E JAARGANG NO. 46 AGENDA: BALANS PER 31 DECEMBER 1979 VAN DE GROENE KRUIS VERENIGING AFDELING MEIJEL FINANCIEEL VERSLAG OVER 1979 VAN DE GROENE KRUIS VERENIGING AFDELING MEIJEL EXPLOITATIE - OVERZICHT 1979. TECHNISCHE BUREAU JÉ-HA-BÉ VIERT 12 V2-JARIG BESTAAN MET OPENING. WEEKBERICHT VEER MEUEL Uitgave en adm.: Drukkerij Mennen, Postbus 14, 5720 AA Asten telefoon (04936) 2243. Red.: J. Daems, De Rossecker 4, P.B. 39 5768 HK Meijel telefoon (04766)2559 Postrekening: 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten Tarieven: abonnement f 32,50 per jaar, advertentiepag. 15 ct. per mm. kolom breedte. Inzendtermijn: tot maandag kopij tot 22.00 uur, advertenties tot 24.00 uur. Namens het bestuur nodig ik U hierbij uit voor de jaarvergadering 1979, welke ge houden zal worden in ons wijkgebouw op 12 dec. a.s. te 20.30 uur. 1. Opening. 2. Notulen jaarverg. 1978. Wijkgebouw Fl. 42.063,— Gebouwen Fl. 49.861,08 3. Jaarverslag 1979. Uitrusting wijkgebouw 1- Centrale verwarm. 3.183,88 4. Jaarrekening 1979 en begroting 1980. Centrale verwarm. 4.577,— Inventaris 2.382,50 5. Verslag kascommissie en aanvulling van die commissie. Bungalow 18.463,09 Mortuarium 5.000,— 6. Bestuursverkiezing: Inventaris 7.885,- Onderh. gebouwen 17.244,38 Treedt af en stelt zich niet meer herkiesbaar dhr. L, Janssen. Extra onderh. gebouw 4.178,44 Vergoeding concierge 1.012,54 Periodiek aftredend en herkiesbaar: dhrn. J.M. Pluijm en P. Rooijakkers. Kandi Gemeente Meijel 27.903.33 Stroom 384,68 daten dienen zich vóór 6 dec. schriftelijk te melden bij de secretaris. Sociale lasten 227,74 Telefoon 135,62 7. Rondvraag en sluiting. Huren 440,- Voetverzorging 180, Meijel, 10 nov. 1980 De Secretaris, Kleuterbureaus 424,45 Regio kosten 29.334,58 P. Rooijakkers. Intrest 270,87 Logopediste 28.303,39 Kasgeld 77,33 Gebouwen reserve 13.885,38 Rabo-bank Giro N.M.S. 30.628,78 1.890,82 15.237,30 Vermogen 63.438,78 Deposito's 60.078,66 Fl. 214.346,81 Fl. 214.346,81 Afschrijving wijkgebouw Fl Afschrijving centr. verw. Afschrijving inventaris Afschrijving extra onderhoud Onderhoud gebouwen Mortuarium Exploitatiekosten bungalow Vergoeding Soc.l. Concierge Verzekeringen Stroom Gas en water Belastingen Regiokosten "Peel en Maas" Notariskosten Logopediste Magazijnkosten Contributie Prov. Kantoorbehoeften Administratie Porti en vracht Abonnementen Inning Contributie Drukwerken Advertenties Telefoon Vergaderkosten Algemene onkosten Subsidies Personeelskosten Kursussen Voetverzorging Kleuterbureaus Meer beweging voor ouderen Voordelig saldo 1.386,50 920,88 876,25 853,18 20.143,40 16.000,— 911,57 3.819,94 729,93 2.199,67 5.079,16 804,97 54.334,58 250,— 28.303,39 348,93 5.412,— 64,90 1.550, 181,65 502,50 1.182,50 1.086,60 288,29 825,93 1.315,69 129,65 100,— 335,12 315, 810, 1.540,18 1.869, 685,81 Subsidie Gem. Meijel Contributie Jachtrecht Inentingen Huren kliniek Huren bungalow Intrest Fl. 112.90.33 29.270,— 1.310, 636, 2.810, 4.200,— 4.027,84 Meijel, 30 oktober 1980. Fl. 155.157,17 Fl. 155.157,17 GROTEHIII st. nicoEaas AKTIE^M De winkeliers van de Meijelse Ondernemingsvereniging gaan ter gelegenheid van St. Nicolaas een grandioze aktie organiseren. De aktie welke duurt van donderdag 13 november tot en met vrijdag 5 december, zal een prijzenbedrag hebben van maar liefst 8000.00. Tijdens de aktieperiode ontvangt de consument bij elke besteding van tenminste TIEN GULDEN een lot GRATIS bij de deelnemende winkeliers. Uit het totaal aantal uitgegeven loten zal op zondag 7 de cember om 14.00 uur in Hotel Ketels, Raadhuisplein te Meijel 176 prijswinnende lo ten worden getrokken door de Edelachtbare Heer Kirkels, burgemeester van Meijel. Het prijzenbedrag welke uit waardebonnen bestaat is 8000.00 t.w. 2 hoofdprijzen van 500,00, 4 prijzen van 250.00, 10 prijzen van 100.00, 40 prijzen van 50.00 en 120 prijzen van 25.00. Bovendien verspreiden de ondernemers uit Meijel voor de eerste keer een aparte ST. NICOLAAS-krant in de regio, waarin ook nog leuke prijzen te winnen zijn. Vergun ning voor deze aktie is verleend door de kamer van Koophandel te Roermond volg nummer 10. In Meijel is het GOED en GEZELLIG winkelen. Dinsdag de elfde van de elfde markeert het begin van de kinderpostzegelactie 1980. De sinds hun presentatie in september alom als vrolijk, kleurig, fantastisch, sprook jesachtig en zelfs uniek geroemde kinderpostzegels komen daadwerkelijk in de ver koop. Honderdduizenden schoolkinderen bezorgen huis aan huis de kinderpostzegels en kaarten bij degenen, die ze vorige maand hebben besteld. De leerlingen rekenen erop, dat hun klanten, als het maar éven kan, zullen afrekenen met girobetaalkaarten en bankbetaalchèques. Overal in het land zijn de zegels (met onbeperkte gebruiksduur), die Annet Kossen, Lidia Postma, Tom Eyzenbach en Peter Vos op het thema "Kind Boek" hebben ontworpen, te koop: aan de loketten van de P.T.T. en vooral ook in de stands van kinderzegelcomités, die bovendien hun nieuwe, schitterende collectie wenskaarten aanbieden. De voorzitter van het Nederlandse Comité voor Kinderpostzegels verzekert bij gele genheid van de officiële eerste verkoop aan H.K.H. Prinses Margriet, dat de op brengst van de actie wederom ten goede komt aan kinderen die het hoe dan ook moeilijk hebben in Nederland en in de Derde Wereld. Het Comité hoopt vanzelfsprekend op een netto-opbrengst die het resultaat van 1979 12.800.000,-) evenaart. Het liep allemaal op rolletjes. De ope ning van basisschool "St. Jozef". De of ficiële opening, de ballonwedstrijd, het feest voor de kinderen en team en dan de open dag. Erg veel Meijelsen maak ten gebruik van deze gelegenheid, om het nieuwe gebouw te bezichtigen. Het was zo druk, dat er 2 extra voorstellin gen van de musical ingelast moesten Nog 'n beeld van de opening op 16 okt. worden. En toen nog was de ontmoe tingsruimte te klein. Langs deze weg willen we iedereen, (en dat waren er velen) die meegeholpen heeft aan het welslagen van de opening, heel hartelijk bedanken. Het was fan tastisch. Team basisschool "St. Jozef'. Donderdag 13 november a.s. gaat Tech nisch Bureau J:Ha-Bé de officiële inge bruikname vieren van de vergrote en vernieuwde winkel, gelegen aan de Dorpsstraat nr. 5 te Neerkant. De door gevoerde uitbreiding en modernisering van de winkel valt samen met het 121/2- jarig bestaan van Jé-Ha-Bé, reden ge noeg om deze opening met enig feeste lijk vertoon gepaard te laten gaan. De uitbreiding van de winkel heeft tot gevolg gehad dat de totale vloeropper vlakte verdubbeld is tot ongeveer 400 m2. De opmerkelijkste wijziging is de opname van de reparatie-afdeling in de winkel en wel op een zodanige manier dat er een soort "open werkplaats" is ontstaan. Een geheel nieuw interieur ver schaft, voor wat de presentatie betreft, geheel nieuwe mogelijkheden, de wens om te komen tot een andere opstelling van het aanwezige assortiment heeft ge leid tot een onderverdeling van de show room in een aantal afdelingen. De belan grijkste daarvan zijn de afdeling audio- apparatuur (tuners, versterkers, cassette recorders, boxen) met merken als Erres, Grundig, Philips en Technics, de afde ling T.V.-apparatuur (T.V.'s, T.V.- computerspelen, grootbeeldprojectie, vi deo, video-camera's, vertaalcomputer, Teletekst en Viditel) met de merken Grundig en Philips, en de afdeling "wit goed" (koelkasten, diepvriezers, wasau tomaten, wasdrogers, magnetronovens en kooktoestellen) met de merken AEG, Bosch en Miele. Verspreid over deze afdelingen worden bovendien de kleinere huishoudelijke apparaten en an dere electro-technische artikelen getoond. De hobby-apparatuur voor de electro- hobbyïst is eveneens vertegenwoordigd bij Jé-Ha-Bé en wel in een zeer ruim as sortiment. Dat bij een dergelijke opening het accent wordt gelegd op het nieuwe gedeelte van de zaak is logisch. De reparatie-afdeling van Jé-Ha-Bé moet echter zeker niet vergeten worden, want die staat bekend om zijn goede, en voor al snelle service. Een totaal van 8 mede werkers staat steeds klaar om de cliëntele van dienst te zijn. A.s donderdag zal de vergrote en ver nieuwde zaak vanaf 15.00 uur open gesteld zijn voor genodigden. Op vrijdag 14 en zaterdag 15 november houdt Tech nisch Bureau Jé-Ha-Bé twee Open da gen, waarop iedereen in de gelegenheid gesteld wordt de gemoderniseerde show room te bezichtigen. Red. Verzamelaarsvereniging "De Peelstreek" uit Meijel organiseert voor de 8e maal een INTERNATIONALE Ruilbeurs op zondag 16 november a.s. In augustus 1973 werd in Meijel door enkele verzamelaars een verzamelaarsve reniging opgericht met het doel het be vorderen van het verzamelen voor jong en oud. Dat de ruilbeurs er in Meijel mag zijn, blijkt elke 3e zondag van de maand weer als het Gemeenschapshuis 't Kloster overvol is van verzamelaars. Eenmaal per jaar organiseert "De Peelstreek" in de maand november een Internationale beurs waar vele verzamelaars uit binnen- en buitenland elkaar ontmoeten. Vele verzamelaars kunnen er geruild worden o.a. munten, postzegels, stic kers, ansichtkaarten, sigarenbanden enz. enz. De ruilbeurs zal gehouden worden in de zalen van het Gemeenschapshuis 't Kloster Alexanderplein te Meijel. De openingstijden van dit INTERNATI ONALE evenement zijn van 09.00 tot 17.00 uur.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1980 | | pagina 1