Bond van ouderen, St. Jozef, bestaat 25 jaar. BESTEMMINGSWIJZIGING AKKOORD jaar AFSLUITING PROJECT. KIEVELOEËT Man/VrouwPolis Was u al bij meubelen in Horst WOENSDAG 29 OKTOBER 1980 36E JAARGANG NO. 44 I.V.N. HELDEN E.O. POPCONCERT "GIRLS WALK BY" Studieclub Varkenshouderij JAN KAKIS Assurantiën WEEKBERICHT VDORMEUEL Uitgave en adm.: Drukkerij Mennen, Postbus 14, 5720 AA Asten telefoon (04936) 2243. Red.: J. Daems, De Rossecker 4. P.B. 39 5768 HK Meijel telefoon (04766)2559 Postrekening: 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten Tarieven: abonnement f32,50 per jaar, advertentiepag. 15 ct. per mm. kolom breedte. Inzendtermijn: tot maandag kopij tot 22.00 uur, advertenties tot 24.00 uur. Onder de inspirerende leiding van Joh. Lemmen (bij de oudere Meijelsen bekend als "den Bedelse Hannes") kwam in het najaar van 1955 ook in Meijel een bejaardenvereniging van de grond. Door de steun van de zuster van het Groene Kruis, Zr. Claessen, en met behulp van adviezen van M. Pluijm en P. Rooyakkers was het levenslicht gegeven aan een vereniging, die zich ten doel stelde om de bejaar den uit onze gemeenschap samen te brengen om de onderlinge contacten aan te halen en om te voorzien in de gedeeltelijke invulling van de vrije tijd die de oudere mens in ruime mate ter beschikking staat. Reeds vóór de officiële oprichting van de vereni ging was in het najaar 1954 hiervoor de basis gelegd op een prachtige middag in de bovenzaal van het Groene Kruis, waar Joh. Lemmen een oproep deed aan 70 aanwe zige bejaarden om te komen tot oprichting van een vereniging. Het huidige bestuur van de Bond van Ouderen: St. Jozef". Staande v.l.n.r.: L. Basten, T. Berghs-van Heugten, A. Nijssen-Ewalts, A. Snijders- Verstappen en M. Smits; Zittend v.l.n.r.: G. Verhaegh, A. van Lieshout, W. Lansbergen, Pastoor P. Sluijters (geestelijk adviseur) en J. Stemkens. Op 11 dec. 1955 werd dit een feit. Het eerste bestuur, bestaande uit de heren Joh. Lemmen, P. Puts, E. Lenders, G. Basten, C. Verbugt en geestelijk advi seur pater G. van Winssen, gaf leiding aan de 168 leden tellende vereniging. De heer Lemmen deed dat als voorzitter tot zijn overlijden in 1957 en hij werd opge volgd door G. Scheres (Schères Lotje) die tot het voorjaar van 1960 de vereni ging leidde. De activiteiten in de eerste jaren van ae vereniging uesiunucn vuui - namelijk uit het organiseren van het jaarlijks terugkerende uitstapje en de be devaart. In 1960 werd aan deze activitei ten een wekelijkse middag toegevoegd waarop samen gekaart, gepraat en ge handwerkt werd. Als onderkomen hier voor kreeg men de beschikking over het clubgebouw van M.S.V. Onder voorzit terschap van de heer P. Mestrom (van 1960-1969) sloot Meijel zich aan bij de Diocesane Bejaardenbond Limburg. Het tweede lustrum werd herdacht met een feestvergadering in mei 1965. Het aantal activiteiten werd o.a. uitgebreid met een carnavalszittingsmiddag, geor ganiseerd door C.V. De Kieveloët en met een verdiepingsmiddag. Na zijn overlijden werd voorzitter Mestrom in 1969 opgevolgd door G. Nijssen. De jaarlijkse uitstapjes en bedevaarten ble ven steeds doorgang vinden. Vanaf 1973 verzorgde de Jongerenkerk een middag vuui Uw bvjoaidcn cn dc vereniging zzolf stelde een Sinterklaasmiddag in. In 1975 deed de Stichting Samenlevings opbouw Mimaso in overleg met de be jaardenvereniging een onderzoek naar de woon- en leefomstandigheden van de bejaarden in onze gemeenschap en naar de interessen van de bejaarden in Meijel. Het 20-jarig bestaan werd op een feeste lijke wijze gevierd. Het activiteitenpro gramma bleef steeds uitbreiding onder vinden en het vermeldt de afgelopen vijf jaar o.a. bijwonen van toneeluitvoerin gen, Bonte Middagen, uitstapjes, bede vaarten, Sinterklaasvieringen, bejaar denmiddagen verzorgd door KPJ en Jongerenkerk, filmmiddag, bezoeken aan vogeltentoonstelling Meijels Pracht, kienmiddagen, spele-kermis, fietstoch ten, bijwonen van het kerstspel van de 6e klas van de St. Jozefschool, lezingen over diverse onderwerpen en deelname aan wandeltochten. Speciale vermelding verdient zeker de totstandkoming van de volksdansgroep, waarmee in 1978 be gonnen werd toen de heer Sanders voor zitter was. Na diens overlijden volgde de heer W. Lansbergen hem op. Onder zijn voorzitterschap wordt vandaag het 25- jarig bestaansfeest gevierd. VOLLEDIG WAARGEMAAKT. Als we dit scala van activiteiten en de ge schiedenis van de vereniging overzien, moeten we concluderen dat de "Bond van Ouderen" St. Jozef zijn bestaans recht volledig bewezen heeft. Steeds weer is men erin geslaagd om passende activiteiten te zoeken voor de oudere mens die behoefte heeft aan een zinvolle vulling van de vrije tijd. De sociale con tacten die daarbij tot stand komen zijn nog meer noodzakelijk voor de ouderen, want het gevaar van sociale vereenza ming is voor deze groep duidelijk aan wezig. De oudere mens neemt qua aan tal een belangrijke plaats in de gemeen schap in. Op het moment is het zo dat ruim 10% van de totale bevolking ouder dan 65 is. Dat percentage zal de komen de jaren nog toenemen. Daarmee sa menhangend zal de taak van een bejaar denvereniging zich ook steeds verder ontwikkelen overeenkomstig de aanpas singen die de afgelopen jaren reeds heb ben plaatsgevonden. Er zullen steeds meer en nieuwe activiteiten nodig zijn te neinde de mogelijkheden voor de oudere mens om zich te ontwikkelen, te ont spannen en om sociale contacten te leg gen optimaal te doen zijn. Dit alles zal gedragen moeten worden door de gehele gemeenschap vanuit het besef dat de ou derdom zal moeten worden aanvaard en gewaardeerd als een zinvolle en belan grijke periode van het leven. Dat de Bond van ouderen, St. Jozef, in samenwerking met anderen daarin mag slagen wensen we bestuur en de ruim 400 leden bij dit zilveren jubileum van harte toe. We laten deze gedachte vergezeld gaan van onze gelukwensen. Een specia le gelukwens willen we daarbij richten aan de leden van de vereniging die hun 25-jarig lidmaatschap vieren, te weten: Fr. Basten, K. Verstappen en Mevr. Zeegers, allen uit het bejaardenhuis, Fr. Franssen, Roggelsedijk; H. Vestjens, Molenstraat; M. Coumans, Hoek; en M. van Bussel, Hof. Red. Dat een agendapunt van een raadsverga dering soms tot verrassingen leidt is geenszins vreemd en maakt een raadsver gadering juist interessant. Het is de saus die de opgediende waren juist pikant maakt. Dat bleek weer eens tijdens de (korte) ingelaste raadsvergadering van maandag 20 okt. Het tweede agenda punt kon met een hamerslag afgehan deld worden, het eerste daarentegen was voor de heren Willems en Joosten een onoverkomelijk obstakel. Hun bezwaren richten zich daarbij niet zozeer op de in- Speciaal adres voor massief eiken meubelen houd van het raadsvoorstel, waarin zoals bekend mag worden verondersteld een wijziging van het bestemmingsplan Mo- lenhaagveld op enkele plaatsen werd voorgesteld, maar ze tekenden veeleer bezwaar aan tegen de manier waarop het voorstel door het College van B. en W. naar voren gebracht werd. De heer Wil lems verwoordde die mening als volgt: "We hebben onvoldoende mogelijkheid gehad om tekeningen te bekijken. Afge lopen week is weer eens gebleken dat als je op een tekening iets niet gezien hebt er geen bereidheid is om een wijziging aan te brengen. Bovendien, zo betoogde hij, hebben we er geen inzicht in hoe de bewoners van Molenhaagveld erover denken. Zowel tekeningen als de mening van de bewoners over deze wijzigingen zouden we graag op een termijn van en kele weken ontvangen. Nu hebben we er geen behoefte aan om akkoord te gaan." Deze reactie gaf de heer Willems aansluitend aan de toelichting die de raadsvoorzitter gegeven had en waarin hij verduidelijkte dat gevraagd werd om op één plaats de minimale breedte voor een te bouwen woning terug te brengen van 6.50 m. naar 5.75 m. en op een an- ziet van een uitkering ineens van 5000,- belastingvrij. We moeten op korte ter mijn besluiten want de verwachting is dat die extra subsidie volgend jaar niet meer zal gelden. Dat heeft de doorslag gegeven en in het College zijn we er ge lukkig mee dat een aantal Meijelse men sen nu kan bouwen", aldus de wethou der. De heer Willems benadrukte nog maals dat hij de bestemmingswijziging niet kende. "Het blijkt", vervolgde hij, "dat er steeds problemen komen als een punt tussenin geschoven wordt aan het ■einde van een raadsvergadering en als je onvoldoende mogelijkheid hebt gehad om de tekening te bestuderen. Nu weet je niets, je mag "ja" zeggen en dat vind ik onjuist." De raadsvoorzitter reageerde daarop met de vraag: "We vragen hetzelfde te doen als de vorige keer gebeurd is. Mogen we dat?" waarop de heer Willems ant woordde: "Dat mag U vragen, maar we houden ons op hetzelfde standpunt." De heren Heijnen, Janssen en Bongers had den tussentijds hun instemming met 't voorstel laten blijken. Dat deden ook de andere raadsleden met uitzondering van de heren Joosten en Willems, die de aantekening "tegen" achter hun naam geplaatst wensten te zien, omdat, zoals de heer Willems samenvattend formu leerde: "We ons geen oordeel hebben kunnen vormen op grond van een teke ning. U mag het als een intentieverkla ring zien dat we in de toekomst op de zelfde wijze zullen handelen." Daarmee werd de discussie afgerond. Red. dere plaats van 2 x twee woningen- onder-één-kap er 5 te maken, teneinde die woningen als premie-A woning uit te kunnen voeren. "In feite is dit een ver volg op de proef die we in een eerder stadium gedaan hebben toen we 5 wo ningen in plaats van 4 op een andere plaats lieten bouwen. We hebben toen de toezegging gedaan dat we eventuele volgende wijzigingen niet zouden doen dan na overleg met de raad. Gebleken is dat er meer gegadigden zijn voor een premie-A woning en wij zijn van plan om de wijziging aan te brengen, maar we wilden U daar eerst in kennen, van wege de gemaakte afspraak", zo besloot de voorzitter. Wethouder van Dessel vulde deze uiteen zetting verder aan. Hij merkte op dat er op de aankondiging van bouwbedrijf Geris na de overname van de gronden van Stok 18 personen bij de betreffende aannemer zijn geweest om informatie over een A-woning. Méér dan de helft van die mensen woont in een woning- wetwoning of staat op de lijst van wo ningzoekenden. Bovendien bestaat er een bijzondere subsidieregeling die kopers van een premie-A woning in 1980 voor- Onder het motto "Eet gezond, eet een appel" houdt de Kieveloeët zaterdag 1 nov. haar grote jaarlijkse appelaktie. Prima eerste soort appelen zijn aange kocht en zullen U aangeboden worden in zakken van 5 kg. tegen een normale prijs. U hoeft ze niet komen te halen, wij brengen ze bij u aan huis. De Kieve loeët hoopt dat vele mensen onze aktie zullen steunen. U krijgt waar voor uw geld. Tot zaterdag. Opening Karnaval. Zaterdag 8 nov. opening van het Karna- valseizoen met een grote dansavond in zaal Ketels. Z.D.H. Prins Henk III hoopt hier vele Kieveloeëterinnen en Kie- veloeëters te mogen begroeten om er sa men een gezellige avond van te maken. Voor de nodige stemmings- en dansmu ziek, zullen de alom bekende Returns zorgdragen. Dit orkest is doorgedrongen in de tap van Nederlandstalige liedjes op Hilversum 3 en U kunt ze ook geregeld beluisteren op de piratenzenders met hun nieuwe plaatsje "O, mijn bakkie". Meer over deze opening volgen de week in dit Weekbericht. Het comité A.s. maandag 3 nov. houdt de vogel werkgroep van het I.V.N. Helden 'n bij eenkomst in de Poolbar, Mariaplein in Helden-Dorp. Aanvang 20.00 uur. Op zondag 9 nov. a.s. geeft de Lim burgse popformatie "Girls Walk By" een concert in Gemeenschapshuis 't Kloster". Een concert van deze groep is goed voor een gezellige avond goede muziek, variërend van rock 'n roll, rythm and blues, tot reggae en new wave. "Girls Walk By" mag zich daar om ook rekenen tot een van de groepen die een enorme groep fans hebben in ge heel Limburg. De recentelijke L.P. "As soon as we are in tune" was een grandi oos succes. De nieuwe "Girls Walk By"- L.P., waarvoor reeds 3 nummers zijn opgenomen, zal binnenkort op de markt verschijnen. Het optreden van de groep in 't Kloster" zal een van de laatste zijn alvorens ze enkele maanden met va kantie zullen gaan. Tot ziens op zondag 9 nov. A ktiviteitencommissie Gemeenschapshuis 't Kloster. De kinderen van de basisscholen hebben de afgelopen weken met hun juf of meester gewerkt aan het project over de kerk. Dit project loopt nu ten einde en we willen het afsluiten met een viering, en wel een gezinsviering. Zoals het woord al zegt zijn op de eerste plaats de gezinnen die een kind op de basisschool hebben, welkom. Maar ook voor andere belangstellenden is er plaats en ook zij zijn van harte welkom. De viering, die als thema: "De kerk, dat zijn wij sa men" meekreeg, wordt gehouden op zondag 2 november om 11.30 uur. De viering bestaat uit o.a. gebedjes, verha len en liedjes die in de projecten ver werkt waren of die de kinderen in het kader van het project gemaakt hebben. Uit alle drie de projecten, die voor ver schillende leeftijden bestemd waren, is materiaal gebruikt. Dus elk kind van de basisschool, ongeacht zijn of haar leef tijd, zal het project in die viering her kennen. En aangezien de meeste kinde ren thuis toch wel over hun schoolbele- venissen vertellen, zullen ook de ouders, broertjes en/of zusjes zich bij de viering betrokken voelen. Even voor de duide lijkheid: ieder kind is vrij om de viering al dan niet bij te wonen. De kinderen die de viering bij willen wonen gaan op eigen gelegenheid alleen of met het gezin naar de kerk, en dus niet in schoolver band. Dit om eventuele misverstanden te voorkomen. Comité 25-jarig bestaan van de kerk. Of dinsdag 4 nov. a.s. houdt de studie club haar eerste vergadering in het nieu we winterseizoen. Op deze vergadering wordt het winterprogramma besproken. Ook zal dhr. Biemans een korte inlei ding verzorgen over de varkenshouderij in het algemeen. De vergadering wordt gehouden in zaal Janssen-Jaspers om 20.00 uur. Wij hopen op een grote op komst. Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom. Het bestuur. Waar een kind is, moet de Man/Vrouw-Polis komen. Want voor een kind zijn vader en moeder even belangrijk En de Man/Vrouw-Polis verzekert ze allebei. Wij komen 'm graag bij u thuis uitleggen. Kampweg 9a, BERINGE, telefoon 2861

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1980 | | pagina 1