in^onslfli Echtpaar Van Dessel in het goud Wêê I iï OPROEP MEIJELS MANNENKOOR Harmonie Eendracht op concours Was u al bij meubelen in Horst WOENSDAG 17 SEPTEMBER 1980 36E JAARGANG NO. 38 MEIJEL IS GEKOMEN TOT VOLWASSEN BIBLIOTHEEK mz. Volleybal-toernooi in sporthal "De Körref" Korenavond Meijels Mannenkoor Wielertrimtocht in Meijel Ruilbeurs te Meijel Heemkunde Trekking Loterij Schutterij St. Nicolaas Meijel 13 september I.V.N. Helden e.o. Speciaal adres voor massief eiken meubelen WEEKBERICHT MQÜR riEUEL Uitgave en adm.: "Drukkerij Mennen, Postbus 14, 5720 AA Asten telefoon (04936) 2243. Red.: J. Daems, De Rossecker 4, P.B. 39 5768 HK Meijel telefoon (04766)2559 Postrekening: 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten Tarieven: abonnement (32,50 per jaar, advertentiepag. 15 ct. per mm. kolom breedte. Inzendtermijn: tot maandag kopij tot 22.00 uur, advertenties tot 24.00 uur. Vrijdag 12 sept. j.l. in aanwezigheid van ruim honderd genodigden door burge meester Kirkels de openingswoorden gesproken bij gelegenheid van de officiële ope ning van het nieuwe onderkomen van de Openbare Bibliotheek. De dames Van den Beuken en Sanders hadden ala bibliothecaressen van de voormalige parochiebiblio theek het voorrecht om gezamenlijk de openingshandeling te verrichten. Tijdens de verwijdering van 'n gordijn langs de balie kwam 'n zevental beeldjes te voorschijn. Die beeldjes vormen 'n blijvende herinnering aan de geschiedenis van het gebouw waarin de bibliotheek nu z'n definitieve huisvesting gekregen heeft. GEWELDIGE GROEI. Als voorzitter van het Stichtingsbestuur van de Openbare Bibliotheek Meijel ging de heer Van Rens in zijn openings woord in op de ontwikkeling die de plaatselijke bibliotheek vanaf 1965, het jaar waarin de Openbare Leeszaal/Bi bliotheek werd opgericht, doorgemaakt heeft. Gestart werd in twee lokalen in de oude pastorie, waarin in 1966 100 vol wassen leden en 322 jeugdleden 'n keuze konden doen uit zo'n 4000 titels. In 1968 werd de ruimte bij het bejaardenhuis in gebruik genomen. Het eerste jaar von den daar ruim 32.000 uitleningen plaats van het totale boekenbezit (inmiddels gegroeid tot 5600 boeken) aan 102 vol wassenen en 425 jeugdleden. In 1974 was de bibliotheek uitgegroeid tot 'n volwaardige bibliotheek met 55.000 uit leningen aan 328 volwassen en 628 jeugdleden. In de tot stand gekomen nieuwe behuizing zijn ruim 19.000 boe ken ondergebracht; bovendien bestaat de mogelijkheid om van allerlei andere faciliteiten gebruik te maken. De heer Van Rens besloot zijn inleidend woord met 'n dankwoord namens het Stich tingsbestuur aan allen die betrokken wa ren bij de totstandkoming van 't nieuwe onderkomen. HET GESCHREVENE BLIJFT, WOORDEN VERVLIEGEN. Na de inzegening van 't gebouw en de wijding van 'n kruis door pastoor Sluij- ters, sprak burgemeester Kirkels de aan wezigen toe. Hij wees daarbij op de hechte band tussen gemeentebestuur en Stichtingsbestuur, die naar zijn zeggen tot uiting is gekomen in het samen zoe ken naar opbouw en uitgroei van de bi bliotheekvoorziening in Meijel. Het denkproces dat nodig was om te komen tot deze voorziening via mogelijkheden als oude jongensschool, houten noodge bouw, benedenverdieping gemeen schapshuis tot de oplossing van het vraagstuk in de oude noodkerk, schetste de burgemeester in 't kort. Hij toonde zich duidelijk verheugd over 't feit dat dit gebouw nu zijn definitieve bestem- (Foto: Dagblad voor Noord-Limburg.) ming gekregen heeft en dankte het Stich tingsbestuur voor de inventiviteit en de inzet ten behoeve van de verbouwing. In 'n globaal overzicht gaf Meijels' eerste burger vervolgens 'n overzicht van de ontwikkeling van het bibliotheekwe zen door de eeuwen heen om daarna het gebouw voor geopend te verklaren met de toepasselijke woorden: "Het geschre vene blijft, woorden vervliegen". PERSONEELSVOORZIENING ACHTERGEBLEVEN Na de onthulling van de kunstwerkjes door de dames Van den Beuken en San- dersm sprak mevrouw Te Strake, adjunct-inspectrice van het bibliotheek wezen in de provincie Noord-Brabant. Ze gingen in op enkele beleidsmatige ontwikkelingen en wees op de belangrij ke informatieve en welzijnsfunctie die 'n bibliotheek op plaatselijk niveau heeft. De directeur van de Provinciale Biblio theek Centrale, de heer Schillings, zei in zijn openingswoord uitermate blij te zijn met de realisatie van de bibliotheek in 'n bestaand gebouw. Daardoor is de histo rische waarde die dit pand voor de ge meente Meijel heeft behouden kunnen blijven. Ik vind 't 'n prachtig voorbeeld voor andere gemeenten, aldus de heer Schillings, die verder constateerde dat Meijel in 15 jaar uitgegroeid is tot 'n vol wassen bibliotheek, waarin alleen de personeelsvoorziening enigszins achter gebleven is. Na 't officiële gedeelte werd door de ge nodigden het fraai nieuwe gebouw be zichtigd. Daarin was o.a. plaats voor 'n expositie van werken van de schilder Al- bert Grosveld, 'n foto-tentoonstelling van Martien Coppens over de Peel en 'n diaserie van Tjeu Dorssers, eveneens over de Peel. De ter gelegenheid van deze opening ge houden Open Dag op zondag 14 sept. trok vele belangstellenden. Velen van hen gaven uitleg aan hun mening dat er 'n prachtige accomodatie gerealiseerd is. Red. Nadat het afgelopen weekend de dames en heren 2e klasse gestreden hebben om de hoogste prijs en de eer, is het zater dag en zondag resp. de beurt aan de da mes en heren le en promotie-klasse. Een goede kans dachten wij voor de Meijelse bevolking om 'ns wat meer van deze meest bedreven sport te gaan bekijken. De aanvang op beide dagen is wederom 10.00 uur en de finales kunnen verwacht worden om circa 17.00 uur. Op beide dagen zal ook een team van Peelpush meespelen, te weten op zaterdag Dames Peelpush 1 en op zondag Heren Peel push 1. De toegang is gratis. Tot ziens in Sporthal "De KörreP'. V.C. Peetpush. Ook dit jaar biedt het Meijels Mannen koor aan alle liefhebbers van koorzang de gelegenheid om van deze muziek te genieten in Meijel. De traditionele kore navond van dit koor zal dit jaar gehou den worden op zaterdag 11 okt. a.s. in gemeenschapshuis 't Kloster". Reeds geruime tijd is het Mannenkoor bezig met de organisatie van dit evenement, waaraan deelgenomen zal worden door 't Maasbrees Mannenkoor, Gemengd Koor "De Kempengalm" uit Maarheeze, Harmonie Eendracht uit Meijel en door de organiserende vereniging zelf. De aanvang van de korenavond is gepland op 20.00 uur. De toegang tot deze avond is gratis. Op zondag 21 september a.s. organiseert T.W.C. "De Vélo" Meijel een wielertrimtocht, genaamd "De Hel van de Peel". De lengte van het af te leggen traject bedraagt ca. 80 km. De gemiddelde snelheid zal 25 km. per uur bedragen. Vertrek, pauze en aankomst zijn in clublokaal café-bar "De Ruif', gelegen aan de Heldensedijk 27a te Meijel, waar tevens gelegenheid tot inschrijven is van 8.15 uur tot 8.45 uur. Vertrek om 9.00 uur, aankomst om ca. 12.30 uur. Het Rode Kruis en een bezemwagen zullen deze tocht begeleiden. Op zondag 21 sept. a.s. organiseert ver zamelaarsvereniging "De Peelstreek" uit Meijel wederom haar maandelijkse ruil beurs in de nieuwe vergrote zaal van ge meenschapshuis 't Kloster aan het Alexanderplein te Meijel. Op deze ruil beurs, die geopend is van 9.30 - 13.00 uur, kan van alles geruild worden: mun ten, postzegels, sigarenbanden, stickers, lucifersmerken, enz. Grote parkeergele genheid is aanwezig op het plein. Inlich tingen over verzamelen en deskundig ad vies krijgt U bij het bestuur. De oproep laatst in het Weekbericht aan de Meijelse mensen waarin gevraagd werd om vondsten van mogelijk oud heidkundige aard aan de werkgroep door te geven, heeft al resultaat gehad. Men heeft ai gereageerd. Voor ons is ie dere tip waardevol ook al lijkt de "vondst" voor de vinder nog zo waarde loos. Wij hebben al gemerkt, dat er in het verleden weinig van deze archeologi sche zaken officieel geregistreerd is en dat er toch zeker een aantal "vondsten" te registreren valt. Als we het een en an der bekeken hebben en het is beoordeeld door een deskundige, zullen we onze re sultaten zeker eens in de openbaarheid brengen. Voor de leden van de werk groep en eventuele geïnteresseerden is er woensdag 24 september om 20.30 u. een vergadering in het "Kloster". Werkgroep Heemkunde De prijzen zijn gevallen op de volgende nummers: 1481 - 1003 - 917 - 2780 - 1085 - 278 - 1827 - 1937 - 1222 - 1298 - 1171 - 586 - 1407 - 1462 - 2695 - 75 - 1423 - 797 - 2818 - 347. Prijzen kunnen worden afgehaald bij G. v. "Dijk, Hoek 21, Meijel, na 18.00 uur. Aanstaande zaterdag 20 sept. organiseert het I.V.N. Helden 'n excursie naar de Bergerheide. De excursie staat onder lei ding van 'n gids van het I.V.N. Bergen. Verzamelen in Panningen op 't Raad huisplein om 8.00 uur 's morgens bij het station in Venlo om 8.25 uur en aan komst in Nieuw-Bergen bij 't Raad huisplein om 9.00 uur. Iedere natuurlief hebber is weer van harte welkom. In de persoon van de heer E.G. v.d. Akker, had het MEIJELS MANNEN KOOR een bekwaam en enthousiast be geleider. Nu de heer v.d. Akker uit Meijel vertrokken is, zoekt het koor kontakt met een vervanger/ster. Wilt u de taak van de heer v.d. Akker overne men of kent u iemand uit uw omgeving, die dit misschien zou willen doen. Neem dan eens kontakt op met de voorzitter van het koor, J. Pauli, Molenhaagweg 16, tel. 1956. De nieuwe begeleider/ster) hoeft beslist geen piano-virtuoos te zijn. Onder de deskundige leiding van de diri gent P. Zeegers en de zeer welwillende medewerking van het hele mannenkoor, zal een volhardend pianist(e) zijn/haar werk met sukses bekroond zien worden. Woensdag 17 sept. (vandaag dus!) is het precies 50 jaar geleden dat de heer Mari- nus van Dessel en z'n vrouw Elisabeth Bastiaansen elkaar het ja-woord gaven. De van oorsprong uit het in West- Brabant gelegen Woensdrecht afkomsti ge echtelieden gaan dit heuglijke feit aanstaande zaterdag op feestelijke wijze vieren. De heer en mevrouw Van Dessel wonen sinds vier jaar in Meijel. Van de daaraan voorafgaande tijd brachten ze samen 46 jaar door in Rotterdam, die volgden op de wittebroodsweken die ze in hun ge boorteplaats beleefden. Als buurjongen en buurmeisje kenden ze elkaar van jongsaf; 'n schilderij met hun naast el kaar gelegen ouderlijke woningen siert nu 'n gedeelte van 'n wand in hun Mei jelse woonkamer. Hun verhuizing naar Meijel 4 jaar gele den was een hernieuwde kennismaking met ons dorp. In de mobilisatie vóór de Tweede Wereldoorlog was de heer Van Dessel namelijk 'n achttal maanden in gekwartierd in ons dorp als militair, 'n Groot gedeelte van die tijd was mevr. Van Dessel met haar zoon eveneens in Meijel waar ze bij "Bèr van de Krèm- mer" op de Donk 'n kamer gehuurd had. De overplaatsing van de heer Van Dessel naar Deurne eind '39, bespaarde het gezin de aanwezigheid bij het bom bardement van Rotterdam. De honger winter van 1944-'45 maakte 't gezin ech ter van zeer nabij mee. De zorg van mevr. Van Dessel voor haar gezin, dat door de geboorte van 'n dochter tijdens de oorlogsjaren inmiddels tot twee kin deren uitgebreid was, werd tijdens dié beruchte winter nog versterkt door afwe zigheid van haar man, die door de be zetter naar Duitsland gestuurd was. De tijd na de oorlog was voor het echtpaar 'n voorspoedige tijd. Nadat de heer Van Dessel in 1943 bij de gemeente Rotter dam als grondwerker bij de afdeling bestrating in dienst was gekomen klom hij gedurende de vijftiger en zestiger ja ren achtereenvolgens op tot voorman, ploegbaas, onderbaas, baas, opzichter en opzichter-A. In die laatste functie werd hij in 1972 gepensioneerd. Zijn indienst treding bij de gemeente Rotterdam werd voorafgegaan door werkzaamheden bij diverse aannemersbedrijven. Vanaf zijn zestiende jaar was hij als grondwerker werkzaam en was als zodanig betrokken bij de aanleg van het Julianakanaal, de sluizen bij IJmuiden en de Zuiderzeewer ken. De tijd die volgde op zijn lagere schooljaren deed hij boerenwerk als pol derjongen. Mevr. Van Dessel was vóór haar huwe lijk als oudste van 13 kinderen ook di rect na de lagere school buitenshuis gaan werken. Aanvankelijk was dat als hulp op 'n boerenbedrijf, later werd dat 'n 11-jarig dienstverband op 'n fabriek in Bergen op Zoom. De 46 jaar die het echtpaar doorbracht in Rotterdam zijn voor Mevr. Van Des sel de plezierigste jaren van haar leven geweest. "In het begin toen ik hier woonde heb ik heimwee genoeg gehad, maar nu zou ik toch niet meer terug wil len", vertelt ze in 'n onvervalst Brabants dialect. Dat ze het hier nu naar de zin heeft is niet vreemd als je hoort hoe ac tief ze is. Naast haar vele kennissen die ze o.a. nog kent uit de oorlogsjaren en haar grote familie, bezoekt ze de dans groep van de bejaarden, ze is lid van NKV-Vrouwen, de Zonnebloem en de Invalidenbond, en bovendien heeft ze naast diverse kaartclubs nog het naai- kransje van de Welfare. Dat alles ge voegd bij haar huishoudelijke taak, die ze zelf nog bijna helemaal doet, zorgt voor 'n goede tijdsbesteding van de 76- jarige mevr. Van Dessel. De heer Van Dessel is met zijn 73 jaar erg veel bezig in de bejaardenbiljartclub en met zijn grootste hobby, z'n groentetuin. Aanstaande zaterdag 20 sept. gaat het gouden paar samen met hun twee kinde ren, hun zes kleinkinderen en hun ach terkleinkind temidden van verdere fami lie en ongetwijfeld vele vrienden en be kenden het gouden huwelijksfeest vieren. De gelegenheid om het gouden paar te gaan feüciteren bestaat voor ie dereen van 18.30 u. tot 20.00 u. in het Oranje-Hotel. Reeds nu willen we het gouden paar hartelijk feliciteren en 'n prachtige feestdag toewensen, waaraan ze hopelijk nog lang zullen kunnen te rugdenken. Red. Zowel korps als drumband gaan a.s. zondag 21 september op concours. In 1971 ging het korps voor de laatste maal op concours te Arcen. Aldaar werd onder leiding van dirigent v. Dooren ge promoveerd naar de afdeling uitmun tendheid. Nadien is het korps enkele malen van dirigent gewisseld en werd het korps vele malen aangevuld met jeugdige muzikanten. Hierdoor was het voor het korps niet mogelijk goed voorbereid op concours te gaan in een eerder stadium. Het laatste voornemen om op concours te gaan bestond in 1978. Toen durfde de toen aanwezige dirigent Jan Peeters het niet aan, alhoewel het korps er keihard voor gewerkt had. Gezien de veel jonge aanwas van muzikanten was de vereni ging van mening dat handhaving in de in 1971 behaalde afdeling niet mogelijk was. Om deze reden ging de vereniging vrijwillig twee afdelingen terug naar de tweede afdeling. lees verder pagina 3, laatste kolom.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1980 | | pagina 1