OUD NIEUWS 1979 IN VOGELVLUCHT Betaling abonnement 1980 OUDE AMBACHTEN MEIJEL 1980 HEEMKUNDE OUD-JONGEREN KERKLEDEN Was u al bij meubelen in Horst WOENSDAG 2 JANUARI 1980 36E JAARGANG NO. 1 VRIJDAGS KOOPAVOND yvyy/// W- Denkt U bij het invullen van bijgesloten accept girokaart aan: 1e Naam 2e adres (en plaats) 3e postrek. of bankrek.nr. 4e uw handtekening. Bij voorbaat onze hartelijke dank. WEEKBERICHT VODR T1EUEL Uitgave en adm.: Drukkerij Mennen, Postbus 14, 5720 AA Asten telefoon (04936) 2243. Red.: J. Daems, De Rossecker 4, P.B. 39 5768 HK Meijel telefoon (04766)2559 Postrekening: 1025299 t.n.v. "Weekbericht voor Meijel", Asten Tarieven: abonnement f32,50 per jaar, advertentiepag. 15 ct. per mm. kolom breedte. Inzendtermijn: tot maandag kopij tot 22.00 uur, advertenties tot 24.00 uur. Aan het begin van het nieuwe jaar kij ken we nog even terug naar het oude jaar. Mensen en gebeurtenissen, die de Meijelse gemeenschap in het voorbije jaar bezig hielden en hun weerslag von den in het Weekbericht, laten we nog eens de revue laten passeren. MENSEN...". Naast vreugde, bracht 1979 leed. Van de sterfgevallen willen we hier met name noemen het overlijden van raadslid en ex-wethouder Bèr Sanders; ook verloor Meijel in Frits Schere zijn bijna- eeuweling. Pater Frits Rooijakkers moest wegens gezondheidsomstandigheden zijn missionaire activiteiten beëindigen, maar vond in 'n Venlose parochie een nieuw, tijdelijk onderdak. 'Scheiden doet lijden', gold ook voor Zr. Joanni die af scheid nam van 'haar' kleuterschool. Rector Bakker vierde temidden van de bejaarden zijn 25-jarig priesterjubileum. Liefst 3 gouden echtparen kon Meijel het afgelopen jaar bejubelen. Dat waren achtereenvolgens de echtparen Janssen- Korsten, Nijssen-van der Weerden en Veltmans-Sanders. De koninklijke on derscheiding die de heer Jan Verstappen ten deel viel, werd hem op Koninginne dag opgespeld. Bovendien vierden vele verenigingsleden in het kader van de hierondergenoemde verenigingsjubilea hun persoonlijk jubileum binnen de ver eniging. De herbenoeming van burge meester Kirkels voor een nieuwe periode van 6 jaar tot burgemeester van onze ge meente vormde de afsluiting van de ge denkwaardigheden in de persoonlijke sfeer van het afgelopen jaar. VERENIGINGSJUBILEA. Het Meijelse verenigingsleven kende naast het goede functioneren, vele hoog tepunten in de vorm van kampioen schappen of jubilea. In dit overzicht wil len we van de laatste categorie speciaal noemen het diamanten bestaan van Har monie Eendracht, van het N.K.V. afd. Meijel en van schutterij St. Nicolaas. De K.P.J. vierde het gouden bestaansfeest, terwijl zowel de drumbands van schutte rij St. Nicolaas als van schutterij St. Willibrordus het zilveren bestaansfeest vierden. Op sportief gebied stonden de Meijelse verenigingen het afgelopen jaar ook hun mannetje. Vele kampioenschappen wer den behaald; van die vele biljart, handbal-, tafeltennis-, volleybal-, voetbal en andere kampioenen willen we hier slechts de jongens Mini B van vol leybalvereniging Peelpush noemen, die erin slaagden het Nederlands Kampioen schap mee naar Meijel te brengen, 'n Extra vermelding voor de A-l van RKMSV-voetbal is in dit overzicht ook zeker op zijn plaats, want zij waren het die aan alle andere sporters het goede voorbeeld gaven, 'n voorbeeld waarvoor zij de sportifiteitstrofee in ontvangst mochten nemen. Dat Feyenoord in Mei jel op trainingskamp was en dat ex-Tour de France winnaar Jan Janssen in Meijel 'n rijwielzaak kwam openen, waren an dere 'sportieve' hoogtepunten, die ech ter nog ruim plaats lieten voor het beste den van aandacht aan de K.P.J.- jongeren, die het Interkringkampioen- schap behaalden, en aan de twee Meijel se wielrenners, die erin slaagden in eigen woonplaats de kermiskoers en de cyclo cross te winnen. De volleybalinterland Nederland-Frankrijk, die het 10-jarige Peelpush binnen de muren van sporthal 'de Körref' wist te halen, maakte dat ge beuren voor die vereniging tot een hoog tepunt. EEN BEETJE CULTUUR Deze titel is eigenlijk veel te bescheiden als we kijken naar datgene wat onze ge meenschap op dat gebied het voorbije jaar wist 'te presteren'. Drum- en kla roenkorps St. Nicolaas behaalde op het bondsconcours een eerste prijs met pro motie, de 'Mèhlse Dörskes' wisten een eerste prijs in de wacht te slepen, het j.ag-ivorps van Schutterij St. Willibror dus behaalde een eerste prijs met promo tie, ruim een maand later gevolgd door het Limburgs Kampioenschap, terwijl de jongste loot van het Meijelse muziekle ven, het Mannenkoor, op concours een eerste prijs met het advies om een vol gende keer een klasse hoger uit te ko men bijeen wist te zingen. Naast die suc cessen gebeurde er echter nog veel meer. Met de boerebruiloft op carnavalsdins dag werd een oude traditie waarschijn lijk een lang leven ingeblazen; de aktivi- teitencommissie van het gemeenschaps huis nam een zeer goed initiatief door cabaret in Meijel te introduceren; Oude Ambachten bracht weer een stuk echte volkscultuur, iets wat ook nagestreefd wordt door de werkgroep Heemkunde, die in 1979 het levenslicht zag; het kó men tot een alomvattend welzij nsplan voor onze gemeente was eveneens een activiteit die het afgelopen jaar met veel enthousiasme aangepakt werd. OPENINGEN... De opening van scholengemeenschap 'Den DoelhoP door minister-president Van Agt was de eerste in een reeks van drie; basisschool 'Aen den Mortel', geo pend door inspecteur Corstjens en bur gemeester Kirkels, was de tweede; de derde opening van een school zal, gezien de huidige vorderingen met de nieuwe St. Jozefschool, waarschijnlijk nog wel in de eerste helft van het komende jaar gaan plaatsvinden. 1979 was het jaar, waarin de bouwplannen voor een nieuwe zaal van gemeenschapshuis "t Kloster' tot stand kwamen en voor een groot ge deelte uitgevoerd werden. Het Meijelse zakenleven onderging uitbreiding door een aantal openingen: Technische Han delsonderneming Bohaco B.V., construc tiebedrijf Van Mierlo en keukenshow room Mennen; door verbouwingen en moderniseringen werden een aantal za ken heropend: rijwielbedrijf W. Kue- pers, Kinder- en tienermodezaak Meissen en Vivo-zelfbediening Van der Koelen; Het 25-jarig jubileum van textielhal 'De Sjolk' werd eveneens met een herope ning gevierd. Het agentschap van de N.M.S. kreeg in de persoon van W. van Nunen-Pluijm een nieuwe beheerster. VERDER.... Het feit dat 35 jaar geleden de kerk door de Duitsers verwoest werd kreeg uitgebreid aandacht, evenals het feit dat de glas-in-lood-ramen van de bestaande kerk een stevige renovatie dienen te on dergaan. De vestiging van een tandarts, een lekke duiker onder de Noordervaart, een slechte opkomst bij de eerste Euro pese verkiezingen, kruisingen in het Ha- gelkruisveld, het Algemeen Bestem mingsplan en vele, vele andere onder werpen had ik nog aan kunnen stippen in dit overzicht. Bewuste beperking dwingt me tot het kiezen van wat ik als hoofdpunten beschouwd heb in 'n jaar, dat tot het verleden behoort. Red. HET LIED VAN DE WEEK M.S.V. verliest 2 kostbare punten. Midvoor gevraagd! Het was een pracht voetbalweertje, dien vorigen Zondag toen de Quick-boys bij de M.S.V.-ers te gast waren. Dat is voet- balweer, zoo'n weer: windstil, geen re gen en 'n sombere lucht, zoodat de zon niet hinderen kan. Met groote verwach tingen zijn we dan ook met ons voetbal- minnend hart naar 't M.S.V.-terrein ge togen om de groote wedstrijd van het seizoen te gaan zien. En we hadden in derdaad groote verwachtingen. In den laatsten wedstrijd dien we van onze jon gens zagen tegen een Eng. militaire elftal tintelde er weer iets van de oude M.S.V.glorie. Laten we eerlijk zijn: Toen we een kwartier daar waren, was ons bekend, dat de M.S.V.-ers dezen wedstrijd gingen verliezen. Niet dat er niet goed gespeeld is; integendeel. Daar was 'n M.S.V.-half linie, die schoon voetbal te zien gaf. Het trio Kessels- Luijten-Leenders weet van geen ophou den, aanval na aanval wordt opgezet. En ook in de voorhoede zagen we soms goede momenten, vooral van de vleugels Doensen en Engels, maar wat baat 't al lemaal! Er is geen midvoor of bin- nenspeler, die 'n goal kan scoren. Voor al 't gebrek van een midvoor komt sterk uit. Gezien het bijzondere spel van hal- flinie en vleugels, is t onbegrijpelijk haast, dat er niet één keer is gedoelpunt kunnen worden. Kansen?! Ze waren er bij tientallen! Ha, wat zou een midvoor als Sjrèr destijds hier gedonderd hebben! Met de borst vooruit zou hij ze opge vangen hebben, die mooie voorzetten van links en rechts, even zou de bal op gesprongen zijn en dan zou in 'n mach tigen zwaai de bal met 'n knal de goal ingestoven zijn dat 't net met 'n bons uitpuilde.nZóó ging dat destijds! Ja, en de vingers zullen ze zich bijna afgebeten hebben, Sjrèr en Teng, bij 't zien ver prutsen van de lekkere hooge ballen voor het doel! Met een veerenden sprong zouden ze opgewipt zijn en ..hoepla, goal!! M.S.V. heeft dezen wedstrijd verloren en de Boys wonnen verdiend! Wacht even, chauvinistische supporter, neen de M.S.V.-ers hadden X j' Z .-•• - OV «MCWfcX ZjReMSPiét* l/j /0.0OJ/.D0O Jh- s.'StJiSw. W 18252SS vo>x Ax:»r< 32 C*4 rn f.> 'A:iW{< van ywrx: SMN& yvrxfc:'* jgy/»$ si>vtimv.wA *9*0 A0M-Ü ÏVSi»& geen geluk voor de goal, inderdaad, ge luk hadden ze niet, maar moet 'n voor hoede dan geluk hebben om te kunnen doelpunten? nee toch! Een voorhoede moet zonder geluk in staat zijn - zelf in staat zijn 'n doelpunt te maken, en dat kan het M.S.V. binnentrio niet. Daar kunnen ze niks van, anders was 't Zon dag met die honderden aanvallen ('t wa ren er vele) wel één keer 'gelukt'. De Boys voorhoede kwam weinig in ac tie dank zij de uitstekende M.S.V.- halflinie, maar door hun snelheid en ook grootere schotvaardigheid, waren de en kele aanvallen veel gevaarlijker dan de onze. En die voorhoede scoorde twee goals... zonder geluk! Doelman Hoebergen heeft weinig werk gehad. Eén gevaarlijk schot hebben we hem goed zien keeren. Doensen Sr. speelt een briljante back-partij, stijlvol en keurig. Hij was best opgewassen te gen den snellen en gevaarlijken Boys rechtsbuiten. Van Heugten als rechts back deed goed z'n best. De halflinie noemden we in één adem. Zeker, Luij- ten speelt 'n klasse op zich zelf, maar Kessels en Leenders passen goed aan zijn zijde, wat hebben die jongens 't gepro beerd. Aanval na aanval is opgezet met verre en hooge passes. In de voorhoede zijn de beide vleugelspelers goed. Beijers speelt 'n bijzonder partijtje; 'n talentvol spelertje, die naast een domineerenden midvoor keurig voetbal zou kunnen la ten zien. een aanvalsleider zien we in hem evenwel vooralsnog niet. en Cox, die de punt in de speer zou moeten zijn geweest, faalde totaal. En toch heeft M.S.V. Zondag 'n goeden wedstrijd weggegeven. Hij was span nend, haast tot 't einde, en 't winnen van een wedstrijd moet toch niet als doel gesteld worden. De Boys waren blij toen de 2e goal hun uit de spanning bracht. De wedstrijd was 't bekijken waard, en 't moet 'n plezierige wedstrijd geweest zijn voor de spelers! 5 jan. 1947. De werkgroep Oude Ambachten, voor tgekomen uit en nog steeds verbonden VORMINGSCENTRUM HELDEN-PANNINGEN De creativiteitsgroep van het Vormingscen trum Helden-Panningen gaat per 8 januari op eigen kracht verder. Er kunnen nog enkele mensen bij, ongeacht de leeftijd Inlichtingen en eventuele opgave telefonisch bij Femia Buisman 04759-1957 of Tineke Pijlman 04760-1820 OPEN DAG L.H.N.O.-SCHOOL tlEYTHUYZEN R.K. SCHOOL VOOR L.H.N.O. (Huishoud school) Qraaf van Loonlaan 2, Heythuysen, houdt op woensdag 9 januari a.s. OPEN DAO van 13.30 uur tot 15.30 uur. Onze school is dan open voor alle belangstellenden, vooral voor de leerlingen van de hoogste klassen van de basisscholen en hun ouders, om ken nis te kunnen maken met onze school, ons onderwijs en de mogelijkheden daarna. De school zal gedeeltelijk in bedrijf zijn. U kunt dan alle klassen binnenlopen waar de leerlingen bezig zijn met: koken - naaldvakken - bloemschikken - han denarbeid - machnieschrijven - geschiedenis/aardrijkskunde - engels - gym nastiek - muziek - strijken enz. U bent van harte welkom! met gemeenschapshuis 't Kloster te Mei jel, is inmiddels weer volop bezig met de organisatie van het festival in 1980. Op zaterdag en zondag 12 en 13 juli 1980 zal het centrum van Meijel voor de achtste maal gevuld zijn met werkzaam heden, die voor velen een aantal uren kijk- en werkgenot leveren. De werk groep zal om diverse redenen, voor een enigszins andere opzet kiezen dan de voorgaande jaren. Het Alexanderplein en de Mortel beginnen in Meijel lang zaam een ander aanzien te krijgen door de afwerking van twee volledig verbouw de scholen basis-onderwijs in het cen trum, door het in fases uitwerken van het Groene Hartplan, dor de bouw van een woonhuis en de verbouwing van de bibliotheek. Daarmee zal rekening ge houden moeten worden, mar vooral de nieuwe, zeer ruime zaal van het gemeen schapshuis noodt tot een ander indeling en eventueel andere aktiviteiten. Zo wordt op het ogenblik nagegaan of het plaatsen van grote tenten nog zinvol is, of de mogelijkheid van een volksmu ziekavond er is, of de ruime wandelroute langs de oude ambachten gewijzigd en verbeterd kan worden. De ambachtslieden zijn imiddels weer aangeschreven, want de kern van het gebeuren blijven toch de ongeveer tachtig verschillende ambachten uit vroeger tijden. Op vele andere terrei nen wordt gezocht naar vernieuwing, waardoor ook de Achtste Oude Am bachten Meijel voor iedere bezoeker in teressant blijft. De werkgroep nodigt binnenkort de Meijelse verenigingen, die de afgelopen jaren meewerkten, voor besprekingen uit, maar staat nu al open voor allerlei suggesties, opmerkingen ter verbetering en opgaven tot deelname. De werkgroep: coördinator: J. van Galen secretariaat: O. Buist-Oosterloo financiën: H. Knapen ambachtslieden: O. Buist-Oosterloo en R. Oomen-Pluijm techniek/terrein: Fr. en Chr. Verstappen diensten: W. Hendriks en H. Knapen groepen pers: H. Willems Namens de werkgroep, H. Willems. De volgende bijeenkomst van de werk groep HEEMKUNDE MEIJEL zal zijn woensdag 9 januari om 20.30 u. in het 'Kloster'. Naast de vaste werkgroep zijn geïnteresseerden in heemkundige zaken van harte welkom. Opgelet! Iedereen die in de afgelopen 10 jaren lid is geweest van de jongerenkerk, heeft in december een uitnodiging gehad voor het 10-jarig bestaan. Op 19 januari wordt dit gevierd met als hoogtepunt de viering in de mis van zaterdagavond 7 uur. We willen dan een koor vormen uit alle leden en oud-leden van de afgelopen 10 jaren. Na afloop van de viering is er feest. Een heel aantal leden heeft zich reeds opgegeven voor de viering en het feest. Maar nog niet voldoende, vinden wij! Iedereen die meedoet, en iedereen doet natuurlijk nog één keer mee, wordt gevraagd zich zo spoedig mogelijk op te geven i.v.m. de organisatie. Als wij door de drukte, mensen vergeten zijn, dan is dit een oproep! Geef je op bij Sjaak Ghielen, de Bemde 7, tel. 2307. Speciaal adres voor massief eiken meubelen

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1980 | | pagina 1